การรักษาราชการแทน(ต่อ)

สืบเนื่องจากบทความที่แล้วซึ่งเป็นการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งของการบริหารราชการส่วนกลาง คราวนี้เรามาดูการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบ้างว่าเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งในที่นี้จะยกเอากรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวอย่าง กรณีการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา มาตรา 60/1 บัญญัติว่า  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ข้อ 244 – 248)
ข้อ 244 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ 245 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็น ผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วน ราชการนั้น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ 246 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี
ข้อ 247 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่กำหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือนอำนาจประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
ข้อ 248 ในกรณีที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบลที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ให้รักษาการในตำแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี

จากตัวประกาศดังกล่าว จะเห็นได้ว่าได้ล้อมาจากราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งของราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ.เทศบาล อบต.กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เหมือนกับราชการส่วนกลางทุกประการ  ฉนั้น  ผู้ที่จะแต่งตั้งผู้ใดรักษาราชการแทนผู้ใดควรศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือดำเนินการ ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเสียใจภายหลังได้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระเบียบ กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

280 ตอบกลับไปที่ การรักษาราชการแทน(ต่อ)

 1. สถาพร พิสมัย พูดว่า:

  เรียน ป.ปรีชา
  ดิฉันขอเรียนถามเรื่องรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานคลัง 6) กรณี อบต.แห่งหนึ่งไม่มีหัวหน้าส่วนไม่มีการเงินตอนนี้ให้ท่านปลัดฯรักษาราชการแทนอยู่จะเรียนถามว่า
  1. ท่านปลัดจะเปิดกรอบนักวิชาการเงินและบัญชีได้หรือไม่
  2. ถ้าได้แล้วมีนักวิชาการเงินและบัญชีมาลงจะรักษาการแทนหัวหน้าส่วนการคลังได้หรือไม่
  3. ถ้านักวิชาการเงินและบัญชีที่มาลงซี 5 ถ้ามารักษาการแทน 2ปีแล้ว จะปรับเป็นหัวหน้าส่วนการคลังได้หรือไม่
  6. ถ้าปรับเป็นหัวหน้าส่วนการคลัง จะโดยวิธีไหนค่ะ
  ขอเรียนถามท่านปลัดปรีชาให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณ่ค่ะ

 2. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ตอบดังนี้นะครับ
  ๑. การเปิดกรอบตำแหน่งเป็นอำนาจของผู้บริหาร อปท.โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดครับ ไม่ใช่ท่านปลัด
  ๒. ข้าราชการหรือพนง.ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไป ท่านนายก สามารถแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการได้ครับ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมด้วย
  ๓. การปรับเป็นหัวหน้าส่วนการคลัง ต้องดูคุณสมบัติ และเงื่อนไขตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วยครับ
  ๔. การเข้าสู่ตำแหน่งต้องทำการสอบเปลี่ยนสายงานจากสายปฏิบัติ มาเป็นสายบริหารครับ

 3. คุณบุญ พูดว่า:

  สอบถามการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี
  เทศบาล ก. อยู่ระหว่างการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ต่อมา กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อ 16 พ.ค. 55 ปลัดเทศบาลจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. เป็นต้นไป (ตาม พรบ. เทศบาล มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรสอง) แต่นายกฯ ยังไม่ได้เข้าไปทำงานที่เทศบาล ต่อมาระหว่างวันที่ 21 -25 พ.ค. ปลัดไปราชการที่ กทม. หัวหน้ากองคลังจึงเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัด(มีคำสั่ง)
  ถามว่า ในระหว่างที่นายกฯยังไม่เข้าไปทำงาน ปลัดฯ หรือผู้ รก.แทนปลัด จะสามารถ รก.แทนนายกฯ ได้หรือไม่? ถ้าได้จะใช้คำว่า ปฏิบัติหน้าที่ หรือ รักษาราชการแทน?

 4. ยุทธนา พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดปรีชา
  ปัจจุบันผม เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลฯ ซึ่งไม่มีข้าราชการ ในตำแหน่งธุรการ กอง ในการออกคำสั่ง การปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่ สามารถให้ ลูกจ้าง ฯ รักษาราชการแทน ในตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่ครับ และลูกจ้างฯ สามารถตรวจรับ หรือ เซ็นเอกสารใดได้บ้างครับ พร้อมอยากได้ระเบียบ หรือ เอกสาร รายละเอียด ดังกล่าวครับ

 5. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่ได้ครับ ก็ต้องให้ท่านนายก มอบหมายให้ข้าราชการอื่น รักษาการในตำแหน่งไปก่อนได้ครับ จนกว่าจะมีการบรรจุแต่งตั้ง ส่วนคุณก็ทำงานช่วยเหลือผู้ที่เขารักษาการในตำแหน่งครับ

 6. ภาวัช พูดว่า:

  พี่ครับ?มีเรื่องรบกวนอีกแล้วครับ?เรื่องเงินเดือนหมื่นห้าไงพี่
  คือยังสับสนอยู่ว่า ถ้า ป.โท นี่ต้องคิดไงครับ?เงินเดือน+ค่าครองชีพ+เงินเพิ่มตามคุณวูฒิใช่หรือไม่(เช่น เงินเดือน 14,300+ค่าครองชีพ 700รวมกันเป็นหมื่นห้าแล้ว+เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ)ใช่ไหมครับ?

 7. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ถูกต้องแล้วครับ เงินเดือน+เงินเพิ่มค่าครองชีพ+เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (ความเห็นของผมเองนะ) ไม่รู้กรมส่งเสริมฯเขาจะตีความว่ายังไง อันไหนคาบลูกคาบดอกเขาจะนิ่ง เป็นธรรมชาติแบบนี้แหล่ะครับ

 8. การเงิน พูดว่า:

  ท่านปลัดคะ ตอนนี้ดิฉันดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6ว แล้ว และรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัดอบต. และตอนนี้อบต.ดิฉันจะยกฐานะเป็นเทศบาลแล้วในวันที่ 24/8/2555 และจะมีการเลือกตั้งใหม่ คาดว่าจะประมาณ เดือน ตุลาคม 2555 และนายกจะเข้ามาทำงานประมาณเดือนธันวาคม 2555 แล้วดิฉันยังจะสามารถสอบเปลี่ยนสายงานผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด ตามกรอบของอบต.ได้หรือไม่ค่ะ แล้วกรอบอัตรากำลังของอบต.ยกมาเป็นของเทศบาลเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะ แล้วการนับเวลาดำรงตำแหน่งของอบต.กับเทศบาลเกี่ยวเนืองกันหรือไม่ ตอนนี้ดิฉันกังวลมากกลัวจะไม่ได้สอบเปลี่ยนสายงานตอนเป็นเทศบาล ถามปลัดของดิฉันว่ารอให้เป็นเทศบาลก่อนค่อยสอบเพราะเราไม่มีผู้บริหารรอผู้บริหารก่อน

 9. การเงิน พูดว่า:

  ดิฉันรบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 10. ป.ปรีชา พูดว่า:

  แสดงว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆ ใช่ไหมครับ ยังไม่มีการประกาศรับสมัคร ห้วงที่สอบก็จะเป็นเดือนกันยายน คงไม่ทันครับ เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลแล้วก็มีการโอนบรรดาทรัพย์สิน บุคลากรตามไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งใหม่ด้วยครับ ซึ่งตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ก็มีทุกแห่งอยู่แล้วครับ เอาเป็นว่าเอาตามที่ท่านปลัดคุณแนะนำ นั่นหล่ะถูกต้องแล้วครับ

 11. วาสนา พูดว่า:

  หัวหน้าส่วนการคลัง ไม่ได้เป็นหัวหน้าพัสดุ นายกแต่งตั้งรองปลัด อบต.กรณีฮยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสวบสวนวินัย หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ หัวหน้าส่วนการคลังมีหน้าที่เบิกจะมัส่วนรับผิดด้วยหรือไม่

 12. สุเพ็ญ พูดว่า:

  อยากเรียนถามป.ปรีชาคะ
  1.กรณีโอนย้ายมาจากอนามัยถูกลดจากซี6ลงมาซี5ตำแหน่งจพ.สาธารณสุขชุมชนสามารถปรับจากซี5เป็นซี6ได้ตอนไหน
  2.กรณีที่ตอนนี้มีรักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขซี4(ต.ค.นี้เป็นซี5)ตำแหน่งนวก.กับจพ.สาธารณสุขชุมชน(กรณีแรก)ใครมีคุณสมบัติที่จะสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักบริหารมากกว่าคะ

 13. บังอร พูดว่า:

  ท่านปลัดคะ กรณีที่ดิฉันอยู่ อบต.ก จะโอนย้ายไปอบต.ข ทั้งสองแห่งทำเรื่องเข้า ก.จังหวัดแล้ว(นายกยังอยู่) แต่ยังไม่ทันได้ส่งตัวนายก อบต.ข หมดวาระก่อน ดิฉันขอเรียนถามดังนี้ค่ะ
  1. อบต.ก จะสามารถทำคำสั่งโอนย้ายไปเลยได้หรือไม่
  2. ถ้าได้ ปลัดอบต.ข ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. จะสามารถพิจารณาให้ดิฉันมาช่วยราชการที่อบต.ก ได้หรือไม่ เนื่องจาก อบต.ก จะให้ดิฉันอยู่ช่วยราชการในระหว่างเรียกใช้บัญชีบรรจุคนใหม่มาแทนซึ่งดิฉันต้องอยู่ช่วยราชการจนกว่าคนใหม่จะมา
  รบกวนท่านปลัดช่วยตอบข้อสงสัยด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 14. ปอเปี๊ยะ พูดว่า:

  อี๊ด
  เรียน ป.ปรีชา หนูขอสอบถามในกรณี ที่ศูนย์พัฒนาเด็กของหนูมีครูผู้ดูแลเด็กทั้งหมด 3 คน รวมหัวหน้าศูนย์ด้วย และในขณะนี้มีเด็กทั้งหมด 42 คน ตอนนี้ได้บรรจุไปแล้ว หนึ่งตำแหน่งคือหัวหน้าศูนย์ แต่ถ้าในปีหน้ามีการจัดสรรค์ตำแหน่งเปิดกรอบบรรจุอีก จำเป็นหรือเปล่าค่ะ ต้องมีเด็กมาเรียนในศูนย์จำนวน 60 คนขึ้นไปหรือเปล่าค่ะ พวกหนูพวกถึงจะได้มีโอกาสได้บรรจุทั้งหมด 3 คน
  คือ ตอนนี้เหลืออยู่ 2 คนทึยังไม่ได้บรรจุ คุณสมบัติพร้อมหมดทุกด้านเหมือนกัน อยากทราบว่าต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กใช้หรือเปล่าค่ะ และในปีการศึกษาหน้าถ้าในศูนย์มีเด็ก 45 คน จะบรรจุได้แค่คนเดียวหรือเปล่าค่ะ ครูที่ได้รับการบรรจุในปีนี้ก็นำไปคิดคำนวนรวมกับเด็กในปีหน้าด้วยหรือเปล่าคะ ถ้าในปีต่อๆ ไป ในศูนย์มีเด็กไม่ถึง 60 คน ครูคนที่เหลือก็ไม่มีโอกาสได้บรรจุใช่ไหมคะ เห็น
  ในบางคำตอบ ป. ปรีชา บอกว่าเด็กในศูนย์ต้องไม่น้อกว่า 20 คนขึ้นไป จะต้องกำหนดไหม่ว่า ครู 1คน ต่อ เด็ก 20 คน จึงจะบรรจุหรือเปล่าค่ะ เพราะในแต่ละปีจะมีเด็กอยู่ที่ประมาณ 40 กว่าคนค่ะ ป.ปรีชา ช่วยอธิบายให้ใจเข้าด้วยค่ะ

 15. ป.ปรีชา พูดว่า:

  จำนวนเด้ก:ครูผู้ดูแลเด็ก อัตรา 20:1 นั้น เป็นอัตราเฉลี่ยตามมาตรฐานครับ ส่วนการจัดสรรตำแหน่งเป็นการจัดสรรตามตำแหน่งที่ได้จัดสรรมา แม้ว่าจำนวนเด็กจะไม่เป็นไปตามอัตรา 1:20 พวกคุณถ้ามีคุณสมบัติครบและผ่านการประเมินก็มีสิทธิได้บรรจุครับ

 16. ปอเปี๊ยะ พูดว่า:

  ขอบคุณท่านปลัดปรีชาเป็นอย่างมากนะค่ะที่สละเวลาให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราที่ไม่ค่อยเข้าใจกฏระเบียบต่างๆดีเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดโอกาสต่างๆกับอนาคตของตนเอง (ขอบคุณมากค่ะ)

 17. ปวีณา พูดว่า:

  ขอเรียนถามท่านว่า กรณีอบต.ที่เราขอไปบรรจุทำหนังสือขอใช้บัญชีไปแล้ว แต่นายก อบต.หมดวาระ เมื่อถึงลำดับเราแล้ว ก.อบต.จะเรียกเราไปรายงานตัวได้หรือไม่คะ หรือว่าเราต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

 18. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ถ้าดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้องหมดแล้ว ก.อบต.จังหวัด จะเป็นคนพิจารณาครับ ถ้าเห็นชอบเขาจะแจ้ง มติ มาที่ อบต.เองครับ ส่วนการบรรจุแต่งตั้ง ท่านปลัดฯในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายก ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใดครับ คุณไม่ต้องทำอะไรครับ รอดูมติ ก.อบต.จังหวัด ก่อนเขาจะว่ายังไง

 19. นิสา พูดว่า:

  สอบถามการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี
  ท่านค่ะ คือตอนนี้เทศบาล อยู่ระหว่างการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เวลาพิมพ์หนังสือ ใต้ชื่อต้องเขียนว่า ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ใช่มั๊ยค่ะ แล้วถ้าปลัดไม่อยู่มอบรองปลัดจะต้องเขียนตำแหน่งว่าอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

 20. นักวิชาการศึกษาขอย้าย พูดว่า:

  เรียนถามท่านปลัดค่ะ
  การย้าย อบต.ที่รับย้ายไม่มีนายก อบต.แต่มีปลัดรักษาราชการแทนนายก อบต. ดังนั้นในระหว่างนี้ปลัดจะมีอำนาจรับย้ายได้หรือไม่ ดิฉันไปติดต่อแล้วปลัดไม่แน่ใจในอำนาจหน้าที่ ปลัดฯต้องการหนังสือที่เป็นอำนาจหน้าที่ว่าสามารถรับย้ายพนักงานได้หรือไม่ค่ะ ดิฉันตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 5 เรียนถามท่านปลัดและถ้าได้จะใช้หนังสือฉบับไหนมาอ้างอิงได้ค่ะ

 21. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องใช้คำว่า “รองปลัดเทศบาล……รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี” ครับ

 22. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ปลัด อปท.มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อปท.เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นครับ ต้องดูด้วยว่าอะไรจำเป็น ถ้าไม่ทำแล้วจะเสียหายแก่ทางราชการ หรือเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันนั้นสมควรทำ แต่เขามีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในกรณีดังกล่าวไว้ชัดเจนแล้วนะครับ ท่านปลัดคุณน่าจะทราบดีว่า อะไรทำได้ ทำไม่ได้ครับ

 23. หัวหน้าส่วนโยธา พูดว่า:

  พี่ปรีชาครับ มีเรื่องจะหารือดังนี้ครับ อบต.ผม ตำแหน่งปลัดว่าง รองปลัด ไม่มี ผม(หน.ส่วนโยธา)รักษาราชการแทนปลัด มีคำถามดังนี้ครับ
  1.เมื่อผมรักษาราชการแทนปลัด แล้ว จะออกคำสั่งให้ นายช่างโยธาระดับ 3 รักษาราชการแทน หน.ส่วนโยธา ได้หรือไม่ครับ
  2.ที่ถามมาก็เนื่องจากว่า นายกใกล้หมดวาระแล้ว ผมในฐานะรักษาราชการแทนปลัด ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกด้วยถูกมั้ยครับ
  3.ช่วงที่นายกหมดวาระ ทำอย่างนี้ได้ใหมครับ
  3.1 ผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายก แล้ว ให้หน.ส่วนการคลังรักษาราชการแทนปลัด แล้วให้นายช่างโยธา รักษาราชการแทน หน.ส่วนโยธา ได้หรือไม่ (จะให้นายกเซ็นคำสั่ง ไว้ก่อนหมดวาระ)

 24. วรรณชนก พูดว่า:

  เรียน ป ปรีชา ในกรณีนายกหมดวาระ ปลัด อบต.สามารถขอเปิดกรอบฯ ได้หรือไม่ เพราะต้องการย้ายกลับบ้านเพื่อดูแลมารดาท่ชราภาพมาก ขอบคุณมาก จาก จนท.บันทึกข้อมูล

 25. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ

 26. แป้ง พูดว่า:

  นายก อบต. แต่งตั้งรองปลัด อบต. รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมีหัวหน้าส่วนการคลังเป็นหัวหน้าพัสดุ ทั้งที่รองปลัดได้รับมอบหมายจากปลัด อบต. ให้รับผิดชอบส่วนการคลัง และในส่วนการคลังเองก็มีพนักงานหลายท่าน จึงขอเรียนถามว่าคำสั่งดังกล่าว สายการบังคับบัญชา ไม่เหมาะสมหรือไม่ ถือเป็นคำสั่งที่กลั่นแกล้ง รองปลัด อบต. หรือไม่ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าค่ะ

 27. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เอาแบบนี้ลองไล่ลำดับสายบังคับบัญชาดู นายก อบต.->ปลัด อบต.->รองปลัด->หัวหน้าส่วน->จนท. ตามคำถาม คุณเป็นทั้งหัวหน้า และเป็นทั้งลูกน้องในขณะเดียวกัน คำสั่งดังกล่าวจึงถือว่าไม่เหมาะสม เข้าข่ายเป็นการกลั่นแกล้ง ครับ ถามว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า ชอบ ครับ เพราะท่านนายก อบต.ท่านมีอำนาจสั่งตามนั้นได้ แต่ท่านสั่งโดยไม่ดูความเหมาะสมก็แค่นั้นเอง ยิ่งระเบียบพัสดุ อปท.ปี 35 เขาก็เปิดกว้างจะแต่งตั้งใครเป็น จนท.พัสดุ ก็ได้ที่เหมาะสมมากว่ารองปลัด อบต.ครับ คุณลองคิดดูครับ ว่าคุณควรจะทำยังไงดี กับสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ แต่ทั้งนี้ ต้องรอบคอบหน่อยครับ เพราะนั้นมันหมายถึงการ หักหน้าท่านนายก เขา ครับ และเท่ากับคุณประกาศสงคราม แต่ผมว่าคุณอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วครับ

 28. พีระภรรณ์ พูดว่า:

  แล้วในกรณีที่ อบต.ดำเนินการทำการเลือกตั้งนายกอบต.โดยที่ปลัด อบตฺ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้(ถูกพักราชการ) และยังไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดรักษาราชการแทน เพียงแต่งทางองค์กร ได้แต่งตั้งบุคคลในองค์กรที่เห็นสมควรซึ่งดำรงค์ตำแหน่งไม่ตำกว่าหัวหน้าส่วนราชการ(รักษาราชการการแทน)โดยที่ปลัดยังไม่ได้มีการมอบอำนาจใดให้กับผู้ที่รักษาราชการแทน เป็นการถือว่าการดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าวผิดเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือไม่ และการเลือกตั้งในครั้งนั้นจะเป็นโมฆะ และถูกยกเลิกหรือไม่ค่ะ ในกรณที่ปลัดทำหนังสือร้องเรียนถึง กกต.

 29. ศรีสุรีย์ พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดค่ะ
  รบกวนถามกรณีนายกโดนใบแดง ให้รองนายกรักษาราชการแทน สามารถเปิดกรอบได้ไหม่ค่ะ ตอนนี้หนูอยูตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี จะย้ายเข้ามาใกล้บ้านแต่กรอบไม่มีต้องเปิดกรอบค่ะเปิดเป็นนักวิชาการคลังค่ะ รบกวนให้ความกระจ่างหน่อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 30. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เข้าใจว่านายกโดนใบแดง แต่อยู่ระหว่างส่งศาลพิจารณา และรองนายกรักษาราชการแทน กรณีนี้ รองนายก มีอำนาจเต็มเหมือนเป็นนายกเลยครับ สามารถดำเนินการได้ทุกอย่างเหมือนเป็นนายกเลยครับ

 31. ชาญชัย พูดว่า:

  รบกวนสอบถามครับผม ผมเป็นนายช่างโยธา 5 นายกจะแต่งตั้งผมรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด กรณีว่าง จะได้หรือไม่ หรือได้เพียงแค่แต่งตั้งให้รักษาราชการแทนสายปฎิบัติ เช่น วิเคราะห์ พัฒนาชุมชน ครับ คือท่านจะให้ผมเปลี่ยนสายงานเป็นหัวหน้าสำนักฯ ผมจะต้องเคยปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับสำนักฯ 1 ปี ก่อนใช่หรือไม่ครับ ฉะนั้นต้อง รก.หน.สป. หรือ รก.ตำแหน่งวิเคราะห์ พัฒนาชุมชน จึงจะสอบได้ครับ

 32. พนักงาน อบต. 6ว พูดว่า:

  อยากทราบว่า กรณีสอบเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหาร ต่อมาปลัด อบต.ย้าย และมีคำสั่งจากนายกอบต.แต่งตั้ง หัวหน้าส่วนโยธารักษาราชการแทนปลัดอบต. ต่อมานายกอบต.ลาออก หัวหน้าส่วนโยธา จึงรักษาราชการแทนปลัด อบต.และปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. พอผลการสอบออกมาแล้วสอบผ่าน แต่หัวหน้าส่วนโยธาปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ไม่เซ็นประกาศผลการสอบคัดเลือกและไม่เซ็นหนังสือส่งก.อบต.จังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งทั้งๆที่ตอนให้คะแนนสัมภาษณ์ หัวหน้าส่วนโยธาปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ก็เป็นคนให้คะแนนด้วย และให้คะแนนเยอะกว่ากรรมการท่านอื่นๆด้วยซ้ำ ที่ไม่ยอมเซ็นชื่อโดยอ้างว่าหัวหน้าส่วนโยธาปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ไม่มีอำนาจลงนาม จึงไม่ยอมเซ็นชื่อ บอกว่ารอเลือกตั้งนายกอบต.ให้ได้ก่อน แล้วให้นายกอบต.นั้นพิจารณาเอง ซึ่งต้องรออีก 2 -3 เดือนถึงจะได้นายกอบต. แล้วหากเลยกำหนดระยะเวลาแต่งตั้งก็จะทำให้ผู้ที่สอบได้เดือดร้อน อย่างนี้หัวหน้าส่วนโยธาปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.จะไม่เซ็นประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยอ้างว่าตนไม่มีอำนาจเซ็นได้หรือไม่ ท่านใดพอมีแนวทางขอความกรุณาให้คำชี้แนะด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

 33. รันย่า พูดว่า:

  กรณี ก.อบต.มีมติเห็นชอบให้โอนย้าย. ในวันที่1เมษายน แต่นายกมีคำสั่งให้หมดวาระ (โดนใบแดง)เมื่อวันที่18มีนาคม . จึงต้องทำการเลือกตั้งใหม่ ปลัดจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งโอนย้ายได้หรือเปล่าค่ะ

 34. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ปลัด อปท.ปฏิบัติหน้าที่นายก อปท.สามารถลงนามในคำสั่งโอน(ย้าย)ได้ครับ เพราะถือว่ากระบวนการได้เสร็จสิ้นแล้ว

 35. นวล พูดว่า:

  ขอสอบถาม ปัจจุบันปฎิบัติงานระดับ 6ว กรอบเปิดไว ปี57 ขอปรับกรอบแล้วผู้บริหารไม่ปรับให้ ซึ่งในช่วงเดือนตุลา นายกหมดวาระด้วย ต้องทำอย่างไร ปลัดดำเนินการแทนได้หรือไม่

 36. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกไม่สามารถดำเนินการได้ครับ ปลัดสามารถดำเนินการได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ทางที่ดีลองพูดคุยให้เหตุผลกับทางผู้บริหาร อปท.ดูครับ

 37. ชญาณิศา พูดว่า:

  สอบถามหน่อยค่ะ. กรณี นายก อบต. หมดวาระแล้ว. ปลัดปฎิบัติราชการแทน แลิวปลัดมีอำนาจสั่งพนักงานไปแขวนที่จังหวัด. หรือสั่งโอน ย้ายได้หรือไม่

 38. ป.ปรีชา พูดว่า:

  การที่จะสั่งประจำ ก.จังหวัด ต้องมีปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผู้บริหาร อปท.กับพนักงานครับ ผมยังไม่เห็นว่าปลัดจะเอาอำนาจอะไรไปสั่งประจำลูกน้องได้ครับ สรุปคือปลัดไม่มีอำนาจสั่งครับ

 39. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พูดว่า:

  อบต.แห่งหนึ่ง กรณีมีผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) อยู่แล้ว ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง ถ้านายกจะแต่งตั้ง นิติกร 5 เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้หรือไม่ และจะต้องยกเลิกคำสั่งเดิมที่แต่งตั้ง ผอ.กองคลัง เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือไม่

 40. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ถูกต้องครับ ระเบียบพัสดุ อปท.ปี 2535 เขาเขียนให้ ผอ.กองคลัง เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง แต่ถ้ามีคำสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรอีก ก็ต้องยกเลิกคำสั่งเดิมก่อนครับ จึงจะแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้ครับ

 41. จริงใจ พูดว่า:

  เทศบาล มีปลัดและดิฉันที่เป็นผอ.กอง นอกนั้นรักษาการแทนหัวหน้ากองฯ ดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงนามเช็คร่วมนายก ฯ และปลัด ทำมาหลายเดือน เกิดเสียใจในความไม่เป็นธรรมและถูกหลอกใช้งาน และงานในหน้าที่มีมากจริๆ จึงบันทึกคืนงานที่ได้รับมอบหมาย แต่เจ้านายไม่ยอมเปลี่ยน ซึ่งดิฉันอ้างว่าขณะนี้มีรองนายก 1 คนซึ่งสามารถลงนามได้ ทำไมไม่แต่งตั้ง หรืออาจพิจารณาเด็กที่ท่านไว้ใจที่รักษาการหัวหน้ากองต่างๆเป็นผู้ลงนามร่วมก็ได้ เขาไม่ยอม
  ถามว่า ที่ดิฉันตอบไปถูกหรือไม่ ถ้าไม่จะตอบอย่างไร ขอบคุณค่ะ

 42. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

  ข้อ ๓๗ การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ได้แยกไป
  ทำการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคาร
  โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคน ในจำนวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถิ่น และ
  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้ผู้ช่วย
  ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคน และให้มอบหมาย
  พนักงานท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มอีกหนึ่งคนในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น
  เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน

  คุณตอบถูกต้องแล้วครับ ซึ่งหน่วยงานสามารถแต่งตั้ง รองนายก หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นลงนามเบิกถอนเงินได้

 43. คนยางชุม พูดว่า:

  เรียนป.ปรีชา
  ดิฉันขอถามว่ากรณีปลัดอบต.โดนตัดสินดคีจำคุก แล้วท่านนายก
  ก็ได้แต่งตั้ง หน.ส่วนโยธา ซี.6 รักษาราชการแทนท่านปลัด
  แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีผอ.กองคลัง ซึ 7 ซึ่งมีตัวตน ถามว่าท่านนายกแต่งตั้งหน.ส่วยโยธารักษาราชการแทนปลัดนั้นถูกหรือผิด
  แต่พนักงานก็ได้พูดและอธิบายให้ท่านนายกฟังว่า ตามระเบียบแล้วผอ.กองคลัง ต้องรักษาราชการแทนปลัด เพราะซีใหญ่กว่าหน.ส่วนโยธา ท่านนายกตอบว่าดูความเหมาะสมและความรู้ความสามารถแล้ว หน.ส่วนโยธาเหมาะสมกว่า ขอถามป.ปรีชาว่าคำสั่งที่ท่านนายกออก ให้หน.ส่วนโยธารักษาราชการแทนปลัดนั้นถูกต้องหรือเปล่า คะ ที่ถามเพราะหน.ส่วนโยธาคือสามีของดิฉันค่ะ

 44. นักวิชาการเงินและบัญชี พูดว่า:

  เรียน ท่านปลัดปรีชา
  ขอรบกวนเรียนถามท่านปลัดนะคะดิฉัน ตำแหน่งนวช.การเงินฯ 6ว จบโท บริหาร(การจัดการทั่วไป) เคยปฏิบัติงานรก.ราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา 1ปี สามารถสอบเปลี่ยนสายงานเป็นหัวหน้าส่วนการศึกษาได้ไหมคะ หรืออนาคตสามารถสอบรองปลัดอบต.ได้ไหมคะสำหรับคุณวุฒิทางการศึกษานี้ เผื่อมีโอกาสเป็นนักบริหารงานบ้างคะ ขอบคุณค่ะ..

 45. เรียนป.ปรีชา พูดว่า:

  เทศบาลผมเมื่อก่อนเทศบาลผมเป็นเทศบาลขนาดเล็ก ปลัดเทศบาล ระดับ 7 และผมก็สอบเป็นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด 6 ต่อมา เทศบาลปรับเป็นเทศบาลขนาดกลาง ปลัดเทศบาลสอบเป็น ปลัดเทศบาล ระดับ8 ผมก็โตไม่ทันเพราะหัวหน้ากองจะต้องระดับ 7 ผมจึงต้องลดลงมาเป็นหัวฝ่ายอำนวยการ 6 และรักษาการหัวหน้าสำนักปลัดฯ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายปกครอง และต้นเดือนกรกฎาคม ปลัดฯจะไปอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง และนายกจะแต่งตั้งผมรักษาการปลัดเทศบาล8 โดยไม่แต่งตั้ง ผอ.กองคลัง ระดับ7 หรือ ผอ.กองช่างระดับ 7 รักษาการ ปลัดฯ ไม่ทราบว่าการแต่งตั้งจะชอบด้วยระเบียบหรือไม่ดำรงตำแหน่งหวัหน้าฝ่ายอำนวยการ 6 และปัจจุบันผมรักษาการหัวหน้าสำนักปลัดและรักษาการหัวหน้าฝ่ายปกครอง

 46. ป.ปรีชา พูดว่า:

  กรณีไม่มีรองปลัดฯ สามารถดำเนินการได้ครับ

 47. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องดูคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ครับ
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดให้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
  2. ดำรงตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือดำรงตำแหน่งอื่น ในระดับ 6 ที่ ก.ท.เทียบเท่า โดยจะต้องเคยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ เทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  3. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา
  4. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท ก.ท. กำหนด

  ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ของ อบต.เขาอนุโลมใช้ของ ก.ท. ครับ ผมไม่แน่ใจว่าคุณมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือไม่นะครับ ถ้ามีก็มีสิทธิครับ

 48. สุรชัย พูดว่า:

  สามารถแต่งตั้งให้รองปลัดรักษาการ ผอ.กองคลัง ได้หรือไม่ครับ

 49. เมธี ไตรผักแว่น พูดว่า:

  เรียนถาม ท่านปลัด ปรีชาครับ
  ผมดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน ระดับ 5 สามารถดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ได้หรือไม่ครับ

 50. นักวิชาการ พูดว่า:

  กรณีนายกเทศมนตรีป่วยอาการโคม่าอยู่ในห้องไอซียู ไม่สามารถปฏิบัติราชการ รองนายก สามารถปฏิบัติราชการแทนได้ทุกกรณีหรือไม่ ถ้าไม่มีการมอบอำนาจไว้ก่อน และเวลานานแค่ไหน หากยังป่วยอยู่เช่นนี้ จะหมดสิทธิ์การเป็นนายก และด้วยวิธีใด เพราะไม่มั่นใจในรองนายกจะบริหารราชการ เพราะมาจากการแต่งตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *