การแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

จากการที่ได้พบปะพูดคุยกับครูผู้ดูแลเด็ก(ผดด.)หรือถ้าจะเรียกให้โก้หน่อยก็จะเป็น ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ต่างก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละที่ บ้างก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่ ปล่อยให้ทำการเรียนการสอนแบบตามมีตามเกิด เข้าทำนองสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ซึ่งเด็กที่เข้ามาเรียนก็มีหลายรุ่น ๑ ขวบบ้าง ๒ ขวบบ้าง ๓-๕ ขวบบ้าง ซึ่งก็ขึ้นกับนโยบายของผู้บริหาร อปท.แต่ละแห่ง เมื่อสอบถามว่า “ทำไมเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์(เกณฑ์คือ ๓-๕ ปี)ถึงรับเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” คำตอบที่ได้ก็คือเป็นนโยบายของผู้บริหารบ้าง เป็นลูกเป็นหลานของ อบต.บ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้าง หรือไม่ก็เป็นลูกของคนรู้จักที่เอามาฝากให้เลี้ยงดูบ้าง เมื่อถามต่อไปอีกว่า “แล้วเด็กที่ไม่เข้าเกณฑ์จะได้กินอาหารกลางวัน และดื่มนมไหม” คำตอบก็คือ “ถ้ามีเหลือก็ได้กินบ้างหรือได้กินเพราะเอาส่วนของคนที่ไม่มาโรงเรียนให้เด็กที่ไม่ถึงเกณฑ์กินบ้าง” ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่รอการแก้ไข ถามต่อไปอีกว่า “แล้วใครจะแก้ไข” คำตอบก็คือ “ไม่รู้” “คนที่มีหน้าที่มั่ง” หรือ “ไม่แน่ใจ” ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาจริงๆ โดยที่ผมคิดไม่ถึงว่าจะมีกรณีแบบนี้อยู่ เมื่อถามว่า “ศูนย์เด็กเล็กคุณมีหัวหน้าศูนย์หรือยัง” คำตอบคือ “มีเป็นบางศูนย์” ทำไมถึงมีเป็นบางศูนย์ล่ะ เพราะผู้บริหารเขาไม่ทำการคัดเลือกบ้าง และเพราะผู้ดูแลเด็กยังมีคุณสมบัติไม่ครบบ้าง ซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้น วันนี้จะขออนุญาต นำเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เพื่อให้พี่ๆน้องๆ ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนและปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้
                                    ๑ คุณสมบัติของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๑ ลว ๑๐ ม.ค.๒๕๕๑)
                                        ๑.๑ ให้คัดเลือกและแต่งตั้งจากผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์ฯ ที่มีเด็กไม่น้อยกว่า ๒๐ คน โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                                                 ๑. มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า ๓ ปี
                                                 ๒. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัยหรืออนุบาล ศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู*
                                                 ๓. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.อบต.กลางกำหนด 
                                   ๒. คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย
                                                 ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นประธาน
                                                 ๒. ปลัด อปท. เป็นกรรมการ
                                                 ๓. ท้องถิ่นอำเภอ เป็นกรรมการ
                                                 ๔. ผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการ
                                                 ๕. ผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อทราบถึงคุณสมบัติและคณะกรรมการคัดเลือกแล้ว ที่นี้มาดูประเด็นปัญหาที่พบก็คือเรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่จะเข้ารับการคัดเลือก คือส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาเอกปฐมวัยและอนุบาลศึกษาและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งกรณีคุณวุฒิทางการศึกษานั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้รวมถึงผู้ดูแลเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขา เป็นอันว่าเรื่องวุฒิการศึกษาไม่มีปัญหาแล้ว ขอให้จบปริญญาตรีทางการศึกษาเป็นอันมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ครับ ประเด็นที่เป็นปัญหาถัดมาคือ เรื่องใบประกอบวิชาชีพครู กรณีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผ่อนผันให้ผู้ดูแลเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา แต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จนถึงปี ๒๕๕๔ ที่ร่ายยาวมาทั้งหมดก็คงจะพอเข้าใจนะครับ ว่า ผู้ดูแลเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา ทุกสาขา ขอย้ำว่าต้องเป็นทางการศึกษาเท่านั้นนะครับ แม้จะไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นท่านนักวิชาการศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ท่านปลัด อปท. ท่านนายก อปท. ถ้าลูกน้องผู้ดูแลเด็กในบังคับบัญชาของท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ก็จะต้องดำเนินการประกาศคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน เพื่อความก้าวหน้าของลูกน้องนะครับเจ้านาย………………
ที่มา : www.tadokkam.go.th/main.php

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระเบียบ กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

98 ตอบกลับไปที่ การแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ชนม์พิชชา พูดว่า:

  การบรรจุหัวหน้าศูนย์ที่ศูนย์ไม่มีความเป็นธรรม ไม่โปร่งใส ทำงานได้ 6เดือนได้เป็นหัวหน้าศูนย์ คนอื่นทำมาเป็น 10 ปี มีคุณสมบัติครบไม่ได้เป็น ปลัดบอกให้เป็นคนละปี จนเดี๋ยวนี้3ปีแล้วค่ะ เข้าทางเขาล่ะปีนี้ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วย คนในพื้นที่กินแห้วไปตามเคย เหตุผลเพราะเขาเป็นสาว โสด

 2. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ยังมีอีกเยอะครับ ไม่เฉพาะแต่ท้องถิ่นของคุณ ข้อแนะนำ อย่านิ่งเฉยครับ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ควรที่จะรวมตัวกันเรียกร้องขอทราบคำอธิบายจากผู้มีอำนาจ(นายก,ปลัด)และที่สำคัญควรศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่เราจะได้แสดงถึงภูมิความรู้ที่จะให้ผู้มีอำนาจทราบว่าเราทราบขั้นตอนวิธีการที่พวกท่านดำเนินการที่ทำให้เราไม่ได้รับความเป็นธรรม วิธีนี้ ถือเป็นเบื้องต้นนะครับ ซึ่งตามบทความได้มีหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนอยู่แล้วลองอ่านทำความเข้าใจดูสครับ ถ้าไม่ได้จริงๆ ยังมี ก.จังหวัด ตลอดจนศาลปกครองที่คอยให้ความเป็นธรรมกับพวกเราอยู่ครับ

 3. นวช..กศ.. พูดว่า:

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใด บรรจุพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก(ข้าราชการ)จำเป็นต้องมีหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กหรือไม่ อย่างไร?

 4. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานต้องมีผู้นำ ต้องมีหัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เหมือนกัน ต้องมีหัวหน้าศูนย์ฯที่คอยกำกับดูแลและบังคับบัญชาลูกน้องภายในศูนย์ ไม่งั้นงานก็ไม่เดิน ต่างคนต่างทำ ไม่มีเป้าหมายขององค์กร ยากที่จะบรรจุเป้าหมายได้ครับ
  สรุปก็คือ จำเป็นต้องมีครับ แต่ก็ให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและความมีภาวะผู้นำด้วยครับ

 5. ดารินี มีคุณ พูดว่า:

  หัวหน้าศูนย์ที่นี้ก็เหมือนกันจบเอกพละแต่ได้คัดเลือกให้เป็นทำอะไรม่เป็นสักอย่างดีอย่างเดียวที่เป็นน้องหัวหน้ากองการศึกษา

 6. TK พูดว่า:

  ภายในศูนย์ฯ ที่มีเด็กน้อยกว่า 20 คน ไม่มีการก่อตั้งศูนย์ขึ้นมา แต่ศูนย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนแถวหมู่บ้านหล่ะคะ จำเป็นต้องมีหัวหน้าศูนย์ฯไหมคะ?
  มีครูผู้ดูแลเด็กที่เดิมประจำอยู่เค้าเป็นตั้งแต่ วุฒิ ม.6 (คนเดียว) ปัจจุบัน เรียนต่อจนจบ การศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา แล้วนั้น ได้เตรียมไปบรรจุที่อื่น ภายในเดือน ธันวาคม นี้ค่ะ ทำให้ตำแหน่งศูนย์นี้ต้องว่าง (ดิฉันรอประกาศจาก อบต. ไม่ไหวเลยเข้าไปสอบถามก่อน) ได้สอบถามกับทาง ปลัด.ตำบล แล้วนั้น ได้คำตอบกลับมาว่า ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา เท่านั้นค่ะ วุฒิต่ำกว่านี้ไม่รับแล้ว เพราะมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อน แต่ก็ยังไม่มีประกาศแจ้งออกมาว่าจะเปิดรับ แต่อย่างใด เลยสงสัยว่า ต่ำแหน่งที่เปิดรับโดยไม่มีศูนย์ฯแบบนี้ ต้องวุฒิปริญญาตรีเท่านั้นหรอคะ เพราะว่าตัวเอง จบวุฒิ ปวส.เองค่ะ

 7. สำนักปลัด พูดว่า:

  ขอตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยค่ะ เพราะไม่ค่อยเข้าใจเรืองนี้เท่าไรค่ะ ทำแทนคนที่รับผิดชอบ เพราคนที่รับผิดชอบลาคลอดค่ะ ขอความกรุนาด้วนน่ะ ขอยคุณล่วงหน้าค่ะ

 8. รัตน์ พูดว่า:

  แล้วกรณีปัจจุบันมีการบรรจุเป็นครูผดด.ยังไม่มีหัวหน้าศูนย์ละคะ จะต้องรักษาการจนกว่าเมื่อไร

 9. ป.ปรีชา พูดว่า:

  จนกว่าจะได้รับการจัดสรรตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯครับ จึงจะมีตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯตัวจริง

 10. สอบถาม พูดว่า:

  จบ ป.ตรีวุฒทางด้านการศึกษา (คบ.) มีใบประกอบวิชาชีพครู ทำงานเกิน 3 ปี (บรรจุครู ผดด.) และ เรียนจบ ป.โท บริหารการศึกษา มีสิทธิสอบหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่ เพราะเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้เพราะไม่จบสาขาปฐมวัยและอนุบาล ขอความกระจ่างด้วย ขอบคุณค่ะ

 11. มณี พูดว่า:

  ก่อนบรรจุเป็น ขรก. มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ค่ะ แต่บรรจุ ขรก. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ต้องจัดสรรคนใหม่หรือไม่

 12. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่ต้องครับ ถ้าตำแหน่ง ผดด.หรือ หน.ศูนย์ฯได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ตำแหน่งนั้นจะถูกยกเลิกโดยปริยายครับ (ไม่แน่ใจว่าตรงตามคำถามหรือเปล่านะครับ) หรืออาจจะหมายถึงจะต้องแต่งตั้งคนอื่นเป็นผช.หัวหน้าศูนย์แทนคุณหรือไม่ ถ้าไม่มีก็แต่งตั้ง ผช.หัวหน้าศูนย์ฯแทนครับ

 13. benja พูดว่า:

  ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์จะถูกยกเลิกหรือไม่คะ หรือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุรักษาการโดยตำแหน่ง แล้วดิฉันจะยังคงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์หรือมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง อย่างไรช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

 14. ป.ปรีชา พูดว่า:

  มีการเข้าใจผิดกันเป็นจำนวนมากครับ เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)ต้องขออนุญาตให้ย้อนกลับไปอ่านบทความเรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อยนะครับ ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)โดยความเห็นชอบของ ก.อปท.จังหวัด และนายก อปท.ออกคำสั่งแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ใช้วุฒิปริญญาตรี ดังนั้น ตำแหน่งที่คุณผ่านการประเมินและได้รับการแต่งตั้งแล้วจะไม่ถูกยกเลิกครับ ที่เขายกเลิกเฉพาะตำแหน่งที่ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการเท่านั้น หมายถึง ถ้าใครสอบผ่านได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเดิมจะถูกยกเลิกโดยปริยาย นั่นหมายความว่าจะไม่มีตำแหน่งผู้ดูแลเด็กที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ว่าง นั่นเอง และผู้บริหาร อปท.ก็ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ มารักษาการในตำแหน่งได้ครับ เพราะการรักษาการในตำแหน่ง ก่อนอื่นต้องมีกรอบตำแหน่งข้าราชการที่จะรักษาราชการว่างก่อน (ธรรมดาข้าราชการที่เขาจัดสรรให้มีตำแหน่ง ผดด.เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)ในเมื่อไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ไม่มีการรักษาการในตำแหน่ง ผดด.ที่เป็นข้าราชการ จะมารักษาการในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจได้ยังไงครับ ซึ่งที่ผ่านมาอาจเป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องของผู้บริหาร อปท.บางแห่ง ซึ่งรวมทั้งของคุณด้วย ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ก็เป็นเพียงตำแหน่งหนึ่งเหมือนผู้ดูแลเด็ก ที่มีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งขึ้นมาพร้อมๆกัน ดังนั้น ให้คุณสบายใจได้ครับ คุณยังเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)โดยตำแหน่งอยู่ครับ

 15. benja พูดว่า:

  การบรรจุรอบที่ 2 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ไม่ทราบว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่คะ วิธีการอย่างไรเหมือนรอบแรกหรือไม่ พนักงานจ้างที่เหลือจะได้รับการบรรจุทั้งหมดหรือไม่คะ รบกวนให้ความกระจ่างหน่อยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

 16. ป.ปรีชา พูดว่า:

  น่าจะเร็วๆนี้ครับ คงต้องรอความชัดเจนอีกครั้งครับ

 17. ผช.นักวิชาการศึกษา พูดว่า:

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ทำให้ปัจจุบันไม่มีตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้าหากครูผู้ดูแลเด็กคนนั้นเข้ารับการคัดเลือกแล้วผ่านการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วครูผู้ดูแลเด็กคนนั้นจะต้องมีตำแหน่งอะไรค่ะ

 18. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครับ ส่วนครูผู้ดูแลเด็ก ก็จะเป็นรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครับ อย่าจำสับสนครับ

 19. พิมอัปสร พิมพ์ทอง พูดว่า:

  เราสามารถทำคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก(ข้าราชการบรรจุใหม่)เป็นหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กได้เลยไหมคะ

 20. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ในบทความผมว่า ผมอธิบายชัดเจนแล้วนะครับ เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆ ทุกศพด.ต้องมีหัวหน้าศูนย์ฯ แต่ปัจจุบันกรมส่งเสริมฯยังไม่จัดสรรตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯมาให้…..ในเมื่อมีกรอบตำแหน่งว่าง จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นรักษาการในตำแหน่ง (ย้ำรักษาการในตำแหน่ง)หัวหน้า ศพด. ซึ่งก็ไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับครูผู้ดูแลเด็ก ที่บรรจุใหม่อีกแล้วครับ ที่ต้องทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้า ศพด. เวลาเซ้นต์หนังสือ ก็จะใช้คำว่า “นางสาว ก. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้า ศพด. ข. ประมาณนี้ครับ พอเข้าใจนะครับ

 21. นรมน ปทุมสูติ พูดว่า:

  เห็นด้วยกับการบรรจุครผูดูแลเด็กเล็กมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยคะ เพราะว่าความจริงแล้วคนที่สมควรได้และมีความเหมาะสมมีมากคะ กรมส่งเสริมคลุกคลีกับครูศูนย์ฯมานาน เห็นความลำบากและความเป็นครูโดยจิตวิญญาณและความเป็นบุคคลที่เสียสละ น่ายกย่อง น่าชมเชยจริงๆทำงานโดยไม่มีปริปากบ่น เงินจะมากจะน้อยก็ทนสู่ งานดูเหมือนไม่มีอะไร เด็กนอนก็นอนกับเด็ก ทุกคำพูดที่กล่าวถึงครูศูนย์ไม่เคยมีดีเลยนะคะ แต่แปลกมากเลยคะ ลูกใครก็อยากให้ไปอยู่ศูนย์ แม้แต่โรงเรียนก็เหมือนกัน ถ้าผ่านศูนย์ฯมาแล้วแม้จะข้มูกเกรอะ ขี้ตากรังก็ยังดี ทั้งที่ลูกนั้นก็เป็นลูกหลานของบรรดาพวกเขาเหล่านั้นกันแถบทั้งหมด คงไม่มีกรมไหนเปิดศูนย์ฯมาให้เลี้ยงลูกครูเองดอกนะคะ ส่วนใหญ่แล้วบรรดาครูศูนย์มักจะเป็นโสด แค่เห็นเด็กที่มาอยู่ด้วยก็ทำให้เซลล์กิเลสด้านการแพร่พันธ์หยุดกระทันหันและสต๊อบอย่างแรงแล้วคะ ดิฉันเองก็เป็นครูศูนย์คนหนึ่ง ที่ทำงานมา 15 ปี ถามว่าอยากเป็นข้าราชการไหม ก็ตอบได้เลยว่าอยากเป็น เพราะดิฉันก็มีพ่อแม่พี่น้อง ตระกูลวงศ์ษาคณาญาติเหมือนกัน ปัจจุบันจบปริญญา 2ใบกำลังศึกษาต่อป.โทเอกบริหารจะจบวัยๆนี้ ถ้าถามว่าไปสอบ สพฐ.ที่ว่ามาตรฐานชั้นนำมาการันตร์ตรี ดิฉันก็สอบได้มาแล้วไม่รู่กี่ครั้ง เรียกตัวมาไม่รู้กี่หน ทั้งผู้คนแทบจะบ้าแทนฉันก็ได้ แล้วอย่างนี้ยังว่าไม่มีความเหมาะสม ดูคนเขาดูกันที่ตำแหน่งอย่างเดียวหรือคะ เมื่อก่อนนี้ไม่เคยเห็นมีใครเดือดร้อนแทนครูศูนย์เลยนะ นอกจากกรมส่งเสริม แต่ปัจจุบันทุกคนเดือดร้อนแทนครูศูนย์ที่จะได้ดีและทนไม่ได้ ใครทนไม่ไหวก็มาขอแลกตำแหน่งกับคุณครูได้นะคะ จะพิจารณาให้เป็นพิเศษว่าผ่านกระบวนการดังกล่าวหรือเปล่า น่าส่งสารจัง.เห็นใครเขาได้ดีบ้างก็ช่างเขาเถอะ ..ถ้าเป็นเราบ้างจะรู้สึกอย่างไร?????? ถามใจตัวเองหรือยังถึงเหมาจ่ายทั้งประเทศอย่างนี่ มิใช่ระบบ วัน ทูคอลนะคะจะบอกให้ อ่านแล้วสำนึกและสำรวมหน่อนคะ ความอิจฉาอย่าให้มันออกนอกหน้า บางทีหน้าตาสะสวย แต่นำใจเลือ….คิดเอาเองก็ได้นะ.ว่าหมายความว่าอย่างไร คงไม่ใช่ ค ควาย ฆ ฆัง..

 22. กุ๊กไก่ พูดว่า:

  มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ดูแลเด็กตั่งแต่ปี 51 แต่ให้ลงสัญญาจ้างเป็นผู้ข่วยเจ้าหน้าที่ ธุรการกองสวัสดิการ เพราะทางเทศบาลอ้างว่าจำนวนแด็กยังไม่ครบที่จะขอตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอีกคนได้ให้เป็นตำแหน่งนี้ไปก่อนแต่ความจริงปฏิงานเป็นครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวุฒิปริญญาตรี สาขาปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพครบและได้ผ่านการประเมินเป็นหัวหน้าศูนย์จากคณะกรรมการที่กท.กำหนดเรียบร้อยแล้ว ถือว่ามีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กโดยไม่ต้องสอบแข่งขันหรือไม่คะ ขอความกระจ่างด้วย

 23. ป.ปรีชา พูดว่า:

  แสดงว่าปัจจุบันคุณดำรงตำแหน่ง พนง.ตามภารกิจ ตำแหน่ ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครับ ตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ ของคุณหายไปตั้งแต่คุณได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่ง ผช.หน.ศูนย์ฯแล้วครับ ทีนี้มาดูว่าคุณได้รับเงินเดือนตามวุฒิหรือป่าว ถ้าได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี ก็แสดงว่าคุณมีคุณสมบัติครบที่จะเข้ารับการคัดเลือกวิธีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ครับ (ผมตอบตามข้อมูลที่ได้รับนะครับ) ผมว่าทางที่ดีคุณลองไล่สายงานของคุณเองน่าจะดีกว่าครับ เอามาตรฐานกำหนดตำแหน่งมาจับ ไม่ยากครับ ลองทำดูและแนะนำเพื่อนๆด้วย

 24. พรเพ็ญ พูดว่า:

  การรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์อายุตั้งแต่เท่าไรคะ

 25. พรเพ็ญ พูดว่า:

  ศูนย์เด็กเล็กถ่ายโอนจากกรมศาสนารูปแบบที่ 1 เวลาตั้งงบประมาณให้ตั้งในงานอะไร(กรณีเทศบาล) และจะตั้งอะไรให้ได้บ้างคะ

 26. สอบถาม พูดว่า:

  จบป.ตรีเอกปฐมวัยมีใบประกอบวิชาชีพอยากทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากๆโทรสอบถามที่ไหนก็ไม่มีใครรับต้องทำอย่างไรบ้างคะมีเบอร์โทรให้สอบถามไหม

 27. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องรอให้ ศพด.ของท้องถิ่น ต่างๆเขามีตำแหน่งว่างก่อน แล้วเขาจะประกาศสอบครับ เข้าใจว่าช่วงนี้ตำแหน่งนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากครับ

 28. กุ๊กไก่ พูดว่า:

  ตามที่ได้ถามท่านปลัดปรีชาเมื่อวันที่21 เมษายนไปแล้วนั้นอยากทราบว่าเมื่อเราได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าไปสอบแล้วได้ลำดับที่ 1 ก่อนทำการปิดประกาศ 1 วัน กลับบอกเราว่าคุณสมบัติอายุงานของเราไม่ครบจะเป็นไปได้หรือคะ อย่างนี้ถือว่าโปร่งใสไหมคะ

 29. nakamol พูดว่า:

  การปรับเกลี่ยตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ เดิมไปเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกศูนย์หนึ่งได้หรือไม่ ใช้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อใหนคะ

 30. nakamol พูดว่า:

  เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกศูนย์หนึ่งไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์แต่กรมจัดสรรงบประมาณมาให้

 31. ครูเจี๊ยบ พูดว่า:

  ขอเรียนถามท่านปลัดปรีชา กงภูธรว่า ถ้าดิฉันได้เข้ามาเป็นครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลในเดือนเมษายน 2551 โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเอกปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพครู และมีประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัยจากสถานศึกษาเอกชนมาแล้วเป็นระยะเวลา 17 ปี แต่ทางเทศบาลบอกว่ายังจ้างในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กไม่ได้เนื่องจากจำนวนเด็กยังมีไม่เพียงพอกับที่จะขอครูเพิ่มตอนที่ดิฉันมาวันแรกมีเด็กจำนวน 10 กว่าคน ทางเทศบาลบอกให้รอจนกว่าเด็กจะมีจำนวน 45 คนจึงจะขอผู้ดูแลเด็กเพิ่มได้อีก 1 คน โดยตัวดิฉันเองลงมาปฏิบัติการสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนับตั้งแต่วันแรกเข้าทำงาน โดยเป็นพนักงานจ้างทั่วไปอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ กองสวัสดิการ รับค่าตอบแทน+ค่าครองชีพเป็นเงิน 6,580 บาท เป็นเวลา 1 ปี แต่ความจริงแล้วมีเด็กจำนวนครบ 45 ตั้งแต่ดิฉันเข้ามาปฏิบัติงานได้ 3 เดือนแรกเสียด้วยซำ แต่ทางเทศบาลไม่ยอมปรับตำแหน่งให้จนเวลาล่วงเลยมา 1 ปีเศษ ดิฉันจึงได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นครูผู้ดูแลเด็กในเดือนมิถุนายน 2552 รับค่าตอบแทน+ครองชีพเป็นเงิน 9,440 บาท หลังจากนั้นในเดือนสิงหาคม ปี2553ได้ตั้งคณะกรรมการที่ กท. กำหนดมาประเมินดิฉันเป็นหัวหน้าศูนย์ โดยมีประกาศแต่งตัหัวหน้าศูนยในเดือนกันยายน 2553 รับเงินต่าตอบแทน+ค่าครองชีพเป็นเงิน 10,680 บาท พอถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ได้ทำการเปิดรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลอยากทราบว่านับตั้งแต่ดิฉันเข้ามาปฏิบัติงานในเทศบาลแห่งนี้จนถึงเดือนที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกจะมีอายุงานครบ 3 ปี ตามที่ทางเทศบาลกำหนดคุณสมบัติหรือไม่คะ และจำเป็นต้องดูจากสัญญาจ้างหรือไม่อย่างไรคะ ขอความกรุณาให้ความกระจ่างแก่ดิฉันด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ.ที่นี้ค่ะ

 32. ป.ปรีชา พูดว่า:

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  1.มีคุณวุมฺไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และ
  2.ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฎิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
  3.มีใบประกอบวิชาชีพครู

  ตามที่คุณเล่ามาถือได้ว่าคุณเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นมาติดต่อกันเกิน 3 ปี แล้วครับ จึงถือไว้ว่าคุณมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จึงมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันได้ครับ โดยคุณต้องขอหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่คุณเคยปฏิบัติงานดูแลเด็กปฐมวัย มาเป็นเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครับ……..ขอให้โชคดีได้บรรจุนะครับ

 33. ปฤษฎางค์ พูดว่า:

  ได้รับคำตอบที่กระจ่างมาก ผดด.ทั้งหลายสบายใจได้ แต่ที่น่าเป็นห่วงอีกหลายที่คือ มีปลัดหลายๆแห่งไม่มีความรู้ด้านนี้เลย และทำงานสนองความต้องการนักการเมือง อปท.อย่างเดียว น่าสงสาร ประเทศไทยจัง

 34. สองเมือง พูดว่า:

  อ่านความเห็นที่ผ่านมาแล้ว งง…ค่ะ ช่วยแนะนำให้หน่อยนะคะ ในกรณี นาง ก เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดำรงตำแหน่งหัวหน้า ศพด. และต่อมาได้บรรจุเป็นครูผู้ดุแลเด็ก ตามที่กรมจัดสรรตำแหน่งมาให้ แล้วตำแหน่ง หัวหน้า ศพด.จะถูกยกเลิกดดยอัตโนมัติไปเลยไหมคะ ถ้ากูกยกเลิกไปแสดงว่ากรอบตำแหน่งนั้นก็ไม่มี แล้วจะตั้งรักษาการตำแหน่งหัวหน้า ศพด. ได้ยังไงคะ ในเมื่อทุก ศพด. จำเป็นต้องมี หัวหน้า ศพด. แล้วผู้ช่วยหัวหน้า สพด. ล่ะคะ

 35. บังอร พูดว่า:

  รบกวนสอบถาม ดิฉันเป็นครูผู้ดูแลเด็ก(ข้าราชการ) ปัจจุบัน ได้รับเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ส่วนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิมีสิทธิได้รับไหมคะ

 36. นวก.ศึกษา พูดว่า:

  ไม่ทราบว่า ตอนนี้ยังแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ได้ไหมค่ะ เพราะได้ยินข่าวมาว่ายกเลิกตำแหน่งนี้แล้ว และ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ จะสามารถอ้างอิงตามหนังสือในบทความได้ไหมค่ะ

 37. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ยังแต่งตั้งได้อยู่นะครับ อ้างหนังสือสั่งการตามบทความนั่นล่ะครับ เขายังไม่ยกเลิก ถ้ายกเลิกเขาคงแจ้งแล้ว แต่ต้องเติมคำว่าผู้ช่วยนำหน้าให้หน่อย เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะเป็นตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่เหมือนกับพนักงาน อปท.ครับ

 38. คุณเย็น พูดว่า:

  ขอความกระจ่างอีกทีค่ะ สอบถามว่า 1.ตอนนี้ ครูในศูนย์เด็กเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจหมดแล้ว มีทั้งหมด 7 คน 3 คน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น ครูผู้ดูแลเด็ก แล้ว ตอนนี้เหลืออีก 4 คน ตำแหน่งที่เรียกเค้าต้องเรียกว่า ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กใช่มั๊ยคะ เมื่อมีการใช้มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็ก
  2. ตอนนี้จะมระกาศรับสมัครครูใหม่ จำนวน 1 อัตรา เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีประสบการณ์ เนื่องจากประกาศรับสมัครตามคุณวุฒิแล้วไม่มีผู้มาสมัคร วุฒิการศึกษา เราจะต้องใช้ ป.ตรี หรือ ปวช ปวส ค่ะ

 39. ป.ปรีชา พูดว่า:

  1.ต้องดูที่วุฒิการศึกษาของแต่ละคนด้วยครับ ถ้ายังได้รับเงินเดือนเท่าเดิม ก็จะเป็นตำแหน่งอื่นครับ เช่น ผู้ดูแลเด็ก แต่ถ้ารับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี ก็จะเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ครับ
  2.เขาเรียกว่า พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะครับ เขารับคนที่มีประสบการณ์ดูแลเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนวุฒิการศึกษานั้นคงไม่จำกัดครับ แต่ก็จะได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งที่บรรจุเท่านั้น จะไม่ได้รับเงินตามคุณวุฒิ

 40. สา พูดว่า:

  แล้วถ้า อบต. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ต้องมีหัวหน้าศูนย์ 3 ศูนย์เลยใช่มั้ยค่ะ

 41. รัชนี พูดว่า:

  อยากทราบเรื่องการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอนเมื่อวันที่ ปี พ.ศ.ใดค่ะ

 42. Taravee พูดว่า:

  ดิฉันเป็นพนักงานตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจบปตรีปฐมวัยประสบการณ์การทำงานของท้องถิ่นติดต่อกันมาถึงปัจจุบัน22ปีแต่ได้รับเงินแค่วุฒิอนุปริญญาทั้งที่จบปริญญาตรีเรียนถามท่านว่าดิฉ้นจะมีโอกาสอ้ปเงินเดือนตามวุฒได้อย่างไรคะ
  – ไม่ทราบว่าอบต.ดิฉันถึงไม่มีอัตราตำแหน่งลงซักอัตราเลยทั้งที่ผ่านมาตั้ง3รอบแล้วเป็นเพราะอะไรคะรบกวนเรียนถามท่านด้วยค่ะ่ ขอบพระคุณมากคะ๋

 43. ป.ปรีชา พูดว่า:

  การให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเดือนตามวุฒิ ต้องมีการปรับกรองตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจเดิม เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิและสรรหาคนที่มีคุณสมบัติครบให้ดำรงตำแหน่ง ก็จำทำให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ และได้เงินเดือน+เงินเพิ่ม 15,000 บาท หรือไม่ก็ต้องประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผช.หัวหน้าศูนย์ฯครับถึงจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี

 44. หมูหวาน พูดว่า:

  จอเรียนถามท่านปลัดคะ
  ในกรณีที่หน.ศูนย์ฯ(พนง.จ้างภารกิจ)ได้รับการบรรจุเป็นขรก.ตำแหน่งครูผู้แลเด็ก และมีการยุบตำแหน่งเดิม ทำให้ในขณะนี้ศพด.ไม่มีหน.ศูนย์ฯ และทางอบต.ยังมิได้ดำเนินการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เลยคะ…หนูอยากจะเรียนถามขั้นตอนและวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการแต่งตั้งรักษาการหน.ศูนย์ว่าควรจะทำอย่างไรก่อนน่ะคะ

 45. หมูหวาน พูดว่า:

  ขอถามเพิ่มเติมนะคะ
  ถามหนูจะแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุใหม่ได้หรือเปล่าคะ..ขอความกรุณาช่วยอธิบายขั้นตอนการดำเนินการนี้ด้วยนะคะ

 46. บี พูดว่า:

  รบกวนขอตัวอย่างคำสั่ง เปลี่ยนหัวหน้าศูนย์เดิม ที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เนื่องจาก หัวหน้าศูนย์ สอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ได้ และได้แต่งตั้งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่สอบได้ให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์แล้ว)…ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 47. Taravee พูดว่า:

  เรียนถามท่านปลัด…เด็กใน ศพด.ที่ดิฉันปฏิบัติงานอยู่มีทั้งหมด 11 คน พอจะอนุโลมแต่งตั้งเ็ป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ หรือรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ฯ ได้มั้ยค๊ะ๊นอกจาำกจำนวนเด็ก คุณสมบัติอย่างอื่นครบค่ะ
  (ถ้า)ได้ควรต้องเสนอเรื่องและขั้นตอนอย่างไรค๊้ะ ขอบคุณมากค่้ะ

 48. ตาหวาน พูดว่า:

  แต่ก่อนศูนย์มีทั้งหมด ๕ ศูนย์ และมีหัวหน้าศูนย์อยู่ ๔ ศูนย์ ต่อมา อบต.ได้ย้ายรวมศูนย์ทำให้เหลือหัวหน้าศูนย์เพียง ๑ ตำแหน่ง และหัวหน้าศูนย์ทั้ง ๓ คน อบต.จะทำอย่างไร และมีสิทธิได้รับเงิน ๑๕๐๐๐ หรือไม่ ขอความกรุณา

 49. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ก็ดำรงตำแหน่ง ผช.หน.ศูนย์ฯเหมือนเดิมครับ และถ้าเข้าสู่ตำแหน่งถูกต้อง ก็มีสิทธิได้ 15000 ทุกคนครับ

 50. ตาหวาน พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะ และขอเรียนถามต่อว่า อบต.จะเรียกคืนเงินส่วนเกินเพราะเขาบอกว่าศูนย์ได้ย้ายรวมแล้ว กรมไม่โอนเงินในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์มาให้ กรมโอนมาให้แค่ ๙๐๐๐ บาท แต่ค่าตอบแทนหัวหน้าศูนย์ ๑๐,๖๔๐ บาท ขอความกรุณาด้วยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *