การรักษาราชการแทน(ต่อ)

สืบเนื่องจากบทความที่แล้วซึ่งเป็นการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งของการบริหารราชการส่วนกลาง คราวนี้เรามาดูการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบ้างว่าเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งในที่นี้จะยกเอากรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวอย่าง กรณีการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา มาตรา 60/1 บัญญัติว่า  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ข้อ 244 – 248)
ข้อ 244 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ 245 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็น ผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วน ราชการนั้น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ 246 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี
ข้อ 247 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่กำหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือนอำนาจประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
ข้อ 248 ในกรณีที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบลที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ให้รักษาการในตำแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี

จากตัวประกาศดังกล่าว จะเห็นได้ว่าได้ล้อมาจากราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งของราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ.เทศบาล อบต.กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เหมือนกับราชการส่วนกลางทุกประการ  ฉนั้น  ผู้ที่จะแต่งตั้งผู้ใดรักษาราชการแทนผู้ใดควรศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือดำเนินการ ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเสียใจภายหลังได้

หนึ่งความคิดบน “การรักษาราชการแทน(ต่อ)

 1. สามารถบริหารงานจนกว่านายกจะหายป่วย หรือจนกว่าจะครบวาระครับ ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 48 วีสติ ยกเว้นการพ้นจากตำแหน่งอื่นๆตามมาตรา 48 ปัญจทศ ถึงจะมีการเลือกตั้งใหม่ครับ

 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บแต่ถ้ามีคำสั่งให้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสามารถทำได้ไหมคะ

 3. ระเบียบเขาให้นายกมีอำนาจสั่งให้พนักงานอื่นที่เห็นสมควรรักการในตำแหน่งได้ครับ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการด้วย (ข้อ 248 ) ประกาศหลักเกณฑ์บุคคล อบต.

 4. เรียนขอคำชี้แนะด้วยครับ.. กรณีนายก อบต. ออกคำสั่งแต่งตั้ง รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน นักพัฒนาชุมชน จนกว่าจะมีนักพัฒนาชุมชนตัวจริงมาบรรจุ.. เป็นการออกคำสั่งแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่? เหมาะสมไหม? ประการใด? ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ //รองฯ มือไหม่คะร๊าบบ>__<

 5. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายครับ ผู้บริหาร อปท.สามารถออกคำสั่งได้ครับ แต่ต้องเป็นการ “รักษาการในตำแหน่ง” ตามข้อ ๒๔๘ ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลฯ ส่วนเหมาะสมไหม? ผู้บริหารเขาคงพิจารณาแล้วว่ารองปลัดฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทางราชการสูงสุดแล้ว จึงออกคำสั่งแต่งตั้งครับ

 6. ขอเรียนถามว่า ผมจะสอบหน.สำนักปลัด ๖ เดือนกันยานี้ หัวหน้าฝ่ายบุคคลากรที่ท้องถิ่นจังหวัด
  ให้บุคลากร(ธุรการ รก.)ที่ อบต.ดูว่า ผมไ้ด้ทำงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรือทำงานส่วนอื่นที่เกียวข้อง มาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือเปล่า ความหมายนี้ครอบคลุมถึงงานส่วนใดบ้างที่ชัดเจนจริงๆ เพราะพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปคุยที่ท้องถิ่นจังหวัดแต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจะยืนยันได้ ถามปลัดและบุคคลากรที่อื่นก็ว่าได้หมด ยกเว้นที่ผมอยู่ไม่สามารถให้คำตอบได้ ผมมีคำสั่ง รก.แทนปลัดกรณีไม่อยู่, คำสั่งงานติดตามแผนประจำปี เรื่องวุฒิไม่มีปัญหาครับ

 7. ในกรณีที่จะทำคำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนในกรณีมีคนครองตำแหน่งจะอ้างระเบียบข่อไหนคะ

 8. มีคนครองตำแหน่งอยู่แล้ว ทำไมต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนด้วยล่ะครับ ตรงนี้ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับ ลองดูเรื่องการมอบอำนาจนะครับ ตามประกาศข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๓) ซึ่ง ผอ.กอง หรือหัวหน้าส่วน สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ครับ ลองดูครับ

 9. ผอ.กองช่าง 7 โอน(ย้าย)ไป ทำให้ตำแหน่งว่าง
  1. สามารถแต่งตั้งปลัด 8 รักษาราชการแทนได้หรือไม่ มีระเบียบข้อใดรองรับ
  2. แต่งตั้ง ผอ.กองคลัง 7 รักษาราชการแทน เหมาะสมหรือไม่ เพราะให้ ผอ.กองคลัง ลงนามในใบ ปร.3 / ปร.4 ทั้งที่ไม่มีความรู้ความสามารถเรื่องการประมาณราคา

 10. 1. สามารถแต่งตั้งได้ครับ เป็นอำนาจของนายก อปท.
  2. ถามว่าเหมาะสมหรือไม่ ส่วนตัวผมว่าไม่เหมาะสมครับ ลองดูคนอื่นในกองช่างที่มีความรู้เรื่องช่าง หรือไม่ก็ขอตัว ขรก.อปท.อื่น ให้มาช่วยราชการ จะง่ายกว่านะครับ

 11. เรียนถามท่านปลัดค่ะ กรณี นายกหมดวาระ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด และ รองปลัดปฏิบัติหน้าที่แทน นายก (ไม่มีปลัดค่ะ) การโอนงบประมาณ สามารถทำได้ไหมค่ะ (กะว่าจะโอนเงินโบนัสค่่ะ กรณีตั้งไว้ไม่พอจ่าย)

 12. เรียน ท่านปลัดปรีชา
  ดิฉันอยากทราบว่าได้ดำเนินการทำเรื่องโอนย้ายก่อนนายกหมดวาระ ส่งเรื่องเข้า ก.อบต.เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่การประชุม ก หลังนายกหมดวาระ 5 วัน ดิฉันจะมีโอกาสได้ย้ายมั๊ยค่ะ ขอบคุณมากค่ะท่านปลัด

 13. ได้ย้ายครับ ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับ

 14. ไม่น่าเสี่ยงครับ เพราะอำนาจการโอนงบประมาณเป็นของผู้หารท้องถิ่น ปลัดหรือรองปลัด ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นครับ

 15. เรียนท่านปลัด
  ผมสอบถามเรื่องการรักษาราชการแทน ผมดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงงานการเงินและบัญชี 5 สามารถรักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนส่งเสริมสวัสดิการสังคมได้ หรือไม่ เพราะต่างสายงาน
  (ตำแหน่งหัวหน้าส่วนส่งเสริมไม่มีตัวบุคคลครับ) และเมื่อผมเลื่อนเป็น 6ว สามารถสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักบริหารในสายงานส่งเสริมสวัสดิการสังคมได้หรือไม่

 16. เรียนท่านปลัดปรีชา
  ในกรณีปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เพราะอยู่ระหว่างการเลือกตั้งนายก ปลัดสามารถเซ็นให้ไปช่วยราชการที่อื่นได้หรือไม่ เนื่องจากว่า จะย้ายกลับภูมิลำเนาแต่ปลัดบอกเซ็นโอน(ย้าย)ไม่ได้ แล้วจะเซ็นให้ไปช่วยราชการได้หรือไม่ เพราะมีตำแหน่งที่บ้านว่างแล้วหากรอนายกเกรงว่าจะมีคนอื่นมาลงแทนก่อน และนายกอบต. ที่จะรับโอนก็ใกล้จะหมดวาระแล้วเกรงว่าถ้านายกทางนั้นหมดวาระจะยุ่งยากอีก

 17. ขอสอบถามหน่อยค่ะ กรณีโอนย้าย (อบต.) เนื่องจากนายกอบต.ไปต่างประเทศ (45 วัน) แต่ก่อนหน้านั้นนายกไปเซ็นหนังสือส่งและหนังสือยินยอมการโอนย้ายไว้ก่อนแล้ว ต่อจากนั้น ทางปลายทางตอบรับมา ในช่วงที่นายกไม่อยู่ เราจะดำเินินการต่อไปเลยได้ไหม หรือว่าต้องรอนายกให้กลับมาก่อนค่ะ และอีกอย่างถ้าเราดำเินินการต่อไป โดยที่ไม่ต้องรอนายก อยากทราบว่าใครมีอำนาจเซ็นต์ ได้บ้างค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

 18. กรณีปลัดลาออกให้ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดและนายกหมดวาระอยากถามว่าจะสามารถบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลได้หรือไม่

 19. ขอเรียนถาม ป.ปรีชา ว่า ปัจจุบันดิฉันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระดับ 5 มา 1 ปี
  โดยการสอบเปลี่ยนสายงานจากจพง.การเงินและบัญชีมา อยากทราบว่าดิฉันจะสามารถปรับ
  ระดับ 6 ได้เมื่อไร และสามารถลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิเคราะห์ฯ 5 ขึ้น 6 ภายในกี่ปี
  เพราะตอนทำจพง.การเงินฯก็มีการทำงานใช้จ่ายเงินแผนต่าง ๆ ทางการเงิน

 20. แนะนำให้ไปดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ ประกอบประกาศ ก.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลฯ ครับ จะชัดเจนมาก

 21. เรียนท่านปลัดฯ ขอรบกวนสอบถามว่า กรณี ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา กรณีที่ลา หรือไปราชการ จะให้ใคร รักษาการแทน 1 ปลัดเทศบาล 2 หัวหน้าฝ่ายกองอื่น 3 ข้าราชการภายในกอง รบกวนช่วยตอบด้วย ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 22. รบกวนสอบถามครับท่านปลัด. เทศบาลผมหมดวาระวันที่ 7 กุมภา. ตามกำหนดไม่เกิน45 วัน ต้องทำการเลือกตั้ง เลือกตั้งประมาณวันที่. 21 มีนาคม. และรอรับรองผลนายก ประมาณ 30 วัน คือไม่เกิน 20 เมษายน. ปัญหาคือ. ผมจะดำเนินการคัดเลือก เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ในสายบริหาร ในวงรอบที่ 2 คือสอบปลายเดือนพฤษภาคม. แต่ต้องส่งร่างประกาศให้จังหวัดช่วงต้นเดือนเมษายน. ในช่วงการส่งร่างประกาศนี้. ปลัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก ดำเนินการได้หรือไม่. เพราะการสอบจริงๆตามวงรอบเริ่มเดือนพฤษภา ถึงตอนนั้นนายกคงจะได้รับการรับรองตั้งแต่ปลายเดือนเมษาครับ. ถ้าได้จะอ้างอิงจากเอกสารอะไรบ้างครับ. ขอบคุณมากๆครับผม

 23. อยากทราบว่า………ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
  จะเซ็นเอกสารแทน เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.
  เหมือนข้าราชการ ผิดระเบียบหรือเปล่าค่ะ

 24. เรียนท่านปลัด ปรีชา สอบถามหน่อยครับ
  ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 6ว เป็นระยะ 3 ปีกว่าแล้ว ขอถามดังนี้ครับ
  1. ผมจะสอบนักบริหารงานช่าง 7 ได้หรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ได้เปล่าครับ
  หน้าที่และความรับผิดชอบวิศวกรเครื่องกล 6
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน

  หน้าที่และความรับผิดชอบนักบริหารงานช่าง 6
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน
  ————————————————-
  ตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวสามารถเทียบเท่ากันได้หรือเปล่าถ้าจะนำไปสอบนักบริงานงานช่าง 7
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 7)
  – มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ข้อ 1 และ
  (1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  ————————————————————————————–
  2. ค่าตำแหน่ง ถ้าผมปรับเป็นวิศวกรเครื่องกล 7 ว ผมสามารถรับเงินค่าตำแหน่งได้เปล่าครับ เจ้าหน้าที่ว่าต้องเป็น วช เท่านั้นจึงจะได้ค่าตำแหน่ง
  ชื่อและระดับของตำแหน่ง
  ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
  วิศวกรเครื่องกล 3 ระดับ 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  วิศวกรเครื่องกล 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  วิศวกรเครื่องกล 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  วิศวกรเครื่องกล 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  วิศวกรเครื่องกล 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
  วิศวกรเครื่องกล 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
  วิศวกรเครื่องกล 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

  จากมาตรฐานดังกล่าว บอกไว้ชัดเจนว่า วิศวกรเครื่องกล 7 เป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ จึงมีสิทธิ์ได้ค่าตำแหน่งดังกล่าวใช่หรือเปล่าครับ โดยไม่ต้องไปพูดถึงใบประกอบวิชาชีพสามัญ ซึ่งมาตรฐานตำแหน่งไม่ได้ระบุไว้ ซึ่งแตกต่างจากนิติกร ที่ได้ระบุไว้ชัดเจน

  ชื่อและระดับของตำแหน่ง
  ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
  นิติกร 3 ระดับ 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 6 ว ระดับ 6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 7 ว ระดับ 7 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 7 วช ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
  นิติกร 8 ว ระดับ 8 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 8 วช ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
  นิติกร 7 วช
  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่ง
  ในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย

  ซึ่งแตกต่างกับ วิศวกรเครื่องกล 7 ระดับ 7 ที่ระบุว่าเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะไปชัดเจน

  จึงเรียนมาเพื่อขอความกระจ่างด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 25. ผมอยากสอบถามกรณีขอเลื่อนตำแหน่งรองปลัด อบต.ระดับ7 เดิมตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 6 บรรจุแต่งตั้ง 1ธ.ค.54 ถึง 30 ก.ย.56 (1 ปี 9 เดือน) และต่อมาสอบเปลี่ยนสายงานขึ้นเป็นตำแหน่ง รองปลัดอบต. ระดับ 6 (1ต.ค.56) สามารถนำระยะเวลาครองตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ได้หรือไม่ และมีวุฒิป.โท นำมาลดระยะเวลาได้หรือไม่

 26. นายกฯ ต้องการจะแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัด 8 รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล 7 เนื่องจากปลัดเทศบาลมีปัญหากับนายกฯ จะสามารถกระทำได้หรือไม่ครับ เพราะนายกต้องการให้รักษาราชการแทนรองปลัดเซ็นแฟ้มแทนปลัดเทศบาล และใครเป็นผู้ลงนามในคำสั่งครับ
  ความเห็นส่วนตัวคิดว่ากระทำไม่ได้ครับ

 27. คำถามไม่ชัดเจนนะครับ ต้องได้ข้อมูลละเอียดกว่านี้ครับ

 28. ไม่สามารถนำระยะเวลาครองตำแหน่งหัวหน้า สป. มารวมในการครองตำแหน่งรองปลัด 6 เพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้ครับ เพราะคนละสายงานกัน

 29. อบต.ขนาดกลางที่หัวหน้าส่วนโยธา ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง 6 ว่างลง กรอบตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นหัวหน้าส่วนโยธาท่ี่มีตำแหน่งนักบริหารงานช่างโดยอัตโนมัติหรือไม่
  และสามารถรับโอนหัวหน้าส่วนโยธา ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง 6 จะขอโอนย้ายไปแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้หรือไม่ ขอความกรุณาช่วยให้ชัดเจนหน่อยคับ

 30. อบต.ขนาดเล็ก และขนาดกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ต้องเป็นระดับ 6 และเป็นสายงานผู้บริหาร (นักบริหาร) เท่านั้นครับ เข้าใจว่าตำแหน่งเดิม เจ้าหน้าที่บริหารช่าง เดิม เขาอนุโลมให้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ได้แต่ต้อง เรียนเพิ่มเติมให้คุณสมบัติครบตามตำแหน่งครับ เมื่อมีตำแหน่งว่าง ก็จะปรับเป็นนักบริหารงานช่าง โดยอัติโนมัติครับ

 31. กรณีข้อ 244 สามารถนำมาบังคับใช้กับ เทศบาล ได้หรือไม่ครับ

 32. เป็นตัวเดียวกันครับ เข้าใจว่าเป็นคนละข้อกันเท่านั้นเอง

 33. อยากสอบถามการแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
  1. กรณีไม่มีหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 6ว ได้หรือไม่ ทั้งนี้ อบต. มีพนักงานส่วนตำบลมีหลายตำแหน่ง
  เช่น นักพัฒนาชุมชน 6ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว บุคลากร 5

 34. สามารถแต่งตั้งได้ครับ ทั้งนี้ต้องคำนึงความรู้ความสามารถของผู้ที่จะแต่งตั้งด้วย

 35. เรียนท่านปลัดฯ สอบถาม 1 คำถามครับ เป็นปัญหาคาใจผมตลอดคือว่า การออกคำสั่งรักษาราชการแทนฯ ครับ
  อบต. มีปลัด 8 , ผอ.กองช่าง 7, ผอ.กองคลัง 7 , หัวหน้าสำนักงานปลัด 7 หน.ส่วนการศึกษาฯ 6 และพึ่งจะรับโอนสอบแต่งตั้ง รอง ปลัด 6 มาไม่ถึง 3 เดือน
  พอ ปลัด อบต.8 และ ผอ.กองคลัง 7 ไปอบรมฯ 3 วัน ผมจึงทำคำสั่งแต่งตั้งให้ ผอ.กองช่าง 7 รักษาราชการแทนฯ โดนที่ไม่ได้แต่งตั้ง รอง ปลัด อบต.6 อันนี้ถูกต้องตามหลักงานบุคคลหรือไม่ครับ อย่างไร

 36. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สามารถรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองได้หรือไม่ครับ ในกรณีที่ ผู้อำนวยการกองไม่อยู่ครับ

 37. กรณีนักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการหัวหน้าส่วนการคลังไม่อยู่ไปอบรมเป็นเวลา 5 สัปดา
  การเบิกจ่ายในส่วนการคลังจะให้ใครรักษาราชการแทนคะ ส่วนการคลังไม่มีข้าราชการมีแต่ลูกจ้าง แต่สำนักปลัดมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 นักพัฒนาชุมชน4
  และนักวิชาการศึกษา 5 รักษาราชการแทน เห็นปลัดจะให้นักวิชาการศึกษารักษาแทนไม่ทราบระเบียบข้อไหนในการแต่งตั้งขอบคุณคะ เพราะนักวิชาการศึกษาไม่มีความรู้ด้านนี้

 38. ขอเรียนสอบถาม กรณีแต่งตั้งนายช่างโยธา 7ว รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้หรือไม่คะ ถ้าได้ใช้คำว่ารักษาราชการแทนผิดหรือไม่หรือต้องใช้คำว่า รักษาการในตำแหน่ง ขอบคุณค่ะ

 39. กรณีที่จะแต่งตั้งรักษาราชการแทน ปลัด 8 เพราะไปราชการเพื่ออบรม ตามที่ถามมานั้น ถึงแม้ว่ารองปลัด 6 จะพึ่งย้ายมาก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาจากกฎหมายเทศบาลแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าจำเป็นต้องแต่งตั้งจากรองปลัดเทศบาล 6 ยกเว้นไม่มีรองปลัดเทศบาล จึงจะแต่งตั้งจากผู้อำนวยการกองใด กองหนึ่ง และถ้าเป็นกรณีที่เทศบาลมีรองปลัดเทศบาลหลายคน ก็ต้องดูว่ารองปลัดเทศบาลคนใดได้รับการมอบอำนาจจากปลัดเทศบาลให้ดูแลกองใดได้บ้าง ในกรณีที่ปลัดเทศบาล 8 ไปราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแนวคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด คดีเทศบาลเมืองลัดหลวง ให้รองหามาศึกษาดูนะครับ

 40. นายกกับปลัดมีเรื่องขัดแย้งกัน ทำให้นายกต้องการที่จะให้รองปลัด ทำหน้าที่แทนปลัดในหลาย ๆ เรื่อง เช่นการเซ๋นต์เช็ค การเซ็นต์หน้าฎีกา โดยที่ปลัดยังอยู่ไม่ได้ลา หรือไปราชการที่ไหน ขอสอบถามว่า
  1.นายกจะสั้่งการดังกล่าวได้หรือไม่
  2.ปลัดจะมอบหน้าที่ การเซ๋นต์เช็ค การเซ็นต์หน้าฎีกา ให้รองปลัดจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 41. เรียนท่านปลัด มีข้อสงสัย ดิฉันเป็นรองปลัด อบต. เดิมรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด อบต. และรักษาการบุคลากร ปัจจุบัน นายกให้มีออกคำสั่งให้รองปลัดยกเลิกคำสั่งเดิมและออกคำสั่งให้ให้รองปลัด ไปกำกับดูแลส่วนการคลัง ในส่วนการคลังมีหัวหน้าส่วนการคลัง ท่านนายกให้รองปลัด ไปรักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ อยากเรียนถามท่านปลัด ปรีชา ว่าตามที่นายกสั่ง ถูกต้องหรือไม่สมควรหรือไม่

 42. เรียน ท่านปลัด
  ตอนนี้เป็นตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว จะสอบเป็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้ไหมค่ะ
  จบวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป แล้วจะต้องมี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
  1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรองและ
  2.ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยปฏิบัติ
  งานด้านบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ** โดยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในข้อ 2 หมายความว่าอย่างไรค่ะช่่วยอธิบายหน่อยค่ะ
  จะต้องเป็นระดับ 6 น้ันครบ 2 ปีก่อนหรือค่ะ แลัวจะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารหรือเลขานุการ 1 ปีก่อนหรือค่ะ

 43. ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เทียบเท่ากับระดับ 2 ด้วยวุฒิ ปวส.การบัญชี มีวุฒิปริญญาตรี บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูต่อจากปริญญาตรี ขณะนี้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อายุราชการ 5 ปี 5 เดือน 13 วัน และสอบขึ้นบัญชีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการได้ ลำดับที่ 29 ของกรทชลประทาน โดยขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 ข้าพเจ้า สามารถขอโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาที่ อบต.กำลังเปิดรับโอน/ย้ายโดยขอใช้บัญชีนักทรัพยฯ ของกรมชลประทานได้ไหมคะ หากได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ข้าพเจ้ามีวุฒิ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูค่ะ

 44. ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เทียบเท่ากับระดับ 2 ด้วยวุฒิ ปวส.การบัญชี มีวุฒิปริญญาตรี บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูต่อจากปริญญาตรี ขณะนี้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อายุราชการ 5 ปี 5 เดือน 13 วัน และสอบขึ้นบัญชีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการได้ ลำดับที่ 29 ของกรทชลประทาน โดยขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 ข้าพเจ้า สามารถขอโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาที่ อบต.กำลังเปิดรับโอน/ย้ายโดยขอใช้บัญชีนักทรัพยฯ ของกรมชลประทานได้ไหมคะ หากได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ข้าพเจ้ามีวุฒิ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูค่ะ

 45. สอบถามอีกครั้งค่ะ ถ้าหัวหน้าส่วนการศึกษาเดินทางไปราชการ และไม่มีลูกน้องในสังกัด จึงให้ รองปลัด รักษาราชการแทน อยากทราบว่าใช้รักษาราชการแทนถูกต้องหรือไม่ และใช้ระเบียบอะไร ข้อไหนค่ะ

 46. ปลัดไปอบรมสถาบันบุคลากร 26 ม.ค.58 – 28 ก.พ.58 ระหว่าง 1-6 มี.ค.58ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ(ฝรั่งเศษ) ให้ผอ.กองคลังรักษาราชการแทน ตามระเบียบการเงินฯผู้สั่งจ่ายเช็คต้องให้ปลัดและนายกลงนามทุกครั้ง อย่างนี้ ผอ.กองคลังที่รักษาราชการแทนจะลงนามในเช็คแทนปลัดได้หรือเปล่าคะ

 47. ลงนามในเช็คแทนได้ครับ ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจทุกอย่างเหมือนตัวจรืงครับ

 48. รายละเอียดอยู่ในบทความแล้วนะครับ ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนต้องใช้คำว่ารักษาราชการแทนครับ ตามประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล น่าจะข้อ 240 กว่าๆผมไม่แน่ใจ ลองเปิดดูครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *