การแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

จากการที่ได้พบปะพูดคุยกับครูผู้ดูแลเด็ก(ผดด.)หรือถ้าจะเรียกให้โก้หน่อยก็จะเป็น ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ต่างก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละที่ บ้างก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่ ปล่อยให้ทำการเรียนการสอนแบบตามมีตามเกิด เข้าทำนองสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ซึ่งเด็กที่เข้ามาเรียนก็มีหลายรุ่น ๑ ขวบบ้าง ๒ ขวบบ้าง ๓-๕ ขวบบ้าง ซึ่งก็ขึ้นกับนโยบายของผู้บริหาร อปท.แต่ละแห่ง เมื่อสอบถามว่า “ทำไมเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์(เกณฑ์คือ ๓-๕ ปี)ถึงรับเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” คำตอบที่ได้ก็คือเป็นนโยบายของผู้บริหารบ้าง เป็นลูกเป็นหลานของ อบต.บ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้าง หรือไม่ก็เป็นลูกของคนรู้จักที่เอามาฝากให้เลี้ยงดูบ้าง เมื่อถามต่อไปอีกว่า “แล้วเด็กที่ไม่เข้าเกณฑ์จะได้กินอาหารกลางวัน และดื่มนมไหม” คำตอบก็คือ “ถ้ามีเหลือก็ได้กินบ้างหรือได้กินเพราะเอาส่วนของคนที่ไม่มาโรงเรียนให้เด็กที่ไม่ถึงเกณฑ์กินบ้าง” ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่รอการแก้ไข ถามต่อไปอีกว่า “แล้วใครจะแก้ไข” คำตอบก็คือ “ไม่รู้” “คนที่มีหน้าที่มั่ง” หรือ “ไม่แน่ใจ” ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาจริงๆ โดยที่ผมคิดไม่ถึงว่าจะมีกรณีแบบนี้อยู่ เมื่อถามว่า “ศูนย์เด็กเล็กคุณมีหัวหน้าศูนย์หรือยัง” คำตอบคือ “มีเป็นบางศูนย์” ทำไมถึงมีเป็นบางศูนย์ล่ะ เพราะผู้บริหารเขาไม่ทำการคัดเลือกบ้าง และเพราะผู้ดูแลเด็กยังมีคุณสมบัติไม่ครบบ้าง ซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้น วันนี้จะขออนุญาต นำเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เพื่อให้พี่ๆน้องๆ ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนและปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้
                                    ๑ คุณสมบัติของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๑ ลว ๑๐ ม.ค.๒๕๕๑)
                                        ๑.๑ ให้คัดเลือกและแต่งตั้งจากผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์ฯ ที่มีเด็กไม่น้อยกว่า ๒๐ คน โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                                                 ๑. มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า ๓ ปี
                                                 ๒. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัยหรืออนุบาล ศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู*
                                                 ๓. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.อบต.กลางกำหนด 
                                   ๒. คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย
                                                 ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นประธาน
                                                 ๒. ปลัด อปท. เป็นกรรมการ
                                                 ๓. ท้องถิ่นอำเภอ เป็นกรรมการ
                                                 ๔. ผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการ
                                                 ๕. ผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อทราบถึงคุณสมบัติและคณะกรรมการคัดเลือกแล้ว ที่นี้มาดูประเด็นปัญหาที่พบก็คือเรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่จะเข้ารับการคัดเลือก คือส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาเอกปฐมวัยและอนุบาลศึกษาและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งกรณีคุณวุฒิทางการศึกษานั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้รวมถึงผู้ดูแลเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขา เป็นอันว่าเรื่องวุฒิการศึกษาไม่มีปัญหาแล้ว ขอให้จบปริญญาตรีทางการศึกษาเป็นอันมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ครับ ประเด็นที่เป็นปัญหาถัดมาคือ เรื่องใบประกอบวิชาชีพครู กรณีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผ่อนผันให้ผู้ดูแลเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา แต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จนถึงปี ๒๕๕๔ ที่ร่ายยาวมาทั้งหมดก็คงจะพอเข้าใจนะครับ ว่า ผู้ดูแลเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา ทุกสาขา ขอย้ำว่าต้องเป็นทางการศึกษาเท่านั้นนะครับ แม้จะไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นท่านนักวิชาการศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ท่านปลัด อปท. ท่านนายก อปท. ถ้าลูกน้องผู้ดูแลเด็กในบังคับบัญชาของท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ก็จะต้องดำเนินการประกาศคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน เพื่อความก้าวหน้าของลูกน้องนะครับเจ้านาย………………
ที่มา : www.tadokkam.go.th/main.php

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระเบียบ กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

98 ตอบกลับไปที่ การแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. พนักงาน อปท. พูดว่า:

  เรียน ปลัดปรีชา
  ตามที่มีการสรุปมติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2555 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555
  ข้อ 12. มีมติ เรื่อง การรับรองปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต กรณีนำหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังนี้
  12.1 ไม่ให้การรับรองปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรณีนำหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนตามโครงการ ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนต่างไปจากที่คุรุสภาให้การรับรอง ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถึง 2554 มีนักศึกษาในโครงการ จำนวน 20,296 คน
  12.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ โดยมีรศ.นพ.กำจร ตติยกวี นายเพิ่ม หลวงแก้ว ผศ.วชิระ วิชชุวรนันท์ นางรัชนี ชังชู และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้นักศึกษาโดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคุรุสภาไปพิจารณาดำเนินงาน แล้วนำมาเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไป

  แล้วจริงหรือเปล่าค่ะ แล้วคนที่บรรจุไปแล้วจะทำอย่างไรค่ะ

 2. คนรอ... พูดว่า:

  เป็น ผดด.ภารกิจ. รักษาการฯ ทำงานมา15ปี จบ มสด.รุ่นที่5-7เทอม(คุณสมบัติครบ) ไม่ทันรอบสอง รอโดยไม่มีคำตอบว่าเมื่อไหร่ รอบสามจะมา อายุก็จะเข้าเลข 5 พ.ศ.55 แต่คนรอไม่รู้สึก55ด้วย เงือนเดือนปรับให้เมื่อ ก.ค.จาก 8200 เป็น 9140 ตกเบิก 6030 เงินเดือนมากกว่าพนักงานจ้างทั่วไป 140บาท ทำอย่างไรทางต้นสังกัดถึงจะปรับให้เป็นหัวหน้าศูนย์ หรือผู้มีคุณวุฒิ(15000ตามที่ควรจะเป็น)ขอความกรุณาช่วยตอบให้มีความหวังและกำลังใจด้วยเทอญ …

 3. บุญญาพร ต่นเฟือย พูดว่า:

  นักวิชาการศึกษาคนใหม่ ไม่มีความรู้เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์เลย แต่อ่านดูตามที่ท่านบอก ผดด.ของอบต.ไม่จบการศึกษาปริญญาตรีเลย แต่มีประสบการณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3ปี ไม่ทราบว่าที่คนก่อนแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าศูนย์ได้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะ ถ้าไม่ถูกขอคำแนะนำในการทำให้ถูกต้องด้วยค่ะ

 4. ตุ๊กตา มีชีวิต พูดว่า:

  กรณีมี ผดด.ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่รับส่งเงินสถานศึกษา เราแต่งตั้งข้าราชการของ อบต.ผิดหรือไม่

 5. ป.ปรีชา พูดว่า:

  หมายถึง ศพด.มีงบประมาณเป็นของตนเองเหรอครับ และบริหารงบประมาณเองอย่างนั้นจำเป็นครับ แต่ถ้ายังให้ส่วนการศึกษาฯเป็นเจ้าของงบประมาณอยู่ก็ให้หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ อบต.เขาดำเนินการเองครับ คุณครูทำหน้าที่ดูแลเด็กจะดีกว่าครับ

 6. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ถ้าไม่จบปริญญาตรี เขาแต่งตั้งให้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯได้ครับ แต่เมื่อมีคุณครูที่มีคุณสมบัติครบที่จะเป็นหัวหน้าศูนย์ฯต้องทำการคัดเลือกและสรรหาตามหนังสือสั่งการครับ

 7. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ลองโหลดหนังสือสั่งการที่แนบท้ายเรื่องนี้ไปอ่านดูครับ หนังสือเขาบอกแนวทางไว้ชัดเจนแล้วครับ ถ้าคุณเดินตามแนวทางนั้นรับรองครับได้ตามที่คุณร้องขอแน่นอนครับ แต่ต้องพยายามหน่อยนะ เอาใจช่วยครับ

 8. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลใหม่ครับ เดี่ยวจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับ แต่ทั้งนี้คงต้องรอข้อสรุปจากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ที่ตั้งขึ้นครับว่าเขาจะมีความเห็นว่ายังไง และ คุรุสภาจะว่ายังไงครับ

 9. หมวยโง่จัง พูดว่า:

  เป็น ผดด.ทำงานมาร่วมสิบปีถูกให้ออกโดยไม่ต่อสัญญาและไม่ใด้รับโบนัสใครจะช่วยใด้

 10. ดา พูดว่า:

  ที่ผ่านมาทาง ศพด.ยังไม่มีรับจัดสรรตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เนื่องจาก หน.ศพด.และ ผดด.เดิมที่มีวุฒิได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยหมด ปัจจุบันมีผดด.ที่มีคุณวุฒิป.ตรี(ปฐมวัย) 2 คน และทางเทศบาลจะดำเนินการสอบหัวหน้าศูนย์ฯ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)คนใหม่แทนคนเดิมที่บรรจุไปแล้ว อยากทราบว่าตำแหน่งที่จะสอบเป็นตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ หรือผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ และถ้าเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ เราจะยึดหนังสืออ้างอิงอะไร เพราะปลัดต้องการหนังสือสั่งการที่เขาให้ใช้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ

 11. ขอความเห็นใจ พูดว่า:

  สอบถามไปทางจังหวัดบอกว่ายกเลิกการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์แล้ว ทำอย่างไรถึงจะขอปรับเป็นผู้มีคุณวุฒิได้

 12. นี พูดว่า:

  ขอเรียนถามค่ะว่าคุณวุฒิทางวิชาศึกษาศาสตร์กับคุณวุฒิทางการศึกษาต่างกันอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

 13. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่ต่างกันครับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็นหนึ่งในวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาครับ

 14. ชิต พูดว่า:

  เรียน ป ปรีชา

  ขอความอนุเคราะห์ ส่งสำเนาหนังสือ 3 ชุดนี้ให้ด้วยครับ
  1 ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑
  2 มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๑ ลว ๑๐ ม.ค.๒๕๕๑
  3 มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
  ผมได้ค้นหาในเวบไซท์ กลมส่งเสริมฯแล้ว ไม่สามารถเปิดดูได้ทุกหน้าครับ ช่วยส่งหนังสือทั้ง 3 ชุด ทางอีเมล์ตามด้านล้างนี้ด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
  wichit._@hotmail.com

 15. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ลองเปลี่ยนโปรแกรมอ่านไฟน์ .pdf เป็นเวอชั่นเก่าๆดูครับ จะสามารถอ่านได้ครับ ถ้าไม่ได้เดี่ยวจะค้นหาให้ครับ

 16. นิดานุช พูดว่า:

  เรียน ป ปรีชา
  ขอความอนุเคราะห์เรียนถามว่า หนูมีคุณสมบัติครบในการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์ หนูอยากทราบว่าสามารถดำเนินการได้เลยไหมคะ หรือว่าเลยกำหนดช่วงเวลาไปแล้วคะ หนูมีใบอนุญาตสอนไม่มีใบประกอบวิชาชีพคะ ใช้ได้ไหมคะ ขอบคุณคะ

 17. ป.ปรีชา พูดว่า:

  สามารถดำเนินการได้เลยครับ ผมเข้าใจว่าเขายังไม่ยกเลิกหนังสือสั่งการตัวเดิมนะครับ ลองประสานต้นสังกัดทำเรื่องประกาศสรรหาดูครับ ถ้าเขายกเลิก ท้องถิ่นจังหวัดจะแจ้งคุณเองครับ

 18. จุฑาทิพ พูดว่า:

  เมื่อไรจะมีการบรรจุครูผู้ดูแลเด็กเล็กรอบ 3 เหรอค่ะตอนนี้หนูรอตำแหน่งเพราะบรรจุกันไปแล้วเหลือหนูอยู่ในอันดับตอนไป

 19. ป.ปรีชา พูดว่า:

  รอคอยอย่างมีความหวังต่อไปครับ ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลย

 20. คุณตาส้ม พูดว่า:

  อยากทราบว่ามีโอกาสไหมคะที่จะเปิดโอกาสให้นักวิชาการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนการศึกษา มีโอกาสโอนไปเป็นหัวหน้าศูนย์ เพราะรู้สึกว่าโอกาสต่างๆ จะดีกว่าด้วยซ้ำ อยากทราบจริงๆ คะ

 21. อริสา พูดว่า:

  ที่ศูนย์ฯยังไม่มีการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ไม่มีหัวหน้าศูนย์ฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตอนนี้ผดด.มีคุณสมบัติครบสามารถเปิดสอบหัวหน้าศูนย์ฯพนักงานจ้างตามภารกิจ)ได้เลยมั้ยคะ

 22. ีuraiwan พูดว่า:

  ต้องการทราบตัวอย่างการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เนื่องจากในสังกัดฯมี3ศูนย์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกและให้ปลัด รก.หัวหน้าศูนย์ได้หรือไม่…ผู้ใหญ่ให้หาตัวอย่าง ผดด.ที่ได้รับเงินเดือนตามวุฒิมาและจะจัดทำให้ถ้าท่านมีตัวอย่างขอดูด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากนะคะที่กรุณา

 23. ป้ามิน พูดว่า:

  ถ้า ผดด. มีวุฒิการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพ แต่สภาพร่างกายและสภาวะจิตใจไม่ปกติเราควรที่จะบรรจุเข้าเป็นครูได้เลยหรือไม่ค่ะ วุฒิการศึกษาได้จากสวนดุสิต ที่นายกให้ทุนไปเรียน ใบประกอบวิชาชีพได้จากการส่งตัวไปช่วยราชการของ ทต.เอง(พ่อเขาเป็นหัวคะแนน)

 24. เปิ้ลซ่า พูดว่า:

  เรียนถามท่านปลัดปรีชา
  ที่ศูนย์ยังไม่ได้บรรจุสักคน หัวหน้าศูนย์ก็ไม่ให้สอบ ทั้งๆที่มีคุณสมบัติครบทุกคน จบปริญญาตรี 2 ใบทางการศึกษา มีใบประกอบอาชีพ อายุการทำงานเกิน 10 ปี อ้างว่าเกิน 40เปอร์เซ็น อบรมก็ไม่ได้ไปสักทีอ้างเงินเกิน 40 เปอร์เซ็น อยากทราบว่าเกี่ยวกับ40%หรือเปล่าค่ะ

 25. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ถ้าเป็ ศพด.ที่ถ่ายโอนมาจากจาก พช.สปช.กรมการศาสนา ไม่เกี่ยวกับวงเงิน 40% ครับ เพราะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเป็นเงินนอกงบประมาณ

 26. นภัสวรรณ พูดว่า:

  ขอเรียนถามว่า กรณีศูนย์ฯ ได้แต่งตั้ง รก.หัวหน้าศูนย์ฯ ซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ไว้แล้ว ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก ทีี่บรรจุแล้ว จำเป็นต้องแต่งตั้งคนที่ได้รับการบรรจุเป็นหัวหน้าศูนย์หรือไม่
  มีคุณสมบัติครอบทั้งสองคน สามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ได้หรือไม่เพราะมีประสบการณ์มา 12 ปีแล้ว

 27. ป.ปรีชา พูดว่า:

  จำเป็นครับ ขรก.ก็จะทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ ส่วนพนักงานจ้าง ก็จะเป็น ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ ครับ

 28. ไร้ซึ่งความยุติธรรม พูดว่า:

  อยากทราบว่า หัวหน้าส่วนการศึกษาไม่ยอมทำคำสั่งการประเมินครูผู้ช่วย ควรจะ แก้ปัญหาอย่างไรครับ เพราะต้องเสียสิทธิ์อันชอบธรรม / สามารถฟ้องศาลปกครองได้ใช่ไหทครับ

 29. ณิชนันทน์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ หนูอยากขอคำปรึกษาหน่อยคะ ตอนสมัครเข้าทำงาน อบต.รับวุฒิแค่ ม.6 ตั้งแต่ปี 2544 แต่ปัจจุบันหนูจบ ป.ตรี การศึกษาปฐมวัยแล้ว มีใบประกอบวิชาชีพ ทำงานมา 13 ปี ทำอย่างไงคะหนูถึงจะได้เงินเดือน 15000 กะเค้าบ้าง ตอนนี้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอยู่คะ มีโอกาสจะได้กะเค้าบ้างไหมอ่ะคะ?…. อิอิ ขอบคุณค่ะ

 30. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องให้ อปท.ปรับกรองตำแหน่งเป็น ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก หรือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครับ ถึงจะได้เงินเดือน 15000 ตามนโยบายรัฐบาลครับ

 31. สุพรรณี พาเสน่ห์ พูดว่า:

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีครูอยู่4คนเด็ก67คนแต่หัวหน้าของเราบอกว่าหัวหน้าไม่มีหน้าที่ดูแลเด็กครูก็เลยดูแลเด็กอยู่3คนครู2คนดูแลเด็กอายุ3ปีห้องละ15คนอีกคนดูแลเด็กอายุ4ปีจำนวน37คนมันถูกไหมคะ

 32. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พูดว่า:

  จบป.บัณฑิตวิชาชึพครู ป.ตรีวท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทำงานที่ศูนย์เด็กเล็กมา 4 ปี
  แต่ทำงานที่โรงเรียนประถมศึกษามา 6 ปี มีใบรับรองผ่านงานมาแต่ล่าสุดบอกว่าไม่รับบรรจุสำหรับศูนย์เด็กเล็ก ให้ไปเรียนต่อเอกปฐมวัยของสวนดุสิต แต่อยากไปเรียนต่อโทสาขาปฐมวัยมากกว่าเพื่อพัฒนาตนเองจะของมหาวิทยาลัยไหนก็ได้

 33. ป.ปรีชา พูดว่า:

  มหาวิทยาลัย ไหนก็ได้ครับ

 34. ผช.ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก พูดว่า:

  ถ้าจบ ป.ตรี บริหารศาสตร์ แล้ว จบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตอนนี้ทำงานพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินจะปรับเป็น 15000 ไหมคะ จะสามารถบรรจุได้ไหมคะ และถ้าไม่ได้ไปเรียนต่อ ป. โท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน ได้ไหมคะ

 35. หมูกะทิ พูดว่า:

  ทำงานศูนย์เด็กเล็กมา12ปีไม่มีสิทธิอะไรเลยแล้วยู่ดีๆศูนย์จะปิดโดยที่ อบต.ไม่สามารถแจ้งเหตุผลได้ต้องทำอย่างไรคะ เครียดมากๆคะ

 36. หมูกะทิ พูดว่า:

  ปลัดคะถ้าศูนย์ต้องปิดจิงๆเราสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรจะ อบต.ได้ไหม (ช่วยให้คำตอบด้วยนะคะ)ขอบคุณคะ

 37. lungdoy พูดว่า:

  อยากเรียนถามว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผู้ดูแลเด็กคนเดียว ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์ตอนดำรงตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) ซึ่่งมีคุณสมบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์
  และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูเด็กในเวลาต่อมา ดังนั้น ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ จะให้ใครรักษาการแทนครับ หรือจะให้ครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุ รักษาการหัวหน้าศูนย์ครับ ขอบคุณครับ

 38. kru ..ann พูดว่า:

  อยากทราบว่าเมื่อไรกรมจะจัดสรรตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ค่ะ ถ้าประเมินเข็้มผ่าน2ปีถ้ายังไม่มัีมาก็ต้องใช้รักษาการในตำแหน่งอยู่ก่อนใช่ไหมค้่ะ

 39. นางสาวอัญชลี พูดว่า:

  ดิฉันเรียนจบป.ตรีเอกปฐมวัยในโครงการที่กรมจัดขึ้นกับม.สวนดุสิตค่ะแต่ไม่ทราบจะต้อวทำอย่างไรให้ตัวเองที่จะได้รับเงินเดือนในวุฒิป.ตรีค่อ15000น่ะค่ะรบกวนตอบด้วยน่ะขอบคุณค่ะ

 40. ครูผดด.ชายแดนใต้ พูดว่า:

  อยากทราบว่าเมื่อได้รับการปรับเป็น ครูคศ.๑ แล้วมีสิทธิ์ย้ายเข้าศูนย์ฯหรือ ร.ร เทศบาล ข้ามจังหวัดได้หรือไม่..(กรณีมีความจำเป็นย้ายตามสามี) ………ต้องดูจำนวนเด็กหรือไม่ .จะไปกัน ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กที่ไม่ได้รับการบรรจุหรือไม่
  (เพราะโอกาสข้างหน้าเมื่อเขาเรียนจบ)
  เกรงว่าจะไม่มีการจัดสรรตำแหน่งลงมาให้..ค่ะ

 41. ดำรง พูดว่า:

  ป.ปรีชาครับผมอยากทราบว่าตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สามารถบรรจุเป็นครูผู้ดูแลเด็ก (ข้าราชการ) ได้ไหมครับ เพราะว่าผมมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนครูผู้ดูแลเด็กเมื่อครูไม่มาปฏิบัติงานครับ

 42. ponsri suwunnarat พูดว่า:

  ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู เทศบาลเมืองม่วงงาม จบหลักศสูตรปฐมวัย 4 ปี มีวิชาชีพครู แต่เดิมเป็นหัวหน้าศูนย์มีการสอบแข่งขันได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์ และทุกวันนี้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์ก็เป็นข้าราชการกันหมดแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ก็ยังเหมือนเดิม

 43. กริกชัย พูดว่า:

  ในกรณีศูนย์พัฒนาเล็กไม่มีข้าราชการ ใครต้องเป็นห้วหน้าศูนย์ครับ

 44. กล้วย พูดว่า:

  ขอเรียนถามกรณีตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา กับ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นั้นคือตำแหน่งเดียงกันหรือปล่าวค่ะ เพราะที่ศพด. ดิฉันดูแลอยู่มีการแต่งตั้งนวก. ให้เป็นหัวหน้าสถานศึกษาและแต่งตั้งครูให้เป็นรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บทบาทหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษาดูแลตามหนังสือแนวทางปฏิบัติการ เรื่อง เงินรายได้สถานศึกษา และหัวหน้าศูนย์ฯซึ่งเป็นครู คศ.1 ดูแลเรื่องหลักสูตร วิชาการ บุคลากรในศูนย์ แบบนี้ทำได้มั้ยค่ะ

 45. แพน พูดว่า:

  1. หัวหน้าศูนย์ และหัวหน้าหน้าสถานศัึกษา เป็นบุคคลเด้ียวกันได้ไหมคะ ให้ครูที่เป็นข้าราชการดำรงตำแหน่ง
  2. กรณีที่บุคคลที่เราแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าศูนย์ และหัวหน้าสถานศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สามารถแต่งตั้งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนช่ั่วคราวได้หรือไม่ …..ขอบคุณครับ

 46. ฟ้า พูดว่า:

  ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าศูนย์ (ครู คศ.1) สามารถเปลี่ยนได้มั้ยค่ะ ที่ ศพด.มีครู 2 คนค่ะ คนที่แต่งตั้งปัจจุบันแต่งตั้งตามหนังสือสั่งการฯที่ว่าคนบรรจุคนแรกให้แต่งตั้งไว้เลยนะค่ะ แต่งตั้งมา 5 ปี แล้วทำงานไม่เป็นค่ะ พิมพ์งานก็ไม่ได้ บอกว่าตัวเองอายุมากแล้ว ทำอะไรไม่เป็น
  เลย เข้ากับ ผปค.และเพื่อนร่วมงาน ก็ไม่ได้โดนชุมชนร้องเรียนตลอดเรื่องการดูแลเด็ก ผู้บริหารเลยอยากเปลี่ยนเอาครูอีกคนที่บรรจุทีหลังขึ้นเป็นเพราะทำงานดีมาก คล่องแคล่ว ว่องไว สั่งการอะไรทำได้หมด เข้ากับผปค.ได้ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ชุมชนก็ชอบ สามารถเปลี่ยนได้มั้ยค่ะ ต้องใช้อะไรอ้างอิง และผิดระเบียบมั้ยค่ัะ

 47. ฟ้า พูดว่า:

  นักวิชาการศึกษาสามารถโอนไปเป็นครูได้มั้ยค่ะ

 48. ฟ้า พูดว่า:

  จบ คบ.ค่ะ มีใบอนุญาตฯ ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ หน.สถานศึกษาของ ศพด.ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *