มีอะไรใหม่ใน ร่างพรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น ฉบับใหม่

ตามที่ได้นำเสนอไปแล้ว ว่า สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …………….. นั้น

วันนี้จะขอหยิบยกเนื้อหาสาระเอาที่สำคัญๆ นะครับ ว่า มีอะไรใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

ประเด็นที่หนึ่ง  มีการยุบ ก.ต่างๆ  เช่น  กจ.กท. ก.อบต. หรือแม้กระทั่ง ก.กลาง ให้เหลือเพียง ก.เดียว เรียกว่า กถ. หรือคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น ประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเลขานุการ  และให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เรียกว่า อ.ก.ถ.จังหวัด  หรือ คณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการ
ประเด็นที่สอง  ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น เรียกย่อๆ ว่า ก.พ.ถ.  เป็นองค์กรกึ่งตุลาการ
ประเด็นที่สาม  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำงานที่เดียวติดต่อกันครบสี่ปี ให้สับเปลี่ยนหน้าที่ ย้ายหรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อื่น
ประเด็นที่สี่  การสร้างดุลย์อำนาจระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น กับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พูดง่ายๆก็คือแบ่งอำนาจในการบริหารงานบุคคลกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น กับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นเอง  โดย
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีอำนาจสำหรับข้าราชการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น (เฉพาะปลัด/รองปลัด)
(๒) ข้าราชการท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น หรือข้าราชการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อำนาจตามข้อเสนอของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือที่มีวิทยะฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อำนาจตามข้อเสนอของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ข้าราชการอื่นนอกจาก (๑)-(๓) เป็นอำนาจของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นยังไงบ้างครับ อ่านแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงจากของเดิมมากน้อยเพียงใดหรือป่าวครับ  โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนเห็นด้วยในบางประเด็น และไม่เห็นด้วยในอีกหลายประเด็น โดยเฉพาะ  สำนักงาน ก.ถ. และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ไหนๆ ก็จะปฏิรูปกันแล้วทำไมไม่ทำให้มันเป็นเอกภาพไปเลย โดยเฉพาะประเด็นข้าราชการท้องถิ่น กับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำไมไม่ทำให้ข้าราชการสองประเภทนี้เป็นข้าราชการประเภทเดียวกัน ไม่ต้องแบ่งแยกกัน  ให้มันเป็นข้าราชการท้องถิ่นเหมือนกัน การบริหารงาน ความก้าวหน้าในสายงานไปมาหากันได้โดยง่าย  ถ้ายังแบ่งเป็นข้าราชการส่วนกลาง กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แบบนี้ มันไม่แตกต่างอะไรกับรูปแบบเดิมๆ มันเหมือนไม่ได้ปฏิรูป ความรู้สึกเดิมๆของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มันก็ยังเป็นข้าราชการชั้นสองเหมือนเดิม มันยังรู้สึกเหมือนเจ้านายกับลูกน้องเหมือนเดิม มันยังรู้สึกเหมือนผู้ปกครอง กับผู้ถูกปกครองเหมือนเดิม  ไม่รู้นะ  ผมรู้สึกแบบนี้จริงๆ เพื่อนๆ คนอื่นอาจจะแฮปปี้กับการที่มีเจ้านาย มีลูกพี่เป็นเจ้านายในกรม กอง ในจังหวัดก็เป็นได้นะครับ

จริงๆแล้วผมอยากเห็นโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นอิสระจากราชการส่วนกลาง ผมอยากเห็นสภาท้องถิ่นแห่งชาติ มาทำหน้าที่แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี  นี่คือหัวใจสำคัญ ที่ข้าราชการท้องถิ่นเขาต้องการให้ปฏิรูป แต่อย่างว่าล่ะครับ ภาษิตกฎหมายที่จำได้สมัยเรียนเขาบอกไว้ว่า  “ชนชั้นใดเขียนกฎหมาย ก็ย่อมเขียนเพื่อประโยชน์ของชนชั้นนั้น”

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระเบียบ กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ มีอะไรใหม่ใน ร่างพรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น ฉบับใหม่

  1. มีการควบ -รวมระหว่าง อบต.และเทศบาลอย่างไร
    กรณีเทศบาลที่มีอยู่แล้วกับอบต.ใช้หลักเกณฑ์อะไร

  2. ข้อดีช้อเสียมีอะไรบ้าง
    เห็ดด้วยกับการยุบรวมแต่ต้องมีความชัดเจนให้มากกว่านี้

  3. นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องโปร่งใสและไม่มีอิทธิพลอำนาจมืดมาครอบงำ
    ให้ตรวจสอบเบื้องหลังของผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง

ความเห็นถูกปิด