การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุใหม่ของ อปท.

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชาชนน้อยนักที่จะรู้ จะเข้าใจ ถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เว้นแม้กระทั่งนักการเมืองลายครามหลายคนก็ยังไม่เข้าใจ ถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเป็นที่มาของบทความฉบับนี้ เพราะทุกวันนี้ มีคำถามมากมาย ทั้งถามตรงและฝากถาม จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้กับท่านผู้อ่าน ผู้ที่สนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือร่วมตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่น ที่ยังไม่เคยเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  เวลาเข้าประชุมสภาฯก็เอาแต่ยกมือตามระเบียบ ใบ้รับประทาน ตามน้ำไปเรื่อย ไม่เคยเป็นหูเป็นตาให้ประชาชน ตามข้าราชการไม่ทัน แถมบางคนยังกระเสือกกระสนไปจับผิดข้าราชการ แบบมวยไม่มีเชิง เพียงสาเหตุเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัว แทนที่จะเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ต้องการ ทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จำนวน ราคา เวลา และแหล่งขาย เพื่อดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจะกล่าวถึงว่า เมื่ออปท.หรือส่วนราชการได้กำหนดความต้องการพัสดุและได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแล้ว ผู้จัดซึ้อจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.นั้น มีกระบวนการหลักๆพอสังเขปดังนี้

จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องทำรายงานขอซื้อ/จ้าง โดยระบุรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา, วิธีสอบราคา, วิธีประกวดราคา, วิธีพิเศษ, วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e – Aution) การกำหนดว่าจะใช้วิธีการใดนั้น ต้องพิจารณาตามวงเงินและเงื่อนไขต่าง ๆ กำหนดในระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยทำตามแผนพัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามแผนพัสดุ ที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำไว้ (ซึ่งจุดนี้แหละที่ผิดพลาดมากที่สุด เพราะส่วนใหญ่ ผู้บริหารหรือข้าราชการมักจะข้ามขั้นตอน โดยมักจะติดต่อหรือดำเนินการขั้นตอนอื่นๆก่อน มีแม้กระทั้งเอาของมาก่อน จนของพังหรือชำรุดไปแล้วเพิ่งจะดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ซึ่งอาจจะเพราะเทคนิคการบริหารแบบรัฐศาสตร์หรือแบบชาวบ้านก็แล้วแต่ ขอจงระวังไว้ขั้นตอนนี้แหละตายมาแล้วหลายราย)

การเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ผู้จัดซื้อจัดจ้างต้องทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ที่จัดทำไว้แล้วเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติในส่วนของท้องถิ่นก็ไม่พ้นนายกฯ

มอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการต่างๆ เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จ้างส่วนราชการต้องมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ วิธีสอบราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาวิธีการประกวดราคาจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา วิธีประกวดราคาจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา วิธีพิเศษจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีe-Autionจะแต่งตั้งคณะกรรมการ e-Aution และทุกวิธีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง (ซึ่งปัจจุบันบางกรณียกเว้นตกลงราคา มักจะมีตัวแทนจากตัวแทนประชาคมด้วย)

การจัดซื้อ/จ้าง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้
– วิธีตกลงราคา  มีวิธีการโดยการติดต่อหาผู้ขายหรือสืบราคาที่เหมาะสมโดยตรง แล้วต่อรองราคาตกลง พร้อมเงื่อนไข ซึ่งในปัจจุบัน วิธีการตกลงราคา เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ทำให้มีโครงการฯประเภท 99,999 บาท ในอปท.หลายแห่ง เพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการสอบราคา ที่ต้องประกาศสอบราคาทำให้เป็นที่รู้ไปทั่ว เรียกว่า ฮั่วยาก แถมไม่ต้องติดป้ายโครงการด้วย ประชาชนไม่ทันกระดิกตัว เรียกว่าเงียบกริบ

– วิธีสอบราคา มีวิธีดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่ฯติดต่อผู้ขายโดยตรงผละปิดประกาศการสอบราคา และเปิดซองสอบราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินตั้งแต่ 1 แสนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท  ในพื้นที่อื่นๆ ที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากรายจะมีการ แข่งขันกันดุเดือด เพราะเป็นโครงการขนาดเล็ก ประเภททุนน้อย หอยน้อย เป็นเวทีที่สามารถให้ผู้รับเหมาหรือ ผู้ประกอบการหน้าใหม่มีโอกาสาแจ้งเกิดได้ เว้น แต่ อปท.ในเขตสามจังหวัดฯ เพราะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาทำงาน  ขนาดบางแห่งเสนองดเงินใต้โต๊ะ 100 % ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาทำงาน  รัฐบาลจึงได้มียกเว้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประกอบกับเพื่อให้การพัฒนาในพื้นที่เดินหน้าไปได้ จึงอนุมัติให้อปท.ในเขตนี้ สามารถใช้วิธีพิเศษได้ ด้วยเหตุนี้จึง ทำให้เกิดผู้รับเหมาหน้าใหม่เกิดขึ้นหลายราย เรียกว่า วิกฤติเป็นโอกาสของผู้รับเหมา แต่หลายครั้งที่เจ้าโอกาสก็กลายเป็นวิกฤติของประชาชน
 – วิธีประกวดราคา ดำเนินการโดยการปิดประกาศและเผยแพร่การประกวดราคาผ่านทางสื่อสารมวลชนและหรือติดต่อผู้ขายโดยตรง รับซองและเปิดซองประกวดราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา โดยเป็นวิธีจัดซื้อจัดจ้างในวงงบประมาณตั้งแต่ 2 ล้านขึ้นไป ซึ่งก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นในระดับ อบต.เล็กๆเพราะต้องซอยโครงการฯให้ครบหมู่บ้าน ยกเว้นโครงการฯเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่นานๆทีจะส้มหล่นลงมา เพราะเจ้าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้ มันต้องอาศัยกำลังภายในแกร่งกล้าพอสมควร และโดยส่วนใหญ่ นายก อปท.โนเนมมักดำเนินการไม่ทันบรรดานายกฯอปท.ใหญ่ ที่สายป่านยาว มากบารมี แถมโปรยรำตั้งแต่ปีมะโว้ อีกทั้งระบบการเมืองเก่าๆ ยากที่ประชาชนใน อปท.เล็กๆจะได้อนิสงจากเงินอุดหนุนประเภทนี้

 – วิธีพิเศษ  โดยการเจรจาตกลงหรือสืบราคาหรือขอให้มีการเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง วิธีนี้มีข้อกำหนดหลายประการ โดยมีสาระว่าทำด้วยวิธีอื่นไม่เกิดผลดีว่านั้นเถอะ เช่น การจัดซื้อที่ดิน, การจัดจ้างทำสิ่งที่เร่วด่วน ที่พิเศษใช้เทคโนโลยีสูง เป็นต้น ซึ่งบางครั้งวิธีการนี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับล็อคสเป็ค(จำกัดคุณสมบัติ) เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ประกอบการที่ฮั่วเอาไว้ ซึ่งประชาชนตาดำๆอาจไม่ทราบถึงที่มาที่ไป หากไม่สนใจข่าวสารบ้านเมือง พอ จะรู้อีกที มันก็จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
 – วิธีกรณีพิเศษ โดยการพิจารณาสั่งซื้อ/สั่งจ้างจากส่วนราชการและหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิด/ทำงานจ้างนั้นเอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้จัดซื้อจัดจ้างหรือมีกฎหมายหรือมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อ/จ้าง โดยวิธีนี้ ก็มีบ้างแต่น้อย เพราะมันฮั่วยาก เคี้ยวเจอเคี้ยวอาจไม่ได้อะไรเลย
– วิธีประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง ประกาศเผยแพร่/เชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมการประมูล พิจารณาคัดเลือกผู้ค้า ชี้แจง/จัดฝึกอบรมคณะกรรมการ e-Auction และผู้ค้าเกี่ยวกับการปะมูลเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประมูล ซึ่งเกิดขึ้นในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรซึ่งมีเป้าหมายป้องกันการฮั่ว แต่ทำไปทำมา มีคน เขาบอกว่าฮั่วยิ่งกว่าเก่า และฮั่วเฉพาะกลุ่มฯ

          สั่งซื้อ/จ้าง เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จนได้ผู้ขาย/รับจ้างแล้ว  ก็ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการสั่งซื้อ/จ้าง ตามข้อกำหนดในระเบียบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็เคยมีหลายแห่งที่ผู้รับเหมาดันทำงานก่อนสั่งจ้างหรือทำสัญญา เรียกว่าขอให้ยึดหัวหาดก่อน การกระทำเช่นนี้ ถ้าหากมีฝ่ายค้านหรือชาวบ้านร้องเรียนก็จบกัน แต่ก็มีบ้างที่ผู้บริหารต้องใช้หลักรัฐศาสตร์มาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน  ทั้งนี้ขอให้ดูเนื้อในก่อน ว่าเจตนาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ถ้าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ถือว่าบังอาจอย่างร้ายแรง

ควบคุมงาน(ถ้ามี) และหรือตรวจรับพัสดุ/การจ้าง  โดยให้เจ้าหน้าที่/หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้ง เป็นผู้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง  โดยขั้นตอนนี้แหละสำคัญที่สุด เพราะ เมื่อพ้นขั้นตอนนี้แล้ว ก็ต้องถึงเวลาจ่ายเงินค่าพัสดุ และเมื่อจ่ายเงินไปแล้ว  ถ้ามันถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ถือว่าราชการก็ไม่เสียหายก็สัมฤทธิผล แต่ถ้าบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนกว่าที่ตั้ง หรือกำหนดเอาไว้ ก็ถือว่าราชการเกิดความเสียหาย หาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบ ก็อาจต้องมีโทษทางวินัย ชดใช้เงินคืน หนักที่สุดก็โดนคดีทั้งแพ่งทั้งอาญา

สุดท้ายอีกประการหนึ่งซึ่งได้มีนักการเมืองไม่น้อยได้ถามมาว่า “กรณีที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้แล้ว แต่เงินยังไม่เข้า อปท.สามารถ ประกาศสอบราคาหรือไม่ ?” อันนี้ศณีราขอตอบเลยว่าอปท.สามารถประกาศสอบราคาได้ แต่ต้องกำหนดในประกาศไว้ว่า จะทำสัญญาเมื่อมีเงินงบประมาณเข้ามาเพียงพอ ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ประกอบการยืนราคาไว้ด้วย แต่ส่วนใหญ่ระดับ อบต.ยังไม่ค่อยทำกัน จึงอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าทำไม่ได้ ซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียพอๆกัน ระหว่างการประกาศก่อนเงินมา หรือเงินมาแล้วค่อยประกาศ ที่สำคัญต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นดีที่สุด และต้องยึดประโยชนืของประชาชนสูงสุด
หวังว่าผู้อ่านคงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย อ่านดูมันอาจจะลึกเกินไปสำหรับฝูงชนผู้หลับใหล แต่แท้จริงมันใกล้แค่ปลายจมูกของพลเมืองผู้ตื่นตัว  ผู้ที่กล้าลุกขึ้นมา เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีการเมือง ผู้ซึ่งเข้าใจหลักการของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ที่มา :  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=336625

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระเบียบ กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

42 ตอบกลับไปที่ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุใหม่ของ อปท.

 1. ป.วิชิต อินทร์ปรุง พูดว่า:

  ป.ปรีชา ก็เก่งจริงๆเลย มีดีมากเลย น่าจะดังนานแล้วนะ ไม่เสนอตัวเป็นนักวิชาการ หรือ ก.อบต. จะได้ดังดีกว่านี้อีก

 2. เอ พูดว่า:

  ปัญหาปัุจจุบันก็คือ การคอรัปชั่น กันทั้งระบบ โดยที่ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมหรือรับรู้รายละเอียดของโครงกา่รต่างๆ มีสิทธิ์ก็แค่ประชาคมเสนอ อยากได้ไอ้โน่น อยากได้ไอ้นี้ แล้วนายกเอย ปลัดเอย พนักงานเอย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็อ้วนกันเป็นแถวๆ

 3. คนท้อแท้ พูดว่า:

  แล้ว กรณีที่จัดโครงการของ อปท. เจ้าของโครงการหรือผู้เขียนโครงการ มีสิทธิที่จะดำเนินการจัดหาพัสดุ หรือจัดซื้อจัดจ้างเองได้หรือไม่ เพราะปัจจุบัน หัวหน้าพัสดุ(หน.คลัง)เข้ามามีบทบาทมากเสมือนเป็นเจ้าของโครงการเอง จัดหาเองติดต่อเอง เจ้าของโครงการมีหน้าที่แค่เขียนโครงการตามงบประมาณที่คลังเบิก และคอยตรวจรับพัสดุที่เบิกไป และทำเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น อยากทราบว่า เจ้าของโครงการไม่มีสิทธิดำเนินงานตามโครงการเองได้เลยหรือ เครียด…ยอมรับว่า เครียดมาก รบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 4. สินสมบูรณ์ พูดว่า:

  ดีครับ บุคคลทั่วไปจะได้รู้ถึงการทำงานในหน่วยงานตาง ๆ
  ยิ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นด้วย ประชาชนยิ่งต้องควรรู้เห็นด้วย

 5. ตนต่างจังหวัด พูดว่า:

  อยากฝาก อปท เรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ครับ ให้กำหนดน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.)ด้วยครับ ส่วนแรงม้าไม่ต้องกำหนดก็ได้ ตามที่กำหนดในมาตรฐานฯ แต่ถ้าพิจารณาดูแคตตาลอ็ค ดูน้ำหนักรวม ลบด้วยหัวเก๋ง+แชสชีส์ และหลัง จะเหลือน้ำหนักที่สามารถบรรทุกได้ครับ เช่น รถอีซูซุ 150 แรงม้า (G.V.W.)8,500 ก.ก.หัวเก๋ง+แชสซีส์ 1700 และหลัง 920 จะเหลือน้ำหนักที่สารมารถบรรทุกได้ 5,880 ก.ก.(ไม่่รวมน้ำหนักถังและอุปกรณ์) หากนำมาบรรทุกน้ำ 6,000 ก.ก./ลิตร รถจะบรรทุกน้ำหนักเกินครับ (หรือตรวจสอบจากคู่มือรายการจดทะเบียนของขนส่งได้ครับ ช่วยกันดูนิดครับ

 6. ข้าราชการไทย พูดว่า:

  รบกวนถามนะคะว่า หากเราต้องเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจ้าง และการกำหนดราคากลาง แต่เราไม่มีความรู้เฉพาะทาง ซึ่งเราขัดต่อคำสั่งไม่ได้ แล้วจะมีวิธีปกป้องตัวเองอย่างไรบ้างคะ

 7. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องหาความรู้ และปรึกษาผู้เชียวชาญเฉพาะทางครับ ซึ่งถ้าเป็นไปได้อาจจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกรณีขึ้นมาทำงานแทนเราก็ได้ครับ ถ้าเป็นเทคนิค และความรู้เฉพาะทางจริงๆ

 8. กิตติชัย พูดว่า:

  ขออนุญาตเรียนสอบถามท่านปลัดด้วยครับว่า ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่ ถ้าได้หรือไม่ได้มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ ขอความกรุณาตอบด่วนด้วยนะครับเพราะเขาทำฎีกามาขอเบิกเงินที่ผมแล้ว

 9. หัวหน้าพัสดุ พูดว่า:

  จัดจ้างงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูง สตง.ทักท้วง กรมบัญชีกลางสั่งชดใช้ตามอัตตราส่วนละเมิด
  ว่าปฏิบัติงานประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คณะกรรมการโดนไม่สงสัย แต่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ กับหัวหน้าพัสดุโดนด้วยเพราะอะไร กรมบัญชีกลางอ้างว่า ทำไมไม่ทักท้วงก่อนเสนอให้นายก ว่าราคากลางสูง

 10. หัวหน้าพัสดุ พูดว่า:

  พัสดุฯมีสิทธิแย้งคณะกรรมการราคากลางด้วบหรือ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเขามีความรู้ความชำนาญ เราจบอะไร จะรู้ไหมนี่ ใครโดนบ้าง ขอคำปรึกษาหน่อย

 11. ผู้น้อย พูดว่า:

  อยากรบกวนท่านปลัดฯ เขาสั่งให้ทำแผนที่ภาษี ด้วยวิธีกรณีพิเศษ เนื่องจากได้รับการโอนงบประมาณเมื่อวันที่ 5 ก.ย. และจ้างมหาวิทยาลัยเป็นคนทำ สามารถทำได้ไหม เหนือ่ยจัยมว๊ากค่ะ

 12. สมชาย พูดว่า:

  ซื้อของบวกจากราคาเงินสด 35% มันถูกต้องไหมครับ เป็นอย่างนี้กันหมดหรือยัง

 13. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่ทั้งหมดหรอกครับ แต่ก็มีบ้างสำหรับบางท่าน บางหน่วยงาน ที่ยังรับประทาน ห้า รับประทาน สิบ อยู่ครับ

 14. กรรณิกา พูดว่า:

  การจัดซื้อ/จัดจ้างมีเพียง 5 วิธี ไม่ใช่ 6 นะคะ (ทั้ง 5 วิธีสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ)

 15. อัต พูดว่า:

  อยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ครับ ต้องกำหนดอย่างไร จึงจะถูกตามระเบียบ และหลักการและเหตุผลของ อปท.ที่จะจัดชื้อครับ พึ่งได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องนี้ ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก

 16. ลัคนา พูดว่า:

  อยากทราบ การจัดซื้อน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ให้เครดิตแก่ส่วนราชการ

 17. ป.ปรีชา พูดว่า:

  กรมส่งเสริมฯเขาแจ้งแนวทางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชัดเจนแล้วนะครับ ลองหาดูนะ

 18. รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พูดว่า:

  สั่งซื้อสั่งจ้างไม่เกิน5,000 และไม่เกิน10,000 บาท แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ได้กี่คนคะ

 19. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ระเบียบไม่ได้เขียนไว้เรื่องจำนวน คกก.ตรวจรับสำหรับวิธีตกลงราคา ครับ คุณตั้งคนเดียวก็ได้หรือหลายคนไม่จำกัดจำนวนก็ได้ครับ คำแนะนำตามปกติก็ควรตั้งตามความเหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ครับ

 20. jaruwan พูดว่า:

  เวลาทำสัญญาวันที่ในหนังสือค้ำประกันธนาคาร จำเป็นต้องตรงกับวันที่ในสัญญาด้วยหรือไม่

 21. ป.ปรีชา พูดว่า:

  โดยหลักแล้วต้องเป็นวันเดียวกันครับ เพราะมันจะเกี่ยวกับเงินค้ำประกันสัญญาด้วย ถ้าไม่มีหนังสือค้ำประกันก็ไม่มีสัญญา แต่ทั้งนี้มันเป็นเทคนิคทางกฎหมายครับ มันคงมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่ตรงกันก็ได้

 22. บุคลากร พูดว่า:

  สอบถามนิดนึงค่ะท่านปลัด ถ้า อบต. จะซื้อรถประจำตำแหน่ง แล้วดิฉันเป็นคนหนึ่งที่โดนตั้งเป็นคณะกำหนดราคากลาง (ซึ่งอ่านจากในเวบเค้าบอกว่าแค่โครงการก่อสร้างต่างๆ ถึงจะกำหนด คณะกรรมการชุดนี้) อยากถามว่า สรุป ต้องมีหรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 23. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ราคากลางรถประจำตำแหน่งเขามีในมาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลางแล้วครับ ถ้าจะมี คกก.กำหนดราคากลาง ที่อิงราคาจากกรมบัญชีกลาง ก็ไม่เสียหายครับ สบายใจได้

 24. ผช.จนท.พัสดุ พูดว่า:

  อยากทราบว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีสิทธิเิบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่ค่ะ

 25. คมเคียว พูดว่า:

  อยากเรียนปรึกษา ป.ปรีชา เรื่องการจ้างพัสดุสมมติว่า อบต.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นหนึ่งแล้วทำไม่ได้เพราะความกว้างไม่ได้ขนาด ซึ่งได้ทำสัญญาแล้ว แต่แขายังไม่ลงงาน ต่อมาจึงได้เสนอโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ซึ่งสภาก็เห็นชอบ เช่นจาก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร เป็นกว้าง ๓ เมตรายาว ๑๓๔ เมตร(สมมติ)พอสภาฯเห็นชอบแล้วช่างสั่งให้เขาลงงานเลยว่าทำได้ กรณีเช่นนี้ทำต่อได้เลยหรือไม่(เอาสัญญาเดิมแต่บันทึกต่อท้ายเอา) เพราะรายละเอียดเปลี่ยนไปแล้ว หรือต้องประกาศสอบราคาใหม่ กรุณาตอบคำหารือด่วนเพราะตอนนี้เขาทำเสร็จแล้ว กำลังกลุ้มใจครับ

 26. คมเคียว พูดว่า:

  ขอปรึกษาท่านปลัดหน่อยครับ คือเรื่องมีอยุ่ว่า อบต.ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จำนวน ๑ สายแต่ต่อมาปรากฏว่าทำไม่ได้นื่องจากความกว้างไม่ได้ จึงมีการนำเสนอสภาฯเพื่อเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จากเดิมกว้าง ๔ เมตรายาว ๑๐๐ เมตรเป้นกว้าง ๓.๔๐ เมตริยาว ๑๓๔ เมตร ซึ่งสภาก้ได้ให้ความเห็นชอบให้เปลียนแปลงได้ แล้วช่างก็สั่งให้เขา(เจ้าเดิม)ลงงานต่อเลย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยากทราบว่าทำได้หรือไม่ เพราะสงสัยว่าในเมื่อรายละเอียดเปลียนไป เวลาเปลี่ยนไป ก็น่าจะสอบราคาใหม่ เพราะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเห็นหรือท่านปลัดมีตัวอย่างหรือแนวคิดดีๆจะไขข้อข้องใจจะขอบพระคุณอย่างสูง รบกวนหน่อยครับ

 27. คนดีของสังคม พูดว่า:

  ทุกปีเทศบาลฯแห่งหนึ่ง จะสอบราคาทำอาหารให้ศูนย์เด็กเล็กทุกปี (เด็กประมาณ100คน ,งบเกิน100,000บ.)
  ..แต่ปีนี้2556 ได้นายกคนใหม่ อ้างว่าระเบียบมาใหม่ เทศบาลสามารถดำเนินงานเองได้โดยไม่ต้องสอบราคา โดยให้ครูที่ศูนย์เด็กฯนั่นแหละรับไปทำเอง และจะจ้างแม่ครัวเอง (อ้าวแบบนี้ จะเขียนงบประมาณส่ง สตง.ยังไงล่ะ แล้วเงินที่เหลือไปไหนล่ะ ในเมื่อชงเอง กินเอง)
  ..ถามว่าเทศบาลฯมีสิทธิ์ทำได้ด้วยหรือคะ? แล้วดูในข้อระเบียบไม่เห็นมีคำไหนเลยที่ให้เทศบาลทำเองได้ แบบนี้ถือว่าข้าราชการสมรู้ร่วมคิดกันมีส่วนได้เสียใช่หรือไม่คะ.?
  ..แล้วแบบนี้จะทำหนังสือร้องเรียนไปที่ไหนได้บ้าง?
  …และแบบนี้ผิดกฎหมายข้อไหน และเอาผิดกับใครได้บ้างคะ?

 28. ส.อบต.บางใหญ่ พูดว่า:

  ผมเห็นหลายคนถมแต่ยังไม่เห็นมีคำตอบเลย เรื่อง กรรมการเปิดซองและกรรมการตรวจงาน มีเงินให้เขาหรือไม่ มีระเบียบอย่างไร ขอบคุณครับ

 29. ส.อบต.บางใหญ่ พูดว่า:

  ที่ อบต.ของผมเจ้าหน้าที่พัสดุและคลัง เบิกเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างช้ามาก (เป็นเดือนสองเดือน) อย่างนี้มีความผิดหรือไม่

 30. รัชนี พูดว่า:

  สอบถามเรื่องการยื่นซองสอบราคาคะว่าสามารถยื่นได้กี่วันคะ แล่้วอ้างระเบียบตัวไหนคะ ขอบคุณมากคะ

 31. ชำนาญ พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด ผมขอถามว่า กรณีช่างประมาณราคาแล้วนำเข้าที่ประชุมสภาฯแล้ว และมีบางรายการที่ต้องมีการแก้ไข เช่น ระยะทาง ปริมาณงาน เป็นต้น ตลอดจนทำบันทึกแจ้งเลขาสภาฯ เพื่อขอเปลี่ยนคำชีแจ้งแต่ไม่ได้รับการอนุมัติจะดำเนินการอย่างไร่ต่อครับ

 32. ป.ปรีชา พูดว่า:

  แจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครับ ถือว่าได้แจ้งสภาทราบแล้ว

 33. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ดูระเบียบพัสดุ อปท. ปี 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ

 34. ปีเตอร์ พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด ถ้าเกิดอบต.ประกาศสอบราคา แล้วมีการกำหนดข้อหนึ่งว่าต้องเป็นต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ให้มาแสดงในวันสอบราคา แต่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ได้นำเอกสารดังกล่าวมาแสดง ในขณะที่ผู้เสนอราคารายอื่นนำมาแสดง ในกรณีนี้จะตัดสินอย่างไรครับ

 35. นายอาหมัดเฟนดี สาและ พูดว่า:

  ขอทราบคำตอบข้อนี้ด้วยคับ
  คนดีของสังคม บน กันยายน 15, 2013 ที่ 2:24 am พูดว่า:
  ทุกปีเทศบาลฯแห่งหนึ่ง จะสอบราคาทำอาหารให้ศูนย์เด็กเล็กทุกปี (เด็กประมาณ100คน ,งบเกิน100,000บ.)
  ..แต่ปีนี้2556 ได้นายกคนใหม่ อ้างว่าระเบียบมาใหม่ เทศบาลสามารถดำเนินงานเองได้โดยไม่ต้องสอบราคา โดยให้ครูที่ศูนย์เด็กฯนั่นแหละรับไปทำเอง และจะจ้างแม่ครัวเอง (อ้าวแบบนี้ จะเขียนงบประมาณส่ง สตง.ยังไงล่ะ แล้วเงินที่เหลือไปไหนล่ะ ในเมื่อชงเอง กินเอง)
  ..ถามว่าเทศบาลฯมีสิทธิ์ทำได้ด้วยหรือคะ? แล้วดูในข้อระเบียบไม่เห็นมีคำไหนเลยที่ให้เทศบาลทำเองได้ แบบนี้ถือว่าข้าราชการสมรู้ร่วมคิดกันมีส่วนได้เสียใช่หรือไม่คะ.?
  ..แล้วแบบนี้จะทำหนังสือร้องเรียนไปที่ไหนได้บ้าง?
  …และแบบนี้ผิดกฎหมายข้อไหน และเอาผิดกับใครได้บ้างคะ?

 36. ืนิรันดร์ พูดว่า:

  มีผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง) กำหนดในใบเสนอราคาส่งมอบงาน 90 วัน แต่เจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต.ทำสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาส่งงาน 120 วัน ตามเงื่อนไขจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และผู้รับจ้างส่งมอบงานตามระยะเวลาในสัญญา สตง.ให้ผู้รับผิดชอบ อยากถามว่าเรื่องนี้ความผิดอยู่ที่ใครครับ

 37. ณัฏฐฉัตร พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด ดิฉันอยากทราบค่ะว่า ร้านค้าหนึ่งไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และในใบเสนอราคาก็ไม่ได้ใส่ภาษีมูลค่าเพิ่มมา เวลาที่่อบต.ทำสัญญาต้องถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกหรือไม่เพราะในประมาณราคาของช่างคิดภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ด้วย ฉะนั้นต้องคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไรค่ะ

 38. ตา พูดว่า:

  อยากทราบว่า ราคากลาง เมื่อ เชิญผู้รับจ้างมาเสนอราคา แล้ว รายนึง ลืมใส่ ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดในใบสรุปราคา จึงทำให้ราคาต่ำกว่าทุกคน แต่ แบบนี้ ถือว่า ถูกต้องหรือไม่ เข้าข่ายรึเปล่า และ รายละเอียดส่วนนั้นใน BOQ หายไป จะมีผลกระทบกับการดำเนินการของผู้ประกอบการหรือไม่

 39. ปรีชา โพธิ์ขำ พูดว่า:

  สมาชิกองค์การส่วนตำบล(ส.อบต)มีสิทธิในการเข้าการประมูลทั้งในและนอกพื้นที่ของตนเองได้หรือไม่เพราะเหตุไร

 40. ป.ปรีชา พูดว่า:

  นอก อบต.ตัวเองไม่มีปัญหาอะไรครับ ถ้า อบต.ที่ตัวเองสังกัดทำไม่ได้ครับ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียทันที

 41. ผอ กองช่าง พูดว่า:

  ขอความรู้หน่อยครับผม คือว่า อบต ผม นายกไกล้วาระ และได้ให้แต่ละกองโอนงบประมาณบ้างส่วนไปั้งจ่ายโครงการใหม่ คือ จัดทำแผนที่ภาษี โดยการจ้าง บริษัท ่ที่ปรึกษา ทำโดยวิธีพิเศษ ในวงเงิน 1.400.000 บาท ในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน โดยทาง บริษ้ท ได้เตรียมการกับนายกมาแล้ว และเอกสารข้อมูลมามีมาครบ ร่างขอบเขตงานต่างๆ ก็ OK คับ แต่ที่ติดใจมากๆ ทำไมต้อง กรณีพิเศษ ทำได้มั้ยครับ ได้ต้องแบบไหน ไม่ได้ผิดระเบียบตรงไหน และสมควรทำหรึอไม่ จ้างที่ปรึกษานิ ( รู้สึกว่า ผอ คลัง กับ ปลัด + นายก ไปทางเดียวกัน)

 42. นางนงลักษณ์ อุทัย พูดว่า:

  อ่านแล้วเหนื่อยใจ การสร้างคนให้มีหิริโอตัปปะ ยากยิ่ง กลโกงจึงมากมาย ไม่อยากเข้าไปยุ่งเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *