รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีผู้ดูแลเด็ก(ผดด.)หลายท่านได้สอบถามและปรับทุกข์ ว่า “……..ในกรณีที่ตัวเองดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ในรอบที่ผ่านมา บาปซ้ำกรรมซัด ท่านนายก ยังแต่งตั้งให้คนที่ผ่านการคัดเลือกกรณีพิเศษ ได้บรรจุเป็นผู้ดูแลเด็ก (ข้าราชการ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของตัวเองอีก ก็เลยสงสัยว่า อ้าว…..แล้ว หนู และดิฉัน ตอนนี้ ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งอะไรค่ะ งงมากค่ะ  ไม่ใช่แต่คุณเท่านั้นครับที่ งง  ผมเองก็งงเหมือนกันครับ งั้นลองมาดูกันครับว่า ท่านนายก อปท.ทั้งหลายสามารถออกคำสั่งดังกล่าวได้หรือไม่ แล้วท่านปลัด อปท.ที่มีอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ อปท.ให้เป็นไปตามนโยบายของนายก อปท. และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดว่ายังไงบ้าง ก่อนอื่นลองมาดูระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ

(๑) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล หมวด ๑๑ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ข้อ ๒๔๘ (ขออนุญาตยกตัวอย่างระเบียบกฎหมายของ อบต.นะครับ)

“ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบลที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดให้รักษาการในตำแหน่งนั้นได้

ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอำนาจ หน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี”

ตามข้อ ๒๔๘ เป็นกรณีตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล สายปฏิบัติว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้อำนาจนายก อปท. แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลอื่นที่เห็นสมควร รักษาการในตำแหน่งได้  กรณีตามคำถามและข้อสงสัยของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่า ท่านนายก ที่เคารพจะสามารถแต่งตั้งคนอื่นมารักษาการแทนตนได้หรือไม่นั้น  ก็ขออนุญาตตอบดังนี้ครับ

ข้อหนึ่ง ต้องดูด้วยว่า อปท.ของคุณมีกรอบตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นพนักงานส่วนตำบล(ข้าราชการ)อยู่หรือไม่ ถ้ามีและตำแหน่งดังกล่าวว่าง ท่านนายก อปท.ก็สามารถแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวได้

ข้อสอง  ในกรณีที่ อปท.ไม่มีกรอบตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นข้าราชการ มีแต่ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แต่ท่านนายก อยากจะแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่เป็นข้าราชการมารักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อย่างนี้ คงทำไม่ได้ครับ เพราะไม่เข้าตามข้อ ๒๔๘ เนื่องจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีกรอบตำแหน่ง และข้าราชการจะมารักษาการในตำแหน่งแทนพนักงานจ้างตามภารกิจได้ยังไง มองยังไงก็ไม่เข้าตามระเบียบ กฎหมาย ถามว่า ถ้าเขาอยากแต่งตั้งจะได้ไหม ก็ได้ครับ แต่คำสั่งดังกล่าวในเมื่อไม่มีระเบียบกฎหมายให้อำนาจกับผู้ออกคำสั่ง(นายก อปท.)ไว้ คำสั่งดังกล่าวจึงน่าจะเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำของผู้รับคำสั่งก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วยครับ ฉะนั้น ในเมื่อคำสั่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็อาจจะถูกยกเลิกเพิกถอนในภายหลังได้ เสมือนไม่มีคำสั่งนั้นอยู่เลย แล้วการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำไปโดยไม่มีอำนาจ ย่อมจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้

สรุป ฟันธง นายก อปท.ไม่สามารถออกคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มารักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้  ยกเว้น อปท.นั้น จะมีกรอบตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ข้าราชการ) และตำแหน่งนั้นต้องว่างด้วย  ฉะนั้น คุณผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็คงจะสบายใจได้แล้วใช่ไหมครับ ทีนี้ รู้หรือยังว่า ตัวเองดำรงตำแหน่งอะไร?

หนึ่งความคิดบน “รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1. ดิฉันเห็นความเหลื่อมล้ำขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังเข้าข่ายของการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน ผดด.ที่ยังไม่จบเพราะว่าเขาเรียนม.สวนดุสิต อยู่ในระหว่าการปฏิบัติงาน แต่เขามีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกแบบวิธีพิเศษแล้วยังบรรจุเขาเข้าเป็นข้าราชการ แสดงว่าไม่มีวุฒิทางการศึกษา ทางสวนดุสิตให้ผดด.ไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษาแต่เขาก็ไม่ได้ไป เขาเรียนหลักสูตร 5 ปี แต่ไปเรียนจริงแค่ 3 ปี ไปเรียน เดือนละครั้ง เขาได้ใบรับรองผลการเรียนมาแล้วทางคุรุสภายังไม่รับรองและไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ แต่ทำไมเขามีสิทธิ์ทุกอย่าง งงมาก ๆ ทำได้งัย…อย่างนี้มันต้องร้องเรียน..แต่ร้องไปที่ไหนเขาก็คงจะไม่รับเพราะมีแต่พรรคพวกของเขาทั้งนั้น

 2. ช่วยอธิบายคุณสมบัติของวุฒิการศึกษาสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้ด้วยค่ะ ในเงื่อนไขคุณสมบัติข้อที่ 1.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แต่ของดิฉันข้ออื่นมีครบเหลือเฉพาะข้อ 1. เพราะว่าดิฉันจบ ป.บัณฑิต ที่ คุรุสภาออกใบรับรองปริญญาและประกาศนียบัติทางการศึกษาให้ และ ก.ค.ศ. ก็ออกใบรับรองสถาบัน และรับรองหลักสูตรให้ เป็นวุฒิทางการศึกษาและเป็นสาขาศึกษาศาสตร์ ทางกรมปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความชัดเจน ถามใครก็ให้คำตอบไม่ได้

 3. ไม่เข้าใจว่าทำไมกรมฯถึงได้ให้สิทธิ์คนที่เรียนมสด.ยังไม่จบเลยฝึกสอนก็ยังไม่แล้วเสร็จแต่ได้บรรจุแล้ว ไอ้คนแก่ ๆ เก่า ๆ มีประสบการณ์มีวุฒิปริญญาแต่ใช้การอะไรไม่ได้

 4. ที่ศูนย์ผมมีครูจบเอกปฐมวัยสองคนคือหัวหน้าศูนย์และรุ่นพี่อีกคน และผมจบเอกการสอนภาษาไทย มีน้องอีกคนจบศิลปะ หัวหน้าศูนย์บอกว่าคนที่สามารถสอบเป็นครูผู้ดูแลเด็กได้คือคนที่จบปฐมวัยเท่านั้น (พูดโดยไม่มีหลักฐานให้ผมดู) แต่ในระเบียนการเขาบอกว่า สายการศึกษาก็สอบได้ใช่ไหมครับอาจารย์ ทางหัวหน้าเขาอ้างว่าทางเทศบาลเขาบอกมาอย่างนั้น ผมอยากทราบคำตอบจากท่านอาจารย์ ผมจบครุศาสตร์เอกการสอนภาษาไทย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี น้องอีกคนจบศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เอกศิลปะ (มีใบประกอบวิชาชีพทั้งคู่ครับ)

 5. เรียนท่านปลัดปรีชา
  มีข้อสงสัยค่ะ คือปัจจุบันเพื่อนเป็นผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) รักษาการตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ และเป็น ผดด.ประจำศูนย์นั้น แต่ผู้ดูแลเด็กอีกคนเป็น ผดด. จากศูนย์อื่นที่ทาง อบต. ให้มาช่วยงานที่ศูนย์นี้และเรียนจบก่อนได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นครูผู้ดูแลเด็ก เค้าจะได้รับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ที่นี่ได้เลยหรือเปล่าคะ แล้วเพื่อนที่รักษาการอยู่จะเป็นตำแหน่งอะไร รบกวนอธิบายทั้งกรณีที่ไม่มีกรอบและมีกรอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 6. นุ่ได้บรรจุแล้วค่ะท่าน..อยากบอกว่าเพื่อนๆที่ยังไม่บรรจุอย่าพึ่งท้อนะค่ะ..รอบหน้าจะมาเร็วๆนี้..จงเตรียมตัวให้พร้อม

 7. สวัสดีค่ะท่านปลัด ขอเรียนถาม เพื่อคลายความสงสัยหน่อยค่ะท่าน คืออยากรู้รู้ ตรวจสอบทางการศึกษา 7 สาขา (6)ศิลปะศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์) หมายความว่างัยค่ะ จะลงเรียนเทอมหน้า นี้ค่ะ ม.ที่เปิด เป็นคณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถลงเรียนได้หรือเปล่าค่ะ จบแล้วสามารถเข้าร่วมประเมิน ครูผู้ช่วยดูแลเด็กได้หรือเปล่า ขอบคุณมากค่ะ

 8. ขอเรียนถามท่านปลัดนะคะคือว่าจบบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มีใบประกอบวิชาชีพครู จบโท บริหารการศึกษา ทำงานเป็นผดด มา4ปี มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นครูผู้ช่วย ได้หรือเปล่าคะ เพราะ ป.ตรีไม่ได้จบ สายการศึกษา ปฐมวัย

 9. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ก็มีสิทธิเข้ารับการประเมินครับ

 10. ถือว่าตรงสาขาครับ แต่บางมหาวิทยาลัย อาจเรียกชื่อไม่เหมือนกัน แต่โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรอย่างเดียวกันครับ

 11. อยากทราบว่า ม.สวนดุสิต จะเปิด ป.ตรี เอกปฐมวัยไหมคะ ในปีการศึกษา 2556 เพราะว่ามีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันที่ยังไม่ได้เรียนเลยค่ะ

 12. ไม่มีข้อมูลของ ม.สวนดุสิต เลยครับ ลองสอบถามโดยตรงดูนะครับ

 13. ป.คะรบกวนถามว่า ในอบต.ไม่มีหัวหน้าส่วนโยธา มีแต่นายช่างโยธา ระดับ ๕ อยากทราบว่า ส่วนโยธา ปลัดให้นายช่างรักษาการแทนหัวหน้าส่วนโยธา ได้หรือไม่ ขอบคุณคะ

 14. ตอนนี้หนูรักษาการหัวหน้าศูนย์(ข้าราชการ) ในศูนย์มี 2 คนเวลาเลือกหัวหน้าศูนย์จริงเราต้องสอบแข่งกันเองไหมค่ะ

 15. ถ้ามีการจัดสรรตำแหน่งมา ก็คงมีการแข่งขันกันครับ ส่วนจะมีรายละเอียดยังไงกรมเขาคงจะมีหนังสือซักซ้อมแนวทางอีกครั้งหนึ่งครับ

 16. สามารถแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างได้ครับ

 17. รอบสองสอบไม่ทันค่ะเพราะทางเทศบาลเอาบัญชีให้หมดก่อนแต่ตอนนี้เหลือบัญชีไว้ 1 คนค่ะ แต่ยอดจำนวนเด็กที่จะได้ครูเพิ่มเหลืออีก 4 คนเพราะมีเด็กเกือบสองร้อยคน ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันไม่ทันได้สำรวจตามหนังสือ ในวันที่18ก.ย.55ที่ผ่านมา มีคนคุณสมบัติครบช่วงนั้นสองคนที่ส่งไป แต่ตอนนี้ดิฉันมีคุณสมบัติครบหมดแล้ว เขาจะมีการสำรวจเพิ่มอีกไหมคะก่อนได้ตำแหน่งมา เพื่อให้ได้ตำแหน่ง 3 คนพอดี :สรุปว่าเขาจะสำรวจเพิ่มอีกไหมคะก่อนที่ตำแหน่งจะมาค่ะจะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานค่ะ กราบขอบพระคุณท่านปลัดมากค่ะ

 18. ป.ค๊ะเห็นโครงสร้างของตำแหน่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือยังถ้ากรณีที่จบบริหารการศึกษาสามารถเป็นหัวหน้าสถานศึกษาได้หรือไม่มีขั้นตอนอย่างไร

 19. กรมคงจะสำรวจไปเรื่อยๆครับ แล้วแต่ห้วงระยะเวลาที่จะมีการจัดสรรตำแหน่ง ส่วนเรื่องการจัดสรรตำแหน่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ บางแห่งมีตำแหน่งผู้มีคุณสมบัติครบเยอะแต่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งมาน้อยก็มี ฉะนั้น ก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาครับ เขาจัดสรรมาเท่าไหร่ก็ให้เข้ารับการประเมินกับเขาไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิที่จะได้รับการบรรจุครับ

 20. ผมยังไม่เห็นโครงสร้างตำแหน่งใน ศพด.เลยครับ ถ้ามีส่งมาให้ดูหน่อยนะครับ

 21. ป.ปรีชาคะ เพิ่งบรรจุเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 55 ทางผู้บริหารจะสั่งย้ายไปอยู่ศูนย์อื่นสามารถทำได้หรือไม่คะ

 22. สามารถทำได้ครับ ทั้งนี้เราเป็นข้าราชการ ถ้าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามครับ

 23. ป.ปรีชาคะ ขอเรียนถามเกี่ยวกับรักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ(ข้าราชการ) ดิฉันจบ คบ.มีวุฒิทางด้านการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู และได้รับการบรรจุเป็นครู ผดด.แล้ว แต่ทาง เจ้าหน้าที่ อบต.บอกไม่สามารถแต่งตั้งให้รักษาการหัวหน้าศูนย์ได้ เพราะไม่ได้จบปฐมวัย ทั้งๆที่ศูนย์มีข้าราชการเพียงคนเดียวคือดิฉัน ไม่ทราบว่าที่เจ้าหน้าที่บอกนั้นจริงหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

 24. ไม่ถูกต้องครับ ให้ท่านนายกแต่งตั้งให้รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯได้ครับ

 25. ขออนุญาตสอบถาม ป.ในเรื่องที่ ป.สรุปฟันธงมานั้น ผมในนามของ ผู้ดำเนินการด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ และก็มีปัญหาในเรื่องนี้เช่นกันคือผู้ที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์สอบไม่ได้ แต่คนอื่นสอบได้ ตามหนังสือ ที่ มท 0893.4 / ว2247 ลว. 21 ต.ค. 54 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ 2.) นั้นได้ให้ อปท. ใดที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วให้แต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ และมีความเหมาะสม 1 คนรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ (ไม่ได้แต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ นะครับ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานตำแหน่งนั้น
  จึงอยากให้ ป.อธิบาย ในเรื่องของหนังสือสั่งการตามที่อ้างถึง และที่ ป. ได้ฟังธงไปนั้น คิดว่าจะขัดกันหรือไม่ครับ เพื่อความกระจ่างชัดของ ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ปฏิบัติ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ (หากกระผม ตีความผิดไปก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ)

 26. ตอบคุณศุภกิจ
  ตามบทความเป็นกรณี ผช.หัวหน้าศูนย์ฯพนักงานจ้างตามภารกิจ เขาสงสัยในสถานะของตัวเองครับ ว่า มีตำแหน่ง ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ(พนง.ตามภารกิจ)แล้ว ทำไมต้องมีรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ(ข้าราชการ)อีก และตำแหน่งของเขาจะเป็นยังไงครับ ความเห็นที่ผมฟันธงเป็นตามนั้นครับ โดยสรุปก็คือ ครูผู้ดูแลเด็ก(ข้าราชการ) ไม่สามารถมารักษาการในตำแหน่ง ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ(พนง.ตามภารกิจ)ได้ แต่ถ้ามีกรอบตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯและตำแหน่งว่าง นายก อปท.สามรถแต่งครูผู้ดูแลเด็ก(ข้าราชการ)มารักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯได้ครับ อย่าสับสนครับ สรุป ตำแหน่ง ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ(พนง.ตามภารกิจ)ก็ยังอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ถ้ามีกรอบตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯที่เป็นข้าราชการ นายก อปท.ก็สามารถแต่งตั้งข้าราชการอื่นมารักษาการในตำแหน่งได้ก็เท่านั้นเองครับ

 27. หารือการดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เนื่องนาง นาง ก. เคยรับการแต่งตั้งเป็น หน.ศพด.เมือ ปี 2552ชึ่งตอนนั้น ยังเป็น ผช.อยู่ ตอมา ปี2554 มีการสรรหาในกรณีพีเศษ ชึ่ง
  ในการนี้ นาง ข. สอบลรรจุเป็นครูผู้ดูแลเด็กได้ และทาง สำนักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้ อปท.จั้งตั้งรักษาการ
  หน.ศพด.และทาง อบต. ได้แต่งตั้ง นางข. รักษาการ หน.ศพด.
  ต่อมา ในวันที่ 1สิงหา ปี 55 นาง. ก.ได้รับจรรจุแต่งตั้ง เป็นผผด.รอบที่2 ชึ่งบรรจุ ศพด.เดียวกัน ข้าพเจ้า นาง .ข.จะสามารถได้รับการแจ่งตั้งกลับคืนหรือไม่ ประการใด อธิบายชีแจ้ง แลัจักขอขอบคุณมา ณ. ที่นี้ค่ะ

 28. ยังเหมือนเดิมค่ะท่านปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.บอกไม่มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับผู้ที่ไม่จบทางปฐมวัย ไม่สามารถแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ขอความกรุณาลงหนังสือสั่งการของกรมฯให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง และอีกเรื่องขอเรียนถามเกี่ยวกับคุณสมบัติหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ข้าราชการ) จบปริญญาโทบริหารการศึกษา เป็นวุฒิที่ ก.ท. รับรองหรือไม่ มีสิทธิ์สมัครในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯหรือไม่ ขอขอบคุณอีกครั้ง

 29. อยากทราบอัตราใหม่ครูผู้ดูแลเด็กหัวหน้าศูนย์ผู้ดูแลเด็กด้วยนะคะรบกวนด้วยคะ56ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 30. เรียนท่านปลัดค่ะ เพื่อนเป็นนักวิชาการ เขาบอกว่าข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าศูนย์ ครบ 2 ปีหลังจากบรรจุแล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์เลย โดยไม่ต้องสอบจริงหรือเปล่าค่ะ อยากทราบข้อเท็จจริงค่ะ

 31. ขออนุญาติเรียนถามค่ะ พอดีที่ศูนย์ของเทศบาล มีหัวหน้าศูนย์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)และมีครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นข้าราชการ พอทางบุคลากรเปลี่ยนตำแหน่งจากหัวหน้าศูนย์ฯ เปน ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ ก็เกิดคำถามว่า จะมาลดตำแหน่งเขาลงได้ยังไงใช้หนังสือตัวไหมาอ้างอิง รบกวนขอคำอธิบายเรื่องนี้หน่อยค่ะท่านปลัด ขอบคุณค่ะ

 32. เรียนท่านปลัดค่ะ เป็นครูผู้ดูแลเด็ก (ข้าราชการ)ที่ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าศูนย์ จะครบ 2 ปีในเดือนธันวาคมนี้ หลังจากผ่านการประเมินเข้มแล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์เลยหรือไม่/ โดยไม่ต้องสอบจริงหรือเปล่าค่ะเพราะเคยผ่านการประเมินการเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ (ภารกิจ) ตามเกณฑ์ที่ทางกรมกำหนดมาหนังสือสั่งการอยากทราบข้อเท็จจริงค่ะ

 33. ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะมันคนละตำแหน่งกัน

 34. อยากเรียนถามคุณปลัดว่าครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการประเมินเข้ม 2 ปี แล้ว ไม่ได้จบปฐมวัยหรืออนุบาลแต่จบปริญญาโทบริหารการศึกษา มีคุณสมบัติเพื่อสอบคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้หรือเปล่าค่ะ

 35. ขอเรียนถามดังนี้ค่ะ สำหรับครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นข้าราชการ มีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อมีการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์จะได้สอบคัดเลือกด้วยหรือไม่ หรือเป็นได้เฉพาะคนที่รักษาการอยู่แล้วโดยตรง โดยไม่ต้องสอบแข่งขันอีก ช่วยตอบให้ด้วยน่ะค่ะ

 36. ตามหนังสือ กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กคศ.รับรอง ที่ ศธ 0206.7/ว21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ของสำนักงาน กคศ. ปรับเงินเดือนครูใหม่1มกราคม 2556และ1มกราคม2557 ซึ่ง ก.กลางจะนำมาประกาศใช้กับ พนักงานครู อปท.ต่อไปนั้น ถามท่านว่า ณ วันที่ 1มกราคม2556เขาปรับเงินเดือนใหม่นั้น ใช้ฐานเงินเดือนครู ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หรือใช้ฐานเงินเดือนครู ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556(วันที่หนังสือออก) ไปเป็นฐานในการเทียบปรับเงินเดือนตามตารางชดเชย กรณีบรรจุก่อน 1 มกราคม 2555(บรรจุจริง1มกราคม 2555)ครับ

 37. หนังสือสำนักงาน กคศ.ที่ศธ0206.7/ว21ลงวันที่13ธันวาคม2556 การกำหนดอัตราฐานเงินเดือนครูใหม่1มกราคม2556และ1มกราคม2557 ซึ่ง ก.กลาง จะนำมาประกาศใช้กับพนักงานครู อปท.ต่อไปนั้น ฐานปรับเงินเดือนชดเชย ณ วันที่ 1มกราคม2556 เขาจะใช้เงินเดือนครูเป็นฐานปรับเทียบตารางชดเชย เป็นเงินเดือนครู ณ วันที่ 1มกราคม 2556หรือใช้เงินเดือนครู ณ วันที่ 13 ธนวาคม 32556 เป็นฐานในการไปเทียบตารางปรับ ครับ

 38. อยู่ในระหว่างการประเมินบรรจุราชการ ยังไม่ครบกำหนดสามารถย้ายเทศบาลได้ไหมคะ
  ตอนนี้เครียดมาก เนื่องจากมีปัญหากับ…..โดยตรงน่ะค่ะ

 39. ไม่สามารถย้ายได้ครับ ต้องรอให้ผ่านการประเมินอย่างเข้ม 2 ปี ก่อน

 40. รบกวนถามค่ะว่า ปัจจุบันเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งผดด. เรียนจบป.ตรีการศึกษาแล้วและมีใบอนุญาตการสอนแต่ยังรอรับการบรรจุ สามารถปรับเป็นตำแหน่งอื่นก่อนได้หรือไม่ตามหนังสือกำหนดมาตรฐานตำแหน่งใหม่เพื่อจะได้ปรับเงินเพิ่ม ปัจจุบันรับ 9000 บาท

 41. มีข้อสงสัยค่ะ…ว่าก่อนหน้านี้เป็นผู้ดุูแลเด็กจุป็ได้มีการสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์และมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมมีเงินตำแหน่ง..และเมื่อ่ปี่55ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการได้และตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ยังคงเดิมอีกหรือไม่(ปากต่อปากบอกยกเลิกแต่ไม่มีคำสั่งยกเลิกมาถึงเลย งงค่ะ) และมีเงินประจำตำแหน่งอีกหรือไม่ค่ะ

 42. อยากถามท่านอาจารย์ ป ปรีชา เกี่ยวกับเรื่องปรับวุฒิการศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา และการปรับเงินเดือนตามวุฒิค่ะ
  คือดิฉันบรรจุเป็น ครู คศ.1 อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 17,960 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 และ จบปริญญาโท การบริหารการศึกษา เมื่อเดือน วันที่ เมษายน 2557 และได้ทำเรื่องปรับวุฒิการศึกษาและปรับเงินเดือนในวันที่11 เมษายน 2557 ตอนนี้คือสิ้นเดือนสิงหาคม ได้รับเงินเดือน17,960 อยากทราบว่า เมื่อปรับวุฒิการศึกษาและปรับเงินเดือนแล้วจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่คะ (ทางเทศบาลนักวิชาการเขาแจ้งว่าปรับวุฒิได้แต่ปรับเงินเดือนป.โทไม่ได้จริงหรือเปล่าคะ) เรียนท่านอาจารย์ ป ปรีชา ตอบด้วยนะคะ

 43. ขอถามคะ อยากทราบว่าหนังสือนุญาตให้ปฏบัติการสอนโดยไม้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถที่จะสอบบรรจุ “ครูผู้ดูแลเด็ก”ได้หรือเปล่าคะ ขอบคุณคะ

 44. ขอเรียนถามท่านปลัดปรีชา 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ มีแต่ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องการแต่งตั้งให้ดูแลเด็ก ที่เป็นพนักงานจ้างภารกิจ ทำหน้าที่เสมือนเป็นหัวหน้าศูนย์ จะต้องออกคำสั่งอย่างไรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก คนดังกล่าว
  2. มีตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีตัวผู้ดำรงตำแหน่ง แต่มีครูผู้ดูแลเด็ก ที่เป็นข้าราชการ สามารถแต่งตั้งให้ครูผู้ดูแลเด็กคนนี้ รักษาการหัวหน้าศูนย์ ได้หรือไม่

 45. อยากเรียนถามท่านปลัดว่าพอดีหนูได้มาปฏิบัติราชการแทนที่ศูนย์เด็กเล็ก ที่ครูไปบรรจุที่อื่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ว่างลง หนูสามารถใช้วุฒิสอบได้ไหมคะ และได้รับเงินเดือน15,000ไหมคะ

 46. สวัสดี่ค่ะ ดิฉันเป็นนักวิชาการศุึกษา อยากเรียนสอบถามว่าเทศบาลฯกำลังจะทำการคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ดูแลเด็ก มีมีคุณสมบัติ 3 ข้อ ตามหนังสือที่ มท 0893.4/ว61 ลว 10 มกราคม 2551 ทั้งหมดมีผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านอยู่ 7 คน เป็นผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 5 คน และเป็นครูผู้ดูแลเด็ก (ข้าราชการ) 2 คน ครูทั้ง 2 คน ยังอยุ่ในระหว่างการประเมินอย่างเข้ม 2 ปี และมี 1 คน ที่ได้ใบอนุญาตประกอบการสอน แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ อยากสอบถามดังนี้ค่ะ
  1. ผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 5 คน สามารถเข้าคัดเลือกได้เฉกเช่นครูผู้ดูแลเด็กใช่หรือไม่
  2. เท่าที่ทราบมา ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีกรอบตำแหน่งจากกรมฯ ถ้าทางเทศบาลฯ ยังไม่แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้หรือไม่
  3. ครูผู้ดูแลเด็ก คนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่มีใบอนุญาตการสอน สามารถเข้าคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้หรือไม่
  4. แต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก เป็นหัวหน้าศูนย์โดยตำแหน่งเลยได้หรือไม่

  ขอบพระคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *