ตอบข้อสงสัยเงิน 15000

สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ซึ่งมีหลายท่านอ่านหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วไม่เข้าใจ ได้สอบถามมาเป็นจำนวนมาก วันนี้ ขออนุญาตตีความ แปลความ อธิบายความ ให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจได้พอเข้าใจบ้างนะครับ

เริ่มต้นอธิบายความจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒ เขียนไว้ว่า

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
(๑) ข้อ ๕ และข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
(๒) ข้อ ๖ และข้อ ๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ทีนี้มาดูว่าระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ คำตอบถือ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ยกเว้นเฉพาะ (๑) ที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และ (๒) ที่มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

มาดูกันว่าตาม (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ข้อ ๕ และข้อ ๘ ว่ายังไงบ้าง
ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท

กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาทให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท”

ส่วนข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗/๑ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทหารกองประจำการ ซึ่งดูแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราจึงไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้

ทีนี้มาดูกันว่า (๒) ข้อ ๖ และข้อ ๙ ว่ายังไงกันบ้าง

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๑ ข้อ ๖/๒ และข้อ ๖/๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๖/๑ ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนดได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท

ข้อ ๖/๒ ในกรณีตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท

กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท

ข้อ ๖/๓ ในกรณีตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างเดิมอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท

หลักการ คือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ถ้าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้าเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนไม่ถึง ๑๒,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท

กรณีจำนวนเงินที่ได้รับข้างต้นรวมกันแล้วไม่ถึงเดือน ๙,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

ในกรณีตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

งงไหมครับ บางท่านไม่สังเกตอาจจะงง หรืออ่านไปอ่านมาอาจจะไม่เข้าใจว่าตัวเองจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามข้อไหน จึงขอสรุปดังนี้แล้วกันนะครับ

ในช่วงแรก(๑ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) เป็นช่วงที่คณะรัฐมนตรี ยังไม่อนุมัติให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับเงินเดือน บวก ค่าครองชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท ถ้ามีเงินเดือนไม่ถึง ๑๒,๒๘๕ บาท จะได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่ม ๑,๕๐๐ บาท แต่รวมเงินเดือน และค่าครองชีพแล้วต้องไม่เกิน ๑๒,๒๘๕ บาท

ถ้าเม็ดเงินที่ได้ข้างต้นรวมกันแล้ว (เงินเดือน+เงินเพิ่มการครองชีพ) ไม่ถึงเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท

ช่วงที่สอง (๑ มกราคม ๒๕๕๕) เป็นต้นไป เป็นช่วงที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับเงินเดือน บวก ค่าครองชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท ถ้ามีเงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท จะได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่มจากเงินเดือนจนถึง ๑๕,๐๐๐ บาท

ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ที่มีเงินเดือนไม่ถึงเดือน ๑๒,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่รวมเงินเดือน และค่าครองชีพแล้วต้องไม่เกิน ๑๒,๒๘๕ บาท

ถ้าเงินเดือนข้างต้นไม่ถึง ๙,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนจนถึง ๙,๐๐๐ บาท

สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้ามีเงินเดือนไม่ถึง ๙,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

ที่สำคัญต้องแยกให้ออกว่าช่วงแรกเป็นช่วงที่นโยบายปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จึงดูที่ฐานเงินเดือนที่แต่ละคนได้รับเป็นสำคัญ ช่วงที่สองเป็นช่วงที่เอาวุฒิการศึกษาของตำแหน่งที่ครองเป็นสำคัญ ผู้จบปริญญาตรี จึงได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ส่วนผู้ที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ก็จะดูที่เงินเดือนเป็นสำคัญ และได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่มเพียง ๑,๕๐๐ บาท และไม่เกิน ๑๒,๒๘๕ บาท ถ้าเงินเดือนไม่ถึง ๙,๐๐๐ บาท ก็จะได้ ๙,๐๐๐ บาท ไปเลย

ยิ่งอ่านยิ่งงง ฉะนั้น สงบสติอารมณ์สักนิด แล้วพินิจพิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่างแล้วก็จะเข้าใจเองครับ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด สุดท้ายบุคลากร จะเป็นผู้คำนวณให้เราเอง….รู้งี้แล้วก็ไม่ต้องคิดให้เปลืองสมองใช่ไหมครับ

 

 


ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

516 ตอบกลับไปที่ ตอบข้อสงสัยเงิน 15000

 1. ลูกจ้า ทต. พูดว่า:

  ขอเรียนถามว่า ถ้ากรณี เงินจริงๆคือ 8040 บาท + ค่าครองชีพ 1500 =9540
  อยากรู้ว่า คิดจากเงินเดือน ถ้าไม่ถึง9000 ให้ถึง 9000 และบวกค่าครองชีพ 1500 แล้วไม่เกิน 12,285
  วุฒิต่ำกว่าป.ตรี ให้ เงินเดือน + 1,500= ไม่เกิน 12,285 ทำให้เกิดช่วงที่แตกต่างกันอย่างมาก

  ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ
  ไม่รู้จะได้บ้างมั้ย

 2. แคท พูดว่า:

  ท่านคะอยากสอบถามท่านว่าวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่งงานไม่ได้รับ เงิน15000 บาทแล้วก็ไม่ได้รับตกเบิกด้วย

 3. แคท พูดว่า:

  ท่านคะที่หนูเคยสอบถามท่านว่าวุฒิหนูไม่ตรงกับตำแหน่งงานแล้วจะทำอย่างไรท่านบอกให้หนูบอกปลัดฯและนายกฯให้เปิดกรอบให้ใหม่เป็น ผช.นักวิชาการเงินและบัญชีแล้วตอนนี้หนูยังคงตำแหน่ง ผช.จนท.สันทนาการอยู่ แต่หนูใช้วุฒิ ป.ตรี อย่างนี้เงินตกเบิกหนูก็ไม่ได้ เงินเดือน 15000 บาท ก็ไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นวุฒิ ป.ตรี ที่ใช้สมัครก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยซิคะ เพราะไม่ได้อะไรเลย แล้ว ป.ยังให้หนูเขียนหนังสือยินยอมสละสิทธิ์ไม่รับเงินเดือน 15000 บาทอีก ทำไมหนูถึงต้องเขียนล่ะค่ะท่านถ้าหนูไม่มีสิทธิพึงจะได้เงินนั้นจริงๆ

 4. ข้าราชการใหม่ พูดว่า:

  เมื่อไหร่ครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุรอบแรกจะได้เงินเดือนตรงเดือนซะทีค่ะ

 5. ครูกาหลง พูดว่า:

  เงินเดือนไม่ออกอีกแล้ว ทำยังไงดี พอจะมีทางช่วยเหลือบ้างไหมคะ ท่านปลัด ?

 6. ผดดใม่มีปากเสียง พูดว่า:

  ที่อบต.ที่อยู่ปัจจุบันไม่มีนโยบายขึ้นเงินเดือนให้ 9,000 ก็ไม่ได้ พูดอะไรไม่ได้เลยหัวจะขาด กลั่นแกล้งอย่างเดี๋ยว

 7. น้อง พูดว่า:

  อบต.สามารถตั้ง งบประมาณในข้อบัญญัติเพือจ่ายค่าเก็บข้อมูล จปฐได้หรือไม่ (กรณีเก็บเองไม่ได้อุดหนุน พัฒนาชุมชน

 8. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่ได้ครับ เพราะตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯเป็นตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และใช้วุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรีครับ

 9. ผู้ดูแลเด็กไม่ใช้ครูใช้ไหมค่ะ พูดว่า:

  เรียนท่านปรีชาค่ะดิฉันเป็นครู ผู้ดูแลเด็กเรียนจบ ปริญญาตรีเอกปฐมวัยหลักสูตร 4 ปีมาแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเพราะไม่ผ่านมาตราฐาน 2 มาตราฐานซึ่งไม่สามารถบรรจุได้และต้องการอยากจะเรียนต่อ ป บัณฑิตที่ทางมหาวิทยาลัยเขากำลังเปิดรับสมัครอยู่ก็ไม่สามารถไปเรียนได้เพราะไม่ได้เพราะเขารับเฉพาะครูเอกชน ครู สพฐ ครู กศน ครู อชีวะ สรุป บุคคลที่ทำงานเป็น ผู้ดูแลเด็กไม่ใช้ครูใช้ไหมค่ะ ถ้าบุคคลที่ทำงานเป็นผู้ดูแลเด็กไม่ใช้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาแล้วทำไมต้องให้จบปริญญาตรีทางการศึกษาและจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยค่ะ… และยังสมัครเป็นสมาชิก ชพค ได้ดิฉันไม่เข้าใจจริงๆทำไมต้องแยกแยะว่าต้องทำงานสังกัดนั้นสังกัดนี้ด้วยๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช้หน่วยงานของรัฐบาลหรือไงค่ะ…ทำไมไม่มีใครช่วยส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับ ครูสังกัดอื่นๆบ้าง..มัวแต่ปิดกั้นกันแบบนี้คนที่ประกอบอาชีพผู้ดูแลเด็กก็ต้องเป็นเบี้ยล้างของสังคมตลอดไปถูกดูถูกเอารัดเอาเปรียบจากหน่วยงานไม่พอสังคมยังมาเอาเปรียบอีก

 10. wan พูดว่า:

  ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดเทศบาลตำบลได้15000 หรือเปล่าคะ

 11. วันทนา สุขเจริญ พูดว่า:

  ขอถามปัญหาในเรื่องของเงินค่าคุณวุฒิของปริญญาตรี ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปัจจุบันที่สำนักงานคิดค่าคุณวุฒิตามอัตราเงินเดือนและบวกให้ตามวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ที่เรียนจากชั้นมัธยม 6 แต่บังเอิญได้ไปเรียนต่อโดยใช้วุฒิปริญญาตรีไปเรียนต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีก 1 ปี สงสัยว่าจะสามารถได้รับเงินค่าคุณวุฒิในหลักการของประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทั่วไปได้ไหมค่ะ เพราะได้ค่าคุณวุฒิมากกว่า

 12. วันทนา สุขเจริญ พูดว่า:

  ปลัดอีกประเด็น อันที่จริง น่าจะเป็นเงินเดือน+ค่าครองชีพ ถ้าไม่ถึง15,000 ก็ให้ได้รับ 15,000 บาท แล้วค่อยเอาแต่เงินเดือนไปคิดค่าคุณวุฒิว่าได้เท่าไรจึงไปบวกเพิ่มทีหลัง ไม่อย่างงั้นการเรียน ป.โท และ ป.เอกก็ไม่มีความหมายอะไร และยังจะต้องกลับไปคิดทบทวนตอนที่มีค่าคุณวุฒิเพิ่ม ตอนแรกของสาย 3 ตอนที่ฐานเงินเดือน+ค่าครองชีพ ถ้าไม่ถึง11,700 ให้ได้รับ 11,700 บาท แล้วค่อยเอาฐานเงินเดือนไปคิดค่าคุณวุฒิได้เท่าไร จึงบวกเพิ่มทีหลัง หลักการนี้น่าจะถูกต้องมากกว่าที่อปท.ใช้กันอยู่ อย่างนั้นจะสนับสนุนให้เรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอกกันทำไมในเมื่อเรียนแล้วก็เอามาช่วยอะไรไม่ได้เลยในเรื่องรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

 13. ผดด.สุนิษา พูดว่า:

  เรียนถานท่านปลัดปรีชา กงภูธร บรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กรอบสามจะมีมาอีกหรือเปล่าถ้ามีมาอีกประมาณเดือนไหนคะ ดิฉันเริ่มทำงานในตำแหน่ง ผดด.ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน 34 ปีแล้วเรียนปริญญาตรีของโครงการร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่.4 รับปริญญาบัตรวันที่ 19 สิงหาคม 2555 เป็น ผดด.คนแรกก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ ปี พ.ศ.2521 ผลรับดิฉันรอบแรกเมียนักวิชาการทำงานแค่ 5 ปี ก็ได้บรรจุก่อนเป็นคนจังหวัดนครพนนขอย้ายมาอยู่บ้านขอฉันเองเพราะทำงานเป็น ผดด.และมารอบสองดิฉันก็ยังไม่ได้บรรจุ (ไม่มีเงินแสนให้) ก็รอรอบสามคะไม่ทราบว่ารอบสามจะมีหรือเปล่าและเรียกเจ็บเงินหรือเปล่าคะ

 14. ความเห็น พูดว่า:

  ผมกรอบปวส. แค่ตามภาระกิจ
  ผมมีปวส.แต่มีวุฒิป.ตรี 2ใบ ตั้งแต่ทำงานมา6ปี เงิน12,285.- มองไม่เห็นว่าจะได้
  ตอนนี้ก็ยังแค่เงินได้ระดับปวช.อยู่
  แค่คาดว่าจะลาออกในไม่ช้าด้วย
  อยากเล่าว่าเรื่องที่ผมสะใจมาก ก็คือ เห็นพวกราชการทำงานคอมพิวเตอร์ไม่เป็น ดูแล้วตลกดี ทำไม่ไม่มีในการสอบหรือ
  ต้องใช้ลูกจ้างพิมพ์ทำตลอดเลย พอทำไม่ได้ก็อ้างไวรัสเข้าขนาดเงินเดือนมากกว่าเรา3-4เท่าแล้วนะเนีย รู้ว่าเราทำได้ก็ใช้เป็นปีเป็นขลุ่ย เลยต้องอ้างว่าทำไม่เป็นก็เราเงินน้อยกว่านิ ทำเท่าที่ได้มาก็พอแล้ว พอถูกตามงาน พวกเขาก็ลนลานกันชนิดว่าคนที่ช่วยกัน เห็นก็มี พอเข้าใจแล้ว ว่างานราชการรวมคนไร้ฝีมือ แต่รายได้สูง ส่วนคนเราก็แค่เบ้เท่านั้นอยู่ไปก็โง่

 15. ความเห็น พูดว่า:

  เพื่อนผมที่เข้ามาพร้อมผม ก็จะลาออกเดือนตุลานี้กันเหมือนกัน เงินต่ำท้อมาก ตอนเข้ามาก็สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นเด็กเส้นกันแล้ว ไม่ต้องสอบด้วย
  มองห็นอนาคตงานราชต่อไปเหมือนเป็นงานตลาดสด ครับ

 16. อยากเล่าสู่ พูดว่า:

  คนที่ทำงานราชการย่อมมีทั้งคนแต่งงาน. งานบวช. งานศพ
  คุณคิดว่าผมจะมีเงินพอหรือ
  คนที่มีรายได้วันเฉลี่ย300บาท ก็ใส่แค่นั้นเช่นกันพร้อมเขียนว่านี่้เป็นรายได้ทั้งวันของผม ใส่มากกว่านี้ผมก็จะไม่มีเงินกินข้าว
  นี่ละเงินเดือนขั้นต่ำของราชการ

 17. sak พูดว่า:

  สอบบรรจุครั้งแรกวุฒิ ม.3 ปี พ.ศ.2540 แต่ไปศึกษาต่อจจนจบปริญญาตรีปี 2542 และตอนนี้ทำงานมาแล้ว 15 ปี ในตำแหน่งช่างเขียนแผนที่ ช2 จะได้เงินเดือนถึง 15,000 บาทไหมครับ ถ้าไม่ได้ก็เสียเปรียบคนที่มาบรรจุใหม่แค่วันเดียวได้ 15,000 เลย

 18. ทุกท่านก็พอที่จะมีเงินเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวบ้าง แล้วท่านได้หันมามองหรือลงมาดูในสภาพจริง ว่า ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง เป็นอย่างไร เขาทำอะไร และความรับผิดชอบของเขามีมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่ทำงานมา 6 ปี ข้าราชการขึ้นทุกปี บางครั้งปีละ 2 ครั้งก็มี ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง ขึ้นครั้งเดียว

 19. ข้าราชการใหม่ พูดว่า:

  ปลัดค่ะ อยากทราบว่าครู ผดด.ที่บรรจุแล้วรอบแรกเมื่อวันที่๑๙ ธ.ค.๕๔ จะเบิกค่ารักษาพยาบาลต้องนำใบเสร็จไปเบิกที่จังหวัดเลย หรือว่าต้องนำใบเสร็จมาให้เทศบาลก่อนค่ะ ไม่มีเจ้าหน้าที่บอกเลยไม่รู้

 20. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เบิกจ่ายที่ อปท.ครับ แต่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผมไม่แน่ใจว่ามีการโอนมาตั้งจ่ายที่ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดหรือยัง

 21. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่ได้ 15000 บาท ตามนโยบายรัฐบาลครับ เขาช่วยเหลือแต่ปริญญาตรีครับ

 22. ครูครู พูดว่า:

  วุฒิปริญญาตรีค่ะ เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเทศบาล เป็นครูพนักงานจ้างตามภารกิจยังไม่ได้เงินหมื่นห้าเลย แล้วครูพนักงานจ้างตามภาระกิจจะได้เงินหมื่นห้าไหมค่ะ

 23. คนรากหญ้า พูดว่า:

  มีข้อสงสัยค่ะ

  1 การคิดเงินเดือนย้อนหลัง คือ เงินเดือน 5300 ได้ค่าครองชีพ 1500 ตอนนี้ได้ปรับเป็น 9000 แต่จะได้ย้อนหลังจากเดือน มกราคม ถึงเดือนนี้ อยากทราบว่าจะคิดส่วนต่างจากไหนค่ะ 5300 หรือ 6800 ค่ะ

  2 จปฐ ที่ตำบล ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไม่ให้ตกเกณฑ์ค่ะ เช่น ชาวบ้านเขียนมาว่า น้ำไม่พอเพียง เขาจะให้กลับมาแก้ให้ผ่านหมด แล้วอย่างนี้ จะเป็นปากเสียงแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนได้ยังไงค่ะ อย่างนี้ไม่ต้องให้ชาวบ้านเขียนก็ได้ เขียนเองแก้เองให้ผ่านหมดก็ได้ สงสารชาวบ้านที่เขียนมาว่ามีปัญหา แต่ก็โดนแก้ไขหมด ไม่ได้รับการดูแลเลยค่ะแบบนี้

  รบกวนตอบด้วยนะค่ะ

 24. อโนชา พูดว่า:

  นโยบายไร้สาระ ทำให้เกิดการแตกแยกขององค์กร คงจะทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้น อนาคตการทุจริตมีทุกหน่วยงานแน่นอน. ไม่ได้ใจคนทำงาน คนที่ทำงานระบบอบต.คงรู้ดีเพราะโดนเอาเปรียบจนเริ่มชาชินแล้ว เฮ้อ…. 2มาตรฐาน

 25. ชแว๊ป พูดว่า:

  ลูกจ้างกับการชนเพดาน

 26. ชแว๊ป พูดว่า:

  ข้าราชการที่ทำงานดิฉันไม่เห็นทำไรวันๆเข้าเว็บไซด์ดูการปรับขั้นเงินเดือน ดูเรื่องเงินเดือนอะไรมีช่องทางไหนที่จะทำให้เงินเดือนเพิ่ม การทำงานไม่เอาไหนนั่งเล่นเกมเดินเตร่ไปมาถือยศถาบรรดาศักดิ์ เลียนายอันดับ 1ที่กาฬสินธุ์ อำเภอร่องคำ แต่ลูกจ้างทำงานดีมากเพราะกลัวเลิกจ้าง

 27. mm พูดว่า:

  ไม่มีไรเพิ่มขึ้นเลยสำหรับ ข้าราชการที่เริ่มต้นจาก c1 c2 ก็ได้เท่าเดิมเหมือนเดิม แล้วจะคิกกฎหมายใหม่ให้เหนื่อยทำใม หรือว่าว่างมากไม่มีไรทำเลยต้องคิดใหม่ถ้าไม่คิดจะให้คนทำงานคนเก่าก็ให้เด็กใหม่ที่ได้เงินเดือนเยอะกว่า ทำงานให้เยอะกว่าแล้วให้สมกับเงินค่าจ้างที่ได้เยอะๆ ส่วนคนเก่าที่ได้เงินน้อยกว่าก็ขอแบ่งงานไปให้คนใหม่แล้วกันจะได้เท่าเทียมกับเงินเดือนที่ไม่ขึ้นเลย งี้เง่าคิดได้ไงคนเก่าไม่ได่เพิ่มสักบาท คิดกฎหมายได้แค่นี้ลาออกไปเลยไป

 28. กุลค่ะ พูดว่า:

  หนูว่าไม่ยุติธรรม หนูจบปริญญาโท ตอนนี้ได้เงินเดือน 13530 ระดับ 6 เป็นหัวหน้าส่วน ถ้ารวมกับค่าคุณวุฒิอีก 1680 บาท จะได้เงินทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 15,200 บาท ไม่ยุติธรรมกับหนูที่สอบเป็นหัวหน้าส่วนได้ และได้เงินเดือนเท่ากับซี 3 ซี 4 ซี 5 และซี 6 หมดกำลังใจในการทำงาน แต่เห็นปลัดปรีชาตอบบางท่านว่า ได้เงินเดือน + ค่าครองชีพ + ค่าคุณวุฒิ และได้เงินตกเบิกที่ผ่านมา ทำไมหนูไม่เห็นได้รับค่าครองชีพกับเขาเลย และได้เงินเดือนแตกต่างจากผู้บรรจุใหม่ กับ ผดด.ที่บรรจจุใหม่นิดเดียว มันน่าน้อยใจ ความรับผิดชอบงานก็เยอะอยู่แล้ว มันน่าน้อยใจจริง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 29. nim พูดว่า:

  ใช่ๆเลยทำงานที่ อบต. ไม่มีสิทธิ์ออกความเห็น ไม่มีสิทธิ์ค้าน ไม่งั้นเงาหัวจะไม่มี มีแต่ ครับ ค่ะ เท่านั้น(อึดอัด)โหดร้ายยิ่งกว่าหน่วยงานเอกชน เป็นแคค่ผู้น้อยเผื่ออนาคตก็คงต้องทน….

 30. chet พูดว่า:

  ปร

 31. chet พูดว่า:

  ป.ปรีชาครับ ผมจบครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย และมีน้องจบศึกษาศาสตร์ การสอนศิลปะ มีใบประกอบวิชาชีพ มีสิทธิสอบบรรจุเป็นผดด.ได้ไหมครับ เพราะทางศูนย์บอกว่าต้องปฐมวัยเท่านั้นครับจึงสามารถสอบได้

 32. katin พูดว่า:

  เงินเดือนปริญญาตรีในส่วนของ อบจ.เงินเดือน 15000 บาท กับเขามัยครับ ตอบด้วย..

 33. katin พูดว่า:

  ลูกจ้างของรัฐแต่ไม่ใช่ข้าราชการ ขึ้นกับ อบจ.จังหวัด มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน 15000 บาทหรือเปล่าครับ แต่เพื่อที่อยู่ในอบจ.ในตัวจังหวัดเขาได้แล้ว แล้วทำไมของเราไม่ได้..ผมงงมาก ช่วยตอบผมทีครับคุณปรีชา
  ขอบพระคุณอย่างสูง

 34. katin พูดว่า:

  เงินเดือน ป.ตรี ในส่วนของ อบจ.จังหวัด จะได้ 15000 บาท มัยครับ

 35. ชัยภูมิ พูดว่า:

  หนูเป็นหัวหน้าศูนย์ได้เงินเดือนวุฒิป.ตรี ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2555 หนูจะได้ตกเิกหมื่นห้ามัยคะ

 36. กันยา พูดว่า:

  ป.คะเรียนปรึกษาคะ ปัจจุบัน จพง.พัสดุ จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ จบ ป.โท รัฐประศาสนศาตร์ กำลังเปลี่ยนสายงานเป็น จพง.พัฒนาชุมชน ตั้งใจจะสอบนักพัฒนาชุมชน เรียนถามว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่า เพราะมีบางท่านถามว่าทำไมไม่สอบวิเคราะห์ฯ จะได้ใช้สิทธิ์ ป.โท แล้วนักพัฒนาชุมชน ต้องเรียนจบ ป.โท สาขาไหนถึงจะเอื้อยต่อสายงานนี้นะคะ

 37. หัวหน้าศูนย์ พูดว่า:

  เรียนป.ปรีชาครับผมมีประเด็นข้อสงสัยดังนี้ 1.เงินอุดหนุนงวดที่4มาถึงจังหวัดแล้วแต่พอดูรายละเอียดของศูนย์ที่ผมอยู่ซึ่งมีลูกจ้างภาระกิจ4คนมีผมเป็นหัวหน้าศูนย์รายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินตกเบิกเขาลงรายละเอียดว่าลูกจ้างภาระกิจ4คน ซึ่งเขาน่าจะลงช่องหัวหน้าศูนย์1คน ซึ่งทำให้ผมไม่มีสิทธิ์ได้เงินตกเบิก15000 แต่ได้เงินตกเบิก9000ทั้งๆที่ผมกินเงินเดือนวุฒิป.ตรี9140บาท 2.ประเด็นข้อสงสัยต่อมาก็คือก.จังหวัดแต่งตั้งผมเป็นหัวหน้าศูนย์วันที่27กุมภาพันธ์2555 ซึ่งผมไปดูมติก.จังหวัดคนที่แต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์ไล่ๆกันกับผมคือแต่งตั้งวันที่29มีนาคม2555 ก็ไม่ได้ตกเบิก15000เหมือนกัน เป็นไปได้หรือไม่ครับว่าคนที่แต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งหลังมติครม.เดือนมกราคมไม่มีสิทธิ์ได้เงินตกเบิกวุฒิป.ตรี ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นมากี่เดือนกี่วันก็แล้วแต่เขาอยู่ในกรอบตำแหน่งวุฒิป.ตรีแล้วมิไช่หรือเขาก็น่าจะมีสิทธิ์เช่นกัน 3.ถ้าต้นสังกัดบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์แล้วตกเบิก15000 แต่จะจ่ายตกเบิก9000แทนตามหนังสือสั่งการ ทั้งๆที่กรอบตำแหน่งของผมวุฒิป.ตรี เขาสามารถทำได้หรือไม่ แล้วเพื่อนผดด.ที่เป็นลูกน้องผมเขาก็จะหัวเราะเยาะว่าได้ตกเบิกเท่าเขาทั้งๆที่เป็นหัวหน้าศูนย์มันช้ำใจนะครับ ป.ครับแล้วผมต้องทำอย่างไรเพื่อรักษาสิทธิ์ของผม

 38. ครู อบต พูดว่า:

  เริ่มบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อต้นปี 2555 แต่มีปัญหาเรื่องเงินเดือนออกล้าช้า บ้างก็หลายเดือนเดือนร้อนมากคะ่ แต่พนักงาน/ลูกจ้าง ที่ อยู่ในสำนักงานเงินเดือนออกทุกเดือนไม่มีปัญหาเลย อยากให้ท่านช่ายเหลือให้เป็นระบบมากกว่านี้คะ่ ขอบคุณมากคะ

 39. katin พูดว่า:

  ทำไมในส่วนของ อบจ.เขาตกเบิกกันแล้ว เทศบาล อบต.ซึ่งขึ้นตรงกับ อบจ.แต่ส่วนของขนส่งจังหวัดทำไมถึงเงียบไปครับ..ตอบผมด้วย ขอบพระคุณอย่างสูง…ลูกจ้างประจำ

 40. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ของส่วนภูมิภาค เขาน่าจะได้เร็วกว่าของท้องถิ่นนะครับ เพราะเขาเบิกจากกรมบัญชีกลาง เจ้าของเรื่องโดยตรง ส่วนที่ว่ายังไม่ได้ก็ลองสอบถามต้นสังกัดดูนะครับ

 41. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ผมคงช่วยไม่ได้ครับ ต้องพวกคุณผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเท่านั้นครับที่จะช่วยตัวเอง มีหลายวิธีครับ เช่น รวมตัวกันเข้าไปสอบถาม ผู้บริหาร อปท. ทำหนังสือสอบถาม นำปัญหาความเดือดร้อนเสนอท่านนายอำเภอ ท่านผู้ว่า ตลอดจนกรมส่งเสริมฯเจ้าของงบประมาณให้ช่วยกันหาทางแก้ไขครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขครับ ขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณจะกล้าพอหรือไม่ครับ ลองดูนะครับ

 42. ป.ปรีชา พูดว่า:

  กรมส่งเสริมฯจะจัดสรรเงินค่าตอบแทนมาให้ตามที่เราออกคำสั่งแต่งตั้งและรายงานให้กรมทราบครับ เข้าใจว่ากรณีของคุณคงอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณมาให้ครับ คุณไม่ต้องทำอะไรครับ อะไรที่เป็นสิทธิของคุณ คงก็ต้องได้ตามนั้นครับ อาจจะช้าหน่อย แต่รับรองว่าได้ทุกบาท ทุกสตางค์ที่เป็นสิทธิที่คุณจะได้ครับ

 43. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องไปดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของแต่ละตำแหน่งครับ และดูความถนัดของคุณด้วยครับ

 44. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ได้ตั้งแต่ มีนาเป็นต้นไปครับ

 45. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ถ้าเข้าเงื่อนไขได้หมดทุกคนครับ ไม่ว่าจะเป็น อบต.เทศบาล อบจ.กทม.และเมืองพัทยา

 46. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องไปดูเงื่อนไขการจ้าง ครับ ว่าเขาจ้างยังไง ถ้าคนอื่นได้หมดแล้ว เขาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเปล่า หรือเขาจ้างเหมาบริการ ลองสอบถามต้นสังกัดดูนะครับ

 47. เด็ก อบต. พูดว่า:

  ตอนนี่ที่ อบต.ผมงมีเรื่องครับ คือเค้าจะปรับลดพนักงานจ้างตามภารกิจ ประมาณ 7 – 8 ตำแหน่ง ครับ
  โดยอ้างว่าจะนำเงินมาพัฒนาตำบลครับ สืบเนื่องจาก ที่ พนักงานจ้างตามภารกิจทุกตำแหน่งนั้นเป็น พนักงานจ้างที่ได้ทำการสอบคัดเลือกมาแล้วตั้งแต่สมัยนายกคนเก่าได้ดำรงตำแหน่งอยู่ แต่พอหมดวาระลง ได้มีการเลือกตั้งใหม่แต่นายกคยเก่าไม่ได้ เป็นนายกครับ เค้าเลยให้พนักงานจ้างตามภารกิจที่กล่าวมานี้ บางท่าน เหลือสัญญา 3 ปี 2 ปี ก็มีครับ เค้าจะให้พนักงานจ้างที่กล่าวมมานี้เขียนใบลาออก จากเงินเดือน ที่ได้รับอยู่ตอนนี้รวมค่าครองชีพ 9000.-ครับ โดยจะปรับลดให้เหลือ 6000.-บาท ครับ เค้าอ้างว่าสถานะการเงินการคลังเค้าไม่ดี แต่พอดูแล้วบางคนก้อได้ทำการกู้เงินหรือมีภาระค่าใช้จ่ายที่มากอยู่แล้วการจะปรับลดในกรณีนี้ ได้ไหมครับ และจะมีวิธีการต่อสู้ยังงัยครับ ขอคำชี้แจงจากท่านปลัดด้วยครับ

 48. ญิ๋ง พูดว่า:

  ถ้าเราเข้าทำงานในเดือน ตุลา 2554 ถึง ตุลา 2555 แล้วลาออก เราจะมีสิทธิ์ได้เงินตกเบิกค่าครองชีพชั่วคราว ซึ่งให้ตั้งแต่ ม.ค 2555 หรือเปล่าคะ

 49. คนหลังเขา พูดว่า:

  ขอถามข้อข้องใจครับ ผมเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธ.ค.54 พนักงานธุรการ ระดับ 2 เงินเดือน 16,650 บาท วุฒิปริญญาตรี จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 19 ก.ค.55 ได้เงินเพิ่มหมายความว่าอย่างไรครับ ช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยครับ ถามเจ้าหน้าที่ที่เขตก็ให้คำตอบไม่ได้เลย ช่วยตอบแล้วส่งมาที่ เมล์ ra2505@hotmail.com ขอขอบพระคุณลวงหน้าครับ

 50. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ได้ออกระเบียบให้ข้าราชการ พนักงาน ได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวนั้น กรณีของคุณคนหลังเขา ตำแหน่งพนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ เป็นตำแหน่งที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จึงทำให้ไม่ได้รับเงินเดือน+ค่าครองชีพชั่วคราว 15,000 บาท ครับ และอีกประการหนึ่งคุณมีเงินเดือนเกิน 12,285 บาท จึงทำให้คุณไม่ได้รับอานิสงค์ใดๆทั้งสิ้นจากระเบียบกระทรวงการคลัง ดังกล่าว สรุปก็คือ คุณได้เงินเดือนเท่าเดิมครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *