เมื่อเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ?

ขณะนี้มีการพูดถึงเรื่องเจ้าพนักงานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตกันอย่างกว้างขวาง  เรามาดูกันว่า ความผิดของเจ้าพนักงานในเรื่องนี้ หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาว่าไว้อย่างไร

“มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

แล้วผู้ใดคือเจ้าพนักงาน?

“เจ้าพนักงาน ตามมาตรา ๑๕๗ หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย (ซึ่งตามคำพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๐/๒๔๙๐ เจ้าพนักงาน หมายถึง “ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยทางการรัฐไทย ให้ปฏิบัติราชการของรัฐไทย”) ดังนี้ เจ้าพนักงานจึงมีองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ

. ต้องมีการแต่งตั้ง และ

. เป็นการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ

กล่าวคือ ถ้าไม่มีการแต่งตั้งแม้จะได้ปฏิบัติราชการก็ไม่เป็นเจ้าพนักงาน หากจะเอาผิดก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติให้เอาผิดขึ้นอีกต่างหาก เช่น รัฐมนตรีซึ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงจะเป็นเจ้าพนักงาน หรือ หากยังไม่รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งก็ยังไม่เป็นเจ้าพนักงาน     หรือ มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีหน้าที่โดยเฉพาะ แต่มิได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ก็ไม่เป็นเจ้าพนักงานเช่นเดียวกัน เช่น ราษฎรช่วยจับคนร้ายแม้จะเป็นงานของทางราชการแต่ราษฎรผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน การที่นายอำเภอตั้งราษฎรคุมผู้ต้องหาไม่ทำให้ราษฎรเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหานั้น ราษฎรปล่อยผู้ต้องหาจึงไม่เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานปล่อยผู้ต้องคุมขังให้หลบหนีไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๔/๒๔๗๔)

หรือกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรของรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปา  ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน แต่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยมีกฎหมายควบคุมและคุ้มครอง  คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของพนักงานในองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ แม้จะมีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ถูกให้ไปทำงานอื่นนอกหน้าที่ราชการของตน ก็ไม่เป็นเจ้าพนักงาน เช่น ให้ข้าราชการครูไปทำงานคุรุสภาซึ่งไม่ใช่หน้าที่ราชการจึงไม่เป็นเจ้าพนักงาน  เป็นต้น

เมื่อเจ้าพนักงานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต มาตรานี้แยกการกระทำเป็น ๒ ความผิด คือ

.       ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

คำว่า “โดยมิชอบ” หมายความถึง โดยมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งเจ้าพนักงานมีอยู่ตามกฎหมาย ดั่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๓/๒๕๒๑ ได้วินิจฉัยไว้ว่า “การกระทำโดยมิชอบนั้น เฉพาะหน้าที่ของเจ้าพนักงานนั้นโดยตรงที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ ถ้าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าพนักงานนั้นแล้ว ย่อมไม่มีความผิด”

ถ้าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ไม่อยู่ในหน้าที่หรืออยู่ในหน้าที่แต่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยหน้าที่โดยสุจริต ก็ไม่เป็นความผิด ดังนั้น  ถ้าหากมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นก็เป็นการกระทำความผิดตามมาตรานี้

และสาระสำคัญอันเป็นองค์ประกอบความผิดมาตรานี้คือ มูลเหตุชักจูงใจ อันเป็นการกระทำที่ “มีเจตนาพิเศษ” โดยต้องการกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งรวมถึงความเสียหายในทุก ๆ ด้านโดยไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เป็นทรัพย์สินเท่านั้น เช่น ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเสียหายแก่เสรีภาพ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานตำรวจจับผู้ที่กระทำผิดความฐานมีสุราผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง แล้วทำร้ายร่างกายผู้ถูกจับกุม การทำร้ายนี้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจขณะจับกุม แต่เป็นทำร้ายหลังการจับกุมแล้ว จึงไม่มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๒/๒๔๗๙) แต่ถ้าเป็นพนักงานสอบสวน ในระหว่างสอบสวนไปทำร้ายผู้ต้องหาเพราะไม่ยอมรับสารภาพ เช่นนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เมื่อเกิดความเสียหายแก่เขาย่อมมีความผิดตามมาตรานี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๙๙/๒๕๐๘) หรือ เจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการออกใบสุทธิจดเปลี่ยนแปลงข้อความไม่ตรงกับความจริงและผิดระเบียบ เพื่อให้เขานำไปแสดงต่อผู้บังคับบัญชาในการขอบำเหน็จความชอบนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายจึงมีความผิดตามมาตรานี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๗-๔๑๐/๒๕๐๙) เป็นต้น

. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

คำว่า “โดยทุจริต” ตามมาตรานี้ คือ การใช้อำนาจในหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ “ต้องมีหน้าที่” คือ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นต้องอยู่ในหน้าที่  ดังนั้นหากไม่อยู่ในหน้าที่หรืออยู่ในหน้าที่แต่ทำโดยชอบและโดยสุจริต ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้       การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต สามารถพบได้ในหลายกรณี เช่น พนักงานที่ดินไม่โอนที่ดินตามคำสั่งนายอำเภอ โดยทุจริตและอาจเสียหายแก่ผู้อื่น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๕/๒๕๑๒) เจ้าพนักงานเทศบาลมีหน้าที่เก็บเงินลักเอาใบเสร็จเก็บค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งไป เพื่อไปเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าแล้วเอาเป็นประโยชน์ส่วนตัวเสีย ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๐/๒๕๐๓) หรือ นายตำรวจจับคนนำพลอยหนีภาษีไม่นำส่งดำเนินคดี เอาพลอยไว้เสียเอง  เป็นการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๗๗/๒๕๒๕) 

ประเด็นที่ควรพิจารณาให้เห็นแตกต่างกัน ระหว่างการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

กับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นั้นมีลักษณะคล้ายคลึง      แต่แตกต่างที่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจะเป็นความผิดได้จะต้องเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  หากการกระทำนั้นไม่เกิดความเสียหายแล้วย่อมจะไม่เป็นความผิด (โดยมิชอบ) ตามมารา ๑๕๗    ส่วนในขณะที่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตไม่ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าการกระทำนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้อื่นเสียหายหรือไม่  แม้ไม่เกิดความเสียหายก็ยังคงถือว่าเป็นการกระทำความผิดได้

ดังนั้น หากขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งไปก็ไม่อาจถือได้ว่า เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๕๗ นี้ แต่จะเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นหรือไม่ ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป

ที่มา :  สำนักกฎหมายเชษฐคุณธุรกิจไทย(Lawman)

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

34 ตอบกลับไปที่ เมื่อเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ?

 1. ธีระศักดิ์ วิริยานนท์ พูดว่า:

  ผมมีเรื่องที่เจอเป็นเหตุการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552-ปัจจุปัน กรณีมีเอกชนรายหนึ่งซื้อทีดินบริเวณปากคลองลิปะใหญ่ ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย สฎ. เอกสารสิทธิ เป็น นส.3(เลขที่57) เหลือเนื้อที่ประมาณ 1ไร่ แต่ผู้ซื้อต่อดำเนินการขยายพื้นที่สร้างเขื่อนล่วงลำน่านน้ำ ถมหินลงในเขตคลอง ขยายที่ดินบางส่วนเข้าไปในที่สาธารณะ ได้พื้นที่ 5.5ไร่ และยังดำเนินการดูดทรายในคลอง ใช้เครื่องกลหนักเอาทรายในทะเลมาถมที่ เตรียมการให้ที่ดินมารังวัดเตรียมออกโฉนด ผมแจ้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ แต่ไม่มีความคืบหน้า มีการตอบในลักษณะบ่ายเบี่ยงมาตลอด (หลักฐานที่เป็นรูปภาพลำดับเหตุการณ์ ดูได้ใน Face book Theerasak Wiriyanon) กรณีนี้เข้าข่าย จนท.รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ใครจะเป็นผู้ร้อง ร้องกับใคร ใครควรเป็นผู้ถูกร้องบ้างครับ /นพ.ธีระศักดิ์ วิริยานนท์

 2. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องดูข้อเท็จจริงประกอบอีกครับ ถึงจะตอบได้ว่าเป็นการละเว้น หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ครับ กรณีนี้ รบกวนท่านประสาน อปท.(อบต.เทศบาล)ในพื้นที่ นายอำเภอท้องที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เขาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครับ ว่ามีการลุกล้ำคลองสาธารณะหรือไม่ ถ้ามีการก่อสร้างลุกล้ำนายอำเภอท้องที่ในฐานะผู้ดูแลที่ดินอันเป็นสาธารณะประโยชน์จะเป็นคนดำเนินการให้ครับ……….ลองดูครับ

 3. เอก พูดว่า:

  ในเดือน มิ.ย 54 ผมเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนความเป็นธรรม เรื่อง ความเสียหายจากการแตกร้าวของผนังบ้านซึ่งจะเป็นผลโดยตรงต่อโครงสร้างและความเสียหายอื่นที่ตามมา จนไม่สามารถเข้าไปอาศัยในบ้านได้และมีความประสงค์ ขอยกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหาย โดยยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุมครองผู้บริโภคด้านสัญญา โดยฝ่ายควบคุม มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ชื่อ … เกี่ยวเนื่องกับสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินของ โครงการ … ซึ่งได้โอนกรรมสิทธ์แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๑๕๕๔ อ้างถึงหนังสือราชการ (ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา)ขอเชิญข้าพเจ้าเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค (ชุดที่๑) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้ข้าพเจ้าเข้าพบใน วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีข้อสรุปเป็นบันทึกข้อเท็จจริง โดยทั้งสองฝ่ายแถลงร่วมกันว่าไม่อาจตกลงกันได้ โดยฝ่ายผู้ร้องแจ้งว่าหากศาลมีคำพิพากษากรณีพิพาทของตนอย่างไรก็ยอมรับคำพิพากษาของศาล กรณีจึงไม่อาจตกลงกันได้คณะอนุกรรมการ ฯ จึงให้ยุติการไกล่เกลี่ย และมีมติให้นำเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และผู้ร้องแจ้งว่า หากคณะพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ มีมติอย่างไรผู้ร้องยินดียอมรับมติดังกล่าว
  หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของทางฝ่ายควบคุมโดยประสานกับเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ชื่อ … ตลอดมาโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นเอกสาร และข้าพเจ้ายังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน เวลาผ่านไปจนถึง เดือน เมษายน 2555 ข้าพเจ้าจึงได้เดินทางไปยัง สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ฯ และได้มอบหลักฐานเพิ่มเติม เป็นรูปภาพ และสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของการนำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า กำลังดำเนินการยื่นเรื่องต่อคณะอนุกรรมการ และข้าพเจ้าได้สอบถามเพิ่มว่าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมที่จะต้องใช้ประกอบในการยื่น จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกให้นำหนังสือรับรองทางการเงินของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ มาให้ และในเวลาต่ออีกประมาณ 2 อาทิตย์ข้าพเจ้าก็ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนั้นข้าพเจ้าก้อได้โทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่เรื่อยมาก็ยังได้รับคำตอบว่ากำลังดำเนินการให้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้เวลาในการร้องเรียนและรอคอยการนำเรื่องร้องของข้าพเจ้าต่อ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่๑) เป็นเวลากว่า 8 เดือนและรวมเวลาทั้งหมดเริ่มจากการยื่นหนังสือร้องเรียน เป็นเวลากว่า 1 ปี 2 เดือน และข้าพเจ้าจึงนำเสนอเรื่องนี้ ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งขึ้นตรงต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วันที่ 16 ก.ย 55 ได้โปรดพิจารณาให้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุมครองผู้บริโภคด้านสัญญา ช่วยเร่งดำเนินการยื่นเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ เพราะระยะเวลาที่นานเกินไป โดยยังหาข้อสรุปที่ยังไม่ชัดเจน โดยในภาคภาคหน้าถ้า คณะอนุกรรมการพิจารณา ฯ ได้พิจารณามีมติให้นำเรื่องร้องเรียนของข้าพเจ้ายื่นต่อศาล ข้าพเจ้าเกรงว่าอาจจะมีผลต่อข้าพเจ้าในเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาคดีและอายุความ ต่อไป
  ถาม 1.) ผมจะเอาผิดเจ้าหน้าที่ สคบได้ไหม ในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันไกล่เกลี่ย 19 ธ.ค. 54 – วันที่ยื่นหนังสือถึง สำนักนายกฯ 16 ก.ย.55 รวมเวลากว่า 8 เดือน ที่เจ้าหนาที่ดองเรื่องไว้
  2.) อายุความเรื่องที่ร้องทุกข์นี้มีอายุความกี่ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่อนหนังสือหรือ พบความเสียหาย
  3.) ขอคำชี้แนะจากท่านด้วยคับ

 4. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ๑.การที่จะดูว่าการกระทำของ จนท.สคบ. ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น ต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยครับ โดยส่วนตัวไม่น่าจะเข้าองค์ประกอบความผิดครับ
  ๒.อายุความร้องทุกข์ เข้าใจว่าจะไม่มีกฎหมายเขียนไว้โดยเฉพาะนะครับ แต่ผู้ที่เสียหาย หรือเดือดร้อน ก็ควรร้องทุกข์โดยเร็วครับ

 5. ชินร์ พูดว่า:

  สอบถามว่าในกรณีที่เราขับรถเลี้ยวไปในช่องกลับรถของอีกฝั่งนึง แต่ในขณะเดียวกันก็มีพวกมอเตอร์ไซ 2 ล้อขับในช่องนี้ตลอดเหมือนกัน แต่พอถึงเวลาตำรวจจับแต่ รถเราคันเดียว ไม่ได้จับพวกมอเตอร์ไซ ถือว่าตำรวจละเลยการปฎิบัติหน้าที่ หรือ ใช้กฎหมาย 2 มาตราฐานรึเปล่าครับ

 6. อธิศักดิ์ พูดว่า:

  กรณี อบต.หรือจนท.รับคำร้องในการจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ไม่ยอมออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้ นานเป็นเวลา หลายเดือน ทวงถามก็ไม่ออกให้ ถือว่าเป็นการละเว้นหรือเปล่าครับ

 7. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ครับ ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ ที่สำคัญต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยนะครับ ที่เขาไม่ออกให้มีเหตุหรือไม่ และเหตุผลฟังขึ้นหรือเปล่า แต่ทั้งนี้ ออกหรือไม่ออกต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอทราบด้วยครับ

 8. pp พูดว่า:

  ในกรณีเป็นเจ้าหน้ิาที่ที่ดินมีหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแต่ปรากฎในสารบบที่ดินแปลงที่จะทำนิติกรรมว่ามีเรื่องร้องเรียนว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีการออกทับที่ราชพัสดุและกรมธนารักษ์มีหนังสือแจ้งมาว่าที่ดินแปงดังกล่าวน่าเชื่อได้ว่าออกทับที่ราชพัสดุเจ้าหน้าที่ที่ดินจึงแจ้งแก่คู่สัญญาว่าที่ดินแปลงนี้อาจออกทับที่ราชพัสดุทำให้คู่สัญญาไม่ยอมเข้าทำสัญญาด้วยการกระมำของเจ้าหน้าที่ที่ดินดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่มิชอบ ตามมาตรา 157 หรือเปล่าครับ

 9. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ตาม ม.157 ป.อาญา ต้องดูที่องค์ประกอบของการกระทำความผิดว่า ครบหรือไม่ครบ ถ้าครบถึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ ตามคำถามคงไม่สามารถชี้ได้ครับ

 10. supreeya พูดว่า:

  รก.ผอ.คลัง เก็บรายได้แทน จนท.จัดเก็บฯที่ลาป่วย แต่ไม่นำฝากธนาคาร และไม่เก็บรักษาในตู้นิรภัย จนวันที่ จนท.ฯที่ลา มาทำงานได้ทวงถามเงิน(จำนวนหลายหมื่นบาท) จาก รก.ผอ.คลัง กลับบอกว่าได้นำเงินไปใช้แล้ว และให้ จนทฯช่วยหาเงินนอกมาให้เพื่อนำส่งโดยสัญญาว่า จะใช้ให้ไม่เกิน 2 อาทิตย์ ที่ต้องให้ จนท.ไปหาให้ เพราะไม่มีใครเชื่อถือให้ยืมเงินแล้ว จนท.ผู้นั้น จึงพา รก.ผอ.คลัง ไปหาญาติเพื่อยืมเงินดังกล่าวมานำฝากธนาคาร เรื่องก็เลยเงียบ จนเดือนต่อมา ญาติของ จนท.มาหานายกฯ แจ้งเรื่องดังกล่าว เรื่องจึงแดงขึ้น นายกฯ ให้ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริง
  รก.ผอ.คลัง ให้ถ้อยคำว่าหลงลืม โดยไม่ได้แจ้งให้ กก.เก็บรักษาเงินทราบและได้นำเงินดังกล่าวเก็บไว้ที่โต๊ะทำงาน กก.สอบข้อเท็จจริง บ/ท รายงานนายกฯ ตอนแรกโทษตัดเงินเดือนแต่เนื่องจากไม่เคยทำผิด(เป็นหลักฐาน) เลยโดนแค่ภาคทัณฑ์ กระทำความผิดขนาดนี้โดนแค่นี้มันถูกต้องแล้วหรือคะ

 11. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องดูข้อเท็จจริงจากกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นครับ การนำเงินหลวงไปใช้ถือเป็นการทุจริต แม้ภายหลังจะนำเงินมาคืนก็ตาม ก็ไม่สามารถพ้นผิดได้ เพราะถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว โทษมีเพียงสถานเดียวครับ คือ ไล่ออก

 12. aa พูดว่า:

  กรณีเราเป็นผู้รับมอบอำนาจ..ซึ่งเป็นตัวแทนนาย ก ดำเนินการโอนสิทธิการเช่าอาคาร..โดยดำเนินการจักทำหนังสือมอบอำนาจไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งก่อนไปได้ประสานแล้วว่าสามารถมอบอำนาจได้..แต่พอไปจริง..(เจ้าหน้าที่ไม่อยู่)ไปพบกับ หน.ส่วนราขการนั้นๆ..กลับไม่รับคำร้อง ด้วยอ้างเหตุว่าเรามีการมอบอำนาจ..จะต้องให้เราของสิทธิมาด้วยตัวเอง..และพูดจาเสมือนว่าเราจะปลอมแปลงเอกสารมา..ดังนั้น..หากดูองค์ประกอบที่ท่านว่า..หน.ส่วนราชการ..มิได้มีหน้าที่ต้องรับคำร้องแต่มีหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองที่จะอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่า..ถามว่า..หน.ส่วนราชการคนนั้น..ไม่ถือมีความผิดฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่..จากการไม่รับคำร้องของเรา..เนื่องจากไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม(ไม่มีกฎหมายใดที่ห้ามมีการมอบอำนาจ)ใช่หรือไม่…แล้วอย่างนั้น..เราจะใช้กฎหมายข้อใดฟ้องร้อง หน.คนนั้นได้บ้าง..

 13. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ตามที่คุณเล่ามาความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 157 มันต้องครบองค์ประกอบความผิดครับถึงจะเป็นความผิด ผมไม่แน่ใจว่า คุณได้สอบถามเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับว่าทำไมถึงไม่รับเรื่องของคุณ เขาคงต้องมีเหตุผลของเขา หรือถ้าคุณมั่นใจคุณก็สามารถโต้แย้งคำสั่งไม่รับได้ครับ

 14. วนิดา พูนสิทธิศักดิ์ พูดว่า:

  วันนี้ 17 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น – 11.50 น ที่สีแยกพุทธบูชา 36 ดิฉันให้ นายยอดชาย สุกรรณ์ ไปส่งของที่ บจ. คลินท์แพค ซอยพุทธบูชา 36 ได้มีตำรวจ กลุ่มหนึ่งประมาณ 5-6 คน ได้จับนายยอดชาย สุกรรณ์ ในข้อหาไม่ใส่หมวกกันน็อค ไม่มีใบขับขี่ และจับตรวจฉี่ บอกว่าเป็นสีม่วง และให้นายยอดชาย สุกรรณ์ ชื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ให้ และให้นำเงินทั้งหมดที่มีใส่ที่เบาะรถ ด้วยความกลัวนายยอดชาย สุกรรณ์จึงให้เงินไปทั้งหมดที่มี ประมาณ 3,000 บาท เมื่อได้เงินแล้วจึงสลายตัวไป จึงใคร่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และต้องไปฟ้องที่ไหน ทำไมจึงมีข้าราชการตำรวจที่ไม่รักศักดิ์ศรี และผู้บังคับบัญชาทราบพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ พฤติกรรมเช่นนี้คือโจรในเครื่องแบบ

 15. วนิดา พูนสิทธิศักดิ์ พูดว่า:

  และดิฉันจะทราบเมื่อใด ใช้เวลานานแค่ไหน ติดตามเรื่องได้ที่ไหน

 16. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ตอบคุณวินิดา
  ต้องยอมรับครับว่าปัจจุบันมีมิจฉาชีพมาก ตำรวจที่คุณเล่ามาบางที อาจจะไม่ใช่ตำรวจก็ได้ครับ หรืออาจจะเป็นตำรวจนอกรีต นอกแถวที่หากินกับเรื่องแบบนี้ เพราะมันหาเงินง่าย เราประชาชนก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับ ผมว่่าทางที่ดีไปแจ้งความกับสถานีตำรวจท้องที่ไว้เป็นหลักฐานก่อนครับ ส่วนจะได้ผู้กระทำผิดหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่สำคัญเราประชาชนก็ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คนประเภทนี้ทำมาหากินได้ง่ายๆครับ

 17. นายรุ่งรุจ พูดว่า:

  ผมได้นำเรื่องราวทั้งหมดแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของภาครัฐ(ตามที่ระบุด้านล่าง) แต่ยังไม่มีหน่วยงานใด ดำเนินการเลย ผมควรจะทำเช่นไร กับเหตุการณ์นี้

  เรียนท่านเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวฯขอนแก่น

  ผมต้องขออนุญาต การท่องเที่ยวฯ ขอนแก่น ให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประสานงานการแก้ปัญหาที่อาจมีผลต่อการท่องเที่ยวฯ สืบเนื่องจากปัญหาที่ครอบครัวผมและชุมชนฯได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการลักลอบผลิตน้ำดื่มเถื่อนไม่ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องจากหน่วยงานรัฐ ตามเนื้อหาที่ผมได้กล่าวมาด้านล่างนั้น หากเพียงแค่การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าของรัฐให้เข้าไปตรวจสอบจับกุมเพืืืือให้หยุดการกระที่ว่านี้ ปัญหาเล่านี้ก็จะจบลง แต่หากหน่วยงานของรัฐยังละเลยพิกเฉยต่อการระทำใดๆ เกรงว่าปัญหาเล่านี้จะทบต่อการท่องเที่ยวและส่วนรวมได้ เพราะผมก็จะยังคงพยายามที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การแก้ปัญหาที่ว่านี้ให้ลุล่วงให้จงได้

  ่เรียนท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมื่องขอนแก่น

  ตามที่ผมได้นำเรียนโดยการโพสต์เรื่องสภาพแวดล้อมและอนามัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการลักลอกเปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มเถื่อนที่หน้าบ้านเลขที่ 233 หมู่15 บ้านเกษร ตำบลศิลาและไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องจากหน่วยงานสาูธารณสุขจังหวัด การตรวจสอบโรงงานที่ถูกต้อง รวมถึงยังสร้างความเดือนร้อนลำคาญให้ักับชุมชนฯ ตามที่ได้เคยกล่าวให้ทราบก่อนแล้วนั้น บัดนี้ยังไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดของทางจังหวัดเข้าไปดำเนินการใดๆ แต่นั้นมันยังคงเป็นผลกระทบต่อครอบครัวผมและความเดือดร้อนของชุมชม จึงอยากให้ท่านมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมได้ โพสต์ข้อความไปแล้วก่อนหน้าวานนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ผมได้กล่าวมานี้

  ตามหน่วยงานที่กล่าวด้านล่างนี้

  ขอแจ้งการพบเห็นและได้รับผลกระทบจากโรงผลิตน้ำดื่มเืถื่อน

  เรียนท่านผู้บังคับการฯ ภาค4

  ผมขอให้ท่านช่วยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานกับ สสจ ขอนแก่น เพื่อเข้าตรวจสอบและจับกุมสถานที่ลักลอบผลิตน้ำดื่มที่ไม่ได้รับใบอนุญาตออกจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกจังหวัดขอนแก่นและสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชมแถวบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 233 หมู่15 บ้านเกษร ตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น ตามข้อความด้านล่างครับ

  เรียนท่านผู้อำนวยการ สสจ ขอนแก่น

  ตามที่ผมได้โพสต์ร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ สสจ ขอนแก่น ให้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านเช่าหน้าบ้านเลขที่ 233 หมู่่ 15 ตำบลศิลา อำเมื่อง จังหวัดขอนแก่น ว่ามีการแอบลักลอบผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มทียังไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องจากทางภาครัฐ (ซึ่งในที่นี้ย่อมหมายถึงลักลอบแอบผลิตเพื่อการค้าและจำหน่าย) ซึ่งในขบวนการผลิตจำเป็นต้องผ่านการตรวจหาเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มและการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตให้ถูกต้องและออกใบอนุญาตทั้งสองดังกล่าว จาำกนั้นผู้ประกอบการจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตลอดไปตามเกณท์มาตรฐานของทางกระทรวง

  แต่ทั้งนี้ จากการร้องเรียนไปแล้วเมื่อราวสองวันที่ผ่านมายังไม่มีการตอบสนองใดๆ จากทาง สสสจ ตามที่กล่าวมาทั้งให้ทราบถึงหมายกำหนดว่าจะมีดำเนินอย่างไรให้ทราบ

  ดังนั้นผมเป็นต้องขอให้ทางท่านผู้อำนวยการฯ ช่วยเร่งรัดสั่งการให้กับทีมที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ

  แต่หากยังคงไม่ได้รับการตอบสนองเช่นเดิม ผมต้องขออนุญาตินำเรื่องราวดังกล่าวแจ้งไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวฯให้รับทราบที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการนำเรื่องราวที่ไ่ม่ถูกต้องออกเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวหรือสื่อชาวต่างชาติให้ได้รับทราบ จากการเพิกเฉยของเจ้าหน้าทีและหน่วยงานที่เกียวข้องภายในประเทศ

  โดยส่วนตัวผมยังคิดว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพของสังคมไทยที่พึงพาให้กับประชาชนได้ เพราะมีบุคคลาคุณภาพผ่านเกณท์การคัดเลือกอย่างถูกต้องก่อนเข้ามาทำหน้าที่อันมีเกียรติที่สุดแห่งนี้ที่ต้องดูแลซึงสุขภาพอนามัยของคนไทย

  สุดท้ายขอให้ท่านและทีมงานจงมีแต่ความสุข

 18. นาย ภัทรชนน ฤกษ์อุดม พูดว่า:

  ทำไมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและอบต. ตำบลคอกกระบือสั้งให้โรงชุบโลหะในซอยแฟคเตอรี่ม.6ต.คอกกระบือหยุดทำงาน แต่ก็ทำต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือข้าราชการอบต.และอุตาหกรรมมีผลประโยชน์หรือป่าว ? จากประชนผู้เดือดร้อนด้วยมลภาวะเป็นพิษ ด่วน!!! จัดการให้ด้วย!!!

 19. วาส พูดว่า:

  ต้องการถามเรื่องที่ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ อบต แล้วได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนได้กับใคร
  เรื่องมีอยู่ว่า มีที่ดินอยู่ 1 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 70 ไร่ มีผู้ถือกรรมสิทธิร่วม 4 คน แต่ไม่ได้บรรยายส่วนว่าใครอยู่ตรงไหน แต่มีการฟ้องร้องตามคำพิพากษาให้ฝ่าย 1 จำนวน 60ไร่ และอีกฝ่ายหนึ่งจำนวน 10 ไร่ซึ่งมีผู้ร่วม 3 คน ทางฝ่ายที่มีกรรมสิทธที่ดิน 60 ไร่ นำที่ดินไปให้เช่าประมาณ 50 ไร่ ในราคา 100,000 บาท ต่อมาทาง อบตได้เรียกเก็บค่าภาษีท้องที่ กับเจ้าของที่ให้เช่าแต่ในสัญญาเช่าระบุว่าผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี แต่ผู้เช่าก็ไม่ชำระจึงทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ ทำให้เจ้าหน้าที่อบตได้ติดต่อไปกับผู้ถือกรรมสิทธิร่วมอีก 3 คนที่มีที่ดิน 10ไร่แต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร และให้เขามาชำระภาษีแทน ด้วยเหตุที่ไม่ทราบว่าผู้ถือกรรมสิทธิร่วมในเนื้อที่คนละเท่าไร จึงเป็นเหตุให้ผู้ถือกรรมสิทธิร่วมมาเก็บค่าเช่ากับผู้เช่าที่ได้ทำสัญญากับเราไป ร่วมถึงมีที่ดินอีก 1 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่ที่อยู่ติดกัน ก็ให้ฝ่ายเขาชำระภาษีให้ด้วย โดยแจ้งว่าที่ดินแปลง 10ไร่ก็มีกรรมสิทธิ์ร่วมเช่นกัน พอทางเราไปชำระภาษีที่ดินกลับได้คำตอบว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการชำระภาษีให้แล้วโดยใช้เงินส่วนตัวชำระให้ และไม่ยอมให้ทางเราที่เป็นเจ้าของที่ดินชำระภาษี แล้วทำให้ทางเราเสียหายไม่สามารถที่จะเรียกเก็บค่าเช่าในพื้นที่ของเราได้ ในการกระทำดังกล่าวเกินเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ของอบต เพียงคนเดียว อยากทราบว่าเราจะเอาผิดกับเจ้าน้าที่คนนี้ได้อย่างไรบ้าง

 20. อ้อย พูดว่า:

  กรณีที่มีคนไปแจ้งความตำรวจข้อหาทำให้เสียทรัพย์พืชผลทางการเกษตรหรือกสิกร ตำรวจรับแจ้งความ แล้วออกหมายเรียกตัวผู้ต้องหาครั้งที่ 1 เมื่อเราไปตามหมายเรียก และเอาเอกสารโฉนดตัวจริงให้ดูว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากการซื้อที่ดังกล่าวเมื่อ 18 ธค. 57 ที่เป็นโฉนด คนที่แจ้งเป็นเพียงอดีตเจ้าของเดิมที่ศาลฎีกาสั่งถอนชื่อออกจากโฉนดที่ดินเมื่อ 17 ธค 57 ให้เป็นชื่อลูกสาวของเขา เหมือนเดิม เพราะลูกสาวเขาโอนให้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดที่บังคับคดีตามหนังสือสัญญประนีประนอมยอมความ เมื่อโอนกลับมาเป็นลูกสาว ลูกสาวเขาขายให้เราเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ ส่วนเราเอาที่กู้แบงเมื่อ สค. 56 คนที่ไปแจ้งความขอตัดยางในที่เรา เราให้ตัดเพราะเห็นว่าไม่มีรายได้อื่น มา พค. 57 เราบอกขายที่ คนที่แจ้งความ ขอซื้อโดยวางมัดจำบางส่วน และทำสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ปล่อยให้สัญญาเกินกำหนดเวลาก็ไม่จ่าย และไม่ไปวางทรัพย์ที่กรมบังคับคดี เราตึงเข้าไปไถที่เพื่อทำทางเดิน และบอกขายคนอื่น แต่เขาไปแจ้งความว่าทำให้เสียทรัพย์พืชผลทางการเกษตรและกสิกร ในที่ดินแปลงโฉนดของเราเอง ตำรวจรับแจ้งและออกหมายเรียกตัวผู้ต้องหา และทำสำนวนส่งอัยการ เราอธิบายเหตุผลให้ดูโฉนดตัวจริง เพราะไปไถ่ถอนจากแบง 11 มิ.ย. 57 ตำรวจพูดเพียงว่าให้จ่ายเงินคนฟ้องซะ เรื่องก็จบ เราบอกเป็นหน้าที่ของศาล ไม่ใช่หน้าที่ตำรวจ ที่มาสั่งให้เราจ่ายหรือไม่จ่าย กรณีเช่นนี้ถือว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่..แต่มีการเรียกเจรจากันก้อนหน้านี้แล้ว ประมาณวันที่ 14 มิ.ย. 57 แต่ตกลงกันไม่ได้ ตำรวจบอกว่างั้นต้องไปเจรจากันที่ศาลตามสัญญาจะซื้อจะขาย มาวันที่ 20 มิ.ย. 57 คนที่เราให้ตัดยางไปแจ้งความดำเนินคดีกับเรา หรือว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องแล้ว ..

 21. จีระนันท์ พูดว่า:

  มีกรณีที่ว่าพนักงานการไฟฟ้ามาเปิดบริษัทโดยใช้ชื่อคนอื่นเพื่อเข้าไปรับงานการไฟฟ้าแล้วเอาเวลางานไปดูงานของตัวเองแบบนี้มีความผิดหรือป่าวค่ะ

 22. ศรัญญู พูดว่า:

  ผมมีเรื่องสอบถามว่าการเรียกร้องเก็บเงินในการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่น มีความผิดอะไรบ้าง และผู้ให้เงินไปมีความผิดหรือเปล่า เพราะผู้เรียกเก็บเงินผิดสัญญาว่าจะได้ทำงานแต่ไม่ได้ทำ พอขอเงินทีเสียไปกลับก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยครับ

 23. อนุชา พูดว่า:

  ถ้านายกเทศบาล ออกใบอนุญาตโดยไม่ผ่านกองช่าง ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรึเปล่าคับ

 24. พชร พูดว่า:

  ผมมีเรื่องเกี่ยวกับ แฟ้มประวัติ ผมทำเรื่องโอนย้าย และมีตามมติ ก.อบต.ให้โอนย้ายแล้วโดยนายกเซ็นคำสั่งให้ย้าย และที่ใหม่ออกคำสั่งรับย้าย แต่ปลัดไม่ยอมให้แฟ้มประวัติ หน่วยงานใหม่ทำหนังสือไปถวงถามขอแฟ้มก็ไม่ให้ กรณีดังกล่าว จะเข้าละเว้นไหมครับ และจะต้องดำเนินการอย่างไร แจ้งความลักทรัพย์ได้หรือไม่

 25. สุมิตร ทวีพจน? พูดว่า:

  อ.ชานุมาน เจ้าหน้าที่ค้นสิ่งเสพติดจากแหล่งข่าวไหนว่ะ มั่ว หวังเบี้ยเลี้ยง? ถ้าหน่วยงานรัฐเป็นอย่างนี้เราจะพึ่งใคร ตัวเอง บิกำด้คำเดียวว่าหว่ย..เปลื้องภาษีปชช.ณ.วันหนึ่งค้นบ้านโดยที่เจ้าบ้านไม่อยู่ เลขที่บ้านยังไม่รู้ เจ้าบ้านเป็นใครคุณยังไม่รู้ ค้นหาเตี่ยมึงเหรอ..ถามว่า สามารถแจ้งข้อหาเจ้าพนักงานได้มัย เปล่า..อ้างชายแดน กฎ…ถิ่น แปลก..ท่านนายกรู้มั้ย ลูกน้องท่านเป็นเช่นนี้

 26. การลักลอบใช้ไฟฟ้าหลวงมาจ่ายเป็นไฟส่องทางภายในหมู่บ้านแต่การไฟฟ้าธนบุรีไม่ดำเนินการแจ้งความเอาผิดเจ้าของโครงการ(หมู่บ้านยังไม่ได้จดนิติบุคล)ลูกบ้าน 100หลังคาเดือนร้อนเพราะมีการเรียกเงินค่าไฟฟ้าตั่งแต่ปี3551-2558=3.9 ล้านบาทแต่การไฟฟ้าอ้างว่าตกลงกับ้จ้าของโครงการได้จึงไม่ต้องไปแจ้งความเอาผิดเพราะเป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจ จึงแปลกใจมากค่ะเพราะมีการลักลิบใช้ไฟหลวงมานาน8-9ปี แต่การไฟฟ้าไม่เอาผิด เป็นไปได้หรือค่ะ ทั้งที่ตอนนี้โครงการติดมิเตอร์ไฟชั่วคราวให้ลูกบ้านใช้และยังติดค้างค่าไฟเดือน พ.ย.กับ ธ.ค./58

 27. วิวัฒน์ พูดว่า:

  หากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะต้องร้องเรียนไปที่หน่วยงานใดครับ เพราะช่วงหลังๆจะเห็นกรณีการจับกุมที่ทำเกินกว่าเหตุบ่อยครั้ง

 28. ชนากานต์ พูดว่า:

  พนักงานเทศบาลเป็นครูเลี้ยงเด็กมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายแม่ตัวเองแล้วแม่ได้แจ้งความไว้ และเสียชีวิตแล้ว ผ่านมาแล้ว1ปีจะเอาใบแจ้งความร้องเรียนตรวจสอบพฤติกรรมกับใคร

 29. น้อย พูดว่า:

  กรณีที่ปลัดมีปัญหาเราจะข้ามไม่ให้ปลัดเซ็นต์ถือว่าเราหรือปลัดมีความผิดข้อไหนอย่างไร

 30. Tattooing พูดว่า:

  พนักงาน อบต ต.นาพิน ละเลยการปฎิบัติหน้าที่ไปกินหมูกะทะจนเลยเวลาเข้างาน มันสมควรที่ต้องให้ประชาชนรอถึงบ่ายสองโมงหรอคะ ถ้าพวกคุณไม่ใส่ใจไม่ตรงต่อเวลาขนาดนี้ก็ลาออกไปซะ

 31. ภูผา จุลพันธ์ พูดว่า:

  เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจพรหมคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เวลาตีสองกลางคืน เรื่องการกระทำความรุนแรงในครอบครัว มีตำรวจสองคนอยู่ แต่ไม่รับแจ้ง บอกว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว ต้องทำยังไงครับ

 32. ภูผา จุลพันธ์ พูดว่า:

  จะร้องเรียนฐานละเว้นหน้าที่ที่ไหนครับ ต้องทำยังไงบ้างครับ

 33. วุฒิชัย พูดว่า:

  ผมได้ดำเนินการทำรังวัดที่เนื่องจากอยากรู้แนวเขตุที่ชัดเจน ได้ทำเรื่องขอรังวัดที่ดินที่อำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้มีเจ้าหน้าออกมาทำรังวัดให้รอบแรกและได้เรียกเจ้าของที่ข้างเคียงมาดูเเนวเขตุที่เจ้าหน้าที่วัดด้วย พอวัดแล้วที่ดินที่ดิดกันได้รุกร่ำมาในเขตที่ดินของผม และได้ตกลงกันชัดเจนแล้วว่าเกี่ยวข้าวเสร็จ จะทำเขตุแดนใหม่ด้ามที่เจ้าหน้าชี้จุดไว้เเละได้ที่การปักหมุดที่ดินไว้แล้ว แต่เหตุการกลับไม่เปนอย่างที่ได้ตกลงกันไว้ ที่ข้างเคียงได้ทำการถอนหลักเขตุที่เจ้าหน้าที่ฝังไว้ออก โดยที่ไม่ได้แจ้งทางเรา เราจึงเข้าไปกรมที่ดินใหม่ว่าเรื่องมันเปนมายังไง เขามีสิทธิเอาหลังเขตุที่เจ้าหน้าที่ออกได้หรอครับ เจ้าหน้าที่บอกว่าทำได้ เพราะเขาไม่ยอมรับการทำรังวัด เราเลยให้เจ้าหน้าที่ออกมายัดให้ใหม่แต่รอบสองไมาใช้เจ้าหน้าที่คนเดิมที่มาวัด และผลที่วัดออกมากับมาอยู่เขตุเดิมที่เขารุกร่ำมา และได้มีการเอาเอกสารบ่างอย่างไปให้แม่ยัายเซ็นรับว่าได้ทำกะวัดเรียบร้อยแล้ว แต่เรากับคนในครอบครัวไม่รู้ว่าเขาแอบเอามาให้เซ็น วันต่อมาเราจึงไปยื่นคัดค้านการเซ็นครั่งนั้น แต่หัวหน้าใหญ่กรมที่ดินไม่ยอมรับการยื่นเอกสารของเราและยังพูดจ่าไม่ดีกับเราอีก เราไปที่ดิน3วันติดต่อกันก็ไม่ยอมรับ โดนด่ากับมาทุกครั่ง เราจึงไปจังหวัดเข้าไปศูนย์ดำรงธรรม วันต่อมาเราไปที่ดินอีกครั่งพูดกับเราทั้งไหว้ทั้งรับเรื่องไว้ แต่เจ้าหน้าที่เข้าได้เปิดตัวอย่างชัดเจนว่าได้รู้จักกับเจ้าของที่เหมือนเปนที่ของเจ้าหน้าที่เองเลยครับ ครั่งที่3ได้ออกมาทำรังวัดใหม่อีกรอบ ว่าจะทำแผ่นที่พิพาท และจะทำเรื่องส่งจังหวัด เราจึงมีคำถามว่าสาเหตุที่รังวัดไม่ตรงกันสักครั้งเกิดจากอะไร เขาตอบว่าเกิดจากลมพัด การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก และแผ่นดินไหว คำตอบแบบนี้เอาไปหลอกเด็กเทอะครับผมว่า และอีกอย่างทางเราถามว่าการวัดนี้อ้างอิงจากเลขโฉนดหรื่ออ้างอืงจักคันนาเขาตอบว่าจากคันนา ถาตอบแบบนี้จะมีโฉนดที่ดินทำไมครับ และอีกอย่างตอนที่เซ็นเอกสารทำเรื่องพิพาทเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเขียนข้อมูลอะไรเลยแต่จะให้เราเซ็นรับเอกสาร เราเลยบอกว่ายังไม่เซ็นจะเซ็นได้ไงคุณไม่เขียนอะไรสักอย่าง เจ้าหน้าที่บอกเราว่ารอบคอบเนาะ เราเลยบอกว่าคุณไปเขียนมาก่อนแล้วเราจะเข้าไปเซ็นที่กรมที่ดินเอง จากนั้นอีก1เดือนก็ไม่มี่การโทรมาแจ้งให้ไปเซ็นเอกสาร เราจึงเข้าไปที่ดินอีกเขาก็บ่ายเบียงไปเหมือนจะไม่ยอมให้เรื่องถึงศาล เข้าไปหลายรอบแล้วเรื่องก็ไม่เดิน แบบนี้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินอำเภอเชียงยืนละเลยการปฎิบัติหน้าที่ไหมครับ ทุกวันนี้พวกใช้เส้นมันยังมีอยู่อีกหรอครับ ท่าจะแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้ไหมครับ เรื่องอาจยาวหน่อย ขอบคุณครีบสำหรับคำแแนะนำไว้ร่วงหน้า

 34. บัณฑิต พัฒนกุล พูดว่า:

  เรียนปลัดปรีชา
  ผมจะสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฎิบัติตามกฎหมายต่อไปนี้ได้ที่ไหนบ้างครับ

  พระราชบัญญัติ โรงแรม
  พ.ศ. ๒๕๔๗

  หมวด ๕
  พนักงานเจาหนาที่
  มาตรา ๔๖ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวและหนังสือ มอบหมายจากนายทะเบียนแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

  ขอแสดงความนับถือ
  บัณฑิต พัฒนกุล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *