อปท.ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือไม่?

picmobสวัสดีวันหยุดครับเพื่อนๆทุกคนครับ (23 ตุลาคม 2556 วันปิยมหาราช) 
2-3 วันที่แล้วผมรู้สึกคับข้องใจและไม่สบายใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ของเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และความไม่เข้าใจกันในเรื่องบทบาทหน้าที่และความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง (ขออนุญาตบ่นหน่อยนะครับ) คือเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าไปชี้แจงเกี่ยวกับการขอปรับปรุงกรอบอัตรากำลังในแผนอัตรากำลังสามปี เพื่อขอเพิ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯที่ ก.อบต.จังหวัดแต่งตั้ง ซึ่งก็พอจะเข้าใจบทบาทที่พวกท่านได้รับแต่งตั้งคือกลั่นกรองเรื่องก่อนที่จะเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาเพื่อลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติ มีหลายท้องถิ่นที่เสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาและกลั่นกรอง เท่าที่นั่งฟังก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่ฟังไปฟังมากับไม่ใช่ คณะกรรมการบางคน บางท่านกลับเอาทัศนคติ องค์ความรู้ ความเข้าใจส่วนตัว ที่ตนมีอยู่หรือรับรู้รับทราบมา มาทักท้วง มาติง มาชี้นำให้คณะกรรมการคนอื่นๆเห็นคล้อยตาม โดยให้เหตุผลว่า พวกคุณเสนอกรอบมามันไม่จำเป็น มันไม่สำคัญ ให้ชลอไว้ก่อน และไม่มีการรับฟังด้วยเหตุ ด้วยผล และซักถามเพื่อความเข้าใจ และความจำเป็นที่เขาต้องเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณา แน่ใจว่าหลายๆจังหวัดคงจะมีลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งผมรับฟัง รับทราบแล้ว ผมไม่สบายใจ บอกตรงๆ ถ้าเรียกเจ้าของเรื่องเขาไปถามแล้ว ไม่ฟังเขา วันหลังก็ไม่ต้องเรียกเขาไปชี้แจง พวกคุณก็ประชุมและก็ตัดสินใจไปเลย จะได้ไม่เปลืองน้ำมันรถเขา และที่สำคัญจะได้ไม่เสียความรู้สึกด้วย

ประเด็นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรา ควรที่จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือไม่? 

ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน คือ ?

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกัน ขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสำเร็จดังกล่าว ดังนี้
๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
๒. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ(Accountability and Responsibility)ทำให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส (Transparency)และความสามารถตรวจสอบได้ (Auditability) 
๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ (Efficiency andEffectiveness of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานงาน และลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย
๔. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
๕. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน

หน่วยงานเขาวิเคราะห์องค์กรเขาแล้วว่า องค์กรเขามีปัญหา ขาดบุคลากรที่จะรับผิดชอบ และมีความจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งเพิ่มเพื่อมาช่วยเหลือฝ่ายบริหาร เป้าหมายคือ เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

พวกคุณมาบอกว่า ไม่มีความสำคัญ ไม่จำเป็น สามารถมอบหมายให้ตำแหน่งอื่นทำแทนได้ ทำเหมือนกับว่าพวกคุณมานั่งทำงานกับพวกเขายังไงยังงั้น ผมได้ฟังแล้วก็เศร้าใจ และรู้สึกท้อกับระบบที่เป็นอยู่ ก็ขออนุญาตเพื่อนๆเฟสผมนะครับ ขอผมระบายหน่อยนะ ยังดีกว่าปล่อยให้ผมเดินไปต่อว่าเขา หรือไปแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสม ผมระบายแล้วก็จบ คงต้องยอมรับสภาพก้มหน้าก้มตา นั่งทำงานไป ไม่ต้องมีปากมีเสียง ไม่ต้องไปขออะไรเขา อยู่เฉยๆ ดีกว่า ทำตัวให้เหมือนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเขา เขาจะสั่ง เขาจะบังคับ จะบัญชาอะไร ก็ทำไป เพื่อความสงบสุข ราบรื่นขององค์กรและส่วนรวม (ผมประชดนะครับ)

ต้องขอฝากเพื่อนๆที่เป็นตัวแทน ก.อบต.จังหวัด ทั้งหลาย เพื่อนๆเลือกพวกคุณเข้าไปทำงาน เพื่อไปรักษาผลประโยชน์ให้กับพวกเขา ให้กับองค์กรท้องถิ่นของพวกเรา ก็ขอให้มีปาก มีเสียงแทนเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้ไปนั่งประชุมด้วยหน่อย ไม่ใช่เข้าไปนั่งฟัง ให้ฝ่ายเลขาฯ เขาอ่านให้ฟัง แล้วยกมือเห็นชอบอย่างเดียว และจะทักท้วงติดตามเฉพาะเรื่องของตัวเอง องค์กรของตัวเองและพรรคพวกเท่านั้น แล้วมาบอกว่าเป็นผลงานของตัวเองนะครับ พวกท่านต้องมีความเข้าใจในความหลายหลาย ในความไม่เหมือน และความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นเขาด้วย เขาถึงจะเรียกว่าเป็นตัวแทนในส่วนของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น คะรับเจ้านาย……..

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ อปท.ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือไม่?

  1. วรวิทย์ ไวว่อง พูดว่า:

    เห็นด้วยกับท่านปลัดครับ

  2. นิสา พูดว่า:

    สรุปตอนนี้อบต.มีตำแหน่งตรวจสอบภายในไหมค่ะ

  3. อารยา พูดว่า:

    ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ไม่มีความรู้เรื่องกาตรวจบัญชี จะทำอย่างไรดีค่ะ ปฏิเสธก็ไม่ได้

ความเห็นถูกปิด