ตอบข้อสงสัยเงิน 15000

สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ซึ่งมีหลายท่านอ่านหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วไม่เข้าใจ ได้สอบถามมาเป็นจำนวนมาก วันนี้ ขออนุญาตตีความ แปลความ อธิบายความ ให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจได้พอเข้าใจบ้างนะครับ

เริ่มต้นอธิบายความจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒ เขียนไว้ว่า

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
(๑) ข้อ ๕ และข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
(๒) ข้อ ๖ และข้อ ๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ทีนี้มาดูว่าระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ คำตอบถือ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ยกเว้นเฉพาะ (๑) ที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และ (๒) ที่มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

มาดูกันว่าตาม (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ข้อ ๕ และข้อ ๘ ว่ายังไงบ้าง
ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท

กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาทให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท”

ส่วนข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗/๑ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทหารกองประจำการ ซึ่งดูแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราจึงไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้

ทีนี้มาดูกันว่า (๒) ข้อ ๖ และข้อ ๙ ว่ายังไงกันบ้าง

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๑ ข้อ ๖/๒ และข้อ ๖/๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๖/๑ ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนดได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท

ข้อ ๖/๒ ในกรณีตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท

กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท

ข้อ ๖/๓ ในกรณีตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างเดิมอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท

หลักการ คือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ถ้าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้าเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนไม่ถึง ๑๒,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท

กรณีจำนวนเงินที่ได้รับข้างต้นรวมกันแล้วไม่ถึงเดือน ๙,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

ในกรณีตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

งงไหมครับ บางท่านไม่สังเกตอาจจะงง หรืออ่านไปอ่านมาอาจจะไม่เข้าใจว่าตัวเองจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามข้อไหน จึงขอสรุปดังนี้แล้วกันนะครับ

ในช่วงแรก(๑ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) เป็นช่วงที่คณะรัฐมนตรี ยังไม่อนุมัติให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับเงินเดือน บวก ค่าครองชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท ถ้ามีเงินเดือนไม่ถึง ๑๒,๒๘๕ บาท จะได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่ม ๑,๕๐๐ บาท แต่รวมเงินเดือน และค่าครองชีพแล้วต้องไม่เกิน ๑๒,๒๘๕ บาท

ถ้าเม็ดเงินที่ได้ข้างต้นรวมกันแล้ว (เงินเดือน+เงินเพิ่มการครองชีพ) ไม่ถึงเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท

ช่วงที่สอง (๑ มกราคม ๒๕๕๕) เป็นต้นไป เป็นช่วงที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับเงินเดือน บวก ค่าครองชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท ถ้ามีเงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท จะได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่มจากเงินเดือนจนถึง ๑๕,๐๐๐ บาท

ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ที่มีเงินเดือนไม่ถึงเดือน ๑๒,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่รวมเงินเดือน และค่าครองชีพแล้วต้องไม่เกิน ๑๒,๒๘๕ บาท

ถ้าเงินเดือนข้างต้นไม่ถึง ๙,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนจนถึง ๙,๐๐๐ บาท

สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้ามีเงินเดือนไม่ถึง ๙,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

ที่สำคัญต้องแยกให้ออกว่าช่วงแรกเป็นช่วงที่นโยบายปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จึงดูที่ฐานเงินเดือนที่แต่ละคนได้รับเป็นสำคัญ ช่วงที่สองเป็นช่วงที่เอาวุฒิการศึกษาของตำแหน่งที่ครองเป็นสำคัญ ผู้จบปริญญาตรี จึงได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ส่วนผู้ที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ก็จะดูที่เงินเดือนเป็นสำคัญ และได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่มเพียง ๑,๕๐๐ บาท และไม่เกิน ๑๒,๒๘๕ บาท ถ้าเงินเดือนไม่ถึง ๙,๐๐๐ บาท ก็จะได้ ๙,๐๐๐ บาท ไปเลย

ยิ่งอ่านยิ่งงง ฉะนั้น สงบสติอารมณ์สักนิด แล้วพินิจพิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่างแล้วก็จะเข้าใจเองครับ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด สุดท้ายบุคลากร จะเป็นผู้คำนวณให้เราเอง….รู้งี้แล้วก็ไม่ต้องคิดให้เปลืองสมองใช่ไหมครับ

 

 


ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

516 ตอบกลับไปที่ ตอบข้อสงสัยเงิน 15000

 1. พนง.ตามภารกิจ พูดว่า:

  รบกวนค่ะ เป็นลูกจ้างตามภารกิจ บรรจุด้วยวุฒิปวช. เงินเดือน 6020+ค่าครองชีพ แล้ว ได้ 9000 อยากสอบถามว่า 1. จะมีโอกาสได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มมัยค่ะ 2. ถ้าอยากจะปรับวุฒิการศึกษาจากที่ได้บรรจุคือวุฒิ ปวช. เป็นวุฒิป.ตรี จะทำได้หรือป่าวค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 2. รัตนา พูดว่า:

  ขอรบกวนหน่อยนะค่ะ คือได้ข่าวมาจากนักวิขาการว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในปีการศึกษา 2557 ถ้ามีเด็กไม่ถึง สิบสองคนทางกรมจะยุบศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศจริงหรือเปล่าค่ะ ได้ยินข่าวและวสงสัยและกลุ่มมากค่ะ

 3. ชาญวิทย์ พูดว่า:

  เป็นลูกจ้างตามภารกิจ บรรจุด้วยวุฒิปวส. เงินเดือน +ค่าครองชีพ แล้ว ได้ 9000 อยากสอบถามว่า โดนย้ายงานไปทำในตำแหน่งอื่นๆที่ต้องใช้ความสามารถในงานระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากกรอบการจ้างแต่ที่เงินเดือนไม่ปรับตามวุฒิปตรีที่จบจริงไม่ยุติธรรมเลย จะฟ้องร้องศาลปกครองได้ไหม

 4. สมใจ วรรณจักร พูดว่า:

  ทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กินเงินกรมฯ จบปริญญาตรี แต่กินเงินเดือน 9000บาท จะมีโอกาศปรับเงินขึ้นเป็นขวัญกำลังใจบ้างมั่ยคะ

 5. ทิวาวรรณ สุขพิทักษ์ พูดว่า:

  จบปริณญาตรีแต่ได้รับกรอบ ปวส.เงินเดือน แค่ 9000. บาทจะมีโอกาศได้ปรับวุฒิเงินเดือนปริณญาตรีไหมคะ

 6. พัด พูดว่า:

  หนูทำงานลูกจ้างตามภารกิจมาตั้งแต่ปี 2548 ตอนนี้ทำสัญญาจ้างใหม่ ได้รับเงินเดือน 8,260+ค่าครองชีพ 1,500 รวมกันได้ 9,760 บาท หนูสงสัยว่าทำมั้ยเงินเดือนหนูไม่ปรับขึ้นเสียที

 7. พนักงานตามภารกิจ พูดว่า:

  อยากทราบว่าทำงานมา 10 ปี ตำแหน่งผู้ช้วยเจ้าที่จัดเก็บรายได้ เงินเดือนยังได้รับอยู่ 9000 บาท เหมือนกับลูกจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างที่เข้ามาทำงานใหม่ทีทจบปริญญาตรีละค่ะ
  ทำไมไม่ปรับตามอายุการทำงาน ไม่เข้าใจเลย ไม่มี่ความยุติธรรมเลย

 8. ครูผดด พูดว่า:

  สอบถามหน่อยค่ะ
  ดิฉันจบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
  มีใบประกอบวิชาชีพครู
  จบ ป.โท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน)
  ทำงานเป็น ครูศูนย์เด็กเล็กมา 4 ปี
  สามารถใช้ ป.โท สมัครครูผดด.กรณีพิเศษได้ไหมคาะ

 9. uraporn พูดว่า:

  เรียนถามป. ค่ะ หนูเป็นครูสอนของเทศบาลตำบลตะขบ( จ้างเหมาคะ) แต่ใช้วุฒฺิปตรีในการเบิกเงินเดือนอยากถามว่าทำไมไม่ได้ 15000 ค่ะเคยขอเปลี่ยนจากจ้างเหมาเป็นภารกิจแต่ทางปลัดบอกว่าไม่มีตำแหน่งแต่พอตำแหน่งมากลับให้คนอื่นอยากทราบว่าหนูจะมีโอกาสได้เป็นลูกจ้างไหมเพราะเป็นจ้างเหมามา 3 -4 ปีแล้วแถมสวัสดิการอะไรก็ไมีมีเขาบอกว่าหนูไม่ได้เป็นลูกจ้างของเทศบาลไมีมีสิทธิเรียกร้องแต่ตอนมาสอบเป็นครูจ้างเหมาเทศบาลประกาศรับวุฒิปตรีเงินเดือนตามวุฒิแต่พอรัฐบาลประกาศขึ้นค่าครองชีพกลับไม่ได้หมายความว่ายังไงคะ่ใครรู้ช่วยตอบหน่อยเพราะตอนนี้เขากำลังจะบีบให้ออกจะเอาคนอื่นมาแทนคนที่เป็นคนของเขา( เด็กนาย)

 10. ตั๊กกี้ พูดว่า:

  คือเรื่องเงินตกเลิกของผดด.เหนว่าจะได้มกราคม58นี้ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าค่ะ

 11. จิราภรณ์ พูดว่า:

  ลาออกตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเดือนมิถุนายน58 แล้วมีสิทธิ์ได้รับเงินตกเบิกงบ2557 หรือไม่คะ

 12. ต้อม พูดว่า:

  สวัสดีครับ มีข้อข่องใจสอบถามนะครับ เรื่องสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและภารกิจของแต่ละ เทศบาลหรืออบต. มีการทำสัญญาจ้าง บางพื้นที่มีสัญญาจ้าง4ปี บางพื้นที่1ปี และบางพื้นที่แค่6เดือน คือ มาตรฐานสัญญาจ้างไม่เหมือนกันหรอครับ

 13. piyawadee พูดว่า:

  เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ตามสถาบันการศึกษา จบปริญญาตรีทำไมไม่ได้ 15,000 บาทค่ะ ไม่ยุติธรรมเลย

 14. ลูกจ้างชั่วคราว พูดว่า:

  ขอสอบถามนะคะ ทำไมลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนมัธยม ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาล จบปริญญาตรีทำไมได้รับเงินเดือน ไม่ถึง 15,000 บาทค่ะ

 15. ลูกจ้างชั่วคราว พูดว่า:

  ขอสอบถามนะคะ
  ดิฉันเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล จบการศึกษาปริญญาตรี ดิฉันสงสัยว่าทำไมไม่ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาทเหมือนลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานอื่นคะ

 16. พรพิมล. ศรียาภัย พูดว่า:

  สวัสดีคะหนูอยากทราบว่าหนูทำงานที่แห่งหนึ่งในปีพ.ศ2550-2554เป็นลูกจ่างชั่วคราววุฒิอนุปริญญาตรีตอนแรกได้4000 เพิ่มได้แค่6000 แต่ไม่ได้ค่าครองชีพอยากทราบหนูออกไปแต่ไม่ได้ยืนใบลาออกแต่ไม่ได้เงินออกไปจำวันที่ออกไม่ได้คะไปถามที่สำนักงานสำนักก็ไม่บบอกคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *