ใครมีอำนาจลงนามเบิกถอนเงิน อปท.บ้าง?

ได้มีโอกาสแวะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น(www.thailocalgov2011.com)ไปพบหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการถอนเงินฝากธนาคารของ อปท.เห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจจึงขออนุญาตนำมาฝากเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นเครื่องเตือนสติสำหรับผู้บริหาร อปท.ที่จะแต่งตั้งคนอื่นลงนามเบิกถอนเงินฝากแทนคนอื่นเพื่อให้การเบิกถอนเงินของตนเองได้สะดวกและง่ายขึ้นแต่ไม่เป็นไปตามระเบียบซึ่งจะนำมาซึ่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายและความเสียหายที่ร้ายแรงจะเกิดขึ้นกับ อปท.ได้ ประเด็นมีอยู่ว่า ผู้บริหาร อปท.ได้แต่งตั้งพนักงานอื่นรักษาราชการแทนปลัด อปท.และได้มีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจลงนามเบิกถอนเงินแทนปลัด อปท.อีกด้วย โดยที่ปลัด อปท.ยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ซึ่งกรณีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีความเห็นไว้น่าสนใจดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๗  ผู้มีอำนาจเบิกถอนเงิน อปท. มี ๓ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑ คือ ผู้บริหาร อปท. หรือ ผู้รักษาราชการแทน
กลุ่มที่ ๒ คือ ปลัด อปท. หรือ ผู้รักษาราชการแทน
กลุ่มที่ ๓ คือ บุคคลที่ผู้บริหาร อปท.มอบหมายให้ลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกับผู้บริหาร อปท.และปลัด อปท. ได้แก่ ผู้ช่วยผู้บริหาร อปท. หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงาน
โดยบุคคลทั้ง ๓ กลุ่ม จะต้องลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินร่วมกันจึงจะสามารถเบิกถอนเงิน อปท.ได้ หมายถึง ทั้ง ผู้บริหาร อปท. + ปลัด อปท.+ผู้ที่บริหาร อปท.มอบหมาย จะต้องลงลายมือชื่อเบิกถอนร่วมกัน ขาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้
ส่วนผู้บริหาร อปท.จะสามารถแต่งตั้งคนอื่นลงนามเบิกถอนแทนปลัด อปท.ได้มากน้อยเพียงใด ต้องดูเรื่องการรักษาราชการแทนประกอบด้วย
โดยสรุป ก็คือ หากจะมีการรักษาราชการแทนผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินฝากธนาคาร ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงินเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะต้องปฏิบัติดังนี้
กรณีผู้บริหาร อปท. ให้ปฏิบัติตาม พรบ.จัดตั้ง อปท.นั้นๆ เรื่องอำนาจผู้บริหาร และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
กรณีปลัด อปท. ให้ปฏิบัติตาม ประกาศ ก.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

ที่มา : หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๕๙๙๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระเบียบ กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

8 ตอบกลับไปที่ ใครมีอำนาจลงนามเบิกถอนเงิน อปท.บ้าง?

 1. ป.วิชิต อินทร์ปรุง พูดว่า:

  เก่งจังเลย จะได้ทำให้ถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาไม่แน่ใจ บ้างทีปลัีดไม่อยู่ หรืองานเยอะ หรือยุ้ง ก็ให้คนอื่นเซ็นท์ไปก่อน จะได้สะดวกดี รอใครคนใดคนหนึ่งในสามคน นายกก็อาจไม่พอใจ หรืองานช้าต้องรอกันละ

 2. rapin พูดว่า:

  ตอนนี้เรื่องท้องถิ่นมีปัญหาเยอะ เพราะไม่มีแบล็ค ไม่เหมือนหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

 3. พินทุ พูดว่า:

  เห็นด้วยกับท้องถิ่นที่มีปัญหาเยอะ..แต่ขอให้หน่วยงานราชการอื่นจงรู้ไว้เถิดว่าท้องถิ่นไทยปัจจุบันมีความรู้ความสามารถมากกว่าหลาย ๆ หน่วยงานที่เกิดมาในระบบราชการยุคเก่า เพราะภารกิจที่พวกท่านโอนมานั้น ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้แทบทุกเรื่อง แต่เหตุผลที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่างงดงามได้นั้นเพราะบุคลากรในหน่วยงานมีกันแค่กี่คนเองล่ะโดยเฉพาะ อบต.ต้องทำงานกันทั้ง 20 กระทรวง เพราะฉะนั้นหน่วยงานใดที่ชอบขอความร่วมมือให้หาข้อมูล กรอกข้อมูลจัดส่งให้ กรุณามาดำเนินการเองกันบ้าง อะไรที่เกี่ยวข้องเราทำให้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น แต่อะไรที่ไม่ใช่กรุณารอหน่อยห้ามทวงถาม..บอกตรง ๆ เห็นข้าราชการหน่วยงานอื่นแล้วเริ่มเศร้าเหมือนกัน

 4. ปแต พูดว่า:

  กรณีนี้ได้มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำสั่งเลขที่ ๒๔๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๓ โดยที่นายกเทศมนตรีได้ออกคำสั่งให้รองปลัดเทศบาลไปรักษาราชการแทนปลัด ทัังที่ปลัดเทศบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ การออกคำสั่งให้รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนรวมตลอดทั้งลงนามในเช็คของเทศบาลและเอกสารสำคัญทางการเงินของเทศบาลนั้น “ย่อมส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขได้ในภายหลัง กรณีจึงเป็น ความผิดอย่างร้ายแรง”!!

 5. ป ดำเนิน จิณะ พูดว่า:

  เยี่ยมเลยครับท่านปลัด จาก ปดำเนิน จิณะ

 6. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ขอบคุณครับที่แวะมาเยี่ยม

 7. r พูดว่า:

  เทศบาลเราไม่มีนายกฯนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ได้แต่งตั้ง ผอ.กองสาสุข และผอ.คลังรักษาราชการแทนตามลำดับ ต่อมาเปลี่ยนแปลงคำสั่งเซ็นเช็ค โดยจะให้ผู้รักษาราชการแทน เซ็นเช็คแทนปลัดในกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ ก็รู้สึกแปลกใจที่ผอ. 2 ท่านได้รับเกียรติ แต่มันเหมาะสมหรือไม่ ที่ท่านปลัดในฐานะนายกจะไม่รับรู้เรื่องเงินออกเลยรึ
  คำถาม : รักษาราชการแทน เซ็นเช็คแทนได้รึในกรณีนี้ เราคิดว่าปลัดไม่อยู่เซ็นเช็คไป อยู่ๆปลัดเดินเข้ามาทำงานละ จะทำไง
  รบกวนผู้รู้แนะนำด้วยจร้า

 8. cc พูดว่า:

  1.อำนาจการอนุมัติ อนุญาติ ให้พนักงานเดินทางไปราชการเพื่ออบรมเป็นอำนาจสูงสุดของนายกใช้หรือไม่คะอ้างระเบียบอะไรข้อไหนคะ ?
  2. อำนาจการลงนามในเช็ค มี 3 ส่วน คือ นายก/ปลัด/หัวหน้าส่วนที่ได้รับมอบหมาย คือทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีอำนาจในการเซ็นเช็คหรือไม่เซ็นก็ได้ โดยไม่มีความผิดใช่ไม่คะ เช่น ปลัดไม่ยอมเซ็นเช็คให้ โดยนายกไม่มีอำนาจสั่ง และปลัดก็ไม่มีความผิด จริงไม่คะ อยู่ในระเบียบข้อไหน?3.มีหนังสือเชิญประชุมจากหน่วยงานเอกชน ต่อมาปลัดเกษียณหนังสือว่างดส่งอบรมเพราะเป็นเอกชน ต่อมาพนักงานเห็นว่าเรื่องนั้นมีประโยชน์ต่องานราชการ จึงขออนุญาตินายกไปอบรม นายกอนุญาติ ทำคำสั่งอนุญาติให้ไป แต่ปลัดไม่พอใจ ไม่ลงนามในบันทึกขออนุญาติ ไม่ลงนามในฎีกาเบิกจ่าย ไม่ลงนามในเช็คสั่งจ่าย ไม่เกษียณคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ว่าทำไมถึงไม่ลงนาม จึงเบิกเงินไม่ได้ แบบนี้ปลัดผิดหรือไม่อย่างไร ทั้งที่นายกมีคำสั่งอนุญาติแล้ว คลังทำฏีกาแล้ว แต่ปลัดกลับมาแก้ตัวทีหลังว่า เขาแจ้งเหตุผลไว้แล้วในการเกษียณหนังสือเรื่องนี้ว่างดส่ง เขาเลยไม่เซ็นอะไรให้เลย การเกษียณหนังสือเบื้องต้นเพื่อให้นายกพิจาณานั้น ถือเป็นเหตุผลที่จะมาอ้างว่าไม่เซ็นให้ไปราชการ ไม่เซ็นเช็คให้ ได้หรือคะ เป็นอย่างไร?
  4.หากปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นตำแหน่งการเงิน แต่อีก 15 วันข้างหน้าข้ากำลังดำเนินเรื่องเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักพัฒนาชุมชน และมีหนังสือเชิญนักพัฒฯเข้าประชุม ซึ่งตำแหน่งนักพัฒฯขณะนี้ว่างอยู่รอข้าขึ้นดำรงตำแหน่งอีก 15 วัน มีแต่ตำแหน่งผู่ช่วยนักพัฒน์ฯแต่อีก 15วัน เขาก็จะลาออกเพื่อไปรับราชการที่อื่น แต่ปลัดฯเกษียณหนังสือเชิญประชุมเรื่องนี้ว่า ให้ผู้ช่วยนักพัฒน์เข้าอบรม ต่อมาผู้ช่วยนักพัฒน์ ก็มาแจ้งกับข้าฯว่าเขาคงไม่ได้ไปอบรม เพราะกำลังจะย้ายแล้ว ควรจะให้ข้าฯไปอบรมแทน เพราะอบรมเสร็จ 15 วัน ข้าก็จะดำรงตำแหน่งนักพัฒน์อยู่แล้วให้ข้าไปขออนุญาติปลัด ข้าฟังแล้วสมเหตุสมผล มีประโยชน์ต่อข้าฯและต่อองค์กร จึงทำบันทึกขออนุญาติเสนอปลัด แต่ปลัดไม่เซ็นลงนามและไม่เขียนเหตุผลใดๆ ว่าจะให้ไป หรือไม่ให้ไป หลายครั้งหลายวัน จึงนำบันทึกเสนอต่อท่านนายก และบอกเหตุผล ท่านนายกจึงเซ็นลงนามอนุญาติในบันทึกข้อความว่าอนุญาตให้ไป จึงทำคำสั่ง และทำฎีกา แต่ปลัดก็ไม่ลงนามในฎีกา ในเช็คอีกโดยไม่ให้เหตุผลใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารที่เสนอแต่ละครั้ง พอเกิดเรื่องข้าแจ้งความขึ้นศาล ปลัดให้เหตุผลในศาลว่า เขาแจ้งเหตุผลแล้ว คือ อ้างเอาการเกษียณหนังสือเชิญประชุมเบื้องต้นว่า ให้ผู้ช่วยนักพัฒน์ไป ไม่ได้ให้ข้าไป เพราะขณะนั้น ข้าดำรงตำแหน่งการเงิน คุณสมบัติไม่ตรงกับที่หน่วยงานเขาเชิญประชุม เลยไม่เซ็นอนุญาติเอกสารอะไรใดๆ ให้ทั้งสิ้น เป็นการให้เหตุผลถูกต้องไม่คะ ปลัดมีความผิดไม่คะ คือถ้าปลัดสงใครต้องให้คนน้้น ไม่ต้องฟังนายกแล้วใช่ไม่?
  5.ปลัดฯอ้างว่า อำนาจการอนุมัติอนุญาติไปราชการเป็นของนายก ถึงแม้นายกเซ็นอนุญาติ มีคำสั่ง แต่อำนาจเซ็นฎีา และอำนาจเซ็นลงนามในเช็ค เป็นคนละอำนาจกัน ปลัดจะไม่เซ็นก็ได้นายกไม่มีสิทธิสั่ง บังคับ โดยไม่มีความผิด จริงไม่คะ เป็นการละเว้นไม่คะ ขัดคำสั่งนายกไม่คะ ระเบียบข้อไหนบ้าง? โดยข้างแบบศรีธนนชัยว่า ขาดคุณสมบัติตำแหน่งไม่ตรงกับที่ไปอบรม ท้้งที่ความจริง ข้าไปอบรมมีตำแหน่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเข้าอบรมมากมาย เพราะ อบต.แต่ละทีมีคนไม่ครบตามตำแหน่งก็ส่งตำแหน่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเข้าอบรมมากมายคะ
  ช่วยแนะนำเสนอแนะ อ้างข้อกฎหมายด้วยคะ เพราะขณะนี้เรากำลังขึ้นศาลฟ้องร้องกันคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *