รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีผู้ดูแลเด็ก(ผดด.)หลายท่านได้สอบถามและปรับทุกข์ ว่า “……..ในกรณีที่ตัวเองดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ในรอบที่ผ่านมา บาปซ้ำกรรมซัด ท่านนายก ยังแต่งตั้งให้คนที่ผ่านการคัดเลือกกรณีพิเศษ ได้บรรจุเป็นผู้ดูแลเด็ก (ข้าราชการ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของตัวเองอีก ก็เลยสงสัยว่า อ้าว…..แล้ว หนู และดิฉัน ตอนนี้ ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งอะไรค่ะ งงมากค่ะ  ไม่ใช่แต่คุณเท่านั้นครับที่ งง  ผมเองก็งงเหมือนกันครับ งั้นลองมาดูกันครับว่า ท่านนายก อปท.ทั้งหลายสามารถออกคำสั่งดังกล่าวได้หรือไม่ แล้วท่านปลัด อปท.ที่มีอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ อปท.ให้เป็นไปตามนโยบายของนายก อปท. และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดว่ายังไงบ้าง ก่อนอื่นลองมาดูระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ

(๑) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล หมวด ๑๑ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ข้อ ๒๔๘ (ขออนุญาตยกตัวอย่างระเบียบกฎหมายของ อบต.นะครับ)

“ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบลที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดให้รักษาการในตำแหน่งนั้นได้

ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอำนาจ หน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี”

ตามข้อ ๒๔๘ เป็นกรณีตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล สายปฏิบัติว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้อำนาจนายก อปท. แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลอื่นที่เห็นสมควร รักษาการในตำแหน่งได้  กรณีตามคำถามและข้อสงสัยของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่า ท่านนายก ที่เคารพจะสามารถแต่งตั้งคนอื่นมารักษาการแทนตนได้หรือไม่นั้น  ก็ขออนุญาตตอบดังนี้ครับ

ข้อหนึ่ง ต้องดูด้วยว่า อปท.ของคุณมีกรอบตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นพนักงานส่วนตำบล(ข้าราชการ)อยู่หรือไม่ ถ้ามีและตำแหน่งดังกล่าวว่าง ท่านนายก อปท.ก็สามารถแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวได้

ข้อสอง  ในกรณีที่ อปท.ไม่มีกรอบตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นข้าราชการ มีแต่ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แต่ท่านนายก อยากจะแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่เป็นข้าราชการมารักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อย่างนี้ คงทำไม่ได้ครับ เพราะไม่เข้าตามข้อ ๒๔๘ เนื่องจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีกรอบตำแหน่ง และข้าราชการจะมารักษาการในตำแหน่งแทนพนักงานจ้างตามภารกิจได้ยังไง มองยังไงก็ไม่เข้าตามระเบียบ กฎหมาย ถามว่า ถ้าเขาอยากแต่งตั้งจะได้ไหม ก็ได้ครับ แต่คำสั่งดังกล่าวในเมื่อไม่มีระเบียบกฎหมายให้อำนาจกับผู้ออกคำสั่ง(นายก อปท.)ไว้ คำสั่งดังกล่าวจึงน่าจะเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำของผู้รับคำสั่งก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วยครับ ฉะนั้น ในเมื่อคำสั่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็อาจจะถูกยกเลิกเพิกถอนในภายหลังได้ เสมือนไม่มีคำสั่งนั้นอยู่เลย แล้วการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำไปโดยไม่มีอำนาจ ย่อมจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้

สรุป ฟันธง นายก อปท.ไม่สามารถออกคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มารักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้  ยกเว้น อปท.นั้น จะมีกรอบตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ข้าราชการ) และตำแหน่งนั้นต้องว่างด้วย  ฉะนั้น คุณผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็คงจะสบายใจได้แล้วใช่ไหมครับ ทีนี้ รู้หรือยังว่า ตัวเองดำรงตำแหน่งอะไร?

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระเบียบ กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

203 ตอบกลับไปที่ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1. ป.ปรีชา พูดว่า:

  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทุกตำแหน่งมีโอกาสเท่ากันครับ ยกเว้นตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ที่มีโอกาสมากกว่าตำแหน่งอื่นๆ

 2. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต ไม่แน่ใจว่าเป็นปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือไม่นะครับ ถ้าไม่ใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา คุณก็ไม่ต้องไปคิดถึงการบรรจุโดยวิธีพิเศษโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกเลยครับ

 3. หวาน พูดว่า:

  ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สาขาการศึกษา (คบ.)มีใบประกอบวิชาชีพ ค่ะ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองคลัง ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก แต่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏบัติงานสอน เป็น(ครูผู้ช่วย)รวมระยะเวลา 3 ปี มีสิทธิสอบคัดเลือกหรือไม่ค่ะ

 4. 0850628348 พูดว่า:

  อบต.โคกชำแระให้มีความเป็นธรรมบ้านในการบรรจุครูผู้ดููแลเด็กในรอบสอง เพราะผู้ขึ้นบัญชีไว้ไม่ได้รับการบรรจุ สอบใหม่ทำไม ไม่เอาบัญชีเดิมก่อน

 5. วลัยพร พูดว่า:

  กรณีที่พนักงานจ้างตามภารกิจมีคำสั่งให้ปรับเป็นหัวหน้าศูนย์เพราะเขาเรียนจบป.ตรีปฐมวัยแล้วและได้มีการปรับเงินเดือนตามตำแหน่งและปัจจุบันเขาก็ได้ปรับ15000ด้วยแต่ว่าจากที่ดิฉันไปอบรมมานั้นชื่อของเขานั้นมิได้มีคำสั่งหรือแต่งตั้งที่กรมเลย ดิฉันจึงได้ถามท่านประธานที่อบรมเรื่องดังกล่าวกรณ๊เงินเดือนที่เขารับมานั้นก็ผิดใช่หรือเปล่า ท่านตอบว่าผิด แต่ก็ต้องปล่อยให้เลยตามเลยแล้วอย่างนี้เขาจะต้องมีการเรียนเงินคืนย้อนหลังหรือเปล่า

 6. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องดูด้วยว่ามีการสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์ฯถูกต้องหรือไม่ ส่งเรื่องให้ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบหรือยัง อบต.ได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าศูนย์ฯแล้วหรือไม่ รายงานจังหวัดเพื่อรายงานกรมส่งเสริมฯภายใน 15 วัน นับจากวันที่ออกคำสั่งแต่งตั้งแล้วหรือไม่ ถ้ามีการดำเนินการครบ ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับไม่ต้องถูกเรียกเงินคืนแต่อย่างใด ปัญหานี้น่าจะเกิดจาก อบต.ออกคำสั่งแต่งตั้งแล้วไม่ได้รายงานให้กรมทราบ กรมจึงไม่มีข้อมูลครับ ซึ่งมันคนละส่วนกัน ต้องดูคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นหลักครับ

 7. A พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด ขอความคิดเห็นหน่อยนะค่ะ ถ้าไม่ได้จบเอกปฐมวัย หรือไม่มีวุฒิทางการศึกษาจะมีโอกาสได้บรรจุไหมค่ะ ในเมื่อทางเทศบาลไม่ยอมส่งไปเรียนต่อเลย

 8. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องลงทุนหน่อยครับ หาเวลาว่างๆไปเรียนต่อโดยใช้ทุนตัวเองก็ได้ครับ

 9. nam พูดว่า:

  เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ มีคุณสมบัติครบ มีใบประกอบวิชาชีพ มีวุฒิทางการศึกษา มาช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบ 3 ปี แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก มีสิทธิคัดเลือกหรือไม่คะ เพราะนักวิชาการศึกษาบอกว่าไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เป็น ผดด. และไม่ได้กินเงินเดือนกรม ถ้าเราถูกคัดเลือกก็จะเท่ากับว่าเราไปแย้งเงินเดือน ผดด.คนอื่นที่เขาปฏบัติงานอยู่ แต่ผดด.คนนั้นยังเรียนไม่จบ และยังไม่ได้มีวุฒทางการศึกษา จริงหรือปล่าวค่ะ ช่วยอธิบายด้วยค่ะ

 10. คนมาช่วย พูดว่า:

  ที่ศูนย์ ฯมีนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีตำแหน่ง ผดด. 4 คน แต่ที่ไม่ใช่ผดด.ที่มาช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์อีก 5 คน รวมเป็น9 คน แต่นักวิชาการศึกษาไม่เคยรายงานผู้ที่มาช่วยปฏิบัติงานให้กรมทราบเลยว่า มีผู้ที่มาช่วยปฏิบัติงานมีวุฒิทางการศึกษา กรมก็เลยส่งกรอบมาให้รอบแรก 2 ตำแหน่ง รอบสอง 2 ตำแหน่ง ก็ครบ 4 ตำแหน่ง รายงานแต่ครู 4 คน คนที่มาช่วยก็ไม่มีสิทธิหรอค่ะทั้งๆคนที่มาช่วยมีคุณสมบัติครบ ครูบางคนยังไม่มีวุฒิทางการศึกษาเลย แล้วจะต้องทำไงคะช่วยตอบทีค่ะ

 11. ดา พูดว่า:

  ขอถามหน่อยนะครับ การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กรอบ3 มีไหมครับดพราะเทศบาลผมรอบแรก3คน รอบ2 6คน ยังเหลืออีก5คนครับ

 12. sirikan พูดว่า:

  จบตรีวิท จบโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเทียบแล้วผ่าน 5 มาตรฐาน สามารถบรรจุผดดได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ต้องทำอย่างไรเรียนอะไรเพิ่มตอด้วยค่ะ

 13. มุทิตา เกิดกูล พูดว่า:

  ผดด.ที่เป็นหน.ศูนย์สอบบรรจุได้ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กรอบแรกอย่างนี้ตำแหน่งหน.ศูนย์จะว่างลงใช่มั้ยคะ ทางอบต.ต้องคัดเลือกหน.ศูนย์ใหม่รึป่าวคะ ตำแหน่งรักษาการณ์หน.ศูนย์ด้วยค่ะ ที่อบต.ไร่อ้อยมี 4 ศูนย์คะ่ อยากทราบแนวทางหน.ศูนย์เราะมีเงินประจำตำแหน่งด้วยนะคะ (หน.ศูนย์ที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการน่ะค่ะ)

 14. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เขาเรียกว่าตำแหน่ง ผช.หัวหน้าศูนย์ฯครับ จริงแล้วถ้ามี ผดด.ที่มีคุณสมบัติครบต้องทำการสรรหาครับ ผช.หัวหน้าศูนย์ฯที่ไหนครับ มีเงินประจำตำแหน่งด้วย ไม่น่ามีนะครับ แนวทางการสรรหา ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ ลองไปอ่านดูครับ เขามีหนังสือสั่งการชัดเจนแล้ว http://www.tadokkam.go.th/soondek/

 15. ป.ปรีชา พูดว่า:

  มีครับ แต่คงเป็นปีงบประมาณหน้า หรืออย่างเร็ว ถ้ามี อปท.คืนตำแหน่งไป กรมก็จะจัดสรรตำแหน่งมาให้ครับ

 16. ดา พูดว่า:

  ขอรบกวนถามท่านป.ปรีชาหน่อยครับว่าตำแหน่งรอบ2มา สามารถใช้ผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้หรือทำการสอบใหม่หรือขึ้นอยู่กับนายกอบต.นั้นๆจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งครับ

 17. ป.ปรีชา พูดว่า:

  หนังสือสั่่งการเขาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ครับ แต่ควรเรียกบรรจุจากผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้แล้วครับ มันจะไม่ยุ่งยากอะไร แต่ที่สำคัญท่านผู้บริหาร ไม่ได้สตังส์ก็เท่านั้นเองครับ

 18. ครูเหนือ พูดว่า:

  อยากสอบถามว่า คนที่กำลังฝึกสอนยังไม่จบการฝึกสอน สามารถสอบบรรจุครูได้ด้วยเหรอค่ะ แต่มีใบปฎิบัติการสอนอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 19. แพร พูดว่า:

  จบ ศึกษาศาสตร์ ( ศษบ. ) สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ( ต่อเนื่อง 2ปี ) จาก ม.สุโขทัย มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประสบการณ์ผู้ดูแลเด็ก 3 ปี คุณวุฒิสามารถบรรจุกรณีพิเศษได้หรือป่าวค่ะ

 20. สุคนธ์รัตน์ ศรีอ่อน พูดว่า:

  ดิฉัน ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จบปริญญาตรี แต่ไม่ใช่วุฒิครูคะ ทำงาน มา 1 ปี แล้ว ตอนนี้หาที่เรียนวุฒิครูยังไม่ได้อยากทราบว่าโครงการสวนดุสิตจะมีเปิดอีกมั้ยค่ะอยากทราบข่าวมากเพราะถ้าเรียนครูก็ต้องหลายปีค่ะ ขอบคุณคะ

 21. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ก็ถือเป็นปริญญาตรี ทางการศึกษาครับ มีสิทธิได้รับการบรรจุวิธีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเหมือนกันครับ

 22. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องดูด้วยนะครับว่า ได้วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้วหรือยัง ถ้ามีและเป็น ผดด.รุ่นเก่าก็มีสิทธินำใบปฏิบัติการสอนมาประกอบการสมัครสอบได้ครับ

 23. บรรจุครูท้องถิ่นรอบสองมาเดือนไหนวันไหนกันแน่ค่ะอยากรู้ความแน่ใจว่าได้เดือนสิงหาจริงหรือเปล่าค่ะเพราะขึ้นบัญชีไว้รอบแรกค่ะ

 24. มานี พูดว่า:

  การบรรจุรอบที่ 3 จำมีอีกเมื่อไรคะ

 25. มุทิตา เกิดกูล พูดว่า:

  มีเฮแล้วค่ะ ผดด.ที่มีวุฒิทางการศึกษาแต่ไม่มีใบแทน ใบอนุญาติปฎิบัติการสอนแต่มีเวลาทำงานครบ3ปีนายกรับรองมีสิทธ์สอบได้นะคะ ขยายเวลาออกไปถึง15 สิงหาคม 2555 ใครมีสิทธ์สอบดูรายละเอียดจากหน้าหลักโครงการรมป.สวนดุสิตได้เลย…เจ้าค่า

 26. แดง พูดว่า:

  เรียนถามป.ปรีชาว่าเป็นผดด.ลูกจ้างอยากย้ายไปศูนย์อื่นสามารถทำได้มั้ยครับ อยู่ศูนย์เดียวกันสุมหัวนินทาแต่ผมคนเดียว งานก็ไม่ช่วยทำมีแต่ผมทำคนเดียว พากันเลียขาแต่เจ้านายสุดที่จะทนแล้วครับผมอยากย้ายไปศูนย์อื่น

 27. รอความหวัง พูดว่า:

  ขอถามค่ะว่า ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก แต่รำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองคลัง มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ศูนย์ ครบ 3 ปี มีวุฒิทางการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพ มีสิทธิได้รับการคัดเลือกบรรจุกรณีพิเศษนี้ หรือไม่ค่ะ ช่วยตอบทีนะคะ

 28. ปอนด์ พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดปรีชา อยากทราบว่าจำเป็นไหมค่ะที่การบรรจุครูต้องครู1ต่อเด็ก20เพราะเด็กมี180คนและครู11คนก็เท่ากับไม่ได้รับการบรรจุหมดทุกคนและถ้าไม่จำเป็นจะมีหนังสือตัวไหนมาอ้างถึงบ้างค่ะ

 29. จิรัชยา ศรีอ่อนทอง พูดว่า:

  ดิฉันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด้กเล้ก 13 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป แล้วไปเรียนต่อ ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) อีก ปีครึ่ง ทางกพ.รับรองคุณวุฒิว่าเป็นวุฒิทางการศึกษา สาขา ศึกษาศาสตร์ ดิฉันสามารถเข้ารับการประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วยได้หรือไม่ แต่ ฝ่ายบุคลากรท้องถิ่นบอกว่า ใช้ไม่ได้ เพราะในระเบียบการรับสมัครบอกว่าคุณวุฒไม่ตำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอกดิฉันอยากได้ความชัดเจนคะ

 30. ป.ปรีชา พูดว่า:

  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เป็นคุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรีครับ แต่สาขาวิชาเอกที่คุณเรียนผมไม่มีความรู้เลยครับว่าต้องเรียนอะไรบ้าง และมันตรงกับที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กกำหนดหรือไม่นะครับ ผมว่าคุณทำหนังสือหารือ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด….น่าจะชัดเจนมากกว่าครับ

 31. ป.ปรีชา พูดว่า:

  มาตราส่วน 1:20 เป็นสัดส่วนของครูต่อจำนวนเด็ก (ครู 1 : เด็ก 20)เท่านั้นครับ หลักเกณฑ์ที่เขาบรรจุคือ ศพด.ที่จะบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ได้จะต้องมีเด็กไม่น้อยกว่า 20 คนขึ้นไปครับ แสดงว่าของ ศพด.ของคุณเป็น ศพด.แห่งเดียวใช่ไหมครับที่มีเด็ก 180 คน ถ้าได้รับการจัดสรรตำแหน่งมาก็คงต้องบรรจุตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ครับ เพราะมีแห่งเดียว

 32. ป.ปรีชา พูดว่า:

  หนังสือสั่งการเขาใช้คำว่า “ผู้ดูแลเด็ก” ที่เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจะและแต่งตั้ง…….กรณีของคุณไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก แม้จะมีคุณสมบัติครบ ก็ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจะและแต่งตั้งครับ ทำไมคุณไม่ให้เทศบาล เขาเปลี่ยนตำแหน่งให้คุณล่ะ เมื่อคุณเป็นผู้ดูแลเด็ก แล้วก็สามารถนำประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี มาเป็นคุณสมบัติเพื่อให้ได้เข้ารับการสรรหาครับ (เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ) คำแนะนำ : เมื่อคุณทำงานที่ ศพด.แล้ว ผมว่าคุณน่าจะลองไปสมัครเข้ารับการสรรหาดูนะครับ คกก.สรรหาว่ายังไงค่อยว่ากันอีกที ถ้าเขาไม่รับสมัครเขาสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ และส่งเรื่องหารือ ก.ท.จ.ได้ครับ ดีกว่าคุณจะมานิ่งคิดเองแบบนี้ครับ ลองดูนะ

 33. พร พูดว่า:

  สอบถามคุณวุฒิที่ใช้บรรจุกรณีพิเศษ ตอนนี้เป็นวุฒทางการศึกษาทุกสาขา แต่ต่อไปวุฒิที่บรรจุให้จะเป็นวุฒิทางการศึกษาเพียงแค่ 7 สาขาใช่หรือป่าวค่ะ มีสาขาอะไรบ้างช่วยตอบด้วยค่ะ

 34. venus พูดว่า:

  อยากทราบว่าเคยถูกจ้างเป็นหนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 ปี ต่อมาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ปี สามารถเอาอายุงานารวมกันเพื่อสอบคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ช่วยำเ้หรือเปล่าคะ

 35. ป.ปรีชา พูดว่า:

  โดยความเห็นของผมถือว่าคุณเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ย่อมมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันครับ

 36. ปอเปี๊ยะ พูดว่า:

  ถ้าเรียนจบ บริหาร มาแต่ได้เรียน ป.บัณฑิตเพิ่มและมีใบประกอบชีพแล้วถือว่ามีคุณสมบัติสอบบรรจุไหมค่ะ

 37. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ผมไม่แน่ใจในประเด็นนี้ครับ แต่โดยความเห็นส่วนตัว ผมว่าคงต้องดูโครงสร้างหลักสูตรของ ป.บัณฑิตด้วยว่าเขา มีการเรียนการสอนอย่างไร และ ก.ค.เขารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต ว่าอย่างไร ยังไงคุณก็ลองสมัครดูครับ

 38. นางสาววรินยา จุลมินตรา พูดว่า:

  ผดด.มีประสบการครบ 3 ปี มีสิทธิ์ บรรจุทุกคนไหมคะ

 39. ป.ปรีชา พูดว่า:

  มีสิทธิบรรจุทุกคนครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดสรรตำแหน่งมาให้ของกรมส่งเสริมฯว่าเขาจะจัดสรรให้ครบทุกคนหรือไม่ ที่ว่ามีสิทธิ ก็คือ มีสิทธิเข้ารับการสรรหาครับ ผมว่าคงยากครับที่จะได้บรรจุทุกๆคนทั้งหมด

 40. ผดดโคราช พูดว่า:

  อยากถาม ป.ปรีชาค่ะว่าตอนนี้ที่ อบต มีตำแหน่งมาสองตำแหน่งได้ขึ้นบัญชีไว้คนที่สองทั้งหมดขึ้นบัญชีไว้สามคนค่ะคนที่หนึ่งกับคนที่สามเขามีใบประกอบวิชาชีพส่วนตัวดิฉันยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพมีใบปฏิบัติการสอนจะได้บรรจุมั้ยค่ะเพราะตอนนี้ได้ยินข่าวมาว่าเขาจะบรรจุเฉพาะคนที่มีใบประกอบวิชาชีพช่วยตอบไห้หายกังวนหน่อยนะค่ะ

 41. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เขาอนุโลมให้ใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแทนใบประกอบวิชีพแล้วนะครับ คุณสบายใจได้ คุณสอบผ่านมาได้ แสดงว่าคุณสมบัติคุณครบถ้วนแล้ว ถ้ามีตำแหน่งมาสองตำแหน่งคุณได้ลำดับที่สอง ก็จะได้บรรจุตามนั้นครับ นอนหลับพักผ่อนให้สบาย อย่าคิดมากครับ (ตัดชุดสีกากีรอไว้ก่อนยังได้เลย)

 42. ผดดโคราช พูดว่า:

  ขอบคุณ ป.ปรีชา มากๆเลยค่ะที่ให้คำตอบที่ทำให้สบายขึ้นเยอะเลยค่ะ ไม่เหมือนเมื่อวันที่ 18 คือเมื่อวานนี้ที่ได้ยินข่าวมาเหมือนยกเอาภูเขาทั้งลูกมาไว้ในอกแต่พอได้คำตอบจากป.ปรีชา เหมือนยกเอาภูเขาออกจากอก ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

 43. kwan พูดว่า:

  ขอสอบถามในเรื่องการรักษาราชการแทนปลัด อบต.ว่า กรณีที่รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด เพราะว่าปลัดลาป่วย สามารถดำเนินการแทนในเรื่องการบริหารงานบุคคลได้หรือไม่

 44. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ผู้รักษาราชการแทนสามารถดำเนินการได้ทุกเรื่องครับ

 45. ผดดโคราช พูดว่า:

  ป.ปรีชาวันนี้มีเรื่องไม่สบายใจอีกแล้วค่ะมีน้องคนหนึ่งที่อยู่อำเภอเดียวกันโทรมาเล่าให้ฟังว่านักวิชาการศึกษามาบอกว่าคนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่สามารถบรรจุได้นักวิชาการเขาบอกว่าจะทำบันทึกข้อความขอใช้บัญชีคนถัดไปเพราะคนถัดไปมีใบประกแบวิชาชีพและคนที่ได้บรรจุในรอบแรกที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเขาก็จะปลดออกจากราชการตอนนี้ที่จังหวัดของดิฉันกำลังโทรถามกันว่าเรื่องเป็นยังแต่ยังไม่มีใครทราบคำตอบเลยอยากถาม ป.ปรีชาว่าความจริงเป็นยังไงอยากให้ ป.ปรีชาช่วยตอบให้หายกังวนใจอีกสักครั้งขอบคุณค่ะ

 46. แมว พูดว่า:

  วุฒิ ป บัณฑิตจัดเป็นวุฒิทางการศึกษาที่ กพ รับรองรึป่าวคะ

 47. หน่อย พูดว่า:

  มีหนังสือจากกรมส่งถึง อบต. เรื่อง การบรรจุครูผู้ดูแลเด็กโดยไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ ลงวันที่3กรกฎาคม 2555 อยากทราบว่าเป็นจริงไหมคะ หรือว่าเราอ่านแล้วตีความไม่ชัดเจนเอง กรุณาตอบทีนะคะ

 48. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เข้าใจว่าเขาอนุญาตให้ใช้ใบแทนใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ได้นะครับ ส่วนหนังสือที่คุณว่าผมยังไม่เห็นครับ

 49. พีรพร บุญสถิตย์ พูดว่า:

  รอบสองบรรจุเดือนสิงหาใช่ไหมค่ะท่าน

 50. จิรัชยา ศรีอ่อนทอง พูดว่า:

  คำตอบของป.บัณฑิต ยังไม่ชัดเจน ทางบุคลากรท้องถิ่น บอกว่าไม่ใช่วุฒิทางการศึกษา การประเมินโดยวิธีพิเศษ ระบุในคุณสมบัติของผู้ที่จะประเมินว่าคุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก ดิฉันอยากให้ท่านตีความในคุณสมบัติในข้อนี้ด้วยคะ สำหรับวุฒประกาศนียบัติบัณฑิต(วิชาชีพครู) ที่ดิฉันได้มา ทางคุรุสภา รับรองปริญญาและประกาศนียบัติทางการศึกษา มีโครงสร้างของหลักสูตร คือผู้ที่จบปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ อีก 1ปี หรือ 1ปีครึง
  มีรายวิชาตามหลักสูตรและตรงตามมาตฐานการศึกษา และ ก.ค.ศ. ได้รับรองหลักสูตรแล้วว่าเป็นวุฒทางการศึกษา
  ดิฉันไปสมัครเข้ารับการคัดเลือก แต่ทางท้องถิ่นเขาไม่ให้รับสมัคร ของรบกวนท่านปลัดไขข้อข้องใจให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *