เกี่ยวกับผู้เขียน

 • ชื่อ – สกุล
  นายปรีชา   กงภูธร
 • ตำแหน่ง
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 • วัน เดือน ปีเกิด
  7   ตุลาคม   2515
 • สถานที่เกิด
  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ (หนองคาย)
 • ประวัติการศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(กำลังศึกษา)
 • ประวัติการทำงาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
 • ประวัติการฝึกอบรม
  หลักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่  51 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่  17 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่  15 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) 5 ธ.ค. 2547 (1453)
  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 5 ธ.ค. 2550 (637)
  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 2556 (671)