การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

หนึ่งความคิดบน “การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กยังเรียนไม่จบ ป.ตรีเลย จบแค่ ม.หก
  และก้อไม่มีที่ไหนเปิดเรียนเสาร์ -อาทิตย์ด้วย ของสวนดุสิตก้อไม่มีแล้วจะให้ลูกน้องไปเรียนต่อที่ไหนค่ะท่านปลัด

  หรือว่าจะให้เรียนวิชาเอกอื่นได้ไหมที่เป็นเกี่ยวกับครู
  จะสามารถบรรจุได้ไหมในอนาคต

 2. การจัดสรรตำแหน่งรอบสองออกมารึยังคะเห็นเชียงรายได้แล้วจังหวัดอื่นดูที่ไหนคะ

 3. สอบถามได้ที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดของแต่ละจังหวัดครับ

 4. ลองสอบถามมหาวิทยาลัย อื่นดูครับ มีหลายมหาวิทยาลัย ถ้าใกล้ ม.นครพนม ก็มาเรียนได้นะครับ

 5. เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับ และเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านด้วย สักพักใหญ่ก็น่าจะเข้ารูปเข้ารอยครับ

 6. ดิฉันได้ข่าวมาม่าผู้ที่บรรจุครูผู้ดูแลเด็กแล้วแต่ไม่ได้เรียนเอกปฐมวัยมานั้น อาจมีการปลดออก ไม่ทราบจริงหรือเปล่า ที่อบต.ดิฉันบรรจุครูเอกนิเทศศาตร์(วิทยุ โทรทัศน์) แต่เรียนครูเพิ่ม(โรงเรียนพระ)

 7. ต้องดูเป็นรายกรณีไปครับ ถ้าคุณสมบัติไม่ครบ ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ชอบ ก็ต้องยกเลิกครับ

 8. ดิฉันไม่ได้เรียนเอกประถมวัยมาโดยตรงแต่มาเป็นครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ดิฉันจบนิเทศศาสตร์แขงการประชาสัมพันธ์ค่ะ แต่ดิฉันเรียนต่อวิชาชีพครูเพิ่มมีใบประกอบวิชาชีพครูค่ะแล้วดิฉันมีสิทธิสอบบรรจุได้ไหมค่ะ

 9. ดิฉันไม่ได้จบวุฒิครูมาโดยตรงแต่มีใบประกอบวิชาชีพค่ะดิฉันสอนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งแล้วดิฉันมีสิทธิบรรจุได้ไหมค่ะแล้วดิฉันจะได้รับเงินเดือน15,000ด้วยหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะ

 10. ตำแหน่ง ผช สันทนาการ แต่ไปปฏิบัติการสอนอยู่ใน ศพด จนเปลี่ยนเป็น รรของเทศบาลทำงานมา 6 ปี ดิฉันจบคหกรรมศาสตร์ แต่ไปขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ และได้รับทุนปริญญาโทจากเทศบาลด้วยซ้ำ แต่ไม่มีโอกาสได้สอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย กองการศึกษาบอกว่าดิฉันไม่มีคำสั่งให้ลงไปปฏิบัติการสอน มีแต่คำสั่ง ศพด ที่ ผอกองรักษาการหัวหน้า ศพด แต่งตั้งเท่านั้น ดิฉันอยากสอบถามว่า ดิฉันสามารถสอบกรณีพิเศษในกรณีที่เป็นครูผู้สอนหรือไม่ค่ะ หากนายกรับรองว่าดิฉันทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนอยู่จริง และถ้าสอบในกรณีพิเศษกรณีได้รับทุนจากเทศบาลได้หรือไม่ค่ะ

 11. ถ้าไม่จบปริญญาตรี ทางการศึกษา แม้จะมีใบประกอบวิชาชีพครู ก็จะไม่มีสิทธิสอบ และได้บรรจุครับ

 12. ของคุณรู้สึกจะซับซ้อนอยู่นะครับ เอาตั้งแต่วุฒิการศึกษาก่อน คงต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครับ จึงจะให้คำตอบได้ ส่วนกรณีถ้าจะสอบกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันจากผู้ที่รับทุนการศึกษาของ อปท.ก็สามารถทำได้ครับ ซึ่งระเบียบเขาเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับ และมีหลายท้องถิ่นสอบ วิศวกร นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ มาแล้วครับ แต่คุณต้องมีเส้นสายที่ใหญ่เอาการนะถึงจะทำได้

 13. เพิ่มข้อมูลค่ะ ดิฉันจบ คหกรรมศาสตร์บัณฑิตค่ะ แต่ไปลองขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตอนเค้าเปิดรับก็เลยได้ ถ้าถามตามตรงไม่ได้เรียนครูมา แต่ทุนปริญญาโทที่ดิฉันได้ ดิฉันเลือกเรียน ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต เอกหลักสูตรและการสอนค่ะ มีใบรับรองคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วค่ะ

 14. เรียน ป.ปรีชา หนูทำงานเป็นผู้ดูแลเด็กมา 5 ปีได้เป็นพนักงานตามภารกิจแล้ว เงินเดือน 8200 บาทรวมค่าครองชีพแล้้ว แล้วตอนสอบใช้วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป แต่เพื่อนร่วมงานยังไม่จบ ป.ตรี ทำไมถึงได้เงินเดือน 8980 บาท แล้วทำไมหนูถึงได้เงินเดือนน้อยกว่าเพื่อนร่วมงาน แล้วหนูจะมีสิทธิ์ได้เงิน 15000 หรือเปล่าคะ ช่วยตอบคำถามหนูหน่อยนะคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 15. เพื่อนเขาทำงานมาก่อนคุณหรือเปล่า ถึงได้รับเงินเดือนมากกว่าคุณ ซึ่งต่อไปก็จะได้รับ 9000 บาท เท่ากันแล้วครับ ซึ่งตำแหน่งของคุณ พิจารณาจากเงินเดือนแล้ว น่าจะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ไม่ใช่ผู้มีคุณวุฒิ จึงไม่ได้ 15000 บาท ครับ

 16. เรียนถามท่าน ป.ปรีชา ว่า ดิฉัน จบปริญญาตรีการจัดการทั่วไป แล้วก็เรียนต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูอีก 1 ปี ค่ะ ปัจจุบันจบแล้ว สามารถบรรจุได้มั้ย

 17. เรียนท่านปลัด
  ดิฉันมีเรื่องอยากปรึกษาท่านว่า ตอนนี้ดิฉันเรียนจบปฐมวัย และนายกบอกให้ดิฉันไปพบแล้วถามว่าอยากเป็นหัวหน้าศูนย์ไหม ดิฉันเห็นเพื่อนบอกว่าตำแหน่งนี้จะหายไปใช่ไหมค่ะ แต่ถ้าเลือกก็คงต้องเสียค่าธรรมเนียม และนายกยังบอกว่าถ้าได้ตำแหน่งหัวหน้าแล้วจะมีเปอร์เซนต์ในการได้บรรจุก่อนเพือน ดิฉันขอปรึกษาค่ะ

 18. เรียน ป.ปรีชา หนูเป็นผู้ดูและเด็กมา ๓ ปีแล้ว ได้รับเงินเดือนจาก อบต แต่เงินเดือนของพนักงานกับเงินเดือนของหนูขึ้นก็ขึ้นเท่ากับพวกเขา แต่เห็นว่าถ้ากินเงินเดือนของกรมแล้วจะได้มากกว่าหนูควรทำอย่างไรที่จะได้เงินเดือนเท่ากับพวกที่ทำงานอยู่ศูนย์เด็กช่วยตอบหน่อย

 19. เงินเดือนไม่แตกต่างกันครับ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราครองเป็นหลัก ถ้าตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรี ก็จะได้มาก วุฒิอื่นก็จะได้น้อยลงมาครับ ส่วนที่ว่าอยากจะได้เงินเดือนมากเหมือนเพื่อนก็ต้องให้ อปท.ต้นสังกัด แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ หรือไม่ก็ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ครับ เท่านี้คุณก็จะได้เงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี เหมือนเพื่อนๆแล้ว

 20. เรียน ป.ปรีชา หนูอยากทราบคะทางกรมจะไม่ปรับวุฒิทางการศึกษาบ้างหรือคะ หนูจบมาเอกปฐมวัยมา 7 ปี มีคุณสมบัติครบตอนมาสมัครใช้วุฒิ ปวส.สมัครครูผู้ช่วยดูแลเด็กเล็กแต่หนูเห็นสำนักงานอบต.หนูตำแหน่งงานอื่นเงินขึ้นตามวุฒิ อยากทราบคะ

 21. ทางกรมเขามีแนวทางมาแล้วนี่ครับ เพียงแต่ อปท.แต่ละแห่งดำเนินการตาม แล้วรายงานให้กรมทราบ กรมเขาไม่มีอำนาจมาปรับเงินเดือนตามวุฒิให้เราหรอกครับ ต้องเป็นท้องถิ่นดำเนินการเอง

 22. เรียนท่านปลัด
  หนูอยากรู้ว่าตำแหน่งหัวหน้าศูนย์นี้ยังคงมีอยู่หรือเปล่าค่ะ เพราะท่านนายกหนูบอกว่าจะเปิดสอบตำแหน่งนี้ให้เพื่อที่ว่าจะได้มีเปอร์เซ็นต์ในการบรรจุมากกว่าเพื่อน ๆ แต่ที่หนูรู้ว่าพี่ที่เขาไปอบรมมาเขาบอกว่าตำแหน่งนี้จะหายไปจริงหรือเปล่าค่ะ

 23. ถ้าเป็น ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้างตามภารกิจละก้อ ยังมีอยู่ครับ อบต.ผมเพิ่งดำเนินการสรรหาและได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ เมื่อเดือนที่แล้ว ส่วนที่ว่าเป็นหัวหน้าศูนย์ฯจะมีเปอร์เซ็นต์ในการบรรจุมากกว่าคนอื่นนั้น คงไม่ใช่เรื่องจริงครับ เพราะทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้ก็มีสิทธิได้รับการบรรจุเท่าๆกันครับ ขึ้นอยู่ว่าผู้บริหาร อปท. แต่ละแห่งจะคัดเลือกด้วยความเป็นธรรมหรือไม่ครับ

 24. อยากทราบหนููได้รับเงินจากทางกรมแต่ทำไมเงินเดือนหนูตกเบิกไม่เท่ากันเหมือนกับคนที่ได้รับเงินจาก อบต คะ และคิดฐานเงินเดือนอย่างไรคะหนูไม่เข้าใจตอนนี้หนูได้รับเงินเดือนบวกกับค่าครองชีพรวม 9460 บาทและเงินเดือนใหม่หนูจะได้เงินเดือนเท่าไรหนูถาม ปลัดกับบุคลากรเขาบอกหนูว่าไม่รู้คะหนูขอให้ ป.ปรีชาช่วยหน่อยคะหนูไม่เข้าใจ

 25. เรียนท่านปรีชาค่ะ
  ดิฉันเรียนจบครูปฐมมวัยมาเป็นหลักสูตร กศบป แต่ไม่ผ่านมาตราฐานวิชาชีพครู 2 มาตราฐาน ไปขอเรียน ป บัณฑิตที่เค้ากำลังเปิดสอนตอนนี้เค้าก็บอกว่ารับแต่ครูเอกชน เพราะเป็นครูผู้ดูแลเด็กเค้าว่าทำงานในหน่วยงานราชการ ตอนนี้กำลังจะบรรจุครูผู้ดูแลเด็กก็ไม่มีสิทธิ์เพราะขาดแค่ 2มาตราฐานมีทางไหนบ้างค่ะที่จะสามารถเปิดสอนบุคลากรทางการศึกษาได้เรียน ป.บัณฑิตเหมือนกับโรงเรียนเอกชนเพราะบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานกับหน่วยงานราชการก็ควรส่งเสริมเหมือนกันไม่ใช้แยกแยะแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

 26. ได้รับเงินเดือน + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15000 บาท เหมือนกับคนอื่นๆนั่นล่ะครับ เพียงแต่ตอนนี้กรมเขายังจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะ (เงินเดือน ครู ผดด.) มายังไม่ครบ เข้าใจว่า อบต.ของคุณคงจ่ายเท่าที่เขาจ่ายมาครับ ต่อไปเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรก็คงได้เต็มครับ แต่อย่าลืมสอบถามทางหน่วยงานคลังของคุณด้วยล่ะ กลัวเขาลืมพวกคุณ

 27. จบ ป.โทเอกปฐมวัย สามารถปรับคุณวุฒิ ผดด. ที่บรรจุได้เลยไหมค่ะ แล้วต้องดำเนินการอย่างไร หรือว่าต้องรอ 1 ปีก่อนถึงปรับวุฒิได้ได้

 28. ข้อ 389 พนักงานเทศบาล ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรืองานประเทศ ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วย การลาของพนักงานเทศบาล ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น สมรส หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ให้เทศบาลที่อนุญาตหรือได้รับแจ้ง รายงานไปยัง ก.ท.จ.และ ก.ท. ภายในห้าวันทำการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี
  ตัวอย่าง http://www.nongwaeng.com/doc/woot.pdf

 29. ขอเรียนถามท่านปลัดคะ
  ที่ อบต.ดิฉันมีผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 คน แต่ไม่ได้รับจัดสรรเลย อยากเรียนถามท่านปลัดว่าดิฉันจะต้องดำเนินการอย่างไรคะเพื่อให้ได้รับการจัดสรรตำแหน่งใหม่

 30. ดิฉันอยากทราบว่าพนักงานราชการที่ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ระหว่าง 4 ปี กับ สัญญาจ้างพนักงานทั่วไป 1ปี อยากทราบว่าจะได้เงินเดือน 9000 พันบาทเหมือนกันหมดใช่ไหมคะ แล้วคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจมาแล้วประมาณ 7 – 10 ปี เงินเดือน 9650 จะมีการปรับเพิ่มเงินเดือนตามอายุงานบ้างไหมคะ

 31. ป.ช่วยอธิบายและให้ความกระจ่างแก่พนักงานส่วนตำบลด้วยว่าวุฒิทางการศึกษาคืออะไร ผู้ที่จบ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูมาและการที่คุรุสภารับรองและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้นั่นแสดงว่าเขาจบทางด้านการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าไม่ใช่แล้วจะให้เขาไปเป็นหมอเป็นตำรวจหรือคะ

 32. เรียนท่านปลัดค่ะ
  ขอขอบคุณท่านปลัดมากค่ะที่ให้คำกระจ่างแจ้ง เรื่องของผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์หรือที่เรียกว่าหัวหน้าศูนย์ ดิฉันอยากเรียนปรึกษาอีกว่าถ้าดิฉันยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วดิฉันจะขาดคุณสมบัติหรือเปล่าค่ะ เพระในหนังสือผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพนั้นบอกว่ามีสิทธิจนถึงปีพ.ศ2554 ค่ะ ดิฉันกลัวว่าจะเสียค่าธรรมเนียมฟรีค่ะ ดิฉันจบปฐมวัยปี พ.ศ.2555 ค่ะ

 33. ท่านปลัดครับ ผมไปสอบถามทางคุรุสภาแล้ว การเรียนชุดครู 9 มาตรฐานจนจบได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ถือเป็นปริญญาทางการศึกษาได้ เพราะคุณสมบัติครูผู้ดูแลเด็ก ข้อ 2.2 ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้อยุ่

 34. ทางคุรุสภาบอกว่า ก.ท น่าจะหาหรือไปที่คุรุสภา เพราะระเบียบที่ก.ท.เราอ้างและถือปฏิบัตินั้นตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนแล้ว การศึกษาปัจจุบันก็เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ป.1 ก็เรียนแท็ปเล็ต แล้ว แต่ก่อนรุ่นพ่อแม่ เรียนกระดานดำ ผมว่าทางก.ท น่าจะศึกษาความก้าวหน้า หาความหลากหลายวุฒิการศึกษามาช่วยสอนเด็ก

 35. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ก็ไม่มีสิทธิสอบครับ ถือว่าขาดคุณสมบัติ

 36. ได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเท่ากันครับ เขาไม่มีเงินเพิ่มพิเศษตามอายุงานให้ครับ

 37. คือผมเห็นที่จ.สงขลา เขาประกาศผมไปโหลดมาดู มันมีข้อที่ 2.2 สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบวุฒิทางการศึกษา มีข้อยกเว้นให้ เยอะแยะครับผม

 38. เรียนท่านปลัด
  ถ้ามีใบอนุญาตฝึกปฏิบัติการสอนละค่ะมีสิทธิสอบผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์หรือเปล่าค่ะ

 39. เรียนท่านปลัดค่ะ
  ถ้ามีใบอนุญาตฝึกปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ละค่ะถือว่าขาดคุณสมบัติการสอบผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์หรือเปล่าค่ะ น่าจะได้หนอเพราะสอบบรรจุครูผู้ดูแลเด็กกรณีไม่ต้องสอบคัดเลือกยังมีสิทธิสอนได้เลย

 40. เรียนท่านปลัด
  ดิฉันจบครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันทำงาน ผช.จนท.การเงิน/บัญชี ของ อบต. (ตอนเปิดตำแหน่งนี้ เค้าเอาวุฒิ ปวช.) มีความประสงค์จะเปลี่ยนสายงานไปเป็นครู ผดด. ต้องทำอย่างไรบ้างคะ และจำเป็นต้องเรียนเอกปฐมวัยเพื่มด้วยใช่หรือไม่คะ (มันน่าน้อยใจค่ะ เพื่อนที่เข้ามาพร้อมกัน แต่เค้าเป็น ผดด. ตอนนี้ได้บรรจุเป็นข้าราชการไปแล้ว แต่ตัวเองยังเป็นพนักงานจ้างภารกิจอยู่เลยค่ะ การบรรจุลูกจ้างประจำก็ไม่มีแล้ว รู้สึกงานไม่มั่นคงเลย)

 41. เรียน ท่านป.ปรีชาค่ะ ตอนนี้บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยในเดือนธันวาคม /2554 และจบป.โทบริหารการศึกษา แล้ว มกรา 2555 จะมีสิทธิ์ปรับเงินเดือนตามวุฒิหรือเปล่าคะ หรือได้แค่ 15000ถ้าได้จะย้อนหลังตั้งแต่จบหรือเปล่า ปรึกษาบุคลากรแล้วตอบว่ายังไม่มีแนวทางชัดเจนจากกรมต้องทำอย่างไรคะ ช่วยแนะนำด้วยถ้าเค้าไม่ทำให้เรา ขอบคุณค่ะ

 42. เรียน ป. ปรีชา ดิฉันมีข้อข้องใจเนื่องจากได้อ่านหนังสือสำรวจผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็น 15,000 12,285 9,000 บาทแต่มีหมายเหตุด้านล่างของหนังสือสำรวจนั้นว่าไม่รวมข้าราชการครูและพนักงานจ้างที่ถ่ายโอนหรือรับค่าตอบแทนจากเงินอุดหนุนของรัฐฯหมายความว่าครูผู้ดูแลเด็กทั้งผู้ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการและที่เป็นพนักงานจ้างจะไม่ได้รับเงินเพิ่มนี้เหมือนข้าราชการในอบต.หรือว่าอย่างไรเพราะบุคลากรในดบต.ไม่ได้สำรวจพวกเราและถ้าได้รับใครจะเป็นผู้รายงานว่าจะได้15,000 12,285 9,000 กี่คนอะไรยังไงทางหน่วยงานที่ถ่ายโอนมาถึงจะรู้ข้อมูล ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 43. เรียนป.ปรีชาดิฉันขอเรียนถามว่าดิฉันได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555โดยใช้วุฒิป.ตรี 4ปีและเมื่อดิฉันเรียนจบป.ตรี5ปีตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปกครองส่วนท้องถิ่่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดิฉันจะสามารถขอปรับวุฒิเป็นป.ตรี5ปีตามตัวอย่างหนังสือถึง ก.ท.จ.และ ก.ท.ที่ป.ปรีชาลงให้ดูได้หรือไม่ขอบคุณค่ะ

 44. เรียน ป.ปรีชา
  หนูอยากทราบว่าอัตรากำลังที่กระจายให้ตามอปท.ในจังหวัดอุบล รอบที่ 2 เค้ามีการจัดสรรให้แต่ละอปท.ยังไงค่ะเพราะมีบางอปท.ก็ไม่ได้รับจัดสรร

 45. เป้าหมายเขาจะดูว่า วงเงินของ อปท. เกินร้อยละ 40 หรือไม่ เท่านั้นเองครับ ไม่ต้องน้อยใจ ส่วนข้าราชการ พนักงานจ้างถ่ายโอนกรมส่งเสริมเขามีข้อมูลอยู่แล้วครับ ไม่ต้องรายงานก็ได้ อีกอย่างข้าราชการ พนักงานจ้างที่ถ่ายโอนเขาเบิกจ่ายเงินเดือนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินร้อยละ 40 ตาม พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่นครับ อย่าคิดมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *