ป.ป.ช.ประกาศปรับเปลี่ยนการกำหนดตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องยื่นบัญชีภายใน ๓๐ วันนับแต่ประกาศมีผลบังคับใช้

 สำหรับสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว คือ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง กำหนดเกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง กำหนดเกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่ปรับเปลี่ยนเป็น ผู้ที่ถูกกำหนดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยประกอบด้วยบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 เมืองพัทยา ได้แก่ นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

 เทศบาลตำบล ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องยื่นบัญชี

           ศาสตราจารย์ (พิเศษ)วิชา มหาคุณ กล่าวว่า ประกาศหลักเกณฑ์จะช่วยส่งเสริมการยกระดับความโปร่งใสของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นในทุกระดับให้ดียิ่งขึ้น

           อนึ่งเดิมหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ต้องยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาตามฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท คือ  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท  เทศบาลตำบล เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

 ผู้บริหารท้องถิ่นตามประกาศฉบับดังกล่าว จะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน ของตนที่มี ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี (วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ) ยกเว้นผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้เคยยื่นบัญชีไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ มิต้องยื่นบัญชีใหม่อีก ในด้านจำนวนผู้ที่ถูกกำหนดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ฉบับนี้ คาดว่ามีประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน

ที่มา : http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับไปที่ ป.ป.ช.ประกาศปรับเปลี่ยนการกำหนดตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

  1. เอ พูดว่า:

    เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *