การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1,077 ตอบกลับไปที่ การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ครูแอร์ คนอุดร พูดว่า:

  เพื่อนจบรัฐปนศาสนศาสตร์ มีป.บัณฑิต วุฒิตรงใหม? ที่จะรับการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ส่วนดิฉันวุฒิป.ตรีปฐมวัย มีใบประกอบแต่ไม่ได้บรรจุ

 2. ชัญญา พูดว่า:

  ขอสอบถามค่ะ ดิฉันเรียนโครงการครูประจำการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปี 49-50 เอกการศึกษาปฐมวัย 2ปีหลัง
  จบเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ปัจจุบันทำงานไปแล้ว 4 ปีกับอีก 9 เดือน ไม่ทราบว่าจะต้องใช้ทุนคืนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหรือไม่ (ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยค่ะ)พอดีจะลาออกจากผู้ดูแลเด็กเทศบาลฯ

 3. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่ทราบว่ามีสัญญารับทุนหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ครับ

 4. ป.ปรีชา พูดว่า:

  รปศ.ไม่ตรงครับ ส่วนวุฒิ ป.บัณฑิต ถ้าเป็นวุฒิทางการศึกษา ก็สามารถบรรจุได้ครับ

 5. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เอาง่ายนะครับ ผช.ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยเดิม จะยังคงเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะครับ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิเดิม+ค่าครองชีพ =9,000 บาท แต่ถ้าเป็น ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ที่เข้าสู่ตำแหน่งโดยใช้วุฒิ ป.ตรี จะได้เงินเดือนตามวุฒิ ป.ตรี + เงินเพิ่มการครองชีพ = 15,000 บาท ครับ แนวทางแก้ไขก็คือถ้าคุณสมบัติครบก็ต้องปรับปรุงตำแหน่งให้เป็น ผ่ช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครับ ถึงจะมีโอกาสได้ 15,000 บาท

 6. ป.ปรีชา พูดว่า:

  วุฒิ ป.บัณฑิต ทางการศึกษา สามารถสมัครได้ครับ แต่ต้องเป็นวุฒิจากสถาบันที่ คุรุสภารับรองด้วยนะครับ

 7. ชัญญา พูดว่า:

  เรียนถามป.ปรีชาค่ะ ดิฉันเรียนจบปริญญาตรี 2 ปี(หลักสูตร 4 ปี)ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ตามโครงการครูประจำการให้ได้วุฒิปริญาตรีทางการศึกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ปัจจุบันทำการสอนเป็นเวลา 4 ปี 9 เดือนนับจากวันที่จบ (ถ้าลาออกจากผู้ดูแลเด็กในตอนนี้ได้หรือไม่ค่ะ และถ้าไม่ได้จะต้องทำการสอนอีกเป็นระยะเวลาอีกกี่ปีค่ะ) ขอบคุณค่ะ

 8. บิ๋ม พูดว่า:

  กรณีที่เราไม่ทราบว่ามีสัญญาการรับทุนหรือไม่ เพราะนักวิชาการ และกจ.ย้ายไปแล้วค่ะ ไปสอบถามที่เทศบาลฯก็ไม่มีใครทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการครูประจำการ(ราชภัฏราชนครินทร์ปี49)เพราะรุ่นนี้มีครูเอกชนเรียนด้วยค่ะ พอดีส่งรายชื่อไปที่เทศบาลฯหลังจากนั้นก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ อย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะมีเรื่องการคืนทุนหรือไม่

 9. ศิริรัตน์ พูดว่า:

  จบเอกการศึกษาปฐมวัยปี51 เทียบโอนมาตรฐานผ่านทั้ง 9 มาตรฐานแล้วค่ะ แต่ขอใบประกอบวิชาชีพไม่ได้ เพราะทางเทศบาลฯไม่ออกหนังสือขออนุญาตให้ไปปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนสพฐ.ทางคุรุสภาบอกว่าต้องมีใบรับรองปฏิบัติการสอนจากโรงเรียนไม่น้อยกว่า 1 -2ปี อย่างนี้เราใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 2 ปีที่ทางคุรุสภาออกให้ก่อนไปสมัครครูผู้ช่วยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนได้หรือไม่ค่ะ

 10. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่ได้ครับ หมดระยะเวลาที่เขาอนุโลมให้ใช้แล้วครับ

 11. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ปกติแล้วงานบุคคลเขาจะมีทะเบียนคุมไว้ครับ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาต้องเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาคืนทุนเสร็จ ถ้าไม่มีที่มาที่ไปก็เป็นประโยชน์กับเราครับ เอาเป็นว่าถ้าคุณต้องการความมั่่นใจ ก็ลองทำบันทึกข้อความสอบถามเทศบาลดู ถ้าเขาตอบก็คงชัดเจน ถ้าเขาไม่ตอบก็เป็นประโยชน์กับคุณถือว่าคุณได้สอบถามแล้ว…..

 12. นัท พูดว่า:

  สอบถามหน่อยค่ะดิฉันจบบริหารการจัดการแล้วเรียนต่อ
  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่เทศบาลมีคำสั่งบรรจุว่าผู้ที่มีวุฒิปฐมวัย
  หรือทางการศึกษาบรรจุได้ แล้วดิฉันสามารถบรรจุได้มั้ยค่ะ
  แล้ว ป.บัณฑิตที่จบมาถือเป็นวุฒิทางการศึกษาหรือไม่
  เพราะตอนเรียนทางมหาลัยก็ยืนยันว่าคุณทำงานที่ไหนจะ
  ต้องได้เงินเดือนเท่าป.ตรีหรือมากกว่าเพราะเป็นวุฒิทางการศึกษา

 13. ป.ปรีชา พูดว่า:

  สามารถบรรจุได้ ถ้าคุณสมบัติอื่นๆครบครับ

 14. you พูดว่า:

  เรียนถามท่านนะคะ น้องสาวเป็นครูศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก เมื่อก่อนเป็นของกรมศาสนา แล้ว อบต.มาขอถ่ายโอนในรูปแบบที่ 2 เมื่อมีตำแหน่งบรรจุมาสามารถบรรจุได้หรือไม่ แต่ทาง อบต. บอกว่าไม่สามารถบรรจุได้เนื่องจากเป็นของกรมศาสนา ให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำเรื่องเพื่อขอถ่ายโอนเองจากกรมศาสนา ไม่ทราบครูศูนย์สามารถทำเรื่องเพื่อขอถ่ายโอนเองได้หรือไม่ หรือต้องเป็นหน้าที่ของ อบต. ขอบคุณมากคะ

 15. กาหว่า พูดว่า:

  เรียน ป.ปรีชา ดิฉันทำงานมา6ปี เรียนจบเอกปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพครูตัวจริง เมื่อกพ2556 แต่ก่อนหน้านั้นมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ปี2554 มีการสอบบรรจุข้าราชการ ของครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าดิฉันไม่ได้ส่งรายชื่อให้ จนเดือนธันวาคมปี2554 ได้ทำเรื่องขออัตราตำแหน่งไปแทน ดิฉันจะมีสิทธิ์บรรจุไหมคะ เพราะว่าไม่มีรายชื่อ ขึ้นบัญชีไว้ตั้งแต่แรกคะ เพราะที่ศูนย์ได้บรรจุไปแล้ว3คน เหลืออีก2คนที่มีคุณสมบัติ ถามอีกเรื่องคะ 1ใน3 คนที่บรรจุ นั้น เคยจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 2ปี จ้างทั่วไป1ปี ตำแหน่งผดด โดยเทศบาลจ้างและมิได้เป็นคนของกรมฯ และได้บรรจุและรับเงินเดือนจนทุกวันนี้ ไม่ทราบว่า ทำแบบนี้ถูกถูกต้องไหมคะ จะมีการตรวจสอบข้าราชการใหม่ไหมคะ ขอความเป็นธรรมด้วยคะ

 16. kik พูดว่า:

  ตำแหน่งผดด ได้รับเงินเดือน 5,340 ได้เท่านี้จริงๆเหรอค่ะ ใช้วุฒิป.ตรี 5 ปี มีใบประกอบวิชาชีพ จบเอกปฐมวัย แล้วมีโอกาศได้เลื่อนเป็น ครูผดด ไหมคะ

 17. ครูบ้านนอก พูดว่า:

  ตำแหน่งบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก หากครบ 2ปี จะได้ตำแหน่งอะไรคะ ใช่ครู คศ.1 หรือไม่ มีชื่ออื่นอีกหรือเปล่าคะ และสามารถปฏิบัติการสอนระดับชั้นอื่นได้หรือไม่คะ

 18. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ตำแหน่งเดิมครับ แต่เทียบครู คศ.1

 19. ฅนท้องถิ่นเจ้าค่ะ พูดว่า:

  รบกวนสอบถามหน่อยนะคะอย่างนี้ถ้าได้รับมอบหมายให้สอนระดับมัธยมสามารถทำผลงานวิชาเอกที่สอนได้หรือไม่คะท่าน

 20. กาหว่า พูดว่า:

  ป ปรีชาคะ รบกวนตอบคำถามดิฉันด้วยคะ

 21. สายรุ้ง ปั้นเพ็ง พูดว่า:

  ป.ปรีชา คะอยากสอบถามค่ะ เรียนจบปริญญาหลักสูตร 4 ปี ทำอย่างไรถึงจะสามารถพัฒนาตัวเองให้มีเงินเดือนเท่าคนที่จบหลักสูตร 5 ปีคะ

 22. ning พูดว่า:

  เรียนถามค่ะ
  ดิฉันจบป.ตรีวิทยาศาตรบัณฑิตมา
  เรียนต่อ ป,โืท ปฐมวัยมีสิทธิ์บรรจุได้ไหมค่ะ

 23. rong พูดว่า:

  เรียนจบปฐมวัยแล้วจะมีการบรรจุอีกไหมค่ะ

 24. Yujin พูดว่า:

  มีเอกสารครบทุกอย่างทำไมไม่ได้บรรจุเอกสารไม่ครบได้บรรจุ ถ้าหากกำลังฝึกสอนอยู่จะได้บรรจุไม่ค่ะ ศูณย์ละ หนึ่งตำแน่งแต่ทำไมศูณย์……..ได้ท่ี่เดียวสองคนแต่อีกศูณย์สมัครสามคนไม่ได้สักคน

 25. Yujin พูดว่า:

  เรียนสอบถาม ท่านปรีชา,

  ดิฉันมีเอกสารประกอบการบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยครบตามระเบียบแต่ไม่ได้รับการบรรจุ แต่อีกบุคคลหนึ่งกำลังฝึกสอนและเอกสารประกอบไม่ครบตามระเบียบแต่ได้รับการบรรจุ

  ซึ่งโดยตามระเบียบ ทางกรมฯ นั้น กำหนดให้ศูนย์ละ 1 ตำแหน่ง บางศูนย์ฯ นั้น ได้รับการบรรจุ ถึง 2 ตำแหน่ง

  ในขณะเดียวกันบางศูนย์นั้นมีผู้สมัคร 3 คน แต่ไม่ได้รับการบรรจุใดๆ

  อยากทราบว่าเหตุผลใด รบกวนสอบถามคะ

 26. Yujin พูดว่า:

  ได้บรรจุยังไม่เป็นทางการจะร้องเรียนได้ไม

 27. ผดด พูดว่า:

  อยากเรียนถามท่านปลัดนะคะ ดิฉันทำงานทีเป็นครูเด็กเล็กในศูนย์วัด แล้ว อบต.มาขอโอนไปบริหารในรูปแบบที่สอง เสร็จแล้วพอมีตำแหน่งมาบอกว่าดิฉันบรรจุไม่ได้เนื่องจากเป็นศูนย์วัด ทั้ง ๆ ที่เวลาทำสัญญาจ้างดิฉันต้องไปทำที่ อบต. แล้วดิฉันเพิ่งเปลี่ยนสัญญาจ้างจากเงินเดือน 9000 เป็นเงินเดือน 15000 เมื่อปีที่แล้ว สัญญาจ้างก็ต้องผ่านมติที่ประชุม ก.อบต. ก่อน การบริหารจัดการจ้างอย่างนี้ดิฉันสามารถบรรจุได้ไหมคะ

 28. ครูผู้ดูแลเด็ก พูดว่า:

  ฝึกสอนแล้วจำนวนชั่วโมงไม่ครบต้องทำอย่างไรเพราะใบอนุญาติปฏิบัติการสอนหมดอายุแล้วต่อไม่ได้อีกคะต้องทำอย่างไรช่วยตอบที่

 29. ครูผู้ดูแลเด็ก พูดว่า:

  บรรจุเป็นครูผู้ดูแลเด็กแล้วและได้ไปฝึกสอนแล้วแต่จำนวนชั่วโมงไม่ได้เมือไปขอใบอนุญาิติประกอบวิชาชีพ เลยทำให้ขาดใบอนุญาิติประกอบวิชาชีพ มีผลต่อการเรียกคีนตำแหน่งไหมคะ

 30. ป.ปรีชา พูดว่า:

  มีผลเป็นอย่างมาก ทำยังไงก็ได้รีบดำเนินการไห้ได้ใบประกอบวิชาชีพโดยด่วนครับ สำคัญมากๆ

 31. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของคุรุสภาครับ

 32. ป.ปรีชา พูดว่า:

  มีสิทธิได้บรรจุครับ

 33. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ลองเรียนต่อ ป.โท แล้วนำวุฒิมาปรับดีใหมครับ แบบนี้เวิร์คกว่าครับ

 34. รัชฎากร ิ จงสุข พูดว่า:

  อยากทราบว่าครูผูดูแลเด็กได้รับเงินค่าตอบแทนจากใหนกันคะ. เพราะว่า อบตบอกว่า อบตกินเงินเดือนของอบตใช่หรือไม่ ช่วยไขข้อสงสัยให้กับครู ศพดด้วยคะ

 35. จริญญารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ พูดว่า:

  เรียนถามปลัดปรีชาค๊ะคือดิฉันมีปัญหาอยากขอคำแนะนำค่ะเรื่องมีอยู่ว่าดิฉันและเพื่อนที่ทำงานได้เรียนทุนกรมรอบแรกทำเรื่องเบิกจ่ายค่าเทอมไปแล้วแต่รอบสองทำเรื่องเบิกจ่ายไม่ทันเพราะหนังสือแจ้งชำระเงินเข้าที่กองครูไม่ได้เห็นหนังสือและเมื่อเลยกำหนดหัวหน้าบอกว่ามีหนังสือทวงค่าเทอมแต่ทำเรื่องไม่ทันแล้วมันเกินกำหนดเลยให้ทำบันทึกขอใช้งบกลางทุกคนอนุุมัติให้ใช้แต่การเงินแจ้งว่าใช้ไม่ได้ผิดระเบียบหัวหน้าบอกว่าถ้าเกิดปัญหาหรือทางมหาลัยทวงค่อยหาแนวทางแก้ไขแต่พอเรื่องแดงกับบอกนายว่าครูไม่สนใจเรื่องของตัวเองตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเพราะเงินก็เรียกกับส่วนกลางไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรค่ะถึงจะได้ค่าเทอมกับคืนมา

 36. ชญาดา แสงสุวรรณ พูดว่า:

  ขอเรียนถามท่านนะคะดิฉันเรียนจบศศ.บ ภาษาอังกฤษ จบ ป.บัณฑิตแล้วมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน(จะหมดอายุ21เมษายน57นี้ต่อไม่ได้อีกแล้ว) แต่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพตอนนี้กำลังเรียนปฐมวัยจะจบเดือนพฤศจิกายน56นี้มีสิทธิ์ได้บรรจุหรือไม่คะแล้วถ้าต่อป.โทบริหารการศึกษาจะทำให้ได้ใบประกอบวิชาชีพหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

 37. ป.ปรีชา พูดว่า:

  คุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาของคุณถือว่าครบตามมาตรฐานตำแหน่งแล้วครับ จะขาดก็แต่ใบประกอบวิชาชีพครับ ถ้าไม่มีก็ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครับ ส่วนการทำให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพต้องไปดูเงื่อนไขของคุรุสภานะครับ

 38. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ปัญหาโลกแตกครับ นับวันเรื่องนี้จะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ จากความไม่เข้าใจกันของ ขรก./พนักงานท้องถิ่น กับ ครู ศพด. ด้วยความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ขรก./พนง.อปท.ทั่วไปใช้ระบบบัญชีเงินเดือนเป็นระบบ พีชี. ส่วน ครู ศพด.อนุโลมใช้ระบบแท่ง และใช้ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนเหมือน ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพท. เข้าประเด็นนะครับ ครู ศพด.ได้รับเงินเดือนและเงินสวัสดิการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยกเว้นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)ที่รับจาก อปท.ครับ แต่การบังคับบัญชาขึ้นกับผู้บริหาร อปท. คงต้องให้ท่านผู้บริหาร อปท.โดยเฉพาะท่านปลัดช่วยทำความเข้าใจกับคนสองกลุ่มนี้ครับ ไม่ควรที่จะแบ่งเขาแบ่งเรา เพราะจริงๆแล้ว “เราคือคนท้องถิ่น” ด้วยกันครับ จะรับเงินจากไหนไม่ใช่ประเด็น

 39. ฟาง พุทธธิดา พูดว่า:

  สอบถามค่ะ ตอนนี้ดิฉ้นจบ ป.ตรี วทบ. คณิตศาสตร์ สนใจอยากทำงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ะ
  ดิฉันจำเป็นต้องเรียน ป.ตรี เอกปฐมวัย อีก 7 เทอม (โครงการพิเศษ มร.สวนดุสิต) ถึงจะสามารถบรรจุได้ใช่รึป่าวคะ หรือจะต่อโทเกี่ยวกับการสอน ได้เลยคะ
  รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^^

 40. 555 พูดว่า:

  รบกวนสอบถามว่าในการแต่งตั้งการบรรจุครูผูดูแลเด็ก ปีงบประมาณ 2556 เสร็จสิ้นไปหรือยังคะ และทางเทศบาลงิม จังหวัดพะเยามีตำแหน่งที่ต้องได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 41. ป.ปรีชา พูดว่า:

  วทบ.คณิตศาสตร์ ถือเป็นปริญญาตรี ทางการศึกษาครับ สามารถทำงานเป็นครูผู้ดูแลเด็กได้ แต่ทั้งนี้ต้องดูเงื่อนไขอื่นด้วยนะครับ เช่น ประสบการณ์ในการทำงานดูแลเด็กปฐมวัย 3 ปี ที่สำคัญต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยครับ

 42. ป.ปรีชา พูดว่า:

  มีงบประมาณ 2556 ได้รับข้อมูลมาว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ได้ขออัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จากคณะรัฐมนตรี ครับ จึงไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง เพราะอัตราตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมารอบแรกยังมีปัญหาเรื่องการบรรจุ และยังไม่ได้บรรจุครบครับ คาดว่าปีงบประมาณ 2557 จะมีการจัดสรรตำแหน่งมาอีกครับ ต้องคอยติดตามต่อไป

 43. ปฐม(บันเทิงสิลป์) พูดว่า:

  มีข้อเรียนถามครับ
  1. ครูผู้ดูแลเด็กตามศูนย์เด็กเล็กของ ทต/อบต. สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้เลยหรือครับ
  2.จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  3.ทำงานกี่ปีถึงจะสามารถบรรจุได้
  4.ผู้ที่จบมาที่ไม่ได้ทำงาน ทต/อบต. เข่าอ่านหนังสือเตรียมสอบมาเกือบปี แต่ ทต/อบต. บรรจุเข้ารับราชการง่ายขนาดนี้เลยหรือครับ
  ช่วยตอบหน่อยนะครับ

 44. นิตยา เสียมศักดิ์ พูดว่า:

  รบกวนถามเรื่องการบรรจุครูผู้ดูแลเด็กรอบ 3 ค่ะ ดิฉันทำงานมา 11ปี มีใบประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อยที่ศพด.มีครูบรรจุไปแล้ว 2 คน แต่มีเด็กประมาณ 60 คน ดิฉันจะมีโอกาสบรรจุไหมค่ะ เพราะได้มีคนมาบอกว่าทางกรมจะบรรจุให้ต่อเมื่อ มีอัตราส่วนครู 1 คนต่อเด็ก 30 คนจริงหรือเปล่าค่ะ แล้วคนที่บรรจุแล้วแต่ไม่ทำงานกับดิฉันที่ต้องทำงานแต่ไม่ได้บรรจุสักที่ควรทำอย่างไรดีค่ะช่วยตอบหน่อยเถอะค่ะ

 45. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ปีงบประมาณ 2556 ได้รับข้อมูลมาว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ได้ขออัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จากคณะรัฐมนตรี ครับ จึงไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง เพราะอัตราตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมารอบแรกยังมีปัญหาเรื่องการบรรจุ และยังไม่ได้บรรจุครบครับ คาดว่าปีงบประมาณ 2557 จะมีการจัดสรรตำแหน่งมาอีกครับ ต้องคอยติดตามต่อไป

 46. ป.ปรีชา พูดว่า:

  สามารถโดยการคัดเลือกวิธีพิเศษได้เลยครับ แต่ต้องมคุณบัติตามที่มาตรฐานตำแหน่งกำหนดไว้ ดังนี้ (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา (๒) ทำงานหรือเคยทำงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กของท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3
  ปี (๓) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู สรุปง่ายๆก็คือเขารับลูกจ้างตำแหน่ง ผช.ผดด. ของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองครับ

 47. ครู บรรจุใหม่ พูดว่า:

  ดิฉัน อยู่ จังหวัดบุรีรัมย์ คะ มีเรื่องจะถามว่า ทำไมดิฉัน บรรจุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 แล้วทำไมจนถึงเดือน 30 มิถุนายน 2556 แล้ว ดิฉันยังไม่ได้รับเงินเดือน กันยายน 2555 เลยคะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ดิฉันสามารถตามเรื่องได้ที่ใครคะ ช่วยตอบหน่อย (เพราะว่าดิฉันถามทั้งหัวกองการศึกษา และหัวหน้ากองคลัง ก็ไม่ได้คำตอบเลยคะ) ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ

 48. rungnaphla.sabia พูดว่า:

  ป.ปรีชาค่ะดิฉันรบกวนถามเรื่องการบรรจุครูผู้ดูแลเด็กค่ะที่มีหนังสือคำสั่งจากกรมมาว่าให้แต่ละจังหวัดสำรวจคุณสมบัติผู้ดูแลเด็กทีมีสิทธิ์เข้ารับการบรรจุที่หมดเขตสำรวจวันที30มิย.56ที่ผ่นมานั้นแต่ชื่อของดิฉันยังไม่ไปถึงจังหวัดเลยทัั้งๆที่ดิฉันทำงานมา17ปีแล้วจบป.ตรีเอกปฐมวัยหลักสูตรคบ.5ปีมีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ตำแหน่งที่ได้รับคือพนักงานภาระกิจ4ปีเงินเดือน9,450บาทดิฉันจะทำอย่างไรดีค่ะจึงจะได้มีโอกาศบรรจุช่วยตอบที

 49. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่น่าจะใช่นะครับ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเขาโอนมาตั้งจ่ายหมดแล้วนะครับ

 50. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องรอการจัดสรรตำแหน่งจากกรมอย่างเดียวครับ

ความเห็นถูกปิด