ความเหลื่อมล้ำของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและกระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการไปแล้วนั้น

สืบเนื่องจากการออกระเบียบดังกล่าว ทำให้มีผู้แสดงความคิดเห็นต่างๆนานา ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยคนที่ได้รับประโยชน์ก็ดีใจ และแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วยกับระเบียบดังกล่าว ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์ก็พากันตัดพ้อต่อว่ารัฐบาลต่างๆนานา ว่าการปรับเพิ่มเงินเดือนดังกล่าวไม่เป็นธรรมบ้าง ทำไมผู้ที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรีถึงได้ ๑๕,๐๐๐ บาท เลย ส่วนข้าราชการเก่าๆแก่ๆที่ทำงานมาหลายปี ทำไมไม่ได้รับการปรับเพิ่มแม้แต่สตางค์แดงเดียว ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนตัดพ้อต่อว่า และแสดงความขับข้องใจในความไม่เป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำกันในการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ เนื่องจากมาตรการที่รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายที่พรรครัฐบาลหาเสียงไว้

จากเดิมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติที่จะปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการใหม่ทั้งระบบในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ก็ถือว่า ยังพอทนได้ ไม่เป็นห้วงระยะเวลาที่เนินนานเกินไป แต่เอาไปเอามาคณะรัฐมนตรี กลับมีมติเลื่อนการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการใหม่ ออกไปเป็นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับข่าวร้ายดังกล่าวเกิดความขับข้องใจ และเกิดความรู้สึกว่า ตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบ และเกิดความเหลื่อมล้ำกันระหว่างเพื่อนๆข้าราชการด้วยกัน และหมดขวัญกำลังใจที่จะทำงาน ทุ่มเท และทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ทำไปก็เท่านั้น คนที่ไม่ทำ หรือเพิ่งเข้าสู่ระบบราชการยังได้รับเงินเดือนเยอะกว่าเราอีก เราจะทุ่มเททำงานไปทำไม เพื่ออะไร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการ ลูกจ้างเก่าๆแก่ๆที่ทำงานมาหลายปี และมีเงินเดือนเกิน ๙,๐๐๐ บาท และเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท พวกนี้น่าเห็นใจเป็นอย่างมาก วันดี คืนดี น้องๆ เพิ่งเข้ามาทำงานในระบบราชการ ต้องมารับเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท หรือ ๑๕,๐๐๐ บาท เท่ากัน โดยมองยังไงก็ไม่เห็นความแตกต่างกัน ระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ทำงานมานาน กับน้องๆที่มาทำงานใหม่ๆ แต่ความรับผิดชอบนั้น ข้าราชการเก่าๆที่มีประสบการณ์สูงๆจะมีความรับผิดชอบสูงตามไปด้วย โดยเทียบกันไม่ได้เลยกับน้องๆที่มาใหม่

โดยบทความนี้ ผมก็อยากจะให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนมาตรการดังกล่าว และหาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำกันในการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวด้วย ซึ่งแน่นอนหากปล่อยทิ้งไว้นานย่อมไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง และระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นแน่แท้ จึงขอเสนอมาตรการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำกลับไป “คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อไทยทุกคน” อีกครั้ง ดังต่อไปนี้ ครับ

๑. ให้ปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการใหม่ ทั้งระบบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

๒. ถ้าตามข้อ ๑. ไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที ทันใด ก็ให้หามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกมติคณะรัฐมนตรีปรับเพิ่มเงินข้าราชการดังกล่าว โดยการปรับเพิ่มเงินค่าประสบการณ์(หรือจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้) ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างที่ทำงานมาหลายปี โดยคิดเป็นร้อยละ เช่น ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายปีๆละ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ของระยะการทำงาน คนที่ทำงานมาหลายปีก็จะได้รับเงินมากกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆ ซึ่งกรณีนี้จะทำให้เห็นความแตกต่างของเงินเดือนที่ได้รับชัดเจน และจะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ครับ ตัวอย่างเช่น

– กรณีที่ ๑.ข้าราชการบรรจุใหม่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน+ค่าครองชีพ ตามนโยบายรัฐบาลหาเสียงเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท (เฉลี่ยวันละ ๓๐๐บาท) เพื่อความแตกต่างกับข้าราชการเดิม ก็ให้ค่าประสบการณ์ข้าราชการที่ทำงานเดิมปีละ ๓๐๐ บาท แต่ไม่เกินสิบปี ๓,๐๐๐ บาท เช่น ทำงานมา ๕ ปี เงินเดือน ๑๐,๒๐๐บาท เมื่อรวมค่าประสบการณ์ ๕ ปี
ปีละ ๓๐๐ บาท ก็เท่ากับ (๑,๕๐๐บาท) รับเงินเดือนละ ๑๑,๗๐๐ บาท

– กรณีที่ ๒. วุฒิปริญญาตรี บรรจุใหม่เงินเดือน+ค่าครองชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท เฉลี่ยวันละ ๕๐๐ บาท ตามนโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไว้ ข้าราชการเก่าก็ให้ค่าประสบการณ์ปีละ ๕๐๐บาท แต่ไม่เกินสิบปี(๕,๐๐๐บาท) เช่นทำงานมา ๑๕ ปี ปัจจุบันเงินเดือน ๒๓,๐๘๐ บาท ค่าประสบการณ์ปีละ ๕๐๐ บาท เกินสิบปีรับ ๕,๐๐๐ บาท รวมรับเงินเดือนเดือนละ ๒๘,๐๘๐ บาทต่อเดือน เป็นต้น

ซึ่งจริงๆแล้ว ก็พอเข้าใจนะครับว่าการนำนโยบายที่หาเสียงไว้ มาแปลงสู่การปฏิบัติบางครั้งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆ มีปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ก็ขอให้ คำนึง ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในระบบราชการด้วย และเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ก็หาแนวทางแก้ไขปัญหา หาทางเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับข้าราชการด้วย ไม่ใช่นิ่งเฉยๆ ออกมาพูด มาอธิบาย อย่างน้อยก็จะทำให้ลดแรงเสียดทาน และลดความอัดอั้นตันใจของเพื่อนๆข้าราชการได้บ้าง สักนิดหน่อยก็ยังดี ฝากนำไปคิดต่อด้วยนะครับ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

201 ตอบกลับไปที่ ความเหลื่อมล้ำของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

 1. ครูคนนึง พูดว่า:

  …การปรับเงินเดือนในครั้งนี้…รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมจริงๆค่ะ คนที่บรรจุมานาน เงินเดือนขึ้นน้อยมากจนถึง…ไม่ขึ้นเลย แต่ครูมาใหม่ ครูผู้ช่วย เงินเดือนขึ้น 17390 … ครูบางคนอุตส่าห์ทำผลงานหนีก็แล้ว…พอปรับ..เงินเดือนอยู่ตรงฐานที่เขาโดดขึ้นมาเท่าพอดี….เหนื่อยจริงๆค่ะ…อยากให้ครูที่เขาทำงานมานานๆได้รับความยุติธรรมบ้าง…

 2. นายช่างโยธา พูดว่า:

  ผมก็คนหนึ่งที่นายช่างอบต. ทำงานมานานประมาณ 30 ปี เริ่มบรรจุวุฒิ ปวส.และตอนนี้ จบ ป.โทฯ มาร่วม 6 ปี วุฒิ ป.โทฯ ก็ไม่มีประโยชน์ กับ นายช่างอบต. ปัจจุบันเงินเดือน 31,340 บาท ทำงานตัวเป็นเกลี่ยวหัวเป็นน๊อต มีการปรับรอบไหนไม่เคยรับ อนิสงฆ์สักครั้ง ยกเว้นครั้งที่ขึ้นละ5เปอร์เซ็นต์ทุกระดับเท่านั้น และโดยเฉพาะการปรับล่าสุดไม่ได้ขึ้นสักบาท เสียความรู้สึกมากๆๆ สงสัยท่านคงลืมไปมั้ง ว่าข้าราชการที่ทำงานมานานเป็นสามสิบปีอย่างพวกผมก็ต้องมีค่าครองชีพเหมือนกับทุกคนอื่นๆในสังคม ในขณะที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แล้วอย่างนี้จะมีขวัญและำกำลังทำงานได้อย่างไร

 3. ครูกลางเก่ากลางใหม่ พูดว่า:

  ครูกลางเก่า กลางใหม่ ก็มีหัวใจนะ ดิฉันทำงานมา19 ปี เงินเดือน 30000 ดูตัวเลขมันดูเยอะ แต่ 19ปี นะ ไต่ ขึ้น มาเรื่อย ๆ จะส่งผลงานอะไร แต่ก่อน ต้องรอ เป็น อาจารย์1 อาจารย์ 2 รอเงินแตะขั้นตำ่ เท่านั้น เท่านี้ จึงจะส่งผลงานได้ รุ่นน้องปรับมาหลายรอบแล้วนะ เงินเดือนห่างกันไม่กี่พัน เด็กรุ่นหลัง บรรจุ7 ปีได้ซี8 แล้ว เงินปรับมาสามรอบแล้ว ปรับทั้งระบบไม่ได้หรือไง คนแก่ก็มีหัวใจนะ รัฐบาลบ้าบอทุเรศสิ้นดี ความยุติธรรมในประเทศไทยไม่มีจริงๆๆๆๆๆๆๆๆ

 4. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เห็นใจครับ ผมก็ไม่ได้เหมือนกันครับ

 5. aa พูดว่า:

  เดือดร้อนมากรวมทั้งข้าราชการบำนาญที่เคยรับใช้ชาติเมื่อครั้งค่าคองชีพถูกและได้รับเงินเดือนสมัยนั้นหลักพัน ก็กระทบไม่น้อย รับบำนาญขั้นต่ำแค่ 6300 ทั้งๆที่ปัจจุบันแรงงานขั้นต่ำวันละ300 บาทข้าวยากหมากแพง ข้าวแกงอย่างถูกปาไปถุงละ 40-50 แล้ว ทำไม่ความคิดแคบจัง ไม่รู้จักมองให้รอบคอบ มองให้รอบข้าง นี่หรือผู้บริหารประเทศ เห้อๆ…..

 6. นายรัตน์สุพล งามดี พูดว่า:

  น่าต้องทบทวนใหม่ครับ ข้าราชการลูกจ้างที่ทำงานมานาน แทบไม่ได้รับการดูแลปรับขึ้นน้อยมาก และยังมีเพดานขั้นสูงไว้อีกห้ามเกิน ถ้าใครทำงานนานเงินเดือน 30,000 บาทแล้ว ผิดหรือที่ตั้งใจทำงานมานานเพื่อประเทศชาติแต่ไม่ได้รับการดูแล เท่าเที่ยมกัน ควรขึ้นเป็นเปอร์เซ็น ทุกระดับ

 7. Watersky พูดว่า:

  ประทวงครับ ไม่ยุติธรรม เลือกตั้งครั้งใหม่ไม่ต้องเลือกพวกมัน

 8. ข้าราชการเก่า พูดว่า:

  ได้ปรับเพิ่มกับเค้าด้วย 1,300บาท แต่เป็น ขรก.ทำงานมา 10 ปี รวมเงินเดือนที่ปรับเพิ่มแล้วมากกว่าพนักงานราชการที่บรรจุ 3-4 ปี ไม่ถึงพันบาท มากกว่า ขรก.ใหม่ ไม่กี่พัน แต่ความรับผิดชอบมากโข ก็น่าคิดเหมือนกันนะ ยิ่งทำงานนานการปรับเงินขึ้นให้ก็ยิ่งลดน้อยถอยลง มันช่างปวดใจเหลือเกิน (พี่ๆบางคน ได้ปรับเพิ่ม ไม่กี่สิบบาท เค้าน่าจะดีใจมั้ย) ถามว่านโยบายที่คิดช่วยค่าครองชีพนี้ มีไว้สำหรับ ขรก.บรรจุใหม่ ส่วนใหญ่ก็เพิ่งเรียนจบ อายุยังน้อย (ยังไม่ค่อยมีหนี้สิน)ใช่มั้ย ขรก.เก่า ทำงานมานาน แบกค่าครองชีพที่สูงมานาน จนมีหนี้สินมากมาย กลับได้รับการดูแลแบบยิ่งทำงานนานยิ่งดูแลน้อย(ถึงไม่ได้รับการดูแลเลย)มันยังไง ดิฉันคิดว่าทีมของรัฐบาลก็มีแต่คนเก่ง และฉลาด แต่วิธีคิดแบบนี้ มันน่าจะมีใครในทีมฯ ทักท้วงบ้าง ถ้าปรับให้ทุกระดับทั้งระบบ ก็จะไม่เหลื่อมล้ำกัน คนเก่าแก่ก็ไม่หมดกำลังใจ และไม่เสียความรู้สึกกับมันสมองของคนในชาติที่คิดวิธีปรับเงินเดือนแบบนี้มันปวดใจจริงๆๆๆๆ

 9. โอม พูดว่า:

  กพ มันพัฒนาระบบข้าราชการจริงหรือเปล่าสิ่งที่มันทำมันทำลายกำลังใจข้าราชการชัดๆ เพื่อนผมทำงานมา 10 ปี เงินเดือน ยังไม่ถึง 15,000 บาท เพราะมาจากระดับ 2 แต่มีลูกน้องเพิ่งบรรจุมาระดับ 3 เงินเดือน บวกจบ ปริญญาโทร 17,500 บาท คิดดูเอาเองเพื่อนผมถึงกับถอดใจ จากคนตั้งใจทำงาน กลายไปเป็นอีกคนที่ขาดงานบ่อย เพราะบอกว่าเพื่อ ที่ต้องมาสอนงานคนเงินเดือน เยอะกว่าประสบการณ์ไม่มี

 10. ข้าราชการใกล้เกษียณ พูดว่า:

  พรบ.ข้าราชการ 2551 นี้แหละที่ขาดความเป็นธรรมและทำให้ข้าราชการหมดกำลังใจ อีกทั้งยังมีระเบียบคำสั่งใหม่ๆ มาซ้ำเติมความท้อแท้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ข้าราชการเก่าๆหมดกำลังใจมากขึ้น ความรู้ความชำนาญประสบการณ์มากขึ้น แต่คุณค่าลดลง อยากให้ทบทวน ไม่พร้อมไม่ควรนำมาใช้ มันทำลายความรักความรู้สึกที่ดีๆต่ออาชีพ กลายเป็นความอคติกับระบบราชการ

 11. ครูเก่า พูดว่า:

  ครูเก่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องปรับเงินเดือนทำงานบางคน 20-30 ปี ได้อะไรบ้างจาก
  ผลงานของรัฐบาลที่ทำเพื่อผลประโยชน์จากการหาเสียงเท่านั้น เมื่อปรับเงินเดือนครู
  บรรจุใหม่ มิใช่แต่ข้าราชการเดือดร้อน ประชาชนทั่วไปก็เดือนร้อนข้าวของแพงขึ้น อยากให้ครูทุกคนแจ้งเรื่องร้องทุกข์ให้คสช.ทราบ เพื่อจะได้เยียวยาให้ครูบ้าง

 12. พิมพ์พิลา แสมดำ พูดว่า:

  ช่วยกันร้องเรียนคสช.สิค่ะ

 13. ปันนา รศสุธรรม พูดว่า:

  ฝาก คสช หรือรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ ขอให้มองถึงข้าราชการที่ทำงานมานาน แต่ไม่ได้ปรับเงินเดือน ทำงานมานานถึง 24 ปี เงินเดือนยังไม่ถึง สามหมื่นบาท เลย ได้ข่าวว่ารัฐบาลจะปรับเงินเดือน ก็ดีใจ แต่ก็ผิดหวัง ปรับเฉพาะข้าราชการใหม่ และข้าราชการที่เปลี่ยนฐานจากวุฒิปวส. มาเป็นปริญญาตรี เงินเดือนปรับมากจังเลย บางคนปรับเกิน 5,000 บาท รับราชการมานานไม่ได้ปรับ ภาระก็มีมาก เช่น ค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าการศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก มีลูกก็มีภาระเพิ่มขึ้น ข้าราชการที่มาใหม่ดีอกดีใจ ภาระก็มีค่อนข้างน้อย เงินเดือนข้าราชการใหม่ จะเท่ากับข้าราชการเก่าแล้ว ตำแหน่งก็ไม่ได้เลื่อน เงินเดือนก็ไม่ได้ปรับ ภาระก็มาก ช่วยอนุเคราะห์ข้าราชการที่ทำงานมานานด้วยเถอะเจ้าค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะค๊ะ

 14. Finix พูดว่า:

  เป็นแนวทางที่ดีมากค่ะ

 15. ข้าราชการเก่า พูดว่า:

  ค่ะเหลื่อมล้ำมากยิ่งตอนนี้บัญชี3มา ยิ่งทำให้เห็นว่าพวกปริญาตรีบรรจุทีหลังเงินเดือนแซงแล้วค่ะ. จากเคยตั้งใจ. ขยัน ทำงานเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่องาน แต่ตอนนี้กลับรุ้สึกท้อในการทำงานเพราะเด็กรุ่นหลังไม่ต้องได้ขั้นเงินเดือนก็แซงคนทำงานมาเป็นสิบปีไปแล้วค่ะ พวกเด็กรุ่นหลังรับผิดชอบน้อยกว่าแต่เงินเดือนได้มากกว่า

 16. โลก อนิจจา พูดว่า:

  การปรับเงินเดือน ว21 การปรับครั้งนี้มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อเทียบขั้นที่ได้ปรับแล้ว ต่างคนต่างอยู่กันคนละขั้นเงินเดือนกลับปรับเท่ากัน เมื่อเพื่อนๆ ได้ขั้นเขาก็ได้เงินเดือนสูงกว่า ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและส่งผลให้ท้อแท้ในการทำงาาน …… …….ยิ่งกว่านั้นการปรับเงินเดือน ไม่ว่าจะ ว 30 ว 21 มีผลมากต่อสภาพจิตใจข้าราชการที่ทำงานมานานหลายปี

 17. wandee พูดว่า:

  ทำงานมา 25 ปี ตั้งแต่เงินเดือนพันกว่าบาท จนป่านนี้เงินเดือนเพิ่งจะสองหมื่นกว่า ๆ ภาระค่าใช้จ่ายก้อมากมาย พอได้ข่าวว่าจะปรับเงินเดือนก้อดีใจ แต่สุดท้ายก้อฝันสลาย แห้วอีกตามเคย ได้แต่มองดูข้าราชการใหม่ที่เงินเดือนแทบจะเขย่ง ก้าว กระโดด.ก้อรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจเลยทีเดียว ได้แต่นั่งมองตาปริบ ๆ มองเงินเดือนข้าราชการรุ่นใหม่ตกเบิกแต่ละทีเป็นกอบเป็นกำ ข้าราชการเก่าก้อได้แต่ห่อเหี่ยวเพราะเงินเดือนเกินเกณฑ์ที่จะปรับ แล้วก้ออดอีกตามเคย จนรุ่นใหม่ ๆ เงินเดือนแทบจะวิ่งแซงหน้าข้าราชการที่ทำงานมานานเต็มที เค้าคงลืมไปมั๊งว่าข้าราชการที่ทำงานมานาน ก้อต้องกินต้องใช้ มีค่าครองชีพเหมือน ๆ กัน ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วข้าราชการจะไปหาความยุติธรรมได้จากที่ไหน..ไม่เข้าใจกับระบบจริง ๆ

 18. สมทบ ฉวีกลาง พูดว่า:

  ก็คิดอย่างทุกวันนี้ไง ประเทศถึงต้องเปลี่ยนแปลง คนมีตำแหน่ง อายุน้อย ต้องบังคับให้คนขับรถ นักการภารโรง ลูกจ้างประจำที่ส่วนมากหัวหงอกยกมือใหว้ ผมว่าผิดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ผมยังยกมือใหว้คนที่อายุมากกว่าเสมอ คนที่มีอายุน้อย ถึงจะเป็นเจ้านายก็เป็นในหน้าที่เท่านั้น ไอ้คนเป็นเจ้านายก็ต้องจำคำนี้เข่นกัน บางคนเป็นนายก อบต สมาชิก อบต
  ให้ลุง ป้า น่าอา แถมรวม พ่อ แม่มันด้วยต้องยกมือใหว้มัน ผมว่าผิดๆๆๆๆ ทั้งนั้น แหละสร้างนิสัยให้คนทุกวันบ้าอำนาจ บุกรุกเพื่อจะได้มาเพราะต้องการวัตถุมาอวดกัน มีมากท่วมถ่น กินไม่หมด ก็ไม่เห็นเอาไปได้เลย การปรับเงินเดือนก็เหมื่อนกัน เพียงแต่เอา วุฒิทางการศึกษาเป็นตัววัด ประสบการณ์ละไปอยู่ไหนผมว่ามากกว่าปฬโท ป เอก ที่ไปซื้อมาเสียอีก เข้าทำงานยังเสียเงิน ซีละแสน ซีละห้าหมื่น เลย คนรวยคือใคร มหาลัย ที่รับเรียน รับอบรมหลักสูตร ที่เอามาตรฐานกำหนดตำแหน่งมาครอบไว้ ผลประโยชน์เชิงขบวนการทั้งนั้น คสช ต้องตระหนักนะครับ

 19. สมทบ ฉวีกลาง พูดว่า:

  ลูกหลาน ท่าน เมียน้อย ท่าน ลูกเลี่้ยงท่านที่เรียนไม่จบเป็นนักเลง มาวันไม่ได้ทำอะไร เล่นแต่เฟส เล่นแต่ลาย ได้ขั้นทุกปี บางครั้งแถมมีคนลงเวลาทำงานให้ด้วย

 20. tualexz พูดว่า:

  การปรับเงินดือนขึ้นเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่ทำให้อัตราเงินเดือนเกิน ๔๐ เปอร์เซ็น ทำให้ลูกจ้างตกตำ่ลงไปอีก อยากให้แก้ไขระเบียบรองรับจาก ๔๐ เปอร์เซ็นได้มั้ย เห็นใจลูกจ้างด้วย…

 21. tualexz พูดว่า:

  อยู่ๆคนอื่นได้เงินเดือนเพิ่ม แต่ลูกจ้างกลับถูกปรับลดลง แทนที่จะได้เงินเพิ่ม เพราะเกิน ๔๐ เปอร์เซ็น แย่มากมาก

 22. โก้ เกะกะ พูดว่า:

  ล่าก็มีการปรับเงินเดือนให้ ขรก.เข้าทำงานตั้งแต่ปี 36 อีกแล้ว…คนทำงานมา27 ปี เงินเดือนแค่ 23000 บาท มันจะทันผมแล้ว…เจ้านาย

 23. LION พูดว่า:

  ควรปรับฐานเงินเดือนใหม่ทั้งระบบ ขอย้ำครับว่าต้องทั้งระบบ เพราะบัญชีเงินเดือนในปัจจุบันไม่ได้รับการปรับฐานเงินเดือนทั้งระบบมาหลายปีแล้ว เพราะที่ผ่านมารัฐบาลช่วยเหลือเฉพาะผู้จบใหม่ หรือผู้บรรจุใหม่ หลายต่อหลายครั้ง ทำให้ผู้บรรจุใหม่หลายคนได้รับเงินเดือนมากกว่าผู้ที่ทำงานมาหลายปี หรือได้รับเงินเดือนเกือบเท่ากัน แต่อายุงานต่างกันมากกก คนรุ่นเก่ากว่าจะไต่เต้าจนได้รับเงินเดือนมาถึงระดับนี้ต้องทำงานมาหลายปี อยู่ในวัยกลางคน และบุคคลกลุ่มนี้จะมีครอบครัวแล้ว มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายเรื่องลูก ค่าบ้าน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น คนกลุ่มนี้แหละครับที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนให้ผู้จบปริญญาตรี/ผู้บรรจุใหม่

 24. piangdao พูดว่า:

  เห็นด้วยว่าการปรับบัญชีเงินเดือนใหม่บัญชี1 บัญขี2บัญชี3มันทำให้ข้าราชการเก่าท้อไม่อยากทำงานทำงานบรรจุระดับ3
  เกือบ10ปีเงินเดือนห่างจากน้องที่บรรจุป.ตรีเหมือนกันหลังอยู่6ปีอยู่4พันกว่าพอปรับทั้งสามบัญชีเงินเดือนห่างกันแค่เจ็ดร้อยกว่าตอนนี้อยู่ซี6แต่
  น้องอยู่ซี4ใครมันคิดสูตรที่ทำให้คนบรรจุก่อนเงินเดือนน้อยกว่า
  คนบรรจุทีหลังคิดว่าอีกไม่นานถ้าเขาปรับระดับซีเงินเดือนเขาคงแซง
  คนเก่าที่บรรจุวุฒิเดียวกันไปมากเลยมันเศร้านะกับระบบข้าราชการไทย
  ยิ่งบรรจุนานความรับผิดสูงกว่าคนใหม่แต่เงินเดือนน้อย

 25. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ปัญหาเกิดจากนโยบายปริญญาตรี 15000 ครับ แผนงานคือต้องปรับฐานเงินเดือนใหม่ทั้งระบบ แต่ปัจจุบันนี้ทำได้แต่ปรับฐานเงินเดือนตามวุติครับ ยังไม่มีการปรับทั้งระบบ มันจึงทำให้เกิดการลักลั่นกันระหว่างข้าราชการเก่า กับข้าราชการใหม่

 26. คนท้องถิ่น พูดว่า:

  หาความยุติธรรมไม่มีในระบบราชการไทย นับวันยิ่งถอยหลังเข้าทุกที น่าเห็นใจและสงสารคนที่ทำงานมานาน ถูกมองข้ามด้านประสบการณ์ วิงวอนฝากคสช.ที่มาเป็นรัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขดูแล กลุ๋มคนรุ่นเก่าด้วย อย่าให้ผลประโยชน์มันเหลื่อมล้ำกันจน สังคม และประเทศมันอยู่ไม่ได้ อย่าให้ความไม่เป็นธรรม ทำให้ข้าราชการเกิดความแตกแยก ระหว่างคน 2กลุ่ม ท่านต้องแก้ไข และเร่งด่วนด้วย

 27. อำพล พูดว่า:

  ความไม่เป็นธรรม เห็นได้ชัดเจนกับ ข้าราขการไทยยุคนี้ น่าเห็นใจและน่าสงสารคนรุ่นเก่าทำงานมานานแต่ผลที่ได้รับ สู้คนที่มาบรรจุทีหลังไม่ได้ ทราบว่าหลายๆคนไม่ได้เงินปรับกับเขาแม้แต่สตางค์แดงเดียว คนคิดระบบไม่รู้เอาอะไรมาคิด วอนฝาก คสช.ที่เข้ามาบริหารประเทศได้รีบหาหนทางแก้ไขระเบียบที่มันล้าหลัง ให้คนรุ่นเก่าให้พวกเขามีที่ยืนอยู่ได้ด้วยครับ ทุกคนมีภาระหนี้สิน ค่าครองชีพที่แบกรับมามากมาย

 28. สุรสิทธิ์ พูดว่า:

  ขอแสดงความคิดเห็นด้วยคน ผมเป็นลูกจ้างกรุงเทพมหานครหมวดฝีมือ ทำงานมา 20ปีแล้วเริ่มทำงานได้เดือน 4700 บาท กรุงเทพมหานครปรับบัญชีใหม่ตามรัฐบาลประกาศปี 55-56-57 ไม่ยุติธรรมเลยคือเด็กใหม่ทำงาน 3-4 ปีเงินเดือนทันกับเราแล้วและยังได้ตกเบิกตามปีที่ประกาศใช้บัญชีใหม่อีก 2 ปี สรุปจะได้รับตกเบิกราวๆ คนละ 50,000 บาทผมทำงานมา 20ปีปรับยังไงก็หักคืนหลวงหมดคือไม่ได้ตกเบิกแม้แต่บาทเดี่ยวเงินเดือนเต็มขั้นแล้วฐานก็ไม่ขยายยังนี้มันยุติธรรมหรือครับ ฝาก กรมบัญชีกลางคิดใหม่ด้วย

 29. วีระพันธ์ พูดว่า:

  การปรับเงินเดือน เป็นเรื่องที่ คนที่มีความคิดในระดับสูง คิดกัน สิ่งที่พวกคุุณคิดกัน ผมเชื่อว่ามีคนคิดน่ะในที่ประชุม ก่อนจะออกเป็นกฎหมาย มันผ่านขั้นตอนมามาก ความคิดไม่มีผิดถูกครับทุกท่าน ผมขอเสนอความคิดยังงี้ การปรับเงินเดือน ตามวุฒิ ก็น่าจะดีที่สุด เพราะเวลาสมัครสอบบรรจุก็ตามวุฒิ แต่ขั้นตอนการปรับนั้น มันค่อนข้างไม่ละเอียด ไม่ลงลึกมาก จึงทำให้เกิดช่องว่างมาก จึงเป็นสิ่งที่เกิดความน้อยใจในชีวิตราชการ แต่เมื่อพิจรณาการทำงานแล้ว คนใหม่ที่เข้าสอบมาบรรจุใหม่ แต่มีเงินเดือนสูงกว่า และระดับที่สูงกว่า แต่ทำงานยังไม่เป็น เขาก็ต้องเรียนรู้งานจากคนเก่า มันคงแก้ไขอะไรได้ยาก ฉนั้น จงตั้งใจทำงานที่ตนเองรัก ในตำแหน่งที่เราถนัด หากท่านใดที่บรรจุด้วยวุฒิน้อยๆ ก็ไปเรียนต่อปริญญาตรี จะได้สอบเปลี่ยนสายงานใหม่ เงินเดือนใหม่ๆ สำหรับคนที่บรรจุใหม่ ก็ควรเคารพรุ่นพี่ด้วย องค์กรถึงจะเดินต่อไปได้ และสุดท้าย ในชีวิตราชการผม สอบช่างโยธา ระดับ ๑ (วุฒิ ปวช.) ทำงานได้ สามเดือน และสอบนายช่างโยธา ๒ (วุฒิ ปวส.) ทำงานจนปรับเป็น นายช่างโยธา ๔ และก็เรียนจบ ป.ตรี (บริหารธุรกิจ เอก การจัดการงานก่อสร้าง) และสอบเปลี่ยนสายงาน เป็น นักวิชาการประชาสัมพันธ์๔ ทำงานจนปรับเป็น นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๕ เมื่อทำงานแล้ว งานที่เราทำก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิด ตำแหน่งที่เราเป็น งานที่เราทำ มันไม่ได้เหมาะสมกับเรา ถึงแม้ คำว่า “๑๕,๐๐๐๐ บาท” วุฒิปริญญาตรี สุดท้าย ผมกลับไปเป็นนายช่างโยธา ๕ ปัจจุบัน ผมจึงอยากสะท้อนในชีวิตราชการ ท้องถิ่นน่ะ จงทำงานอย่างที่เราชอบ เรารัก แม้เงินเดือนจะไม่มากมาย แต่ทำงานแล้วมีความสุขกับมัน ได้ทำงานกับชาวบ้านที่เรารู้จัก แค่นี้ก็สุขใจแล้ว …….ช่างเต็ง

 30. ข้าราชการตำรวจ พูดว่า:

  ก่อนอื่น… ขอให้กำลังใจกับเพื่อนข้าราชการที่ถูกปรับลดขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรมในครั้งนี้ครับ นอกจากปรับลดขั้นเงินเดือนแล้ว ต้องคืนเงินภายใน ๖ เดือน ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน รู้สึกท้อแท้ ที่ได้รับผลตอบแทนจากการทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาในการทำงาน มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้

 31. ข้าราชการตำรวจ พูดว่า:

  ในขณะที่รับราชการตำรวจ ใช้เงินส่วนตัวไปศึกษาต่อเพื่อพัฒนางานประจำ ใช้ปรับวุฒิการศึกษาก็ปรับไม่ได้ (แค่ลง กพ๗ ไว้) ไม่มีผลอะไรกับการศึกษาต่อเลย พยายามทุ่มเทความรู้ความสามารถทำงานให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอันเป็นที่ประจักษ์ของผู้บังบัญชา แต่เมื่อมีการปรับฐานเงินเดือนใหม่ นอกจากไม่ได้ปรับเพิ่มแล้ว ยังถูกลดขั้นเงินเดือน แถมยังถูกเรียกเงินคืนอีก งงๆๆ….กับรัฐบาลนี้จริง ( คสช.คืนความสุขให้กับประชาชน แต่มอบความทุกข์ให้กับข้าราชการ ที่รับใช้ชาติมานานเกินไป) ถ้าไม่มีการทบทวน จะเกิดอะไรกับระบบราชการต่อไป

 32. อธิราช พูดว่า:

  ข้าราชการเก่าเสียขวัญหมดกำลังใจเพราะ บัญชี 123 ปรับต่างมากกันเกินไป คนเงินเดือนน้อยกว่าเข้าทำงานช้ากว่าปรับไปปรับมา สูงกว่า ข้าราชการเก่าที่เป็นหัวหน้า คิดได้งัยน้อ

 33. บัณฑิต มลฤณี พูดว่า:

  เห็นด้วยอยู่มา13ปี จบ ปวช เงินเดือน15000 มาทีหลัง 2ปี15000บาทแถมมาล้อเราว่าไม่เชื่ออีกคุณได้น้อนกว่าผม อุสาทนเหนื่อย งั้นก็ให้มันทำงานทั้งวันทังคืนชดเชยเอาถ้าลำเอียงนัก ออกมาได้กฎนี้ น่าจะเห็นใจคนอยู่นานมัง ต่อไปคงเอาเด็กปริญญา1ปีเป็น ผบ แล้วมังถึงเสมอภาคกัน

 34. ไพศาล พูดว่า:

  ผม ก็ เหมือน กัน ครับ ยี่สิบ กว่า ที่ทำ งาน มา พรรคไทยเพื่อไทย เหมือนจะกดดัน ข้าราชการเก่า ๆ ให้ออก จาก ราชการ แล้ว คิด หรือครับ ว่า เด็ก ใหม่ ๆ ทำงาน ดีทุกคน ใครที่ทำราชการ มายี่สิบกว่าปี ทนมากนะ ไม่ เห็นใจ เลย เห็นแก่ พรรค และ คะแนนเสียง ของพรรคมากกว่า

 35. สมชาย พูดว่า:

  การปรับเงินเดือนครูตาม ว21ทำไมไม่ปรับทุกคนปรับคนที่เงินเดือน26000แต่คนเงินเดือน30000_40000ไม่ได้ปรับเป็นเพราะอะไรใครรู้ช่วยตอบด้วย

 36. ปราณี พูดว่า:

  ก.ค.ศ.ออกหนังสือ ว21มาทำไมไม่ปรับทุกคน ปรับคนที่ได้รับผลกระทบกลุ่มเดียวแล้วทั้งระบบทำไมไม่ปรับ ใครรู้ช่วยตอบทีทำไมปรับเฉพาะคนเงินเดือนไม่เกิน30000บาทแล้วคนที่เงินเดือนเกิน30000 บาททำไมไม่ปรับใช้เกณฑ์อะไรในการปรับใครก็ได้ช่วยตอบที

 37. สุนีย์ พูดว่า:

  ไม่เคยมีการปรับเงินเดือนในอดีตที่ผ่านมาเป็นแบบนี้เลยเมื่อฐานเงินเดือนขั้นต่ำปรับขึืนตารางเงินเดือนทุกระดับก็ควรปรับขึ้นแล้วทำไมครันี้ไม่มีการปรับ ใครเป็นคนคิดการปรับแบบนี้มาใช้อะไรเป็นเกณฑ์การปรับแบบนี้ไม่มีความเป็นธรรม

 38. สุนีย์ พูดว่า:

  บางคนปรับปี56 1500บาทปี57อีก1500บาทรวม2ปีได้ปรับย้อนหลังเกือบ3000บาทแต่คนทำงานมาเกิน15ปีไม่ได้ปรับคสชช่วยให้ความเป็นธรรมด้วยค่ะ

 39. ปราณี พูดว่า:

  ประเทศไทยเป็นอะไรกันนี่ปรับเงินเดือนคนทำงานอายุราชการน้อยแต่ไม่ปรับเงินเดือนคนอายุราชการมาก เกิดอะไรขึ้น

 40. พิกล พูดว่า:

  คับข้องใจเหมื่อนกันว่าทำไมขึ้นเงินเดือนเฉพาะครู คศ.2 ลงไป ครู คศ.3 ทำไม่ขึ้ันบ้าง ทั้งที่เงินเดินห่างกันไม่มาก พอขึ้นเงินเดือนให้ก็เกือบเท่า คศ.3 แล้ว และถ้าจากวันขึ้นเงินเดือนไปเค้าทำผลงานผ่าน คศ.3 เค้าก็จะแซงคศ.3 ไปทั้นทีแล้วมันยุติธรรมที่ไหน ทำไมต้องให้เฉพาะข้าราชการที่มีอายุราชการน้อย แล้วทีงานต่าง ๆ ภาระหน้าที่รับผิดชอบต่าง ๆยกให้คนที่มีอายุราชการมากเด็กบรรจุใหม่วันๆก็เฮโน่นที่นี่ทีเหมือนวัยรุ่นทั่วไปให้งานอะไรก็ไม่รับผิดชอบต้องตามล้างตามเช็ดให้แต่เงินเดือนเดียวปรับเดียวปรับ พวกเรากว่าจะได้ 15,000 ใช้เวลา สิบกว่าปี เด็กใหม่บรรจุปุ๊บ 15,000 แล้ว ก็เห็นด้วยกับการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการใหม่เพราะค่าครองชีพสูงขึ้น แต่ควรปรับทั้งระบบไม่ใช่ข้ามหัวกันเช่นนี้ ย้ำนะคะว่าเวลาภาระงานยกให้พอเงินอยากได้มากๆต้องดิ้นรนทำผลงานเอง แล้วยังมาอ้างว่า คศ.3 มีเงินวิทยฐานแล้ว เงินนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของเราเองไม่ใช่รัฐบาลประธานให้นะคะ ขอความกรุณาช่วยทบทวนใหม่นะคะจะได้เป็นฝันและกำลังใจข้าราชการไทยทุกคน

 41. ข้าราชการส่วนภูมิภาค พูดว่า:

  ทำงานมา 35 ปี เงินเดือน31,000 บาท เบี้ยเลี้ย 1,800 ต่อเดือน ออกท้องที่ทุกวัน รถยนต์ส่วนตัว น้ำมันส่วนตัว เสาร์-ทิตย์ แทบไม่มีวันหยุด ค่าน้ำมันรถเดือนเป็นหมื่น-หมื่นกว่า เงินเดือนไม่ได้ปรับกะเขา เบี้ยเลี้ยงก็ไม่มีเพิ่ม เฉือนเนื้อตัวเองทุกเดือน เออรี่ก็ไม่มีให้ออก ขอถามจะให้ทำงัยคะ

 42. ครูแก่ พูดว่า:

  ครูแก่ใกล้เกษียณ ผมอยากบอกว่ามันมีผลต่อเงินบำนาญ(กบข.)ที่น้อยนิดในยุคปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงลิ่วอยากให้คุณเห็นใจบ้างนะครับ ทุกวันนี้ก็มีหนี้สิน ค่าน้ำมันเดินทางวันนึงก็ร้อยกว่าบาท ปรับให้หน่อยเถอะครับอย่าให้พวกผมรู้สึกว่าทำไมจึงซวยอย่างงี้ คศ.3(2) อีก 2 ปีเกษียณแล้วครับ หรือมีมากเสียดายเงินอย่าทำกันเลยครับ

 43. naitun พูดว่า:

  เป็นทหารมา 20 กว่าปี มันเกิดอะไรกับประเทศไทย เงินเดือนรุ่นน้องปรับขึ้นเป็นว่าเล่นจนเงินมากกว่ารุ่นพีอีก น้องเป็น 4 ปี เงินเดือนแซงรุ่นพี่ ปรับอะไรกัน…

 44. พูดว่า:

  เฮ้อ คนคิดฐานปรับเงินเดือน ก็คิดเอาแต่ประโยชน์ในส่วนที่ตัวเองจะได้รับ ค่าเฉลี่ยกลางระหว่างสูงกับต่ำ ของแท่งวิชาการ ทำไมมากกว่ากว่าของทั่วไปเนี่ย

 45. สุภาพร พูดว่า:

  ข้าราชการพลเรือนที่ได้เห็นฐานการคำนวณใหม่ที่ส่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่นร1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558โดยเฉพาะข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษที่กินเงินเดือนระดับฐานล่างอยู่ รู้สึกกันยังไงบ้าง หรือว่ายังไม่ทันตั้งตัว ถ้ายังไม่ได้ศึกษารายละเอียด ลองไปดูนะ ว่าความอยุติธรรมมันเกิดขึ้นอีกแล้ว ก.พ.เล่นขยายช่วงเงินเดือนขึ้นไปเรื่อยๆถึง 6 ครั้ง สำหรับคนที่ใกล้จะกินฐานบนอยู่รอมร่อก็ต้องถูกขยายไปเรื่อยๆ ไม่ได้กินฐานบนสักที จากเดิมที่อีกปีเดียวจะได้กินฐานบน ต้องรอไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี อยากทราบว่า ก.พ.ใช้อะไรคิดไม่ทราบ หลังจากที่เคยทำเรื่องแบบไม่คิดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ปรับเงินเดือนแล้วระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปไม่ได้ ไม่ทราบว่า ก.พ.เข้าใจคำว่าทั้งระบบดีแค่ไหน

 46. ซวยจริงๆ พูดว่า:

  กำลังจะเต็มขั้นได้รับสายสะพาย เป็นเกียรติประวัติชีวิตราชการ โดนขยายเพดานหนีซะงั้น..เจ็บจริง

 47. อำนาจ พูดว่า:

  ทำไม ข้าราชการ ระดับ 8 ขึ้นไป ไม่มีการปรับเงินเดือน
  กลุ่มนี้เป็นหัวหน้างาน หัวหน้าส่วน ทั้งหมด ลูกน้องขึ้นหมด
  กลุ่มบน รับผิดชอบสูง ไม่ปรับสักบาท ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหน
  ถาม ………… หาคนมาตอบหน่อยสิ …………………………………

 48. อยากได้ความสามัคคีต้องมีความยุติธรรม พูดว่า:

  ซี8 ขึ้นไปไม่ปรับ ถามหน่อยคนเหล่านี้ไม่ใช่ข้าราชการไทยหรือครับทำไมต้องปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน ถ้ามันขาดความยุติธรรมแล้วจะหาความสามัคคีได้ที่ไหนลองคิดแบบคนฉลาดหน่อยครับ

 49. ไม่ยุติธรรม..คศ.3ก้อทำงานเหมือนกันค่าน่าเกลียดมากขึ้นให้แต่ซีต่ำๆพวกเราก้อเป็นคนเหมือนกันนะค่ะ

 50. ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน พูดว่า:

  ทำงาน อบต.เป็น ผอ.กอง ระดับ 7 มา 3 ปี แต่มา เจอ หัวสำนักปลัดฯ 6 เพิ่งสอบ (เงินเดือนเดิมน้อยกว่า) พอสอบได้เงินเดือนแซงหน้า งงเลย เราทำงานมานานเพื่ออะไรกันเนี่ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *