การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

หนึ่งความคิดบน “การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ขอเรียนถามท่านป.ปรีชาค่ะ
  หนูเป็นพนงจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก. สายผู้มีคุณวุฒิจบ.ป.ตรี.เอกปฐมวัย.ทำงานมา8ปี. ได้รับเงินเดือน15800. ตั้งแต่เดือน มกราคมปี57. หนูได้รับเงินเดือนถูกต้องไหมค่ะ.เพราะมีคนบอกว่า .ถ้า.สตง. เข้าตรวจหนูมีความผิด.อาจจะถูกเรียกเงินคืนได้ค่ะ. หนูจึงมาขอความกระจ่างเพืีอให้หายสงสัยค่ะ. กรุณาตอบหนูหน่อยนะคะ

 2. เรียนท่านปลัดค่ะ คือมีเรื่องอยากจะขอถามและปรึกษาค่ะว่า เรื่อง เงินตกเบิกที่จะได้ตั้งแต่ ตุลา 57 ถึง ปี 58 ที่ว่าเงินเดือนไม่ถึง 10,000 ให้ได้ 10,000 แต่ทางอบต. ของหนูเขาได้กันแล้ว และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ก็ได้แล้ว ตอนนี้มันมีปัญหายุที่ว่า ตำแหน้งของหนูคือ พนักงานจ้างทั่วไป แต่มาปฏิบัติการสอนใน ศพด.คือเป็นผู้ดูแลเด็ก เงินตกเบิกไม่ได้ ทางคลังบอกว่าให้รอเงินจากกรม หนูยังไม่เป็นข้าราชการ หนูต้องรอเงินจากกรมหรอค่ะ มีหนูคนเดียวที่ยังไม่ได้ตกเบิกคนอื่นเขาได้กันแล้วในตำแหน่งพนักงานจ้างน่ะค่ะ แต่ครูที่เข้าบรรจุแล้วเขายังไม่ได้ เขาต้องรอเงินจากกรมค่ะ หนูไม่เข้าใจค่ะ

 3. อินทรธนูของ ครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนเทศบาลเหมือนหรือต่างจากพนักงานเทศบาลค่ะ

 4. เรียนถามท่านป.ปรีชาค่ะ ดิฉันเป็นผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจจบป.ตรีรัฐศาสตร์ และจบป.โท การบริหารการศึกษา สามารถใช้วุฒิ ป.โทปรับเงินเดือนเป็น15000 บาทได้ไหมค่ะ รบกวนท่านให้ความกระจ่างชัดแก่ดิฉันด้วยค่ะ เพราะไม่รู้ว่าจะถามใครจริงๆ

 5. เรียนถามท่านป.ปรีชา ดิฉันจบป.โทการบริหารการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจสามารถปรับเงินเดือนเป็น 15,000บาทได้ไหมค่ะ รบกวนท่านตอบด้วยค่ะ

 6. สอบถามค่ะ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นไปตามระเบียบใด หนังสือสังการ และตั้งไว้ที่ส่วนราชการใด หมวด ประเภท ใดค่ะ

 7. จบตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แต่มาทำงานเป็นครูสอนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็ก แต่สัญญาจ้างเป็นจ้างเหมาอยู่อบต แต่ดิฉันอยากเรียนต่อแต่แบบนี้สามารถเรียนต่อได้ไหมค่ะแล้วถ้าเรียนได้ใช้ใบรับรองการมาสอนอยู่ที่นี้ได้ไหมค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะดิฉันเครียดมาก0806781220ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

 8. เรียนถามคะ่ท่านปลัดปี2559จะมีการจัดสรรตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กมาอีกไหมค่ะหรือยกเลิกไม่มีอีกแล้วค่ััะแล้วทีมีคุณสมบัติที่ทางกรมส่งเสริมจัดให้มีการศึกาาต่อจะได้บรรจุทุกคนไหมค่ะ

 9. เรียนถามท่านปลัดปรีชาค่ะ เรียนจบ.ป.ตรีเอกการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร4ปี (โครงการครูประจำการ) ม.ราชภัฏราชนคริทร์ จบเมื่อ11สิงหา 51. กรณีจะลาออกเดือนมีนา 59. ต้องชดใช้ทุนอปท.หรือไม่ค่ะ ถ้าต้องใช้ต้องจ่ายเท่าไหร่

 10. เรียนท่าน ป.ปรีชานะคะ คือหนูเป็นพนักงานภารกิจ ใช้ทุนกรมเรียนเอกปฐมวัย ตอนนี้คุณสมบัติของหนูมีครบทุกอย่าง แต่หนูจะลาออกก่อนครบสัญญา 3 ปี ที่ได้ทำไว้กับทางกรมและหนูเปลี่ยนที่ทำงานที่ใหม่แต่อยู่ในกรมส่งเสริมเหมือนกันหนูต้องใช้ทุนกรมหรือเปล่าคะ ถ้าหนูไปทำงานที่ใหม่แล้วหนูจะได้เงินเดือนเท่าไหร่คะ 9000 หรือ12000คะ และหนูใช้เวลาที่เก่าเอาไปรวมกับที่ใหม่ได้ไหมคะ และไปที่ใหม่แล้วหนูได้รับเงินเดือนของกรมหรือเงินของ เทศบาลคะ

 11. ทำไมเงินตกเบิกพนักวานจ้างท้่วไปที่กินเงินเดือนสนับสนุนจากกรมส่งเสรมยังไม่ได้คะ

 12. เป็นผู้ดูแลเด็กค่ะอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะปรับให้ตามวุฒิค่ะ แค่ขอปรับเงินเดือนให้ตามวุฒิ คนอื่นจบเอกอื่นได้ตามวุฒิ แต่ดิฉันจบเอกปฐมวัยได้เงินเดือนตามภาระกิจ ไม่เห็นเป็นธรรมเลยค่ะ

 13. อยากสอบถามค่ะว่าเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กจะเท่ากันทั่วประเทศไหมคะของดิฉันได้9400÷จนว.เดือนเช่นม.ค.มี31วันก็คือ9400÷31×จำนวนวันที่ทำงาน เช่น 9400÷31×22ค่ะ จะได้เงิน6670บ.แล้วยังโดนหักภาษีอีก55บ.อยากทราบจริงๆค่ะช่วยกรุณาตอบด้วยค่ะ

 14. การสอบบรรจุครูผดด.เป็นข้าราชการนั้น
  เป็นนโยบายที่ดีมาก แต่กระบวนการในการสอบแบบพิเศษนั้นแย่จริง . เพราะใครไม่มีเงินจ้างแล้ว. อย่าหวัง
  หากมีเงิน ใบประกอบวิชาชีพยังไม่ได้ก็ยังได้บรรจุุ เห็นมากับตาตัวเอง
  ขนาดบรรจุ2 ปีแล้วจึงได้ใบประกอบวิชาชีพยังไม่มีปัญหาเลย
  แย่จริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 15. ดิฉันจบป.ตรี คุรุศาสตร์สังคมมาหลักสูตร5ปีสมัครงานตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเลยอยากทราบว่าต้องไปเรียนเอกปฐมวัยเพิ่มเติมไหมคะแล้วถ้าเรียนต้องเรียนกี่ปีถึงจะบรรจุได้

 16. ไม่ได้จบเอกปฐมวัย.. แต่จบปริญญาตรีสาขาอื่น..จบทางการศึกษา ปกศ.สูง แต่ทำงานเกี่ยวกับปฐมวัยมา 25 ปี ไม่คิดว่าจะได้บรรจุ…เพราะมีเกณฑ์คัดเลือกใหม่แล้ว…คุณสมบัติเลยไม่ตรง..แล้วเรายังมีสิทธิ์จะได้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกหรือเปล่า..

 17. จบรัฐศาตร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู บรรจุเป็นครูผู้ผดด.ได้ใหมคะ

 18. ครู ผดด.ได้รับบรรจุในศูนย์ของเทศบาล ชึ่งมีทั่งหมด3ศุนย์ แต่ทั้งนี้สามารถโยกครูจากศุนย์อีกศุนย์ไปช่วยอีกศูนย์ได้หรือไม่แต่ครูยังบรรจุไม่ถึงสองปี..เพราะสังกีดเทผศบาลเดียวกันค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *