การรักษาราชการแทน(ต่อ)

สืบเนื่องจากบทความที่แล้วซึ่งเป็นการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งของการบริหารราชการส่วนกลาง คราวนี้เรามาดูการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบ้างว่าเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งในที่นี้จะยกเอากรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวอย่าง กรณีการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา มาตรา 60/1 บัญญัติว่า  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ข้อ 244 – 248)
ข้อ 244 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ 245 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็น ผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วน ราชการนั้น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ 246 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี
ข้อ 247 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่กำหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือนอำนาจประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
ข้อ 248 ในกรณีที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบลที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ให้รักษาการในตำแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี

จากตัวประกาศดังกล่าว จะเห็นได้ว่าได้ล้อมาจากราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งของราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ.เทศบาล อบต.กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เหมือนกับราชการส่วนกลางทุกประการ  ฉนั้น  ผู้ที่จะแต่งตั้งผู้ใดรักษาราชการแทนผู้ใดควรศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือดำเนินการ ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเสียใจภายหลังได้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระเบียบ กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

280 ตอบกลับไปที่ การรักษาราชการแทน(ต่อ)

 1. ป.ปรีชา พูดว่า:

  สามารถบริหารงานจนกว่านายกจะหายป่วย หรือจนกว่าจะครบวาระครับ ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 48 วีสติ ยกเว้นการพ้นจากตำแหน่งอื่นๆตามมาตรา 48 ปัญจทศ ถึงจะมีการเลือกตั้งใหม่ครับ

 2. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ได้ครับ ถ้าได้รับการแต่งตั้ง

 3. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ได้ครับ

 4. อุษณี เทียนหอม พูดว่า:

  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บแต่ถ้ามีคำสั่งให้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสามารถทำได้ไหมคะ

 5. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ระเบียบเขาให้นายกมีอำนาจสั่งให้พนักงานอื่นที่เห็นสมควรรักการในตำแหน่งได้ครับ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการด้วย (ข้อ 248 ) ประกาศหลักเกณฑ์บุคคล อบต.

 6. *akkrachai พูดว่า:

  เรียนขอคำชี้แนะด้วยครับ.. กรณีนายก อบต. ออกคำสั่งแต่งตั้ง รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน นักพัฒนาชุมชน จนกว่าจะมีนักพัฒนาชุมชนตัวจริงมาบรรจุ.. เป็นการออกคำสั่งแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่? เหมาะสมไหม? ประการใด? ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ //รองฯ มือไหม่คะร๊าบบ>__<

 7. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายครับ ผู้บริหาร อปท.สามารถออกคำสั่งได้ครับ แต่ต้องเป็นการ “รักษาการในตำแหน่ง” ตามข้อ ๒๔๘ ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลฯ ส่วนเหมาะสมไหม? ผู้บริหารเขาคงพิจารณาแล้วว่ารองปลัดฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทางราชการสูงสุดแล้ว จึงออกคำสั่งแต่งตั้งครับ

 8. หัวหน้าส่วนโยธา (เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖) พูดว่า:

  ขอเรียนถามว่า ผมจะสอบหน.สำนักปลัด ๖ เดือนกันยานี้ หัวหน้าฝ่ายบุคคลากรที่ท้องถิ่นจังหวัด
  ให้บุคลากร(ธุรการ รก.)ที่ อบต.ดูว่า ผมไ้ด้ทำงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรือทำงานส่วนอื่นที่เกียวข้อง มาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือเปล่า ความหมายนี้ครอบคลุมถึงงานส่วนใดบ้างที่ชัดเจนจริงๆ เพราะพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปคุยที่ท้องถิ่นจังหวัดแต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจะยืนยันได้ ถามปลัดและบุคคลากรที่อื่นก็ว่าได้หมด ยกเว้นที่ผมอยู่ไม่สามารถให้คำตอบได้ ผมมีคำสั่ง รก.แทนปลัดกรณีไม่อยู่, คำสั่งงานติดตามแผนประจำปี เรื่องวุฒิไม่มีปัญหาครับ

 9. สำโรง พูดว่า:

  ในกรณีที่จะทำคำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนในกรณีมีคนครองตำแหน่งจะอ้างระเบียบข่อไหนคะ

 10. ป.ปรีชา พูดว่า:

  มีคนครองตำแหน่งอยู่แล้ว ทำไมต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนด้วยล่ะครับ ตรงนี้ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับ ลองดูเรื่องการมอบอำนาจนะครับ ตามประกาศข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๓) ซึ่ง ผอ.กอง หรือหัวหน้าส่วน สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ครับ ลองดูครับ

 11. ผอ.กองคลัง 7 พูดว่า:

  ผอ.กองช่าง 7 โอน(ย้าย)ไป ทำให้ตำแหน่งว่าง
  1. สามารถแต่งตั้งปลัด 8 รักษาราชการแทนได้หรือไม่ มีระเบียบข้อใดรองรับ
  2. แต่งตั้ง ผอ.กองคลัง 7 รักษาราชการแทน เหมาะสมหรือไม่ เพราะให้ ผอ.กองคลัง ลงนามในใบ ปร.3 / ปร.4 ทั้งที่ไม่มีความรู้ความสามารถเรื่องการประมาณราคา

 12. ป.ปรีชา พูดว่า:

  1. สามารถแต่งตั้งได้ครับ เป็นอำนาจของนายก อปท.
  2. ถามว่าเหมาะสมหรือไม่ ส่วนตัวผมว่าไม่เหมาะสมครับ ลองดูคนอื่นในกองช่างที่มีความรู้เรื่องช่าง หรือไม่ก็ขอตัว ขรก.อปท.อื่น ให้มาช่วยราชการ จะง่ายกว่านะครับ

 13. นักวิชาการคลัง พูดว่า:

  เรียนถามท่านปลัดค่ะ กรณี นายกหมดวาระ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด และ รองปลัดปฏิบัติหน้าที่แทน นายก (ไม่มีปลัดค่ะ) การโอนงบประมาณ สามารถทำได้ไหมค่ะ (กะว่าจะโอนเงินโบนัสค่่ะ กรณีตั้งไว้ไม่พอจ่าย)

 14. kung พูดว่า:

  เรียน ท่านปลัดปรีชา
  ดิฉันอยากทราบว่าได้ดำเนินการทำเรื่องโอนย้ายก่อนนายกหมดวาระ ส่งเรื่องเข้า ก.อบต.เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่การประชุม ก หลังนายกหมดวาระ 5 วัน ดิฉันจะมีโอกาสได้ย้ายมั๊ยค่ะ ขอบคุณมากค่ะท่านปลัด

 15. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ได้ย้ายครับ ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายก สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับ

 16. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่น่าเสี่ยงครับ เพราะอำนาจการโอนงบประมาณเป็นของผู้หารท้องถิ่น ปลัดหรือรองปลัด ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นครับ

 17. เมธี พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด
  ผมสอบถามเรื่องการรักษาราชการแทน ผมดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงงานการเงินและบัญชี 5 สามารถรักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนส่งเสริมสวัสดิการสังคมได้ หรือไม่ เพราะต่างสายงาน
  (ตำแหน่งหัวหน้าส่วนส่งเสริมไม่มีตัวบุคคลครับ) และเมื่อผมเลื่อนเป็น 6ว สามารถสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักบริหารในสายงานส่งเสริมสวัสดิการสังคมได้หรือไม่

 18. รุจิรา พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดปรีชา
  ในกรณีปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เพราะอยู่ระหว่างการเลือกตั้งนายก ปลัดสามารถเซ็นให้ไปช่วยราชการที่อื่นได้หรือไม่ เนื่องจากว่า จะย้ายกลับภูมิลำเนาแต่ปลัดบอกเซ็นโอน(ย้าย)ไม่ได้ แล้วจะเซ็นให้ไปช่วยราชการได้หรือไม่ เพราะมีตำแหน่งที่บ้านว่างแล้วหากรอนายกเกรงว่าจะมีคนอื่นมาลงแทนก่อน และนายกอบต. ที่จะรับโอนก็ใกล้จะหมดวาระแล้วเกรงว่าถ้านายกทางนั้นหมดวาระจะยุ่งยากอีก

 19. คนไกลบ้าน พูดว่า:

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ กรณีโอนย้าย (อบต.) เนื่องจากนายกอบต.ไปต่างประเทศ (45 วัน) แต่ก่อนหน้านั้นนายกไปเซ็นหนังสือส่งและหนังสือยินยอมการโอนย้ายไว้ก่อนแล้ว ต่อจากนั้น ทางปลายทางตอบรับมา ในช่วงที่นายกไม่อยู่ เราจะดำเินินการต่อไปเลยได้ไหม หรือว่าต้องรอนายกให้กลับมาก่อนค่ะ และอีกอย่างถ้าเราดำเินินการต่อไป โดยที่ไม่ต้องรอนายก อยากทราบว่าใครมีอำนาจเซ็นต์ ได้บ้างค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

 20. สาหร่าย พูดว่า:

  กรณีปลัดลาออกให้ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดและนายกหมดวาระอยากถามว่าจะสามารถบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลได้หรือไม่

 21. annemap2lb พูดว่า:

  ขอเรียนถาม ป.ปรีชา ว่า ปัจจุบันดิฉันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระดับ 5 มา 1 ปี
  โดยการสอบเปลี่ยนสายงานจากจพง.การเงินและบัญชีมา อยากทราบว่าดิฉันจะสามารถปรับ
  ระดับ 6 ได้เมื่อไร และสามารถลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิเคราะห์ฯ 5 ขึ้น 6 ภายในกี่ปี
  เพราะตอนทำจพง.การเงินฯก็มีการทำงานใช้จ่ายเงินแผนต่าง ๆ ทางการเงิน

 22. ป.ปรีชา พูดว่า:

  แนะนำให้ไปดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ ประกอบประกาศ ก.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลฯ ครับ จะชัดเจนมาก

 23. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดฯ ขอรบกวนสอบถามว่า กรณี ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา กรณีที่ลา หรือไปราชการ จะให้ใคร รักษาการแทน 1 ปลัดเทศบาล 2 หัวหน้าฝ่ายกองอื่น 3 ข้าราชการภายในกอง รบกวนช่วยตอบด้วย ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 24. นักบริหารการศึกษา พูดว่า:

  รบกวนสอบถามครับท่านปลัด. เทศบาลผมหมดวาระวันที่ 7 กุมภา. ตามกำหนดไม่เกิน45 วัน ต้องทำการเลือกตั้ง เลือกตั้งประมาณวันที่. 21 มีนาคม. และรอรับรองผลนายก ประมาณ 30 วัน คือไม่เกิน 20 เมษายน. ปัญหาคือ. ผมจะดำเนินการคัดเลือก เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ในสายบริหาร ในวงรอบที่ 2 คือสอบปลายเดือนพฤษภาคม. แต่ต้องส่งร่างประกาศให้จังหวัดช่วงต้นเดือนเมษายน. ในช่วงการส่งร่างประกาศนี้. ปลัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก ดำเนินการได้หรือไม่. เพราะการสอบจริงๆตามวงรอบเริ่มเดือนพฤษภา ถึงตอนนั้นนายกคงจะได้รับการรับรองตั้งแต่ปลายเดือนเมษาครับ. ถ้าได้จะอ้างอิงจากเอกสารอะไรบ้างครับ. ขอบคุณมากๆครับผม

 25. สุวิชญา พูดว่า:

  อยากทราบว่า………ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
  จะเซ็นเอกสารแทน เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.
  เหมือนข้าราชการ ผิดระเบียบหรือเปล่าค่ะ

 26. วิศวกรเครื่องกล พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด ปรีชา สอบถามหน่อยครับ
  ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 6ว เป็นระยะ 3 ปีกว่าแล้ว ขอถามดังนี้ครับ
  1. ผมจะสอบนักบริหารงานช่าง 7 ได้หรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ได้เปล่าครับ
  หน้าที่และความรับผิดชอบวิศวกรเครื่องกล 6
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน

  หน้าที่และความรับผิดชอบนักบริหารงานช่าง 6
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน
  ————————————————-
  ตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวสามารถเทียบเท่ากันได้หรือเปล่าถ้าจะนำไปสอบนักบริงานงานช่าง 7
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 7)
  – มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ข้อ 1 และ
  (1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  ————————————————————————————–
  2. ค่าตำแหน่ง ถ้าผมปรับเป็นวิศวกรเครื่องกล 7 ว ผมสามารถรับเงินค่าตำแหน่งได้เปล่าครับ เจ้าหน้าที่ว่าต้องเป็น วช เท่านั้นจึงจะได้ค่าตำแหน่ง
  ชื่อและระดับของตำแหน่ง
  ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
  วิศวกรเครื่องกล 3 ระดับ 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  วิศวกรเครื่องกล 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  วิศวกรเครื่องกล 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  วิศวกรเครื่องกล 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  วิศวกรเครื่องกล 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
  วิศวกรเครื่องกล 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
  วิศวกรเครื่องกล 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

  จากมาตรฐานดังกล่าว บอกไว้ชัดเจนว่า วิศวกรเครื่องกล 7 เป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ จึงมีสิทธิ์ได้ค่าตำแหน่งดังกล่าวใช่หรือเปล่าครับ โดยไม่ต้องไปพูดถึงใบประกอบวิชาชีพสามัญ ซึ่งมาตรฐานตำแหน่งไม่ได้ระบุไว้ ซึ่งแตกต่างจากนิติกร ที่ได้ระบุไว้ชัดเจน

  ชื่อและระดับของตำแหน่ง
  ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
  นิติกร 3 ระดับ 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 6 ว ระดับ 6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 7 ว ระดับ 7 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 7 วช ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
  นิติกร 8 ว ระดับ 8 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  นิติกร 8 วช ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
  นิติกร 7 วช
  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่ง
  ในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย

  ซึ่งแตกต่างกับ วิศวกรเครื่องกล 7 ระดับ 7 ที่ระบุว่าเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะไปชัดเจน

  จึงเรียนมาเพื่อขอความกระจ่างด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 27. ผมอยากสอบถามกรณีขอเลื่อนตำแหน่งรองปลัด อบต.ระดับ7 เดิมตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 6 บรรจุแต่งตั้ง 1ธ.ค.54 ถึง 30 ก.ย.56 (1 ปี 9 เดือน) และต่อมาสอบเปลี่ยนสายงานขึ้นเป็นตำแหน่ง รองปลัดอบต. ระดับ 6 (1ต.ค.56) สามารถนำระยะเวลาครองตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ได้หรือไม่ และมีวุฒิป.โท นำมาลดระยะเวลาได้หรือไม่

 28. เลขา พูดว่า:

  นายกฯ ต้องการจะแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัด 8 รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล 7 เนื่องจากปลัดเทศบาลมีปัญหากับนายกฯ จะสามารถกระทำได้หรือไม่ครับ เพราะนายกต้องการให้รักษาราชการแทนรองปลัดเซ็นแฟ้มแทนปลัดเทศบาล และใครเป็นผู้ลงนามในคำสั่งครับ
  ความเห็นส่วนตัวคิดว่ากระทำไม่ได้ครับ

 29. ป.ปรีชา พูดว่า:

  คำถามไม่ชัดเจนนะครับ ต้องได้ข้อมูลละเอียดกว่านี้ครับ

 30. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่สามารถนำระยะเวลาครองตำแหน่งหัวหน้า สป. มารวมในการครองตำแหน่งรองปลัด 6 เพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้ครับ เพราะคนละสายงานกัน

 31. นายสุธรรม แต้ตระกูล พูดว่า:

  อบต.ขนาดกลางที่หัวหน้าส่วนโยธา ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง 6 ว่างลง กรอบตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นหัวหน้าส่วนโยธาท่ี่มีตำแหน่งนักบริหารงานช่างโดยอัตโนมัติหรือไม่
  และสามารถรับโอนหัวหน้าส่วนโยธา ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง 6 จะขอโอนย้ายไปแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้หรือไม่ ขอความกรุณาช่วยให้ชัดเจนหน่อยคับ

 32. ป.ปรีชา พูดว่า:

  อบต.ขนาดเล็ก และขนาดกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ต้องเป็นระดับ 6 และเป็นสายงานผู้บริหาร (นักบริหาร) เท่านั้นครับ เข้าใจว่าตำแหน่งเดิม เจ้าหน้าที่บริหารช่าง เดิม เขาอนุโลมให้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ได้แต่ต้อง เรียนเพิ่มเติมให้คุณสมบัติครบตามตำแหน่งครับ เมื่อมีตำแหน่งว่าง ก็จะปรับเป็นนักบริหารงานช่าง โดยอัติโนมัติครับ

 33. อ้อ จ.วิ พูดว่า:

  กรณีข้อ 244 สามารถนำมาบังคับใช้กับ เทศบาล ได้หรือไม่ครับ

 34. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เป็นตัวเดียวกันครับ เข้าใจว่าเป็นคนละข้อกันเท่านั้นเอง

 35. หนูดี พูดว่า:

  อยากสอบถามการแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
  1. กรณีไม่มีหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 6ว ได้หรือไม่ ทั้งนี้ อบต. มีพนักงานส่วนตำบลมีหลายตำแหน่ง
  เช่น นักพัฒนาชุมชน 6ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว บุคลากร 5

 36. ป.ปรีชา พูดว่า:

  สามารถแต่งตั้งได้ครับ ทั้งนี้ต้องคำนึงความรู้ความสามารถของผู้ที่จะแต่งตั้งด้วย

 37. งานบุคคล พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดฯ สอบถาม 1 คำถามครับ เป็นปัญหาคาใจผมตลอดคือว่า การออกคำสั่งรักษาราชการแทนฯ ครับ
  อบต. มีปลัด 8 , ผอ.กองช่าง 7, ผอ.กองคลัง 7 , หัวหน้าสำนักงานปลัด 7 หน.ส่วนการศึกษาฯ 6 และพึ่งจะรับโอนสอบแต่งตั้ง รอง ปลัด 6 มาไม่ถึง 3 เดือน
  พอ ปลัด อบต.8 และ ผอ.กองคลัง 7 ไปอบรมฯ 3 วัน ผมจึงทำคำสั่งแต่งตั้งให้ ผอ.กองช่าง 7 รักษาราชการแทนฯ โดนที่ไม่ได้แต่งตั้ง รอง ปลัด อบต.6 อันนี้ถูกต้องตามหลักงานบุคคลหรือไม่ครับ อย่างไร

 38. พิษณุกร พูดว่า:

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สามารถรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองได้หรือไม่ครับ ในกรณีที่ ผู้อำนวยการกองไม่อยู่ครับ

 39. นายเสริมศักดิ์ ศรีวิรัตน์ พูดว่า:

  กรณีนักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการหัวหน้าส่วนการคลังไม่อยู่ไปอบรมเป็นเวลา 5 สัปดา
  การเบิกจ่ายในส่วนการคลังจะให้ใครรักษาราชการแทนคะ ส่วนการคลังไม่มีข้าราชการมีแต่ลูกจ้าง แต่สำนักปลัดมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 นักพัฒนาชุมชน4
  และนักวิชาการศึกษา 5 รักษาราชการแทน เห็นปลัดจะให้นักวิชาการศึกษารักษาแทนไม่ทราบระเบียบข้อไหนในการแต่งตั้งขอบคุณคะ เพราะนักวิชาการศึกษาไม่มีความรู้ด้านนี้

 40. นางกาญจน์พิชชา เทพทวีชัย พูดว่า:

  ขอเรียนสอบถาม กรณีแต่งตั้งนายช่างโยธา 7ว รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้หรือไม่คะ ถ้าได้ใช้คำว่ารักษาราชการแทนผิดหรือไม่หรือต้องใช้คำว่า รักษาการในตำแหน่ง ขอบคุณค่ะ

 41. กรณีที่จะแต่งตั้งรักษาราชการแทน ปลัด 8 เพราะไปราชการเพื่ออบรม ตามที่ถามมานั้น ถึงแม้ว่ารองปลัด 6 จะพึ่งย้ายมาก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาจากกฎหมายเทศบาลแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าจำเป็นต้องแต่งตั้งจากรองปลัดเทศบาล 6 ยกเว้นไม่มีรองปลัดเทศบาล จึงจะแต่งตั้งจากผู้อำนวยการกองใด กองหนึ่ง และถ้าเป็นกรณีที่เทศบาลมีรองปลัดเทศบาลหลายคน ก็ต้องดูว่ารองปลัดเทศบาลคนใดได้รับการมอบอำนาจจากปลัดเทศบาลให้ดูแลกองใดได้บ้าง ในกรณีที่ปลัดเทศบาล 8 ไปราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแนวคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด คดีเทศบาลเมืองลัดหลวง ให้รองหามาศึกษาดูนะครับ

 42. รักษาการแทนปลัด ในกรณีที่ปลัดยังอยู่ พูดว่า:

  นายกกับปลัดมีเรื่องขัดแย้งกัน ทำให้นายกต้องการที่จะให้รองปลัด ทำหน้าที่แทนปลัดในหลาย ๆ เรื่อง เช่นการเซ๋นต์เช็ค การเซ็นต์หน้าฎีกา โดยที่ปลัดยังอยู่ไม่ได้ลา หรือไปราชการที่ไหน ขอสอบถามว่า
  1.นายกจะสั้่งการดังกล่าวได้หรือไม่
  2.ปลัดจะมอบหน้าที่ การเซ๋นต์เช็ค การเซ็นต์หน้าฎีกา ให้รองปลัดจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 43. กุลวดี พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด มีข้อสงสัย ดิฉันเป็นรองปลัด อบต. เดิมรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด อบต. และรักษาการบุคลากร ปัจจุบัน นายกให้มีออกคำสั่งให้รองปลัดยกเลิกคำสั่งเดิมและออกคำสั่งให้ให้รองปลัด ไปกำกับดูแลส่วนการคลัง ในส่วนการคลังมีหัวหน้าส่วนการคลัง ท่านนายกให้รองปลัด ไปรักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ อยากเรียนถามท่านปลัด ปรีชา ว่าตามที่นายกสั่ง ถูกต้องหรือไม่สมควรหรือไม่

 44. นวช.การเงิน พูดว่า:

  เรียน ท่านปลัด
  ตอนนี้เป็นตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว จะสอบเป็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้ไหมค่ะ
  จบวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป แล้วจะต้องมี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
  1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรองและ
  2.ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยปฏิบัติ
  งานด้านบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ** โดยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในข้อ 2 หมายความว่าอย่างไรค่ะช่่วยอธิบายหน่อยค่ะ
  จะต้องเป็นระดับ 6 น้ันครบ 2 ปีก่อนหรือค่ะ แลัวจะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารหรือเลขานุการ 1 ปีก่อนหรือค่ะ

 45. สาว พูดว่า:

  ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เทียบเท่ากับระดับ 2 ด้วยวุฒิ ปวส.การบัญชี มีวุฒิปริญญาตรี บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูต่อจากปริญญาตรี ขณะนี้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อายุราชการ 5 ปี 5 เดือน 13 วัน และสอบขึ้นบัญชีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการได้ ลำดับที่ 29 ของกรทชลประทาน โดยขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 ข้าพเจ้า สามารถขอโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาที่ อบต.กำลังเปิดรับโอน/ย้ายโดยขอใช้บัญชีนักทรัพยฯ ของกรมชลประทานได้ไหมคะ หากได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ข้าพเจ้ามีวุฒิ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูค่ะ

 46. สาว พูดว่า:

  ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เทียบเท่ากับระดับ 2 ด้วยวุฒิ ปวส.การบัญชี มีวุฒิปริญญาตรี บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูต่อจากปริญญาตรี ขณะนี้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อายุราชการ 5 ปี 5 เดือน 13 วัน และสอบขึ้นบัญชีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการได้ ลำดับที่ 29 ของกรทชลประทาน โดยขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 ข้าพเจ้า สามารถขอโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาที่ อบต.กำลังเปิดรับโอน/ย้ายโดยขอใช้บัญชีนักทรัพยฯ ของกรมชลประทานได้ไหมคะ หากได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ข้าพเจ้ามีวุฒิ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูค่ะ

 47. วิกานดา พูดว่า:

  สอบถามอีกครั้งค่ะ ถ้าหัวหน้าส่วนการศึกษาเดินทางไปราชการ และไม่มีลูกน้องในสังกัด จึงให้ รองปลัด รักษาราชการแทน อยากทราบว่าใช้รักษาราชการแทนถูกต้องหรือไม่ และใช้ระเบียบอะไร ข้อไหนค่ะ

 48. ธิดา ผอ.กองคลัง พูดว่า:

  ปลัดไปอบรมสถาบันบุคลากร 26 ม.ค.58 – 28 ก.พ.58 ระหว่าง 1-6 มี.ค.58ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ(ฝรั่งเศษ) ให้ผอ.กองคลังรักษาราชการแทน ตามระเบียบการเงินฯผู้สั่งจ่ายเช็คต้องให้ปลัดและนายกลงนามทุกครั้ง อย่างนี้ ผอ.กองคลังที่รักษาราชการแทนจะลงนามในเช็คแทนปลัดได้หรือเปล่าคะ

 49. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ลงนามในเช็คแทนได้ครับ ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจทุกอย่างเหมือนตัวจรืงครับ

 50. ป.ปรีชา พูดว่า:

  รายละเอียดอยู่ในบทความแล้วนะครับ ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนต้องใช้คำว่ารักษาราชการแทนครับ ตามประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล น่าจะข้อ 240 กว่าๆผมไม่แน่ใจ ลองเปิดดูครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *